Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0229-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01017
Наименование: "Безопасен труд в Агромах"
Бенефициент: "АГРОМАХ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 31.07.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 1: Извършване анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността обхваща всички работещи във строителната компания като основната потребност е описване на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, диагностициране здравния статус на постоянно работещите в АГРОМАХ ЕООД около 700 човека, идентифицирането на оценки на риска, които са необходими в предприятието и, които на този етап са или неефективни или несъществуват в тяхната цялост. Дейността ще обхване и хоризонтални принципи като утвърждаване на равните възможности в предприятието между полове, групи в неравностойно положение на пазара на труда, религиозни, етнически различия и други. В допълнение доклада ще трябва да предложи мерки и инициативи за гарантиране на социалното сближаване на различните групи, включително и социална интеграция на тези, които се чувстват в неравностойно положение. Специално внимание ще се обърне на усъвършенстване на превантивните мерки срещу всякакви форми на дискриминация. Всичко това се очаква да прерасне в принципно нова организация на трудовата дейност на предприятието, която да надгради съществуващата като наблегне на различни иновативни подходи в тази сфера и постави в центъра безопасността и здравето при работа. Дейността включва като задачи: 1.1 Подготовка на тръжно досие със конкретни спецификации за доклада 1.2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител на доклада 1.3 Изготвяне и приемане на доклада Докладът ще включва като минимум: - Въведение, описващо текущото състояние на АГРОМАХ ЕООД и организацията на работния процес; - Изложение и анализ, включващо описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, както и какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието - Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, като тук задължително се описва как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието, включително какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите на АГРОМАХ ЕООД. В тази задача ще бъдат засегнати и хоризонтални въпроси като равни възможности, дискриминация, социално сближаване, иновативност и други - Заключение
Дейност 2: Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Дейността включва 3.1 Подготовка на тръжна документация и спецификации за всички позиции за лични предпазни средства и облекло 3.2 Провеждане на тръжна процедура и избор на доставчик/ци за планираните лични предпазни средства и облекло 3.3 Доставка на личните предпазни средства и облекло До сега действащата практика във фирмата е да се осигуряват минимално изискуемите предпазни средства според изискванията на Наредба 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Самата наредба обаче няма конкретни изисквания за стандарта на качество и надеждност на тези лични предпазни средства и специализирано облекло и поради това избора на тези средства става обикновено на най-ниска цена. Това, което искаме да реализираме чрез този проект и по-конкретно да надградим съществуващата практика е да се осигурят нови лични предпазни средства и облекло, които отговарят на европейската норма за качество EN за всяко едно от отделните предпазни средства и облекло като по този начин се гарантира надеждност и подобряване на безопасността. Също се изисква осигуряването на зимно предпазно облекло на около 580 човека, тъй като голяма част от персонала е ангажиран в строителни дейности и производство на строителни материали и през зимните месеци. Поради тази причина те са изложени на неблагоприятни летни и зимни условия на производствените и строителни обекти.
Дейност 3 Модернизация и реконструкция на технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Дейността включва следните задачи: 1.1 Подготовка на тръжна документация и спецификации за доставка на машината 1.2 Провеждане на тръжна процедура 1.3 Доставка 1.4 Агромах ЕООД има изграден завод за бетонови изделия, като работи чрез вибро пресоване на бетон. Завода за производство на бетонови елементи AMEthyst 1500 Premium Class, произвежда неограничена по вид и форма продукция: Тротоарни плочки - 2 200 м²/8 h; Кухи блокове – 25 000 броя/8 h; Бордюри – 6 400 броя/8 h; Павета – 2 800 м²/8 h. При производството на изделията бетона трябва да е земно-влажен , в резултат на което при подхода и преминаването през пресите е съпроводено с много прах. Целта е да се изгради инсталация, която да засмуква и отвежда прахта извън завода, като го обезврежда чрез преминаване през система от филтри. Индустриалният прах може да доведе до сериозни заболявания. Според естеството, времето на експозиция към раха, интензитета и концентрацията на запрашаване и аеро-динамичния диаметър на частиците рисковете за здравето могат да бъдат следните: Пневмокониоза (прах, съдържащ желязни частици), силикоза (прах, съдържащ кристален силициев диоксид), рак (от азбест, кристален силициев диоксид, шествалентен хром и някои хромати, арсен, никел и дървесина и др.), исхемична болест на сърцето, системно отравяне (олово, кадмий, берилий и манган, както и някои видове дървесина), тежка метална болест, възпалителни белодробни наранявания, алергични реакции, възпаления и пр. Улавянето и филтрирането на въздуха в ралотните помещения може да попречи на проявлението на тези рискове. Те могат сравнително лесно да бъдат минимизирани с въвеждането на модерно машинно почистване, което в унисон с изискването на чл. 4 от ЗЗБУТ, който гласи, че работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително превенция на професионалните рискове, ограничаване на рисковете при източника на възникването им, приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия, включително привеждане в съответствие с техническия прогрес. Същия член дава приоритет на използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства, което приведено към настоящия проект гласи, че машинното оборудване трябва да бъде финансирано с предимство пред осигуряване на лични предпазни средства противопрахови маски и други.
Дейност 4: Визуализация и публичност Осигуряването на публичност е задължително изискване съгласно Регламент (ЕО) 1828/2006 на Европейската комисия. За прилагане на това изискване е разработено Ръководство за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., въз основа на което бенефициентът ще изпълни следните дейности за разпространяване на информация за проекта: - Упоменаване на финансовия принос на Европейския социален фонд, предоставен чрез Оперативната програма, в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, в изготвяните междинни и заключителни технически доклади и във всички останали изготвяни в рамките на проекта документи, както и при контакти със средствата за осведомяване; - Отпечатване и разпространение на рекламно-информационна дипляна/брошура; - Отпечатване на рекламно-информационни плакати; - Изработване на информационна табела - Публикуване на информация за проекта в интернет страницата на бенефициента: www.agromah.bg - Организиране на 2 пресконференции за местни медии в началото и края на проекта. - Представяне на проекта в медиите
Дейност 5: Управление на проекта и вътрешен одит Дейността включва традиционни дейности като: Сформиране и управление на екип по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, управление на доставките и тръжни процедури, отчетност, комуникация със заинтересованите страни и други. Дейността ще бъде изпълнявана през целия срок на проекта, както с помощта на вътрешни ресурси на водещата организация и партньорите, така и чрез отделяне на време от специално назначен екип от 3 души административен персонал, които ще имат непосредствен ангажимент относно администрацията и управлението на проекта. Допълнително като част от успешното управление на проекта се предвижда външен независим одит на изпълнението на проекта Одитът на изпълнението е проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 126 847 BGN
Общ бюджет: 140 512 BGN
БФП: 112 409 BGN
Общо изплатени средства: 112 407 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 369 BGN
2014 0 BGN
2015 87 038 BGN
112 407 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 564 BGN
2014 0 BGN
2015 73 982 BGN
95 546 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 805 BGN
2014 0 BGN
2015 13 056 BGN
16 861 BGN
Финансиране от бенефициента 31 712 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз