Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0790-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01027
Наименование: "Повишаване безопасността на трудовия процес в "СИМПЕКС" ООД"
Бенефициент: "СИМПЕКС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 28.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: • подобряване условията на труд на работещите в „СИМПЕКС” ООД в съответствие с изискванията на европейските и български нормативни документи за безопасност и здраве; • повишаване конкурентоспособността на „СИМПЕКС” ООД чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно: - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта , финансово изпълнение; - процедури при избор на изпълнител за доставка/ предоставяне на услуги; - отчитане и изготвяне на доклади; - управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности (анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на елементи от нея, модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, машини и съоръжения, технологични процеси, свързани с подобрване на условията на труд, закупуване на предпазни средства и специално работно облекло, разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд, обучения на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии); - счетоводно отчитане на направените разходи.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея. І. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата и организация на дейността по структурни звена. 1. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата. 1.1. Организационна структура. 1.2. Фирмена политика. 1.3. Производствени дейности и ресурси. 1.4. Трудови стандарти. 1.5. Организация на управлението. 1.6. Управление на персонала. 2. Анализ на организацията на трудовата дейност по структурни звена. ІІ. Анализ на съответствието между минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно националното законодателство и действителното състояние във фирмата (преглед на документацията, наблюдение, интервюта) 1. Организационна структура за осигуряване на ЗБУТ. 2. Политика, цели и програми. Приложимо законодателство. 3. Технология на производството и работни процеси. 4. Обекти, сгради, помещения, територия на фирмата. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Работна среда – параметри и норми. 11. Анализ на организацията на труда - съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване по работни места с нормите и изискванията за ЗБУТ. 12. Анализ на професионалните рискове и условията на труд. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. 13. Ергономичност на работните места и процеси. 14. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания. Здравен статус на работещите по структурни звена. Обслужване от СТМ. 15. Физиологични и психофизиологични норми на работния процес. Специална закрила. 16. Състояние на социалното партньорство във фирмата. 17. Санитарно-битово състояние на работната среда. 18. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 19. Подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 20. Инструктаж и информираност на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 21. Аварийна и пожарна безопасност. 22. Анализ на управлението на БЗР. 23. Състояние на фирмения контрол по БЗР. 24. Управление и мотивираност на персонала. 25. Анализ на системата за стимулиране и санкции за дейностите, свързани с БЗР. ІІІ. Проектиране на ефективна организация за безопасна и печеливша трудова дейност, в т.ч.: 1. Оптимизиране на организационната структура за осигуряване на ЗБУТ . 2. Актуализиране на фирмената политика и цели по ЗБУТ 3. Рационализиране на работните дейности по работни места. 4. Проектиране на съответствие на обектите, сградите, помещенията и територията на фирмата с изискванията за БЗР. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Идентифициране на неидентифицирани вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. Актуализиране на оценените професионални рискове. Проектиране на допълнителни превантивни мерки за защита и промоция на здравето. 11. Ергономичност на работните места и процеси. 12. Системи за индивидуално и фирмено управление на стреса при работа. 13. Мерки за подобряване на социалното партньорство във фирмата. 14. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 15. Подобряване на санитарно-битово състояние на работната среда. 16. Въвеждане на система за подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 17. Повишаване на ефективността на инструктажите и на информираността на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 18. Аварийна и пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 19. Повишаване на ефективността на управлението на БЗР. 20. Проектиране на работеща система от стимули и санкции за дейностите, свързани с БЗР.
Дейност 3: Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007. 1. Подготовка за разработване на системата 1.1 Анализ на съществуващото състояние Определяне на процесите и опасностите във фирмата, за които е необходимо писмено описване; анализ на съществуващото състояние. Анализиране на записите по условия на труд, преглед на документооборота за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Извършване на необходимите актуализации. 1.2 Съставяне на план-програма и план-график за разработване на документите и внедряване на системата. 1.3 Обучение на специалистите от фирмата Обучение на ръководството и специалисти за структурата, функциите и задачите на системата по BS OHSAS 18001:2007. 2. Разработване на документацията на системата. Разработване на процедурите от системата 2.1 Разработване на основните процедури от състава на системата, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007. 2.2 Разработване на проекти, на работните процедури от състава на системата. 2.3 Съгласуване утвърждаван. на процедурите. Разработване на наръчник на системата. 2.4 Разработване на Наръчник на системата. 2.5 Съгласуване на Наръчника. 3. Внедряване на системата. Провеждане на цялостен предсертификационен одит на системата за оценка на внедряването й и определяне готовността за сертифициране, доклад от одита. 4.Сертифициране на система BS OHSAS 18001:2007
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в производствените дейности Дейността включва: 1. Закупуване на лични предпазни средства: предпазни средства поради изтичащ срок на ползване съгласно нормативните изисквания, както и поради амортизация на значителна част от ЛПС, работните облекла и обувки.
Дейност 5: Осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение на проекта чрез информационно-рекламно осигуряване на планираните дейности Дейността включва: 1. Изработване и монтиране на 1(един) брой информационно-рекламна табела съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; 2. Отпечатване на 60 (шейсет) броя самозалепващи се информационно-рекламни стикери за поставяне върху придобитите по проекта ЛПС, стопански инвентар, съоръжения и оборудване; 3. Публикуване на 2 информационни материала за проекта в местни/регионални издания.
Дейност 6: Модернизация и реконсрукция на производственото помещение чрез монтаж и въвеждане в експлоатация на климатична система, изграждане на локална аспирационна система и шумоизолация на компресорното помещение Дейността включва няколко мероприятия, които ще бъдат реализирани, а именно: 1. Закупуване, доставка и монтаж на климатична инсталация за осигуряване на благоприятен микроклимат в работното помещение. Към момента изцяло липсва система за охлаждане на въздуха и през летния период температурата често надхвърля 30 градуса, тъй като изложението е южно и стъклената част е над 50% от общата площ на стените на помещението. 2. Изграждане на локална аспирационна система в помещението за термотрансферен печат за отвеждане на отделените при работа газове. Трансферирането на изображението при сублимационен печат се извършва при висока температура – 195 -200 градуса чрез специални пневматични преси. Тъй като сублимационните мастила са на водна основа при процеса на трансфериране се отделят значително количество изпарения, които принципно не са вредни при вдишване, но степента на замъгляване е значителна. Това налага аспириране на въздуха и добро проветряване на работното помещение. Съществуващата в момента тръба за отвеждане на газовете е с доста малка мощност и не успява да подсигури в нужната степен аспирация и отвеждане на газовете, което налага подмяната и с нова по-мощна аспирационна система. 3. Монтаж на изолационни шумопоглъщащи покрития на стените и тавана в копресорното помещение. Немалка част от машините и съоръженията са пневматични и изискват непрекъснато снабдяване със сгъстен въздух през целия работен ден. Чрез предвидените мерки за шумоизолация на помещението ще се постигне значително намаляване на общото ниво на шум в работното помещение и по този начин гарантиране на безопасна за здравето работна среда. 4. Закупуване на ергономични работни столове с цел осигуряване на подходящи трудово физиологични условия на работните места. Предвид спецификата на извършваните трудови дейности в „СИМПЕКС” ООД, голяма част от работещите са ангажирани в извършване на операции в статична седяща поза при монотонен ритъм на работа. Това поражда риск от натоварване на гръбначния стълб и кръста и може да доведе до възникване на хронични заболявания на опорно-двигателния апарат. Задължително изискване с цел намаляване на риска от професионални заболявания е осигуряването на ергономична работна мебел – най-вече столове, позволяващи приспособяване в съответствие на антропометричните размери на работника
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 309 BGN
Общ бюджет: 104 813 BGN
БФП: 104 813 BGN
Общо изплатени средства: 104 812 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 813 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 660 BGN
2014 83 152 BGN
2015 0 BGN
104 812 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 411 BGN
2014 70 679 BGN
2015 0 BGN
89 090 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 249 BGN
2014 12 473 BGN
2015 0 BGN
15 722 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз