Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0213-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01016
Наименование: "Европейски стандарти на трудовата дейност, безопасност и здраве при работа във "ВИХРЕН ТРЕЙД" ЕООД"
Бенефициент: "ВИХРЕН ТРЕЙД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 Управление, координация и вътрешен контрол на проекта и заложените дейности по него. Тази дейност се състои в обезпечаване на организацията и управлението на дейностите по проекта от сформиран екип от „ВИХРЕН ТРЕЙД“ ЕООД. Всеки един от екипа ще осъществява определи задълженията, ще отчита и отразява напредъка по проекта на редовни оперативни срещи. Освен индивидуални дейности, те ще имат взаимен контрол и ще разчитат на взаимопомощ един други го при нужда.
Дейност2 Анализ и оптимизация на цялостната организация на трудовата дейност на “ВИХРЕН ТРЕЙД” ЕООД. Тази дейност е фундаментална в проекта и е база на цялостното развитие и подобряване на организацията и условията а труд в предприятието. Тя ще се реализира на следните 5 етапа: 1-ви Събиране и обобщаване на изходните данни и състоянието на цялостната организация на трудовата дейност. 2-ри Изготвяне на подробен анализ и оценка на нивото на ефективност и организация на процесите и трудовата дейност – управление и организация, условия на труд, мероприятия по ЗБУТ и др. 3-ти Извеждане на силните и слабите страни на трудовата дейност и състоянието на цялостната организация. 4-ти Обосновка за усъвършенстването на работата и цялостната организация на трудовата дейност. 5-ти Формулиране на изводи и определяне на приоритети въз основа на изготвения анализ. Чрез тази дейност ще се изготви детайлна оценка на организацията на трудовата дейност и работната среда. Събраната информация от диагностиката и оценката на трудовата заетост в предприятието, ще бъдат подложени на количествен и качествен анализ, като ще бъдат дефинирани силните и слабите страни, касаещи трудовата дейност. На база извършената оценка, ще бъде извършено планиране на ресурсите и ще се направят препоръки за по-ефективна организация на трудовата дейност. Ще бъде обновена и подобрена нормативната уредба на предприятието. Така ще се създадат предпоставки за подобряване на условията на труд и по-ефективно използване на ресурси на дружеството. С изготвяне на анализа се цели постигане на високи резултати в управлението на човешките и материалните ресурси и безопасността и здравето при работа на служителите.
Дейност 3.Подобряване чрез обновяване на личните предпазни средства и работно облекло на служителите на “ВИХРЕН ТРЕЙД” ЕООД. Тази дейност се състои в доставка и разпределение на ЛПС и работно облекло за всички служители на дружството. Новозакупеното работно облекло ще отговаря на идентифицираните нужди на служителите, както и на утвърдения списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. Моментното състояние на ЛПС и СРО на всички работещи не е в добро състояние. Работните облекла са износени и лесно се прокъсват при контакт с остри повърхности на работните места. Поради лошото им състояние, част от работниците не ползват всички предписани и зачислени ЛПС и СРО. Работното облекло и ЛПС са подложени на множество влияния и замърсяване, които ускоряват темповете на износването му. Самото естество на работа е свързано с спцеифична поза на тялото и допир с машини и работин маси, което натоварва самите СРО и определя тяхното износване. Поради характера на извършваната работа и не достатъчно високото качество се налага честа подмяна на ЛПС, значително на по-къси интервали от предвидената им годност, което е непосилно за финансовото състояние на фирмата. Често работещите са едновременно изложени на няколко въздействия – неблагоприятен микроклимат, шум, изпарения и интензивни движения. През зимата температурата в работните помещения трудно достига оптимални стойности. Налага се излизане от цеха и извършване на дейност на открито. За това се налага закупуване и на зимно СРО.
Дейност 4 Ремонтни дейности за обновяване на таван и осветление в производственото хале на предприятието. Предвижда се изграждане на окачен таван с вградено луменисцентно осветление, като по този начин се цели постигането на два основни ефекта: 1.Повишаване на осветеността в работните помещения и 2.Подобряване на микроклимата чрез намаляване на обема на помещенията, които зимата трудно се отопляват. Целта е не само да се постигнат минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, но и да се допринесе за привеждане на работната среда в зоната на оптималните нива и стойности, които създават предпоставка за максимална продуктивност и работоспособност. При работа с машини при зрително натоварване, е особено важно осветлението да е в норма. Добрата осветеност допринася за по-лесно и бързо възприемане на информацията. Оптималната осветеност се приема за необходимо условие за устойчива работоспособност. В тази връзка има нормативно определени изисквания по отношение на минималната осветеност на работната повърхност за различните видове зрителна работа – БДС 1786-84 Осветление, естествено и изкуствено, НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване – Глава V, Раздел І. От друга страна ефектът от изграждането на окачения таван, ща доведе до повишаване на ефективността на отоплението, а от там и подобряване на параметрите на микроклимата – температура, относителна влажност и движение на въздушни маси. С изграждането на окачен таван, ще се установи съответствие с изискванията на нормативната уредба и санитарно-хигиенните норми чрез намаляване на общия отопляем обем въздушни маси.
Дейност 5 Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа. За да се гарантира високо ниво на ЗБУТ в дружеството, се планира да се разработи и внедри цялостна система за управление на здравето и безопасността при работа. Внедряването й ще обхване всички дейности, връзките между тях, взаимодействието със средата и начина на функциониране на фирмата, свързани със ЗБУТ. Ще бъде изготвен анализ за изходното начало на условията на труд, ще формира информационната база за оценка, ще определи нуждите от развитие, ще се анализира съществуващата нормативна уредба в предприятието. . Ще бъдат внедрени стандарти за осигуряване и управление на ЗБУТ. По този начин ще се осъществи надграждане на създадените вътрешни правила за организация на трудовия процес и ще се премине към въвеждане на стандарти за здраве и безопасност при работа
Дейност 6 Сертифициране на внедрената система по международен стандарт BS OHSAS 180001:2007. След внедряването на системата за управление на ЗБУТ, тя ще бъде сертифицирана по международен стандарт BS OHSAS 18001:2007. По този начин ще се гарантира международен стандарт на безопасност и здраве на работещите. Тази дейност ще бъде реализирана от външна сертифицираща организация, чрез следните основни дейности: 1. Първоначален сертификационен одит; 2. Същински сертификационен одит; 3. Регистрация и издаване на сертификат по стандарт BS OHSAS 18001:2007.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 835 BGN
Общ бюджет: 104 482 BGN
БФП: 104 482 BGN
Общо изплатени средства: 104 460 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 167 BGN
2014 0 BGN
2015 82 293 BGN
104 460 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 842 BGN
2014 0 BGN
2015 69 949 BGN
88 791 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 325 BGN
2014 0 BGN
2015 12 344 BGN
15 669 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз