Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0400-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02016
Наименование: Подобрени условия на труд в СИГДА ЕООД
Бенефициент: „СИГДА” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 03.07.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Девня
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в предприятието при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1: "Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност"
Дейност 2: "Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло"
Дейност 3 "Модернизация и обезопасяване на работни процеси чрез закупуване на колективни средства за защита и подобряване на състоянието на околната среда"
Дейност 4 "Визуализация и публичност"
Дейност 5 "Управление и вътрешен одит на проекта"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 459 BGN
Общ бюджет: 86 501 BGN
БФП: 86 501 BGN
Общо изплатени средства: 86 501 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 292 BGN
2014 0 BGN
2015 68 209 BGN
86 501 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 548 BGN
2014 0 BGN
2015 57 978 BGN
73 526 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 744 BGN
2014 0 BGN
2015 10 231 BGN
12 975 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз