Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0376-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02030
Наименование: "Транспортни услуги "Транспит"
Бенефициент: ЕТ "ТРАНСПИТ - НИКОЛАЙ ИВАНОВ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 04.06.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да се развият качествени, достъпни и сигурни транспортни услуги в регион Варна в полза на жителите и гостите на града чрез насърчаване на предприемаческата инициативност сред безработни лица
Дейности: 1. Подготовка по организация и развитие на бизнес-модел за транспортни услуги чрез стратегическо планиране Дейността включва подготвителна работа по стартиране предлагането на таксиметрови услуги сред населението в регион Варна. Ще се подбере организация – изпълнител за разработване на стратегия за развитие на бизнеса за 2 години напред, предвид маркетинговата обстановка и честотата на предлаганите услуги. Предварително ще се изготви задание с включени изисквания за двегодишна стратегия за развитие на дейността. Ще се разработи Правилник за вътрешния ред и процедури за качествено осъществяване на таксиметрови услуги с цел постигане на ефикасност и ефективност в работата. Ще се установят правила за поддържане на безопасно работно място, ще се провеждат и инструктажи за правилната употреба на закупеното оборудване и неговата експлоатация. Ше се положат необходимите изпити за издаване на разрешително за провозвач. Ще се подготви необходимата документация по издаване на лиценз към Община Варна за таксиметров превоз на пътници с цел благоприятно и непосредствено стартиране на таксиметровите услуги.
2. Закупуване на необходимите средства, материали и консумативи за стартовото обезпечаване на бизнес идеята Със стартирането на дейността ще се направят поетапни проучвания за цени и видове предлагани материали и консумативи, предварително планирани за дейността. Ще се организират доставките на материали и консумативи - калъфи, гуми, масло, филтри, табелка „такси”, гориво, почистващ препарат, лента за касов апарат и други с подходящо подбрани доставчици и изпълнители, съгласно одобрен график на тръжните процедури по изискванията на ПМС55. Ще се закупи планираното транспортно средство – лек автомобил – за пряко осъществяване на таксиметрови услуги. Ще се организира неговата регистрация, ще се спазят условията и реда за извършване на таксиметров превоз на пътници, уредени със Закона за автомобилните превози и издадените във връзка с прилагането му подзаконови нормативни актове. Съгласно Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (обн., ДВ бр.109 от 14 декември 1999 г., посл. изм. ДВ бр.103 от 7 декември 2007 г.), таксиметров превоз на пътници се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация и издадено от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица разрешение за таксиметров превоз на пътници (чл.З, ал.1). Ще се набавят необходимите разрешителни от съответните служби за пускане на автомобила в действие - гражданска отговорност, автокаско и други. Ще се закупи и касов апарат за автомобила за заприходяване на направените таксиметрови услуги.
3. Обучение и назначаване на необходимия персонал за постигане на устойчиво предлагани надеждни и качествени услуги в новосъздадената организация След издаване на разрешителни и лицензи за работа ще се пристъпи към поетапно назначаване на необходимия персонал. Освен самоосигуряващото се лице на трудов договор ще бъде назначено 1 лице на длъжност шофьор, който да работи на пълно работно време в предоставяне на таксиметрови услуги. За успешната организация на работа и качественото предлагане на таксиметровите услуги наетия персонал ще участва периодично във вътрешно- фирмени обучения, като полага въвеждащи и периодични изпити под формата на тестове – целта е отлично познаване на адресната карта на район Варна, заедно с текуща информация за затворени улици, както и предприемане на най-кратки и най-бързи маршрути при обслужване на потребителите. За качественото обслужване на чуждестранни граждани, особено през летния сезон за наетия служител се предвижда чуждоезиково обучение в одобрена от ръководството и внимателно подбрана организация. Обучението ще бъде на руски, немски или английски език, след преценка за туристическия контингент в летния сезон в рамките на 45 уч.ч.
4. Организация за предлагане на качествени таксиметрови услуги в регион Варна Ще се стартира предлагането на таксиметрови услуги към фирма ЕТ „Транспит” за обслужване на граждани и гости на града. Ще се организират превози по най-икономичен и най- бърз маршрут. Ще се разработят анкетни карти за текуща оценка на предлаганите услуги с възможност за даване на предложения от страна на клиентите и за предприемане на превантивни мерки за безпроблемното и качествено транспортиране и гарантиране придвижването на пътниците в района на Варна. Ще се предлагат и туристически превози за гости на града и пътувания до коя да е точка на българското Черноморие. Ще се осигури комфорт по време на пътуването, ще се раздават флаери с контактна и проектна информация на пътниците.
5. Проектен мениджмънт, визуализация и публичност Със стартиране на проекта ще се сформира екип за организация и управление на дейностите, ще се назначат Ръководител и Счетоводител по проекта на граждански договори. По време на изпълнението на дейностите ще се организират месечни оперативни събрания за отчитане напредъка на проекта, ще се изготвят месечни отчети за свършената работа, ще се изготвят междинни и финални технически и финансови отчети. Ще се изготвят мрежови графици, план на дейностите и ще се наблюдава периодично изпълнението на всяка от дейностите чрез система за вътрешен мониторинг. Ще се разработи график за тръжни процедури по проекта, ще се предават отчетни справки и приложения, съгласно Ръководството за изпълнение на проекта. Със стартиране на дейностите ще се изработи табела, съгласно изискванията на ОП РЧР за визуализация, която ще бъде поставена на видно място. Всички флаери, стикери, информационни материали ще бъдат визуализирани с логата на ЕС и ЕСФ, името, номера и сумата на проекта с текст за отразяване на безвъзмездната финансова помощ по проекта. Материалите и цялата документация ще бъдат визуализирани с логата и отразения принос на ЕС за създаване и развитие на бизнес идеята. Закупеното транспортно средство и касовия апарат ще бъдат визуализирани с информационни самозалепящи се стикери по образец на Договарящия орган.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Провента" ЕООД
"ЕВРОКОХЕЗИЯ" ЕООД
АЛИАНС АУТО ВАРНА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 995 BGN
Общ бюджет: 19 788 BGN
БФП: 19 788 BGN
Общо изплатени средства: 19 785 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 999 BGN
2014 15 786 BGN
2015 0 BGN
19 785 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 399 BGN
2014 13 418 BGN
2015 0 BGN
16 817 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 600 BGN
2014 2 368 BGN
2015 0 BGN
2 968 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз