Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0045-C0001
Номер на проект: К-21-00-75/12.12.2013
Наименование: "Модернизиране на общо факултетна агро-екологична лаборатория за анализ на качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда"
Бенефициент: Технически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 20.08.2013
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Модернизиране на общо факултетна агро-екологична лаборатория за анализ на качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда"
Дейности: Дейност 1 Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 2 Придобиване/закупуване на съвременна апаратура за модернизиране на общоуниверситетска агроекологична лаборатория за анализ качеството на растителни продукти и храни и оценка на компонентите на околната среда.
дейност 3 (Определяне на физико-химичните характеристики на почвата и мониторинг и оценка на качеството на атмосферния въздух в индустриално замърсени терени (около Девня, завод „Метал”), от земеделски земи, обект на интензивна земеделска дейност и о
Дейност 4 Биохимичен анализ на растителна продукция от лимец, пшеница и слънчоглед, отгледани на индустриално замърсени терени, на земеделски земи, обект на интензивна земеделска дейност и на земеделски площи, използвани за биологично земеделие.
Дейност 5 Биофизичен анализ на растителна продукция от лимец, пшеница и слънчоглед.
Дейност 6 Токсикологичен и генетичен анализ на растителна продукция от лимец, пшеница и слънчоглед.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МАРВЕЛ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 568 320 BGN
Общ бюджет: 499 308 BGN
БФП: 424 412 BGN
Общо изплатени средства: 565 883 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 424 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 340 017 BGN
2015 225 866 BGN
565 883 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 360 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 289 015 BGN
2015 191 986 BGN
481 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 003 BGN
2015 33 880 BGN
84 882 BGN
Финансиране от бенефициента 100 292 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Учредяване на Управителен съвет
Индикатор 5 Първа работна среща (РС 1)
Индикатор 6 Междинни работни срещи
Индикатор 7 Последна работна среща (РС 9)
Индикатор 8 Апаратура за физични анализи на почвени проби.
Индикатор 9 Апаратура за химични анализи на почвени проби
Индикатор 10 Апаратура за химични анализи на почвени проби.
Индикатор 11 Апаратура за оценка състоянието на атмосферния въздух
Индикатор 12 Апаратура за биохимичен анализ на растителни проби.
Индикатор 13 Апаратура за биохимичен анализ на растителни проби-2
Индикатор 14 Апаратура за биофизичен анализ на растителни проби.
Индикатор 15 Апаратура за биофизичен анализ на растителни проби-2
Индикатор 16 Апаратура за генетичен анализ на растителни проби.
Индикатор 17 Почвени пробовземания
Индикатор 18 Физико-химичен анализ на почвени проби
Индикатор 19 Физико-химичен анализ на почвени проби-2
Индикатор 20 Анализ на атмосферния въздух в проучваните райони
Индикатор 21 Биохимичен анализ на растителни проби от лимец, пшеница и слънчоглед.
Индикатор 22 Биофизичен анализ на растителни проби от лимец, пшеница и слънчоглед.
Индикатор 23 Токсикологичен анализ на растителни проби от лимец, пшеница и слънчоглед.
Индикатор 24 Генетичен анализ на растителни проби от лимец, пшеница и слънчоглед.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз