Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0008-C0001
Номер на проект: Д01-4226/22.07.2013
Наименование: "Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии"
Бенефициент: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 22.07.2013
Дата на приключване: 22.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване на качеството на обучение и научни изследвания, чрез създаване на по-добри условия за работа на докторанти, постдокторанти и млади учени
Дейности: 1 Подготовка Разработване или актуализиране на научните планове на лицата от целевите групи
1 Изпълнение Разработване или актуализиране на научните планове на лицата от целевите групи
2 Подготовка Подпомагане на допълнителните проучвания за анализ на състоянието и тенденциите по темата, обосновка на целите и задачите на научните изследвания.
2* Изпълнение Подпомагане на допълнителните проучвания за анализ на състоянието и тенденциите по темата, обосновка на целите и задачите на научните изследвания.
3* Подготовка Синтез на симулационни и аналитични модели, алгоритми, протоколо, разработване на методики за теоретични и експериментални изследвания.
3* Изпълнение Синтез на симулационни и аналитични модели, алгоритми, протоколо, разработване на методики за теоретични и експериментални изследвания.
4 Подготовка Подпомагане провеждането на симулационни и експериментални изследвания.
4* Изпълнение Подпомагане провеждането на симулационни и експериментални изследвания.
5* Подготовка Мотивиране участието на лицата на целевата група в специални курсове за обучение.
5* Изпълнение Мотивиране участието на лицата на целевата група в специални курсове за обучение.
6* Подготовка Подпомагане на лицата от целевите групи при подготовка на научните материали и при участие в научни форуми.
6* Изпълнение Подпомагане на лицата от целевите групи при подготовка на научните материали и при участие в научни форуми.
7* Подготовка Подпомагане мобилността на учените от целевата група в България и в Европа
7* Изпълнение Подпомагане мобилността на учените от целевата група в България и в Европа
8 Подготовка Подпомагане на лицата от целевите групи чрез периодичен анализ и оценка на резултатите от работата и вземане на мерки за изпълнение на научния им план.
8* Изпълнение Подпомагане на лицата от целевите групи чрез периодичен анализ и оценка на резултатите от работата и вземане на мерки за изпълнение на научния им план.
9 Подготовка Популяризиране на постигнатите резултати за осигуряване на публичност и устойчивост.
9* Изпълнение Популяризиране на постигнатите резултати за осигуряване на публичност и устойчивост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 731 451 BGN
Общ бюджет: 573 807 BGN
БФП: 573 807 BGN
Общо изплатени средства: 576 704 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 573 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 146 290 BGN
2014 163 722 BGN
2015 266 692 BGN
576 704 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 487 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 124 347 BGN
2014 139 164 BGN
2015 226 688 BGN
490 198 BGN
В т.ч. Национално финансиране 86 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 944 BGN
2014 24 558 BGN
2015 40 004 BGN
86 506 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз