Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0056-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-8
Наименование: “Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас”
Бенефициент: Областна администрация на област Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 19.07.2013
Дата на приключване: 19.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване на уменията и компетенциите на служителите в Областна администрация Бургас чрез обучение в страната.
Дейности: Дейност 1: Оперативно управление, отчетност, провеждане на тръжни процедури Бенефициентът в лицето на Областна администрация Бургас ще сформира екип за управление на проекта от служители от областна администрация Бургас, ще прецизира техните отговорности, задачи, срокове, начина на отчитане и комуникационни канали . Планира се ежемесечно провеждане на заседания на екипа (Ръководител на проекта, координатор и счетоводител) за обсъждане на дейностите по проекта, проблеми, отчитане на напредъка и т.н. В изготвените графици за изпълнение на дейностите ще бъдат посочени и отговорните за тях членове от екипа и техните задължения. Ръководителят на проекта и екипа ще бъдат отговорни за управлението и изпълнението на проекта в съответствие с изискванията на финансиращата институция и ЗОП. Екипа по проекта ще извърши дейностите за подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури, съгласно ЗОП (ако е необходимо).
Дейност 2: Идентификация и актуализация на заявените от служителите специализирани обучения и изготвяне на програма и график за обучения по проекта. В процеса на подготовка на проектното предложение бяха проучени индивидуалните желания на служителите в областна администрация Бургас чрез анкетно проучване и изготвена предварителна програма, която дава информация за отдели, служители, обучения в които ще участват, съгласувана с директорите на дирекции и ръководството. След подписването договор за субсидия ще бъде актуализирана програмата, съгласно актуален каталог на ИПА, ще бъдат проверени възможностите за провеждане на специализирани обучения за служителите, чуждоезиковото обучение, обучение за комуникация и работа в екип. Ще бъде изготвен поименен график за времето на откъсване от работното място на служителите, съгласуван с началниците на отдели.
Дейност 3: Организация и провеждане на обучения за професионално развитие от каталога на ИПА. В Областна администрация Бургас съществува дългогодишна практика за провеждане на регулярни обучения на служителите. Предлаганите обучения от ИПА отговарят на нуждите на администрацията и при одобрение на финансиране от Министерски съвет, служители на Областна администрация Бургас преминават успешно различни обучения по професионално развитие. След проведено анкетно проучване сред служителите се изготви предварителна програма за обученията от каталога на ИПА 2013. Избраното обучение за всеки служител отговаря на конкретните дейности, които той изпълнява, и е съгласувано с директорите на съответните дирекции. Не бяха допуснати обучения, в които служители от администрацията вече са участвали. Избрани обучения от каталога на ИПА: 1. Обучение по УА -1 Стратегически мениджмънт в държавната администрация Обучението е избрано от ръководни кадри в Областна администарция Бургас (3 бр.). То ще подпомогне служителите, развивайки техните компетенции в областта на стратегическото планиране, разработване и провеждане на публични политики, механизмите за координация на органите на изпълнителната власт. 2. Обучение по УА—5 Организационно развитие. Управление на промяната Обучението е избрано от служители на ръководно ниво и експерти от отдел ”ДС”, отдел ”КАК”, звено ”Връзки с обществеността” (9 бр.) Промените и адаптирането към нови обстоятелства и условия е сериозно предизвикателство за областните администрации. Честите промени, на които трябва да се откликва в Областна администрация Бургас, водят както до напрежение, неясни роли и отговорности, личностни и групови конфликти, така и до трудности върху цялостната организация на работния процес. За да бъде постигнат успех е необходимо да се работи за преодоляване на предизвикателствата на всяка една промяна. Усвоените умения в рамките на обучението ще дадат възможност за предвиждане на ефектите от промяната върху организацията и служителите, прилагане на техники за ефективно управление на промяната, правила за определяне на приоритети за справяне със срокове, бюджет на време, делегиране на функции. 3. Обучение по ЕФ-1 Комуникационна стратегия – разработване и план за реализиране Обучението е избрано от служители от отдел ”РРТУ” (2 бр.) Областна администрация Бургас участва в редица регионални инициативи, срещи, мероприятия и проекти. Комуникацията е от съществено значение за успешна организация и провеждане. Обучението по ЕФ-1 ще създаде практически умения за разработване на комуникационна стратегия на администрацията, за съставяне на комуникационен план и бюджет, избор на комуникационни канали, т.н. 4. Обучение по ЕФ-3 Връзки с обществеността Обучението е избрано от служител в звено за връзки с обществеността и експерт от дирекция “АКРРДС” (2 бр.). Те отговарят за поддържане на контакти с посолства, консулства и чуждестранни мисии, организира официални мероприятия и срещи, свързани с дейността на администрацията; поддържа контакти с общински, държавни и частни дружества, НПО, граждански сдружения, културни институти и др. на територията на региона. Обучението по ЕФ-2 ще доразвие уменията за управление на комуникационните процеси, за ефективна работа с медиите, за поведение в условията на криза. 5. Обучение по ЕФ-5 Специфика на междукултурните комуникации Обучението е избрано от служители от различни отдели ( 6 бр.). Поради засиленото участие на Областна администрация Бургас в редица международни и национални програми, инициативи и проекти, служители от различни административни звена имат нужда от разширяване на познанията си в областта на междукултурните комуникации, да се запознаят с характерните особености на типовете култури и с правилата за общуване в тях. 6. Обучение по ЕФ – 8 Практически умения за ефективни комуникации Обучението е избрано от Специалист Деловодство (1 бр.) То ще способства за развиване на практически умения за ефективно общуване и усвояване на средства за вербална и невербална комуникация, необходими за осигуряване на административни услуги на граждани и организации. 7. Обучение по ПР-4 Административна стилистика Обучението е избрано от служители от отдел ”ДС” и отдел ”КАК” (5 бр.). Отдел ”Държавна собственост” осъществява контрол върху придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи, държавна собственост; контролира актуването и деактуването на имоти – държавна собственост. Служителите в отдел ”ДС”, както и тези в отдел ”КАК” са пряко ангажирани с изготвяне на проекти на актове и общо-административни документи и обучението ще помогне за изработването на различни видове документи и за ефективното общуване в рамките на администрацията и в отношенията и с граждани и юридически лица. Очакванията на гражданите и бизнеса към качеството на работа на държавните институции изисква непрекъснато повишаване на компетенциите на служителите в администрацията. Следващите обучения са тясно специализирани и са насочени към разширяване на професионалните компетенции на служителите за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения: 8. Обучение по ПР-5 Основни производства по АПК (за юристи) Обучението е избрано от служители от отдел ”ДС” и отдел ”ПНО” (5 бр.). 9. Обучение по ПР-7 Прилагане на Гражданския процесуален кодекс (за юристи) Обучението е избрано от служители от отдел ”ПНО”, отдел ”КАК” и отдел ”ДС” ( 9 бр.) 10. Обучение по ПР-8 Правна уредба и приложение на Гражданския процесуален кодекс (за неюристи) Обучението е избрано от Специалист в отдел ”ПНО”. 11. Обучение по ФС-1 Одитна дейност на публичните финанси Oбучението е избрано от Началник отдел ”АФСД”.Отдел ”АФСД” извършва финансовото осигуряване на дейностите и задълженията на Областния управител и финансирането на административно - стопанските дейности на служителите в Областната администрация. В тази връзка обучението по ФС-1 ще повиши компетентността на служителя, ще насочи вниманието към превантивните мерки относно законосъобразното разходване и ефективното, ефикасно и икономично управление на публичните финанси. 12. Обучение по ФС-6 Управление на собствеността Обучението е избрано от служители в отдел ”КАК”, отдел ”ДС” и отдел ”АФСД” ( 9 бр.) Посочените служители са отговорни за управлението и разпореждането с държавна собственост и обучението ще доизгради разбирането им относно принципите за управление на публичния ресурс и ще представи начини за взимодействие с органите, имащи конкретни правомощия по управлението на собствеността. 13. Обучение по ФС-8 Устройство на територията – политика и управление Обучението е избрано от служители в отдел ”РРТУ” (3 бр.) Отделът подпомага провеждането на държавната политика на територията на областта, свързана с регионалното развитие и териториалното устройство (градоустройство, инженерна инфраструктура, екология, планиране и проектиране, транспорт, благоустройство и др.). Обучението ще спомогне за изграждането на разбиране относно принципите за управление на територията. 14. Обучение по ИТО-3 Системи за управление на информационната сигурност на административното звено Обучението е избрано от служител „Информационна сигурност и компютърни технологии” и ще спомогне за осигуряване на мрежовата и информационната сигурност на администрацията. 15. Обучение по ИТО – 4 Административно обслужване Обучението е избрано от служители отдел ”ПНО” и Деловодство (2 бр.) Те са пряко ангажирани с организацията на административното обслужване и предоставянето на административни услуги на гражданите и бизнеса и чрез обучението ще усвоят нови техники и умения за работа с клиенти и разрешаване на конфликти. 16. Обучение по ИТО-8 Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) Обучението е избрано от Финансов контрольор. Служителят не е преминавал обучение по MS EXCEL.То ще спомогне за придобиване на умения за проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните. 17. Обучение по ИТО-11 Обмен на данни между MS EXCEL и MS WORD Обучението е избрано от служител отдел “АФСД” и Финансов контрольор (2 бр.). Служителите не са преминавали обучение по MS EXCEL и MS WORD. В своята работа посочените служители оперират с голям брой данни. Обучението ще им позволи да придобият нови знания и умения за проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните, които да приложат за по-ефективното и ефикасно изпълнение на своите задължения. 18. Обучение по ИТО-24 Презентационни умения. MS POWER POINT Обучението е избрано от служители от отдел ”РРТУ” (2 бр.). Служителите не са преминавали обучение по MS POWER POINT. Чрез него те ще придобият знания за основните характеристики и изработване на мултимедийни презентации и ще усвоят нови умения за презентиране. 19. Обучение по ЧЕО-9А Комуникативни умения на немски език (базов курс) Обучението е избрано от служител в звено ”Връзки с обществеността”, пряко ангажиран с международната дейност на организацията и с поддържането на връзки с чуждестранни институции.Чуждоезиковото обучение е от съществена важност за служителя, тъй като в своята ежедневна работа той поддържа връзки с посолства, консулства и чуждестранни мисии, организира официални срещи, кръгли маси и т.н.
Дейност 4: Организация и провеждане на специализирани обучения в страната извън каталога на ИПА Въпреки многообразието от обучителни програми, предлагани от ИПА, част от служителите в областна администрация Бургас се нуждаят от различен вид обучения, предвид характера на дейността им. Поради тази причина в проведената анкета сред служителите за избор на обучения, намериха място тясно специализирани обучения извън каталога на ИПА. Избраното обучение за всеки служител отговаря на конкретните дейности, които той изпълнява и е съгласувано с директорите на съответните дирекции. Не бяха допуснати обучения, в които служители от администрацията вече са участвали. Посочените обучения са тясно специализирани и са насочени към разширяване на професионалните компетенции на служителите за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения. 1. Семинар по Актуални промени в Закона за устройство на територията. Семинарът е избран от Главния секретар на областна администрация Бургас, директор дирекция ”АКРРДС” и служители от различни отдели – отдел ”РРТУ”, отдел ”КАК”, отдел ”ПНО”, отдел ”ДС” (11 бр.) Законът за устройство на територията е търпял различни промени през годините, а детайлното му познаване е от изключително значение за компетентността на служителите от посочените административни звена. Семинарът ще представи новостите в схемите за пространствено развитие и устройствените планове, изработването, оценяването и одобряването на инвестиционни проекти, строителният процес и контролът върху строителството. 2. Семинар по Актуални въпроси на облигационното право. Семинарът е избран от Началник отдел ”ПНО” . Основните задължения на началника на отдел „Правно-нормативно обслужване” са свързани с обезпечаване законосъобразното упражняване правомощията на Областния управител като орган на изпълнителната власт и като субект на гражданскоправни отношения. Семинарът по Актуални въпроси на облигационното право ще осигури синтезирано усвояване на новите положения в уредбата – ще представи новостите в сферата на недействителност на сделките, обезщетение при договорно неизпълнение, косвени и отменителни искове, договор за поръчка и договор за дружество и т.н. Отдел “ОМП” осигурява подпомагане на дейността на Областния управител по планиране, организиране и управление на отбранително-мобилизационната подготовка в областта и защита на класифицираната информация по ЗЗКИ. Предлаганите обучения от ИПА не отговарят на потребностите на служителите от отдел ”ОМП”, тъй като съгласно Закона за защита на класифицираната информация, Държавната комиция по сигурността на информацията е компетентният орган в Република България, който организира и координира обучението за работа с класифицирана информация. Обученията целят осигуряване на усвояването на нови знания в областта на защита на класифицираната информация, получаване на подготовка в областта на анализиране, прогнозиране и планиране на рисковете и заплахите за сигурността на КИ. Предлаганите обучения от Държавна комисия по сигурността на информацията са безплатни, но се провеждат в рамките на пет дни с откъсване от работното място и поради това средствата за пътни, дневни и квартирни представляват сериозен разход за администрацията. Това е и основната причина обученията да бъдат включени в настоящия проект: 3. Семинар по Защита на класифицираната информация – ІІ модул Семинарът е избран от служител отдел “ОМП”. 4. Семинар по обучение в областта на защитата на КИ – ЗЗКИЯ и ППЗЗКИ. Семинарът е избран от служител завеждащ регистратура КИ, отдел ”ОМП”.
Дейност 5: Организация и провеждане на чуждоезиково обучение за новопостъпили служители и надграждащи курсове за служители в областна администрация Бургас без откъсване от работното място Специализирани чуждоезикови курсове без откъсване от работното място, съобразени с нуждите на служителите от Областна админситрация Бургас. Обученията представляват разработена система за плавно и постепенно развиване на чуждоезиковите умения, позволяваща умелото използване на езика. Основната цел е свободно ползване на езика в работна среда, при разговори с организации и граждани, подготвяне на доклади и презентации. Обучението по английски език ще спомогне за повишиване на увереността за водене на разговор на английски език, за развиване на умения за използване на специфичен език и стил при водене на делова кореспонденция на английски език, за изготвяне и представяне на различни теми пред аудитория. 1. Специализиран базов курс по английски език, ниво начинаещи за (120 часа) без откъсване от работното място Обучението е избрано от 5 служители от различни административни звена. 2. Специализиран надграждащ курс по английски език (120 часа) без откъсване от работното място Обучението е избрано от 12 служители от различни административни звена.
Дейност 6: Организация и управление на изнесено Обучение за повишаване на компетентности за подобряване на комуникацията и работа в екип 1. Изнесено обучение - ефективна комуникация и работа в екип за 51човека Обучението цели прилагане на ефективни механизми за мотивиране на служителите за постигане на качество и ефективност на влагания труд, подобряване на работата в екип, лидерските умения, способностите за управление на конфликти. Важен фактор в развитието на социалните умения е наличието на подходяща среда и използването на груповата динамика, която ще насърчи промяната. Обучението ще бъде разделено на лекционна част, в която ще бъде изложена теорията за екипна работа, лидерство, групова динамика; и практическа част, в която обучаваните ще имат възможност да тренират лидерските, мотивационните умения и уменията си за формиране на ефективни групи. Тренингите се организират в малки групи, като се използват разнообразни интерактивни методи. Ползите от обучение са свързани с развитие на различни социални умения – комуникация, решаване на конфликти, умения съвместно да се идентифицират и решават възникналите проблеми на работното място, т.н.
Дейност 7: Създаване на база данни в страницата за електронен обмен на областна администрация Бургас с материали и казуси от проведените обучения. На страницата за електронен обмен на областна администрация Бургас ще бъде създадена база данни с името на проекта. Тя ще съдържа информация за програмата, актуален поименен график и друга информация, свързана с провеждането на дейностите по проекта. Екипът по проекта ще изготви концепция за структурата на база данни, правилник за попълването и поддържане, анкетна карта за очакванията и резултати от обучението. След приключване на обучението си, всеки служител ще подготви подробен отчет, материали, казуси, които координаторът по проекта ще допълва в базата данни. Част от казусите и възникнали въпроси ще бъдат обсъждани по време на мотивационното обучение между служители от различни отдели.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 660 BGN
Общ бюджет: 50 883 BGN
БФП: 50 883 BGN
Общо изплатени средства: 50 883 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 332 BGN
2014 34 551 BGN
2015 0 BGN
50 883 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 882 BGN
2014 29 368 BGN
2015 0 BGN
43 250 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 450 BGN
2014 5 183 BGN
2015 0 BGN
7 632 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Служители, успешно преминали обученията с получаване поне на 1 сертификат
Индикатор 5 Общ брой на обучения за професионално развитие от каталога на ИПА, по които ще бъдат обучени служители
Индикатор 6 Брой получени сертификати за обучения по професионално развитие от каталога на ИПА
Индикатор 7 Брой получени сертификати за обучения по професионално развитие от каталога на ИПА
Индикатор 8 Общ брой на специализирани обучения в страната извън каталога на ИПА
Индикатор 9 Брой получени сертификати за специализирани обучения в страната извън каталога на ИПА
Индикатор 10 Брой получени сертификати за специализирани обучения в страната извън каталога на ИПА
Индикатор 11 Общ брой на служителите, преминали чуждоезикови обучения без откъсване от работното място с получаване на сертификат
Индикатор 12 Служители, успешно преминали чуждоезикови обучения без откъсване от работното място с получаване на сертификат
Индикатор 13 Служители, успешно преминали чуждоезикови обучения без откъсване от работното място с получаване на сертификат
Индикатор 14 Общ брой служители, преминали мотивационно обучение – ефективна комуникация и работа в екип
Индикатор 15 Служители, успешно преминали мотивационно обучение – ефективна комуникация и работа в екип с издаване на сертификат
Индикатор 16 Служители, успешно преминали мотивационно обучение – ефективна комуникация и работа в екип с издаване на сертификат
Индикатор 17 Брой изработени и разпространени рекламни материали
Индикатор 18 Брой реализирани съобщения в медиите
Индикатор 19 Брой участници в прес -конференции
Индикатор 20 Брой служители, които могат да ползват изградената база данни (и в бъдеще)
Индикатор 21 Постигната публичност на резултатите и изпълнението на проекта
Индикатор 22 Повишена мотивация за работа на служителите в Областна администрация Бургас


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз