Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0522-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-14005
Наименование: "Безопасност и здраве при работа в "ИРА-ЕКО" ООД
Бенефициент: ИРА-ЕКО ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Дейността включва: Сформиране и управление на екип по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, управление на доставките и тръжни процедури, отчетност, комуникация със заинтересованите страни, дейности по визуализация и други. Дейността ще бъде изпълнявана през целия срок на проекта, както с помощта на вътрешни ресурси на кандидата така и чрез отделяне на време от специално назначен екип от 3 души административен персонал, които ще имат непосредствен ангажимент относно администрацията и управлението на проекта.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността ще бъде възложена на изпълнител/-и по реда на ПМС №69. Предвидено е дейността да включва: - Описание на силните и слабите страни в структурата на кандидата и трудовия процес, проследяване на внедрени оценки на риска и техните програми за привеждане в съответствие; - обосновка и описание как надлежно ще се прилага и усъвършенства състоянието на трудовата дейност във фирмата; - описание и представяне на методите за отчитане на дейността и повишаване ефективността на трудовата дейност в предприятието – мониторинг и скрининг на дейностите; - предложения за адекватни мерки за намаляване на рисковете и последващ контрол при внедряване на мерките. Анализът ще съдържа следните части – въведение, изложение с акцент върху моментното състояние на дружеството и одит на състоянието, обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията и трудовата дейност, заключение.
Дейност 3: Реконструкция и модернизация на помещения и закупуване и въвеждане в експлоатация на вентилационна система Дейността включва: • текущ ремонт на покрив на навес – база за сушене на билки; • текущ ремонт на покрив на административно-битова сграда; • закупуване и въвеждане в експлоатация на вентилационна система за производствената сграда. Покривите на навеса и на административно-битовата сграда са в лошо състояние, което е видно от приложените снимки. При валежи има течове, които влошават значително условията на труд и микроклимата в помещенията за почивка и представляват риск а здравето на работещите. Поради това има належаща нужда от текущ ремонт на двата покрива. Поради спецификата на работа в производствената сграда – обработка на билки има завишени параметри на запрашеност, които също вредят на здравето на служителите. Поради това възниква нуждата от инсталиране на вентилация, която е с цел да се намалят отчетените вредни и опасни параметри на микроклимата, като запрашеност на въздуха. Изпълнението на тази дейност изисква подготвителна работа, която включва провеждането на процедура за избор на изпълнител по правилата ПМС 69. Екипът по проекта и най-вече неговия ръководител ще организират и проведат процедурата.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Закупуването на лични предпазни средства и облекло възниква от следните нужди: Спецификата на работата на фирмата изисква част от дейностите да се извършват на открито, под навес и в складови помещения, където поради изискванията за съхранение на билки не може да се поддържа висока температура. Това налага закупуването на работно облекло, осигуряващо подходяща защита на всички служители на фирмата: като зимни и летни работни облекла, грейки, предпазни ботуши и ръкавици. За предпазване от запрашеност сме предвидили закупуване на престилки и противопрахови маски. Високите нива на шум в производствените помещения пък налагат закупуването на антифони. Доставчиците ще бъдат избрани, съгласно ПМС 69
Дейност 5: Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 Дейността ще бъде възложена на изпълнители по реда на ПМС №69. Елементите на стандарта включват: политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.
Дейност 6: Осигуряване на информация и публичност Осигуряването на публичност е задължително изискване съгласно Регламент (ЕО) 1828/2006 на Европейската комисия. За прилагане на това изискване е разработено Ръководство за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., въз основа на което бенефициентът ще изпълни следните дейности за разпространяване на информация за проекта: - Упоменаване на финансовия принос на Европейския социален фонд, предоставен чрез Оперативната програма, в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, в изготвяните междинни и заключителни технически доклади и във всички останали изготвяни в рамките на проекта документи, както и при контакти със средствата за осведомяване; - Отпечатване и разпространение на два вида рекламно-информационни брошури; - Провеждане на две пресконференции; - Публикуване на информация за проекта в интернет страницата на бенефициента: www.ira-eko.com - 2 публикации в медии (електронни и/или печатни)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 463 BGN
Общ бюджет: 102 795 BGN
БФП: 102 795 BGN
Общо изплатени средства: 102 794 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 893 BGN
2014 57 456 BGN
2015 24 446 BGN
102 794 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 759 BGN
2014 48 837 BGN
2015 20 779 BGN
87 375 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 134 BGN
2014 8 618 BGN
2015 3 667 BGN
15 419 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз