Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0013-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите"
Бенефициент: Институт по молекулярна биология "Академик Румен Цанев" БАН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Създаване на високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и биотехнологиите"
Дейности: Дейност 2. Пускане на обявление за провеждане на тръжни процедури в АОП съобразно изискванията на ЗОП
Дейност 5. Цялостен одит на проекта и изготвяне на окончателен отчет
Дейност 4. Закупуване на материали и консумативи с оглед въвеждане в експлоатация на закупеното по проекта оборудване и обучение на персонала
Дейност 6. Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Дейност 1. Управление и отчетност на проекта
Дейност 3. Обява и провеждане на серия тръжни процедури за закупуване на необходимата апаратура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 467 732 BGN
Общ бюджет: 2 870 204 BGN
БФП: 2 439 674 BGN
Общо изплатени средства: 1 974 186 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 439 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 493 546 BGN
2014 1 480 640 BGN
2015 0 BGN
1 974 186 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 073 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 419 514 BGN
2014 1 258 544 BGN
2015 0 BGN
1 678 058 BGN
В т.ч. Национално финансиране 365 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 032 BGN
2014 222 096 BGN
2015 0 BGN
296 128 BGN
Финансиране от бенефициента 435 482 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Заседания на екипа за управление
Индикатор 5 Отчети пред НС на ИМБ
Индикатор 6 Обявление за провеждане на тръжните процедури в АОП съобразно изискванията на ЗОП
Индикатор 7 Обява и провеждане на първа тръжна процедура за закупуване на spinning disk микроскопска система с висока времева резолюзия.
Индикатор 8 Обява на втора тръжна процедура за закупуване на платформа за секвениране от следващо поколение за провеждане на геномен, транскриптомен и ChIP-Seq анализ и апарати за изотермна титрационна калометрия и автоматичен синтезатор.
Индикатор 9 Разглеждане на документи по първа тръжна процедура, избор на доставчици и сключване на договори с тях.
Индикатор 10 Междинен отчет по приключилата първа тръжна процедура
Индикатор 11 Провеждане на втора тръжна процедура по обявление
Индикатор 12 Разглеждане на документи по втора тръжна процедура, избор на доставчици и сключване на договори с тях.
Индикатор 13 Обява на трета тръжна процедура за закупуване на масспектрометър за протеомен анализ
Индикатор 14 Доставка и инсталиране на апаратите по втора тръжна процедура и обучение на ползвателите, организирано от доставчиците.
Индикатор 15 Междинен отчет по приключилата втора тръжна процедура
Индикатор 16 Провеждане на трета последна тръжна процедура по обявление
Индикатор 17 Разглеждане на документи по трета тръжна процедура, избор на доставчици и сключване на договори с тях
Индикатор 18 Доставка и инсталиране на апаратите по трета тръжна процедура и обучение на ползвателите, организирано от доставчиците.
Индикатор 19 Закупуване на материали и консумативи с оглед въвеждане в експлоатация на закупеното по проекта оборудване и обучение на персонала.
Индикатор 20 Изготвяне на окончателен отчет
Индикатор 21 Интернет страница
Индикатор 22 информационно табло
Индикатор 23 Стикери за оборудването.
Индикатор 24 Проведени информационни дни.
Индикатор 25 Проведени обучения.
Индикатор 26 НИРД проекти, изпълнени с помощта на доставеното за приложни цели оборудване (брой).


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз