Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0444-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02022
Наименование: "По-добри условия на труд на работното място за по-високо производство"
Бенефициент: “Бургаска Газова Компания” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 22.08.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалния и здравен статус на служителите на „Бургаска газова компания” ЕООД чрез внедряване на нови и усъвършенстване на съществуващи във фирмата практики за мониторинг, превенция и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място, които да допринесат за повишаване на производителността на заетите.
Дейности: 7. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло. Като се отчита значителния брой обекти, в които заетите лица работят и че професионалните им задължения са свързани с разнообразни дейности доброто работно облекло е необходимо изискване. Необходимостта от това се налага и поради специфичния характер на търговската дейност – търговия бутилиран втечнен нефтен газ. С оглед гарантиране спазването на правилата за работа и нормативните изисквания се предвижда се закупуването на следното работно облекло и ЛПС за работещите в компанията, необходими поради спецификата на работа в среда с леснозапалими материали: 1. Зимно антистатично яке от негорим плат, по 1 брой за всеки служител; 2. Зимен полугащеризон от негорим плат, по 1 брой за всеки служител; 3. Зимни и летни маслоустойчиви обувки с метално бомбе, по 1 брой за всеки служител; 4. Шапки(зимни), каски, работни фланели(зимни), ръкавици, светлоотразителни елеци и очила, по 1 брой за всеки служител; 5. Колани – сбруи за височинна работа по 1 брой за трима работници в пропан-бутановата станция, чиито задължения са свързани с височинна работа; 6. Защитни дихателни маски и филтри, както и студоустойчиви ръкавици по 1 брой за четирима пълначи на пропан-бутан; 7. Антирефлекторни очила за тримата оператори в центъра за обаждания. Както е видно, всяка една от позициите е изцяло съобразена с броя на лицата, за които е предназначена и със спецификата им на работа. Изпълнението на дейността ще бъде осъществено посредством сключването на договор за доставка на предвидените материали с доставчик, избран по реда на ПМС 69/2013 г. Необходимостта от изпълнението се определя от нуждата от подмяна на работното облекло и ЛПС на служителите в следствие на износване на старите такива поради обичайна употреба.
4.Обучение на служители за OHSAS чрез обучаваща организация Работодателят е отговорен да организира здравословни и безопасни условия на труд. Прилагането на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд е полезен подход за постигане на тези отговорности. За провеждане на обучението ще бъде извършен избор на външни организации по предоставяне на услуги за обучение на персонала по Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS 18001:2007. Обучението ще бъде с продължителност 45 учебни часа и ще е пряко насочено към обучение на целият персонал на кандидата за работа, съгласно изискванията на нововъведения стандарт за безопасност и здраве при работа OHSAS 18001:2007. Вторият основен модул при провеждане на обучението ще бъде свързан с хоризонталните принципи и политики.
5. Сертифициране на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS18001:2007 За провеждане на настоящата дейност ще бъде извършен избор на външен изпълнител по правилата на ПМС 69/2013 г.. Изпълнителят ще е отговорен за предоставянето на услуги по сертифициране на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS18001:2007. Изпълнителят на тази дейност ще следва да предостави следните услуги: 1. Предварителен одит на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007; 2. Сертификационен одит на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007; 3. Последващ одит. Издаване на сертификат за съответствие на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007, издаден от акредитиран орган по сертификация. Внедрена и сертифицирана система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS 18001:2007.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Предвиденият анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще бъде своеобразен инструмент за „Бургаска газова компания” ЕООД в посока усъвършенстване на политики, изработване и адаптиране на модели за оценка и управление на риска на работното място, кодекси за добри практики и ръководства за практически правила. Анализът ще помогне да се идентифицират ситуации и дейности, които е възможно да имат увреждащо действие. Това ще се извърши главно чрез събиране на информация от всякакви източници вътре и извън фирмата. Събраната и обобщена информация ще бъде предпоставка за взимането на последващи решения от ръководството за възможните коригиращи мерки, които ще трябва да се предприемат. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по реда на ПМС69/2013 г. Ще бъдат заложени минималните изисквания за структурата на анализа както следва: I. Въведение. II. Изложение и анализ. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. IV. Заключение. Анализът ще обхваща първоначален преглед, планиране на система за управление и нейното внедряване, поставянето на конкретни цели и предприемане на дейности за превенция на рисковете, произтичащи от конкретни опасности. Чрез първоначалния преглед ще се установи състоянието на дейностите в „Бургаска газова компания” ЕООД по здраве и безопасност спрямо изискванията на нормативната база, което е отправна точка. По време на изготвянето на анализа ще се обърне специално внимание на проблемите, свързани със стреса в работата, както и необходимостта от оценка на всяко работно място още при проектиране, начините за избор на приоритетни действия и прилагане на мерки за превенция на риска. Изводите и препоръките, които ще даде анализа ще бъдат прецизирани спрямо изискванията на нормативната база, големината на риска и ресурсите, с които разполага „Бургаска газова компания” ЕООД за тяхното намаляване и/или отстраняване.
1. Управление и администриране на проекта, контрол и отчетност на изпълнението Изпълнението на дейността включва следните основни стъпки: ü Назначаване на членове на екипа – ръководител, координатор на проекта и счетоводител, на граждански договори за срок от 10 месеца; ü Запознаване на всички членове от работния екип с длъжностните им характеристики. Точно и ясно определяне действията и задълженията им, както и отговорностите, които поемат при осъществяването на проекта; ü Организиране дейността в офиса на проекта; ü Запознаване на членовете на работния екип, невзели участие в изготвянето на проекта с целите и приоритетите на програмата, както и с конкретните цели и начини за тяхното осъществяване на настоящия проект; ü Подготовка и осигуряване на необходимата документация за контрол и отчетност. Изготвяне на график на тръжните процедури и осъществяване на предварително проучване за потенциални изпълнители на които да бъдат изпратени покани за представяне на оферта; ü Провеждане на редовни заседания на екипа на проекта. Дейността по изпълнение на бюджета за разходите по проекта и изготвяне на необходимата методическа и счетоводна документация към него включва: ü Обработка на счетоводни документи; ü Отчитане на финансовите разходи. Дейността, свързана с осъществяване на контрол по финансите включва: ü Ежедневен контрол – от ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя; ü Периодичен контрол – от възложителя на проекта, ръководителя, координатора и счетоводителя; ü Последващ контрол – от възложителя и ръководителя; Основна предпоставка за гладко протичане на проектните дейности е поддържането на комуникация с Догованящия орган по програмата и изготвянето на отчетните документи по проекта качествено, в срок и съгласно изискванията на Възложтеля.
3. Разработване и внедряване на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS18001:2007 Работодателят е отговорен да организира здравословни и безопасни условия на труд. Прилагането на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд е полезен подход за постигане на тези отговорности. За целите на реализацията на тази дейност ще бъде извършен избор на външни организации по предоставяне на услуги по разработване и внедряване на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS 18001:2007. Избраният изпълнител следва да изготви СУЗБУТ съдържаща следните раздели: 1 Общи изисквания 2 Политика в областта на ЗБУТ 3.1 Идентификация на рисковете, оценка на рисковете и набелязване на мерки за управление на риска 3.2 Законодателни, нормативни и други изисквания 3.3 Цели и програма 4.1 Ресурси, роли, отговорност и правомощия 4.2 Компетентност на персонала, подготовка и осведоменост 4.3Комуникация, партньорство и консултиране 4.3.1 Комуникация 4.3.2 Партньорство и консултиране 4.4 Документация 4.5 Управление на документите 4.6 Управление на операциите 4.7 Готовност за аварийни ситуации и реагиране 5.1 Измерение и мониторинг на показателите на дейността 5.2 Оценка на съответствията 5.3 Разследване на инциденти, несъответствия, коригиращи и превантивни действия 5.3.1 Разследване на инциденти 5.3.2 Несъответствия, коригиращи и превантивни действия 5.4 Управление на записите 5.5 Вътрешен одит 6 Анализ от страна на ръководството
6. Модернизация и обезопасяване на съществуващи процеси с цел подобряване условията на труд След извършена консултация със служба по трудова медицина и преглед на утвърдената програма за минимизиране на риска в предприятието, беше установено, че е най-подходящо да се закупи инсталация за пожарогасене с вода под налягане. 1. Описание: тръбна инсталация, която работи на принципа на промяната на налягането (хидрофорен тип); 2. Начин на действие: ü Пожарни датчици управляват клапани, които отделят инсталацията на малки отсеци с ограничено съдържание на пропан-бутан; ü Всички тръбопроводи имат части от специална сплав, която се разтапя на по-ниска температура. Пробивайки се те освобождават налягането в тръбопроводите и задействат пожарната система, която от собствен воден източник, изтиквана от помпа с високо налягане облива резервоара, участъците от тръбопровода и бутилките; ü Обливайки ги водата не позволява на затворената система или бутилките да се нагреят и да се разширят до толкова, че да предизвикат пропукване или взривно пробиване. 3. Части на пожарогасителната инсталация: помпи, компенсаторен съд, тръбопроводи, топими елементи, струйници, пожарни датчици и електронна система за управление; 4. Защо такъв тип противопожарна система? Пропан-бутана, излизайки от затворената система не може да гори бавно (като бензина и нафтата например), а се пали взривно. Факелното горене в следствие на пропукване е почти невъзможно да се угаси. Това негово свойство изключва гасенето. Целта на противопожарната система е чрез охлаждане да не се допуска разширението на газа и да не се предизвиква взривно запалване или пропукване по системата за съхранение на пропан-бутана. Закупуването и доставката на инсталацията ще бъде извършено от организация, избрана по реда на ПМС 69/2013 г. като за целта ще бъдат събрани и оценени не по-малко от три съпоставими оферти, съдържащи техническо и финансово предложение.
8. Дейности по информираност и публичност За да се постигне максимална публичност и информираност на обществеността, в рамките на настоящата дейност ще бъдат включени следните активности: ü Организиране и провеждане на закриваща пресконференция в края на проекта, когато ще се отчетат резултатите и изпълнението на проектните дейности; ü В началото и в края на периода на изпълнение на проекта ще се направят две прес-съобщения в национален ежедневник с информация за проекта и резултатите от него; ü Ще се поставят четири информационни табели на всеки от обектите на фирмата-кандидат, както и в офиса за управление на проекта; ü Лепящи стикери, предвидени за всеки закупен по проекта дълготраен материален актив; Изготвянето на описаните по-горе материали ще бъде възложено на външен изпълнител, избран съгласно изискванията на ПМС 69/2013 и описаните в ръководството на бенефициента критерии.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 634 BGN
Общ бюджет: 149 600 BGN
БФП: 149 600 BGN
Общо изплатени средства: 149 600 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 527 BGN
2014 0 BGN
2015 118 073 BGN
149 600 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 798 BGN
2014 0 BGN
2015 100 362 BGN
127 160 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 729 BGN
2014 0 BGN
2015 17 711 BGN
22 440 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз