Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0592-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-01004
Наименование: Инвестиция за безопасен труд
Бенефициент: "Соколов" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Проекто-управление • Екипът за управление на проекта включва: Ръководител на проекта, счетоводител и координатор. Екипът ще се запознае с проекта и със своите задължения и отговорности по него. • Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; • Изготвяне на стандартни документи на всеки член на екипа; • Изготвяне график за оперативни срещи на екипа; • Подготовка на тръжни документи за избор на доставчици на услуги. • Преглед и оценка на реализирането на проекта и при необходимост взимане на корективни мерки
Дейност 2: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща изпращане на две прес-съобщения и провеждането на презентация, на която ще бъдат поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на кампанията ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и резултатите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Предвижда се изготвяне на презентационни брошури с цел популяризирането на Проекта и ползата от него за Дружеството и заетите лица. Предвижда се изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на Водещата организация информационна табела за Проекта, поставяне на стикери/надписи на придобитото по проект, използване на визуализационните символи на всички документи по проекта.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Провеждане на процедури за възлагане с предмет: 1. Консултантска услуга за „анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” 2. Консултантска услуга за „Внедряване на система OHSAS 18001” 3. Сертификационна услуга “Сертифициране на система OHSAS 18001” 4. Придобиване на специализирано работно облекло и ЛПС 5. Инвестиция с предмет „Доставка и монтаж на охлаждаща инсталация” 6. Придобиване на стопански инвентар – колективни предпазни средства за електро безопасност. 7. Дейности по визуализация- изготвяне на 1 бр. табела и изготвяне на промоционални брошури
Дейност 4: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание: Анализът на условията на труд и организацията на трудовата дейност в производствена база в гр.Велико Търново ще съдържа следните раздели: Раздел „Въведение” - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази част Дружеството описва силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие; Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част, Дружеството ще обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите, Дружеството: - ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Обосновка: Необходимостта от непрекъснатото прилагане на фирмената политика по ЗБУТ /система от методи и средства/ за подобряване на условията на работа в предприятието, оптимизиране на организацията на труда, работните места и трудовата задача, обучение на работещите за идентифицираните рискове при работа, използването на ЛПС, осъществяването на непрекъснат здравен мониторинг за запазване на висока и трайна работоспособност, качество на извършваната дейност и опазване здравето и работоспособността на работещите и т.н., поради хуманния, социален и икономически ефект.
Дейност 5: Внедряване на система OHSAS18001 Внедряването на системата OHSAS18001 включва следните етапи: Първи етап: 1 Провеждане на предварителна среща с Ръководството на Организацията. 2. Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на одит за оценка на съществуващото състояние на Системата за управление на организацията в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 3. Анкетиране на Ръководителите на структурни единици за определяне на управляваните от тях процеси и документи. 4. Извършване на консултации по въпроси ,повдигнати като несъответствия по време на одита. 5. Внасяне на необходимите корекции и предоставяне на окончателен вариант на документи липсващи в системата за управление. Втори етап: 1. Методическа помощ при пробно внедряване, в т.ч. тестване на документите. 2. Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Вътрешен одит за оценка степента на съответствие на СУК спрямо определените в документите изисквания. 3. Консултиране по изпълнение на изискванията на OHSAS 18001 за провеждане на Преглед от ръководството. 4. Отстраняване на несъответствията, констатирани в резултат на проведения вътрешен одит. 5 Предоставяне на клиента материали, улесняващи провеждането на бъдещи вътрешни одити към системата
Дейност 6: Сертифициране на система OHSAS 18001 Първоначалната оценка на системата за управление се извършва на два етапа: Първи етап: Преглед на документите на системата за управление за оценка на съответствието с избрания стандарт за сертификация, Втори етап: Последван от оценка на място на системата за управление. Всички записи, които са част от системата за управление, трябва да бъдат на разположение за прегледа.
Дейност 7: Придобиване на работно облекло и ЛПС Описание: Обект на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат дейностите по проекта, свързани с придобиването на ЛПС и специализирано работно облекло, и съобразени с чл.17 (1), (2), (3) от Наредба # 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравете на работещите при използване на ЛПС на работното място и чл. 247 (1) и (2) от Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използването на работно обрудване. Обосновка: С оценката на риска за здравето и безопасността на работещите са определени работните места и работните дейности, на които съществуват рискове за безопасността и здравето на работещите, които не могат да бъдат избегнати чрез колективни средства за защита или други мерки. Изготвен е изчерпателен списък на личните предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло по работни места/видове работа и длъжности. Поради наличие на множество рискови фактори с комбинирано въздействие е необходимо осигуряване на оптимален баланс между защита и комфорт при работа, водещ до повишена продуктивност и безопасност. Избор на ЛПС се основава на спазени принципи на ергономия - ЛПС трябва да бъдат разработени и произведени така, че при предвидимите условия на употреба, за които са предназначени, потребителят да може нормално да изпълнява свързаната с риск дейност при подходяща защита на възможно най-високо ниво в специфичната работна среда в предприятието и според заеманите длъжности на лицата. Бюджетираните бройки на ЛПС и СРО съответсва исцяло на точната брой на заемащите съответните длъжности, за които се предвиждат конкретни ЛПС и СРО, планирани са съобразно срока на проекта – 12 месеца като се има предвид срока на износване. Не са планирани резервни бройки.
Дейност 8: Извършване на инвестиция – охладителна система Дейността предвижда инвестиция чрез средство за колективна защита, а именно: 1. доставката и монтаж на охладителна система за офисните помещения в дружеството. В момента помещенията отговарят на всички изисквания за работа, но през летния сезон покачването на температурите и задържането им на значително по-високи нива за продължителен период от време създават неблагоприятна работна среда. Предвидената по проект инвестиция ще подобри работната среда чрез намаляване на температурата, регулиране на влагата и пречистването на въздуха в помещенията. Освен подобрените условия на труд, инвестицията ще повиши производителността на заетите лица във фирмата и ще позволи рационалното използване на трудовите, материални и финансови ресурси.
Дейност 9: Придобиване на колективни предпазни средства за електро безопасност Дейността предвижда инвестиция чрез средство за колективна защита, а именно: - инвестиция в колективни предпазни средства във връзка с осигуряване на електро безопасност. 1 1 бр. Изолиращи оперативни щанги Un10kV 2 1 бр. Изолиращи оперативни щанги Un20kV 3 1 бр. Изолиращи оперативни щанги Un35kV 4 1 бр. Изолиращи оперативни щанги Un110kV 5 1 бр. Диелектрично килимче 6 1 бр. Преносим заземител 7 1 бр. Преносима изолираща стена за заварчици 8 1 бр. Изолиращи клещи 9 1 бр. Електроизмервателни клещи 10 1 бр. Предпазно въже с лентов поглъщател на енергия 11 1 бр. Предпазно въже с лентов поглъщател на енергия и кука с пружина 12 1 бр. Предпазно въже с Y- форма 13 2 бр. Спирачно устройство срещу падане с водач 14 1 бр. Осигурително въже, мачтово с механизъм за скъсяване 15 1 бр. Хоризонтална осигурителна система В момента служителите и работниците на дружеството, които работят с електро-опасни съоръжени и високо напрежение, разполагат с нормативно задължителния традиционен инвентар в тази област. Придобиването на нови и модерни съоръжения и средства ще повиши безопасността и ще улесни работата на служителите и работниците, ще направи техния труд с по-малко риск. Предвидените колективни предпазни средства са многофункционални и високоефективни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 741 BGN
Общ бюджет: 64 266 BGN
БФП: 64 266 BGN
Общо изплатени средства: 64 264 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 948 BGN
2014 51 316 BGN
2015 0 BGN
64 264 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 006 BGN
2014 43 618 BGN
2015 0 BGN
54 625 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 942 BGN
2014 7 697 BGN
2015 0 BGN
9 640 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз