Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0052-C0001
Номер на проект: 13-11-31
Наименование: Повишаване ефективността на административния и проектния капацитет в община Каолиново
Бенефициент: Община Каолиново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 23.08.2013
Дата на приключване: 23.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каолиново
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Каолиново
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на функционален анализ на общинската администрация в гр. Каолиново Провеждане на функционален анализ на общинската администрация на Община Каолиново, в съответствие с Единната методология за изготвяне на функционален анализ, в т.ч.: - Планиране и подготовка на функционалния анализ (І етап от Единната методология) – уточняване акцента на анализа, изготвяне на времеви график и комуникация със социално-икономическите партньори. - Провеждане на функционалния анализ (ІІ етап от Единната методология) – извършване на анализ на текущото състояние и идентифицирани областите за подобрение. - Приоритизиране на областите и изготвяне на предложения за подобрение, както и план за действие. Накрая ще бъдат изготвени доклади, които преди тяхното окончателно представяне ще бъдат обсъдени с всички заинтересовани страни в рамките на Общината. Функционалният анализ следва да обхваща както общата и специализирана администрация, така и второстепенните звена. В зависимост от направените констатации и изводи от анализа за текущото състояние на административната структура и идентифицираните области за подобрение, следва да бъдат направени предложения за подобрения. Необходимо е да бъде разработен план за действие, които да отразява препоръките за подобряване на дейността, начина по който ще бъдат изпълнявани препоръките, обвързани със съответните срокове за това. Планът за действие трябва да открои кой ще отговаря за изпълнението на дадена препоръка, какво ще бъда направено, за да се осъществи препоръката, как и кога ще бъде извършено всяко действие в плана за действие и как това ще окаже влияние върху дейността на общинската администрация. След изготвяне на окончателен доклад от направеният анализ, като приложения към него се включват: план за действия, списъци с проучени документи, сравнителни и аналитични таблици, графики, диаграми и други, които илюстрират и аргументират констатациите от анализа и направените предложения.
Дейност 2: Изготвяне на Наръчник за работа на общинска администрация На база на предложена нова административна структура в резултат от изпълнение на дейностите по проект „По-добро управление в община Каолиново”, консултантът следва да разработи вътрешни процедури (наръчник) за работа на общинската администрация, които да включват: • Общи правила за работа в администрацията • Процедури за работа на отделните административни звена (напр. процедури за стратегическо планиране, мониторинг на изпълнението, одобряване и извършване на разходи и др.) • Контролни листи за проследяване и проверка на изпълнението на съответните дейности, в т.ч. различни нива на контрол. Наръчникът следва да бъде обсъден със служителите на общината и след неговото финализиране да бъде утвърден от кмета на общината.
Дейност 3: Провеждане на специализирани обучения На база изготвения Наръчник за работа на общинската администрация, следва да бъде изготвена и съгласувана с кмета на общината и Ръководителя на проекта програма за специализирани обучения на служителите. Изпълнителят на поръчката следва да проведе три двудневни модулни обучения за ръководния и експертен състав на общинската администрация, съобразно функциите на съответните административни звена за всички общински служители.
Дейност 4 Информация и публичност Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от регионални и национални медии, както и представители на широката общественост пред които да бъде представен проекта. Информация за проекта ще бъде публикувана в печатни издания, като ще бъде публикувано кратко представяне на самия проект, целевите групи, полученото финансиране от ЕСФ чрез ОПАК, целите и резултатите от неговото изпълнение. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 1 000 брошури, представящи обученията и постигнатите по тях резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
"Аспект" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 195 BGN
Общ бюджет: 77 472 BGN
БФП: 77 472 BGN
Общо изплатени средства: 77 472 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 639 BGN
2014 60 833 BGN
2015 0 BGN
77 472 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 143 BGN
2014 51 708 BGN
2015 0 BGN
65 851 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 621 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 496 BGN
2014 9 125 BGN
2015 0 BGN
11 621 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Дейност 1: Извършен и внедрен функционален анализ
Индикатор 5 Дейност 1: Препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията
Индикатор 6 Дейност 1: Препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията
Индикатор 7 Дейност 1: Препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността
Индикатор 8 Дейност 2: Изготвен процедурен наръчник за работа на общинската администрация
Индикатор 9 Дейност 3: Проведени три обучения за служителите на общинска администрация Каолиново
Индикатор 10 Дейност 4: Брой пресконференции
Индикатор 11 Дейност 4: Брой отпечатани брошури
Индикатор 12 Дейност 4: Брой публикувани материали в печатни медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз