Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0349-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-10003
Наименование: Подобряване на условията на труд в "Електростарт" АД
Бенефициент: "Електростарт" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта. Техническо и финансово отчитане Предвид спецификата и обема на работа в рамките на настоящия проект, екипът на проекта ще бъде съставен от: Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. Ръководителят на проекта, заедно с останалите членове на екипа, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Планът ще включва подробно разписване на ангажиментите на всеки член, в зависимост от неговите проектни задължения; актуализиране на план за действие, ако е необходимо и прецизиране на отделните етапи за реализиране на дейностите. В рамките на дейността ще бъде разработена Процедура за вътрешен мониторинг и контрол. Процедурата ще отчита в максимална степен задълженията на ЕЛЕКТРОСТАРТ АД като бенефициент на безвъзмездна помощ и свързаните с това: отговорности, свързани с подготовката и одобрението на документация за избор на изпълнител/и по ПМС 69/11.03.2013 г.; съхраняване на проектното досие и финансовата документация и др. Управлението на проекта ще се извършва съгласно изискванията на ДО и Оперативното ръководство за управление на проекти по настоящата схема. В пероида на реализиране на настоящата дейност, екипът на проекта, съгласно своите отговорности ще изготви техническите доклади и финансовите отчети.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на настоящата дейност ще бъдат подготвени тръжните документи за всички дейности, които ще бъдат възложени на външни изпълнители. При избора на изпълнители ЕЛЕКТРОСТАРТ АД ще се ръководи от следните принципи: безпристрастност, равнопоставеност и недискриминация по отношение на всички кандидати. При провеждането на процедурите по ПМС 69/2013г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването (при необходимост) с Договарящия орган и подписването на договори с избраните изпълнители. Успешното реализиране на дейността ще създаде предпоставки за качествено реализиране на дейностите, за които са избрани съответните изпъ лнители.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ЕЛЕКТРОСТАРТ АД Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и подзаконовата нормативна база. Анализът ще бъде структуриран, съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“ и ще съдържа най-малко следните раздели: I.Въведение В тази част ще бъдат представени използваните изходни данни, с цел описване на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; показатели за ефективност на трудовата дейност; управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. II. Изложение и анализ В раздел II ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието и ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще се анализира и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. III.Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В този раздел ще бъдат обосоновани и описани при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. IV. Заключение: Ще бъдат направени изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; Ще бъдат определени приоритетите и ще бъдат препоръчани необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата.
Дейност 4: Разработване и внедряване на стандарт BS OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, които ще даде възможност на дружеството да контролира и подобри безопасните и здравословни условия на труд. Реализирането на дейността и въвеждането на стандарта ще: • Подпомогне и подобри управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа. • Подпомогне спазването на законовите задължения за безопасност на труда. • Доведе до намаляване разходите по злополуки и подобрява ефикасността • Осигури устойчиво подобряване на здравословните и безопасни условия на труд • Установи „Култура по безопасност” в дружеството
Дейност 5: Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001:2007 В рамките на настоящата дейност ще бъде извъшена сертификация по стандарата BS OHSAS 18001:2007 Дейността ще се реализира в основни етапа: Етап1: – Идвършване на оценка на документираната Система и обхвата на сертификацията; – Изготвяне на доклад от одитора за констатираните пропуските в документацията; – Отстраняване на констатираните пропуски /извършват се коригиращи действия/ Етап 2: – Оценка на съответствието на документацията със стандарта BS OHSAS 18001:2007 - извършва се одит от сертифициращите одитори относно внедряването на Системата и нейното нормално функциониране, като ще се предоставят съответните констатирани несъответствия (ако има такива); – Отстраняване на констатираните несъответствия /извършват се коригиращи действия/ След успешното провеждане н етап 2 ще бъде изготвен доглад от одитора и на базата на одобрения доклад ще бъде издаден Сертификат на дружеството. Реализирането на дейност 5 ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 6: Закупване на лични предпазни средства При извършване на дейности, с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят утвърждава на основание Чл.288 и Чл.296 от КТ списък на полагащато се безплатно и специално работно облекло и ЛПС. Преди избора на ЛПС е извършена оценка и подбор за закупуване на същите и това, дали задоволяват изискванията на Чл.4, 5, 6, 7 и 8 от Наредба №3. Експлоатационните и техническите им характеристики са дадени към оценката, които са неразделна част от нея. Подбраните ЛПС осигуряват: 1. Минимизират рисковете, за които се прилагат 2. Отговарят за условията за съответното работно място и са съобразени с оценката на риска 3. Съобразени са с ергономичните изисквания със Закона за здравословни и безопасни условия на труд / обн. ДВ бр.124/97г/ 4. Осигурена е съвместимост при носене на две и повече ЛПС ЛПС са в пълно съответствие с изискванията на утвърдените мерки от работодателя за овладяване на риска които са резултат от идентифицираните опасности при работа и оценката на професионалния риск. С оглед на спецификата на производството във фирма ЕЛЕКТРОСТАРТ АД, работодателят е утвърдил съответния списък, които е приложен към настоящото проектно предложение. В рамките на дейност 6 ще бъдат закупени следните ЛПС, предвид спецификата на дейността на работещите в дружеството и съгласно изисванията на нормативната уредба за следните видове защита: - Защита на долните крайници – предпазни обувки с композитно бомбе и пластина за по-ниско тегло и по-висока ергономичност. - Защита на слуха – външни антифони - Защита на очите – защитни очила, заваръчна маска. - Защита на горните крайници – ръкавици, термоустойчиви ръкавци. - Защита на дихателните органи – дихателна полумаска с комплект филтри. - Защита от поразяване от електрически ток – диелектрични ръкавици. - Защита от неблагоприятни метерологични условия за извършващите операции на открито – яке, водозащитен костюм. Броят и видът на предвидените за закупуване ЛПС в рамките на проекта са: 1. Обувки с композитно предпазно бомбе и пластина чифт 148 бр. 2. Яке брой 2 бр. 3. Водозащитен костюм брой 18 бр. 4. Заваръчен шлем брой 2 бр. 5. Предпазни очила брой 48 бр. 6. Шлем с предпазна мрежа брой 1 бр. 7. Диелектрични ръкавици чифт 6 бр. 8. Термоустойчиви ръкавици чифт 1 бр. 9. Антифони брой 21 бр. 10. Дихателна полумаска с комплект филтри брой 5 бр. Наличието на посочените ЛПС-та е от изключително голямо значение за здравето и безопасността при работа на съответните работници, предвид характера на изпълняваната от тях дейност. ЛПС-тата са необходими за да бъдат минимизирани или предотвъртени рисковете за здравето и безопастността на работещите
Дейност 7: Модернизация на съществуващи съоръжения чрез монтаж на колективно средство за защита Необходимостта от реализирането на настоящата дейност е продиктувано от установените резултати при извършване на контролни замервания в участъка, в който е предвидено монтирането на шумоизолиращата преграда и съответните предписания, описани в програмата за минимизиране на риска. Със СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ № 1183/21.09.2012 год., издаден от Регионална здравна инспекция – Враца в качеството си на Орган за контрол от вид А са установени високи стойности на шум в съотвените участъци, а именно: Участък, под-участък Дневно ниво на експозиция на шум в dBA Из-мере-но Долна допу-стима стойност Горна допу-стима стойност Пред-монтаж „Raster“ преси 88.5 dBA 80.0 dBA 85.0 dBA Пред-монтаж автоматичен 84.5 dBA 80.0 dBA 85.0 dBA Бобинаж и клипс 83.0 dBA 80.0 dBA 85.0 dBA В засегнатите участъците са приложени мерки за защита на трудещите се, чрез използването на лични предпазни средства. 66 души използват два вида лични предпазни средства, индивидуални антифони (6 души, от участък „Предмонтаж“) и тапички за уши за еднократна употреба (60 души, от участъците „Бобинаж и клипс“ и „Предмонтаж“). Тези мерки не са особено ефективни, тъй като в случая можем да разчитаме единствено на личнат отговорност и дисциплина на работещите да ги използват. Вземайки под внимание броя на работещите в засегнатите участаци и с цел повишим ефективността на предпазните средства, респективно да подобрим здравословните и безопасни условия на труд в „Електростарт“ АД , чрез настоящата дейност ще монтираме шумоизолираща преграда изработена от алуминиева дограма, с двоен шумоизолиращ стъклопакет между предмонтаж и „Raster” пресите. В преградата ще има преходи за преминаването на производствена инфраструктура и врати за достъп между помещенията. Те ще бъдат направени така, че да не позволяват компрометирането на шумоизолационните свойства на преградата. В качеството и на колективно средство за защита тя ще отмени нуждата 60 души работещи от участъците „Бобнаж и клипс“ и „Предмонтаж“ да използват лични предпазни средства. Шумоизолиращата преграда ще има и допълнителна функция във връзка с осигуряването на по-добри здравословни и безопасни условия на труд, и по-конкретно преградата ще доведе до подобряване на миркоклимата в помещението, като ще ограничи преноса на въдушни маси между и подпомага поддържането на топлината в производствените помещения през зимата. Тази шумоизолираща преграда ще ни позволи да ограничим шума в посочените участъци и да подобрим микроклимата, т.е. да осигурим по-добри условия здравосовни и безопасни условия на труд на рботещите в дружиството.
Дейност 8: Публичност и информация В рамките на реализиране на дейностите по настоящия проект, ЕЛЕКТРОСТАРТ АД ще спази всички изисквания за публичност и информация, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПРЧР. За целта ще бъде разгласен факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Чрез проекта се предвиждат следните мерки за публичност и информираност за популяризиране постигнатите резултати: • Пресконференции – 2 брой – начална и заключителна; Информационни брошури – 400 бр, отразяващи целите и резултатите от проекта и разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от ЕСФ и Република България; • Информационни табели - 2 бр.; • 1 публикация в пресата; • 1 статия на интернет страницата на дружеството - www.electrostart.com Осигуряване на информация за проекта на всички заинтересовани страни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 612 BGN
Общ бюджет: 134 644 BGN
БФП: 134 644 BGN
Общо изплатени средства: 134 629 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 322 BGN
2014 56 831 BGN
2015 50 476 BGN
134 629 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 224 BGN
2014 48 306 BGN
2015 42 905 BGN
114 435 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 098 BGN
2014 8 525 BGN
2015 7 571 BGN
20 194 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз