Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0059-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/052
Наименование: Лот 63 Рехабилитация на път ІІ-27 І-2 - о.п. Шумен - Нови пазар - Владимирово - о.п. Добрич - Балчик - пристанище Балчик от км. 25+000 до км. 32+700, област Варна
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.07.2013
Начална дата: 20.08.2013
Дата на приключване: 20.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: да се подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие. Рехабилитацията на пътната отсечка ще повиши достъпността до по- големите градове, което важен фактор за развитието на прилежащите територии. В това отношение, качеството на мрежата от общински пътища в рамките на градските агломерационни ареали е от решаващо значение.
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Дейностите по строително-монтажните работи са приключили
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР Дейностите по строителен надзор са приключени
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 5: АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА Дейностите по авторски надзор са приключени
Дейност 6: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Обектът е въведен в експлоатация
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 543 236 BGN
Общ бюджет: 5 867 866 BGN
БФП: 5 867 866 BGN
Общо изплатени средства: 5 867 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 867 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 513 596 BGN
2014 - 645 730 BGN
2015 0 BGN
5 867 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 987 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 536 557 BGN
2014 - 548 871 BGN
2015 0 BGN
4 987 686 BGN
В т.ч. Национално финансиране 880 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 977 039 BGN
2014 - 96 860 BGN
2015 0 BGN
880 180 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 Реконструирани и рехабилитирани пътища второкласна пътна мрежа -1


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз