Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.09-0001-C0001
Номер на проект: 12-24-1
Наименование: Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Административен съд- град Плевен и Административен съд –град Габрово
Бенефициент: Административен съд Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.01.2013
Начална дата: 01.08.2013
Дата на приключване: 01.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на квалификацията на магистратите и съдебните служители и развитие на цялостна политика за управление на човешките ресурси в АС- Плевен и АС- Габрово
Дейности: Дейност 1: Провеждане на специализирани обучения за съдии, съдебни помощници, съдебни служители и администратори и административни ръководители. Съдии, съдебни помощници, съдебни служители, администратори и административни ръководители от АС- Плевен и АС- Габрово ще се обучават в осем специалности/направления : 1.Право на ЕС; 2.Счетоводство и одит; 3.Финансов контрол; 4.Управление на човешките ресурси; 5.Информационни технологии; 6.Два специализирани компютърни курса, както следва: -Курс: 6419А Configuring, Managing, and Maintaining Windows Server 2008 Servers; -Курс: 6425С Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services (HV); 7.Компютърна техника и технологии; 8.Административно обслужване.
Дейност 2: Организиране и провеждане на работни срещи и съвещания/семинари/ за обсъждане на актуални правни проблеми. Провеждане на две работни срещи- семинари на следните теми: 1.“Производство по издаване и обжалване на актове за установяване на публични държавни и общински вземания по реда на ДОПК и ЗМДТ“; 2.“Производства пред касационната инстанция по дела от административно- наказателен характер. Допустими доказателства за установяване на касационните основания. Забрана за фактически установявания пред касационната инстанция. Решение по касационното оспорване. Субсидиарно приложение на НПК и НК в производствата пред районния съд по наказателно- административен характер дела.“
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Провеждане на пресконференции, публикации в местната преса, информационни и рекламни брошури, бюлетини, листовки.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 611 BGN
Общ бюджет: 92 593 BGN
БФП: 92 593 BGN
Общо изплатени средства: 92 593 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 100 BGN
2014 54 259 BGN
2015 17 235 BGN
92 593 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 935 BGN
2014 46 120 BGN
2015 14 650 BGN
78 704 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 165 BGN
2014 8 139 BGN
2015 2 585 BGN
13 889 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители
Индикатор 2 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 3 Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 3: Проведени пресконференции
Индикатор 6 Дейност 3: Медии Публикации в пресата
Индикатор 7 Дейност 3: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали , ръководства, брошури, бюлетини, листовки
Индикатор 8 Дейност 3: Статии и интервюта в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз