Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0774-C0001
Номер на проект: ESF-1203-01-07021
Наименование: От иновации към заетост
Бенефициент: Би Пи Ем Проджект Дружество с ограничена отговорност
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 21.05.2013
Начална дата: 05.07.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на собствено, конкурентоспособно дружество в областта на информационните технологии
Дейности: 1. Сформиране на екип за изпълнение и управление на проекта Като ключов фактор за успешното изпълнение и управление на проекта е създаването на екип от специалисти, които да имат много точно разпределение на функциите и отговорностите, така че да се обезпечи навременното и ефективно изпълнение на предвидените дейности. Членовете на екипа ще получават възнаграждения за периода на проекта.
2. Провеждане на процедура за избор на изпълнители по проекта Ще се проведе избор на изпълнители за доставка на материалните активи, необходими за проекта и услуги свързани с наемане на офис помещение. Изпълнението на дейността се изисква съгласно Насоките за кандидатстване, Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема и ПМС № 69/11.03.2013 година относно избор на подизпълнители по проекта.
3. Първоначално закупуване на материали и консумативи Първоначално закупуване на материали и консумативи –листата за флипчарт, копирната хартия, спирали за подвързване и пликовете А4- ще са необходими съответно за показване, разпечатване и подвързване на презентации на софтуерните продукти и решения. Покупката на тонер ще е необходима за зареждане на принтера.
4. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи. С цел осигуряване на минималните технологични условия за осъществяване предмета на дейност на дружеството се предвижда закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи 1 бр. Сървърна конфигурация (необходима за осигуряване на информационна среда за предлаганите от компанията продукти и услуги и работа на вътрешно фирмените софтуерни системи), 1бр. Демонстрационен компютър Майкрософт Surface със Windows 8 Pro операционна система или еквивалентна (необходим за провеждане на презентации и демонстрации на най-новите функционалности на предлаганите продукти и услуги); 1бр. Цветен лазерен принтер (необходим за подготовка на презентации и маркетингови материали), 1бр. Лаптоп (необходим за изпълнение на работните задължения от назначеното лице при посещение при клиента и в офиса); 1бр. Подвързваща машина (необходима за подготовка на материали и офертни предложения); 1бр. Мултимедиен проектор (необходим за осъществяване на презентации и демонстрации на продуктите и услугите, предлагани от дружеството), 2бр. Телефонни апарати SNOM UC600(необходими за покриване ежедневната дейност от една страна и демонстриране на функционалността на Office 365 от друга), 1 бр. Флипчарт на триножник с алуминиева рамка 70х100см(необходим за презентации, демонстрации и работни срещи), диск 2 TB USB 3.0 (необходим за съхранение и съответно изпращане на презентации на софтуерните продукти и решения).
5. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал по договор с „Би Пи Ем Проджект“ ООД за не повече от 3 месеца Ежемесечно начисляване и изплащане на възнаграждения на лицата наети по договор с „Би Пи Ем Проджект“ ООД за срок от три месеца. В основата на успешния бизнес на всяка организация стои инвестицията в човешкия фактор. Процесът по подбиране на квалифициран експерт програмист ще премине през следните етапи: привличане на кандидати; анализ и оценка на техните способности; избор на квалифициран програмист. При така описания избор, „Би Пи Ем Проджект“ ООД ще се придържа към хоризонталните принципи на оперативната програма. За положения труд за дружеството на наетия персонал и самонаетото лице ще се изплатят възнаграждения.
6. Изплащане на наем на помещение за офис на дружеството Ежемесечно начисляване и изплащане на наем на помещение. За да развива дейността си дружеството има необходимост от наемането на помещение в което да работи експертния екип по проекта и в което помещение да се осъществяват срещи с клиенти и доставчици за „Би Пи Ем Проджект“ ООД
7. Информираност и визуализация на проекта. Закупуване на информационна табела и стикери за новозакупените активи. Дейността ще се извършва съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Перси ООД
"Игъл Инженеринг" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 731 BGN
Общ бюджет: 19 330 BGN
БФП: 19 330 BGN
Общо изплатени средства: 19 330 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 946 BGN
2014 15 384 BGN
2015 0 BGN
19 330 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 354 BGN
2014 13 076 BGN
2015 0 BGN
16 430 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 592 BGN
2014 2 308 BGN
2015 0 BGN
2 899 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз