Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0115-C0001
Номер на проект: A12-22-151
Наименование: ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Бенефициент: Община Неделино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 15.07.2013
Дата на приключване: 15.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Неделино
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на икономическото и социално развитие в Община Неделино чрез обучение на служителите в общинската администрация, кметовете и кметските наместници
Дейности: Д1 Обучения в ИПА по теми свързани с икономическо и социално развитие Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2013 г.: Поддейност 1.1 - Административна стилистика (ПР-4) - 5 човека обучени; Поддейност 1.2 - Електронни таблици c MS EXCEL (ИТО- 9) – 5 човека обучени;
Д2 Развитие на селски и алтернативен туризъм Обучение по развитие на селски и алтернативен туризъм – 15 обучени за три дни
Д3 Опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия Обучение по опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия – 15 обучени за три дни
Д4 Езикови обучения по английски език Обучение по разговорен английски език (модул от 150 учебни часа) – 15 обучени
Д5 Обучение за екипна ефективност и ефективно лидерство Тази дейност обхваща всички служители на Общината, както и кметовете и кметските наместници. Нейната основна насоченост е към изграждането на ефективни и работещи екипи, мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура, отворена към интегрирането на всички служители в екипа. Тя обхваща провеждането на едно тридневно двумодулно обучение за 40 души, сред които както на ръководни, така и на експертни длъжности, на следните теми: организационна култура, ефективни управленски стилове, методи за вътрешно преодоляване на конфликтни ситуации, как да работим ефективно с колегите, приобщаване на нови хора в екипа, управление на времето и стреса и др. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане и поставяне в конкретни ситуации.
Д6 Дейности за информация и публичност Настоящата дейност обхваща: Поддейност 6.1. – 1бр. Начална (откриваща) пресконференция Поддейност 6.2 – 1 бр. Финална (закриваща) пресконференция Поддейност 6.3 – 3 бр. Публикации в медиите (вестник/радио реклама) за придобитата квалификация на общинските служители и кметовете на кметства, както и промените в организацията на работа и обслужването на гражданите и бизнеса в следствие на проведените обучения. Поддейност 6.4 - Печат и разпространение на 350 бр. брошури и информационни материали с цел популяризиране на проекта и информиране на широката общественост за полученото финансиране от ЕСФ, чрез ОПАК. Поддейност 6.5 – 3 бр. радиореклами
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 232 BGN
Общ бюджет: 68 751 BGN
БФП: 68 751 BGN
Общо изплатени средства: 68 751 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 646 BGN
2014 52 105 BGN
2015 0 BGN
68 751 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 149 BGN
2014 44 289 BGN
2015 0 BGN
58 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 497 BGN
2014 7 816 BGN
2015 0 BGN
10 313 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1 :Брой проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1 :Брой обучени служители
Индикатор 10 Дейност 1 :Брой сертификати
Индикатор 11 Дейност 2 :Брой проведени обучения
Индикатор 12 Дейност 2 :Брой обучени служители
Индикатор 13 Дейност 2 :Брой сертификати
Индикатор 14 Дейност 3 :Брой проведени обучения
Индикатор 15 Дейност 3 :Брой обучени служители
Индикатор 16 Дейност 3 :Брой сертификати
Индикатор 17 Дейност 4 :Брой проведени обучения
Индикатор 18 Дейност 4 :Брой обучени служители
Индикатор 19 Дейност 4 :Брой сертификати
Индикатор 20 Дейност 5 :Брой проведени модули
Индикатор 21 Дейност 5 :Брой обучени служители
Индикатор 22 Дейност 5 :Брой сертификати
Индикатор 23 Дейност 6 :Проведени пресконференции
Индикатор 24 Дейност 6 :Разпространени прессъобщения
Индикатор 25 Дейност 6 :Разпространени брошури
Индикатор 26 Дейност 6 :Радио излъчвания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз