Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0031-C0001
Номер на проект: Д01-4383/27.08.2013
Наименование: Актуализиране на образователния процес в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ”, гр. Бургас в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ
Бенефициент: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА"КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" ГР. БУРГАС
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 27.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да актуализира учебния процес в специалности Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи, в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ”, гр. Бургас, чрез изграждане на "образователен парк" в активно сътрудничество с партньора Майкрософт България ЕООД - работодател в сферата на ИКТ.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Сформиране на екип по проекта
Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип по проекта
Подготовка на дейност 2 Провеждане на обучение на учителите от целевата група за работа с новите сървърни приложения и приложения за разработка
Изпълнение на дейност 2 Провеждане на обучение на учителите от целевата група за работа с новите сървърни приложения и приложения за разработка
Подготовка на дейност 3 Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности
Изпълнение на дейност 3 Изграждане на образователен парк за нови знания, умения и компетентности
Подготовка на дейност 4 Актуализиране на учебната програма и изпитни материали по предварително избрани модули и адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор
Изпълнение на дейност 4 Актуализиране на учебната програма и изпитни материали по предварително избрани модули и адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор
Подготовка на дейност 5 Провеждане на семинари и работно посещение
Изпълнение на дейност 5 Провеждане на семинари и работно посещение
Подготовка на дейност 6 Провеждане на обучения на ученици
Изпълнение на дейност 6 Провеждане на обучения на ученици
Изпълнение на дейност 7 Осигуряване на публичност на проекта
Подготовка на дейност 7 Осигуряване на публичност на проекта
Партньори
Партньори:
Майкрософт България ЕООД
Изпълнители:
"Лъки Холидей" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 685 BGN
Общ бюджет: 149 434 BGN
БФП: 149 434 BGN
Общо изплатени средства: 149 434 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 737 BGN
2014 69 362 BGN
2015 44 335 BGN
149 434 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 376 BGN
2014 58 957 BGN
2015 37 685 BGN
127 019 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 361 BGN
2014 10 404 BGN
2015 6 650 BGN
22 415 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 2 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 3 Учебни програми
Индикатор 4 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз