Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0448-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11017
Наименование: "Гарантиране на здравето и безопасността при работа във „ФИЛ-КО” ЕООД"
Бенефициент: „ФИЛ-КО” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 21.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Сопот
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта, отчитане и мониторииг. В рамките на настоящата дейност ще бъде сформиран екипа по проекат. Екипът ще включва: Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. Ръководителят на проекта, заедно с останалите членове на екипа, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Планът ще включва подробно разписване на ангажиментите на всеки член, в зависимост от неговите проектни задължения; актуализиране на план за действие, ако е необходимо и прецизиране на отделните етапи за реализиране на дейностите. По дейност 1 ще бъде разработена Процедура за вътрешен мониторинг и контрол. Процедурата ще отчита в максимална степен задълженията на ФИЛ-КО ЕООД като бенефициент на безвъзмездна помощ и свързаните с това: отговорности, свързани с подготовката и одобрението на документация за избор на изпълнител/и по ПМС 69/11.03.2013 г.; съхраняване на проектното досие и финансовата документация и др. Управлението на проекта ще се извършва съгласно изискванията на ДО и Оперативното ръководство за управление на проекти по настоящата схема. В рамките на дейността ще се изготвят необходимите финансови отчети и технически доклад във връзка с изискванията на ДО и екипът на проекта ще извършва мониторинг относно напредъка на проекта, реализиране на дейностите и постигане на резултатите и индикаторите, заложени в настоящия проект.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители. В рамките на настоящата дейност ще бъдат подготвени тръжните документи за всички дейности, които ще бъдат възложени на изпълнители. При избора на изпълнители ФИЛ-КО ЕООД ще се ръководи от следните принципи: безпристрастност, равнопоставеност и недискриминация по отношение на всички кандидати. При провеждането на процедурите по ПМС 6911.03.2013 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с договарящия орган и подписването на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3: Анализ на моментното състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във ФИЛ-КО ЕООД Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и подзаконовата нормативна база. Анализът ще бъде структуриран, съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“ и ще съдържа най-малко следните раздели: I.Въведение В тази част ще бъдат представени използваните изходни данни, с цел описване на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; показатели за ефективност на трудовата дейност; управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. II. Изложение и анализ В раздел II ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието и ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще се анализира и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. III.Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В този раздел ще бъдат обосоновани и описани при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. IV. Заключение: Ще бъдат направени изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; Ще бъдат определени приоритетите и ще бъдат препоръчани необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата.
Дейност 4: Разработване и внедряване на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Дейност 4 включва следните етапи: Етап 1: Оценка на системата за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗРБ), което включва: преглед и анализ на използвантние документи, свързани с безопасността при работа, определяне на приложимите и други изисквания по отношение на здравето и безопастността при работа, оценка на материали и ресури от гледна точка на стандарта и др. Етап 2 Разработване на документация по СУЗРБ, което включва: Разработвнае на Политика при по здраве и безопасност при работа, разработавне на организационна структура, Наръчник по здраве и безопасност при работа, процедури, формуляри и утвърждавне на документи. Етап 3:Методическа помощ при внадряване на СУЗРБ, която включва: изготвяне на записи свързани с процедури, инструкции и нормативни документи, констатиране на степента на готовност на дружеството за същинска сертификация и др.; Постигнатето на резултатите от настоящата дейност са отлична предпоставка за успешното реализирането на Дейност 5 – Сертифициране.
Дейност 5. Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001:2007 В рамките на настоящата дейност ще бъде извъшена сертификация по стандарата BS OHSAS 18001:2007 Дейността ще се реализира в основни етапа: Етап1: – Идвършване на оценка на документираната Система и обхвата на сертификацията; – Изготвяне на доклад от одитора за констатираните пропуските в документацията; – Отстраняване на констатираните пропуски /извършват се коригиращи действия/ Етап 2: – Оценка на съответствието на документацията със стандарта BS OHSAS 18001:2007 - извършва се одит от сертифициращите одитори относно внедряването на Системата и нейното нормално функциониране, като ще се предоставят съответните констатирани несъответствия (ако има такива); – Отстраняване на констатираните несъответствия /извършват се коригиращи действия/ След успешното провеждане н етап 2 ще бъде изготвен доглад от одитора и на базата на одобрения доклад ще бъде издаден Сертификат на дружеството. Реализирането на дейност 5 ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 6: Изграждане на Общообменна вентилация с рекуператор В новата сграда на шивашкия цех на дружеството, на 1-вия етаж в участък гладене и пакетиране където са разположени 8 бр. гладачни станции - ютии , 1автоматична гладачна машина и новозакупена линия за гладене, сгъване и пакетиране, ще бъде изградена общообменна вентилация с рекуператор за изсмукване на пара, газове, прахови частици и висока температура.Общообменната вентилацията ще се състои от нагнетатела и смукателна вентилация с рекуператор.
Дейност 7: Публичност и информация В рамките на реализиране на дейностите по настоящия проект, ФИЛ-КО ЕООД ще спази всички изисквания за публичност и информация, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПРЧР. За целта ще бъде разгласен факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Чрез проекта се предвиждат следните мерки за публичност и информираност за популяризиране постигнатите резултати: • Изработване на 400 броя информационни брошури, отразяващи целите и резултатите от проекта и разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от ЕСФ и Република България; • Разгласяване на дейностите от проекта и неговите резултати във фирмени документи, материали, отчети и доклади; • 3 бр. информационни табели; • 1 публикация в пресата; • 1 статия на интернет страницата на дружеството; • Пресконференции –2 бр. Осигуряване на информация за проекта на всички заинтересовани страни
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 117 986 BGN
Общ бюджет: 115 755 BGN
БФП: 115 755 BGN
Общо изплатени средства: 115 753 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 115 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 597 BGN
2014 0 BGN
2015 92 156 BGN
115 753 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 058 BGN
2014 0 BGN
2015 78 332 BGN
98 390 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 540 BGN
2014 0 BGN
2015 13 823 BGN
17 363 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз