Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0415-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02019
Наименование: "Създаване на условия за безопасен труд във "Варна Меритайм" ООД"
Бенефициент: "Варна Меритайм" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 02.07.2013
Дата на приключване: 02.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: - Подобряване условията на труд в предприятието чрез изграждане на съвременна система от трудови стандарти. - Повишаване на производителността на заетите лица. - Внедряване на модерни европейски подходи за управление на безопасните и здравословни условия на труд
Дейности: Дейност 1 Начало на проекта Старт на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител за изработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, провеждане на обучение. Ще бъдат избрани външни изпълнители с цел постигане на максимален ефект и осигуряване на високо качество и експертиза при реализацията на дейностите. Съгласно изискванията на ПМС 69/2013 год.
Дейност 3 Изработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва следните етапи: I. Въведение – представяне на изходни данни, анализ на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, включващо: 1. Оценка на риска и всички свързани с нея документи; 2. Вид производство и използвани технологии и характерни производствени вредности; 3. Проблемите за здравето и безопасността, и предприетите мерки в тази връзка; 4. Характеристиките на работещите във фирмата – общ брой и разпределение по възраст, пол, трудов стаж, професия, етническа принадлежност, данни за здравни проблеми във връзка с работата; 5. Данните за професионалните заболявания, трудов травматизъм и отсъствията поради болест; 6. Запознаване с прилаганите работни методи и практики, с вещества с които се работи, измерване на експозицията и определяне броя на експонираните на конкретните опасности работещи; 7. Нивото на знанията на работещите за възможните проблеми за здравето и безопасността; 8. Планове за промени в производството, въвеждане на нови технологии, машини и съоръжения, промени в организацията на труда; 9. Организацията на работния процес. II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието, включващо: 1. изследване, анализиране и оценяване състоянието на организацията на труда и избиране на обектите и насоките на усъвършенстването й; 2. описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес; 3. разработване на план за усъвършенстване на основата на разкритите чрез анализа резерви, планиране на мероприятия с конкретни срокове за внедряване, отговорници за изпълнението им и определяне на икономическия ефект от всяко мероприятие. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – препоръки и необходима обосновка за прилагане и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Описание на методи и средства за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение – ще бъдат направени изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; ще бъдат определени приоритети и ще се дадат препоръки за извършване на действия и необходими ресурси.
Дейност 4 Подготовка и провеждане на процедури за избор на доставчици на оборудване; закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства. За долуописаните доставки ще бъдат избрани външни изпълнители с цел постигане на максимален ефект и осигуряване на високо качество и експертиза при тяхната реализация. Съгласно изискванията на ПМС 69/2013 год. ще бъдат избрани изпълнители на следните дейности: 1. Доставка на оборудване – система за вентилация и аспирация в механо-монтажен, стругарен и тръбарен цех; – персонален преносим газ детектор. 2. Доставка на специфично работно облекло и лични предпазни средства.
Дейност 5 Извършване на дейности по доставка на оборудването С цел подобряване на трудовите условия в предприятието и инвестирането в човешкия капитал ще се закупи и достави: 1. система за вентилация и аспирация в механо-монтажен, стругарен и тръбарен цех със следните параметри: - смукателна вентилация стругарен цех - вентилатор осов с обем мин. 1400 м3/час 50 Ра; - смукателна вентилация механо-монтажен цех – вентилатор осов с мин. обем 1400 м3/час 50 Ра; - приточна инсталация механо-монтажен цех – вентилатор центробежен с обем мин. 2800 м3/час 300 Ра; - смукателна вентилация тръбарен цех – вентилатор осов с обем мин. 2800 м3/час 150 Ра; - приточна инсталация тръбарен цех – вентилатор центробежен с мин. Обем 2800 м3/час 250 Ра. 2. персонален преносим газ детектор със следните параметри: - измерване на мин.1 макс. 4 газа; - наличие на каталитичен сензор за взривоопасни вещества и метан с обхват: 0÷100% ДГВ – CH4 (долна граница на взривяемост), - електрохимичен сензор за въглероден окис с обхват: 0÷2000ppm, - електрохимичен сензор кислород с обхват: 0÷25об%О2 - електрохимичен сензор за сяроводород с обхват: 0÷200ppmH2S. Анализ и обосновка за необходимостта от закупуване на бюджетираното оборудване е подробно описано в т.4.4 от апликационната форма.
Дейност 6 Извършаване на дейности по доставка на специалното работно облекло и лични предпазни средства С цел подобряване на трудовите условия в предприятието и инвестирането в човешкия капитал ще се закупи работно облекло и специфични предпазни средства на всички работници и служители съгласно утвърден списък на предприятието и препоръките от оценката на риска. Анализ и обосновка за необходимостта от закупуване на бюджетираното работно облекло и лични предпазни средства е подробно описано в т.4.4 от апликационната форма.
Дейност 7 Провеждане на предвиденото обучение Дейността ще включва: Обучение по запознаване с начина на работа, действие и правилна експлоатация на специализиран уред за измерване на вредни газове при работа в ограничени пространства. - Информационно-обучителни модули за спецификите на отделните хоризонтални принципи.
Дейност 8 Дейности по популяризиране на проекта Варна Меритайм ООД ще прилага подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Ще бъдат извършени следните мерки за информиране и публичност: • една информационна табела, която ще бъде поставена на видно място в производствената база на Варна Меритайм ООД; • визуализация на всички документални резултати от проекта във връзка с изпълнение на дейностите; • поставяне на стикери на доставените персонален преносим газ детектор и система за вентилация и аспирация в механо-монтажен, стругарен и тръбарен цех • подготовка и осъществяване на две пресконференции с участието на местни медии във връзка със старта и финала на проекта.
Дейност 9 Финализиране на проекта Отчитането на дейностите по проекта ще се случи след неговото приключване и ще включва изготвянето на технически и финансов отчет за реализираните дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 216 BGN
Общ бюджет: 68 621 BGN
БФП: 68 621 BGN
Общо изплатени средства: 68 621 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 621 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 600 BGN
2014 54 021 BGN
2015 0 BGN
68 621 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 410 BGN
2014 45 918 BGN
2015 0 BGN
58 328 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 190 BGN
2014 8 103 BGN
2015 0 BGN
10 293 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз