Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0498-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-08004
Наименование: "По-добри условия на труд за персонала на "МБАЛ Пазарджик" АД"
Бенефициент: "Многопрофилна болница за активно лечение Пазарджик" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта е подобряване условията на труд в МБАЛ Пазарджик АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на дейността по предоставяне на болнична медицинска дейност Ще се извършат следните дейности: І. Въведение Дейността включва следните етапи: 1. преглед и анализ на историята на организацията. Описание на актуалната ситуация на организацията. Ще се извърши измерване и оценка на всички фактори на работната среда; 2. основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност; 3. управление на основните и спомагателни дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрение), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; 4. показатели за ефективност на трудовата дейност; 5. управление на персонала, в. т.ч.: състав, общ брой и разпределение по възраст, пол, трудов стаж, професия, етническа принадлежност, квалификация, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация, данни за здравни проблеми във връзка с работата; 6. условия на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. факторите на работната среда, изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, данните за професионалните заболявания, трудов травматизъм и отсъствията поради болест. II.Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието. определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда; 1. оценява се нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и документирането им; 2. анализ на вътрешната среда на организацията; анализират се силните и слабите страни ( SWOT – анализ ) на елементите на трудовия процес и работната среда;
ДЕЙНОСТ 2. Защита от пожар и техническо оборудване и монтиране на инсталация за пожаро- известяване. С цел предпазване от риск от пожар и обезопасяване на работещите в МБАЛ Пазарджик АД ще се закупи и инсталира пожаро-известителна система в главния корпус на болницата, която ще се обслужва от една централа и датчици, разположени равномерно в сградата. Необходимо ее да се отбележи, че в останалите два корпуса такава система вече е инсталирана със собствени средства.
ДЕЙНОСТ 3. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Изготвяне на препоръки по отношение на средствата за колективна и лична защита и на предложенията за намаляване на риска за здравето и безопасността при работа; Оценка на използваните ЛПС.Изготвяне на списък на личните предпазни средства / съгласно Чл.17 от Наредба №3/2001г., ДВ бр.46/2001г. /, включващ: • работните места, професиите и видовете работа, за които се използват ЛПС • видът, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС • конкретните опасности, за които се прилагат ЛПС • срок на износване на ЛПС Цел на дейността: Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез закупуване на нови и по-модерни лични предпазни средства, специално медицинско работно облекло за нуждите на заетите лица в предприятието и за повишаване нивото на безопасността на труда и превенция на риска от трудови злополуки. Описание на дейността: Съществено значение за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за медицинския персонал имат специалното работното облекло и ЛПС. Необходимостта от закупуването произтича поради изтичането срока на годност и износването на самото работно облекло и ЛПС. Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик чрез избор по ЗОП . Заявяване и закупуване на на избраните съобразно Списъкът на личните предпазни средства (ЛПС) и специално медицинско работно облекло. Извършване на входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество, документи за удостоверяване оценката на съответствие на ЛПС. Визуален преглед на определената извадка от доставениет ЛПС и специално работно облекло. Входящият контрол ще се извърши на основание на записаните изисквания в действащата Система за управелие на качеството.
Дейност 4. Внедряване и сертифициране на стандарти за безопасни условия на труд Предвидената е за внедряване Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУ ЗБУТ) в МБАЛ Пазарджик АД . Описание на дейността: Етапи на системата : 1 ЕТАП Преглед на състоянието: • Провеждане на първоначално обучение ; • Преглед на състоянието за съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт; • Определяне на структурата на системата за управление; • Разработване на графици за изпълнение, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на системата за управление – заповеди, програми и др. 2 ЕТАП Планиране : • Идентификация на опасности за здравето и безопастността, оценка на риска, идентификация на приложими правни или други изисквания,отнасящи се до дейността на фирмата. Целта на резултатите от тези дейности е да послужат за основа на СУЗБУТ; • Дефиниране на политика и цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на СУЗБУТ с определени срокове и отговорности за постигане на общите цели и политиката по ЗБУТ. 3 ЕТАП Разработване на документите от СУ: • Разработване на документите от СУ – процедури, оперативни документи, наръчник и др; • Поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи. 4 ЕТАП Внедряване: • Провеждане на обучение по внедряване; • Извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата; • Осигуряване на средства за осведомяване, комуникации на персонала с информация за СУЗБУТ, която се отнася за тях; • Въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на последващи действия на местата, където се изисква; • Програми за поддържане на готовност за действие при рискови ситуации 5 ЕТАП Функциониране: • Провеждане на обучение на вътрешни одитори ; • Извършване на вътрешни одити. 6 ЕТАП Проверка: • Измерване и мониторинг на постиженията; • Извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; • Разследване на злополуки и инциденти, проверка на прилагането на предприетите коригиращи и превантивни действия; • Поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ. 7 ЕТАП Действие: Етапът обхваща горните елементи по отношение на деиствия на тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното функциониране на СУЗБУТ.
ДЕЙНОСТ 5. Публичност и визуализация Дейностите по информиране и публичност ще се реализират, съгласно изискванията на ОП РЧР и Насоките по настоящата схема. Всички документи по проекта ще носят логото на ОП и ЕСФ. Ще се изтъква приноса на ЕС за реализацията на дейностите. Предвижда се провеждане на 2 пресконференции за местните медии при стартирането и завършването на проектните дейности, както и публикуване на 4 съобщения/ публикации в медиите. При стартирането на проекта ще се поръча и изработи информационна табела, която ще се поставят на видно място на входа на болницата. Ще се отпечатат и разпространят сред персонала на болницата и общината 500 броя брошури, които съдържат описание на дейностите по проекта и препоръките от анализа по условия на труд (дейност 1). Информационни и комуникационни материали за безвъзмездната финансова помощ от ЕС съдържащи информацията както следва: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Информационните събития, свързани с изпълнението на проекта, изрично ще оповестяват, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС, ЕСФ и логото на ОП РЧР чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 155 365 BGN
Общ бюджет: 172 259 BGN
БФП: 137 807 BGN
Общо изплатени средства: 137 781 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 073 BGN
2014 106 708 BGN
2015 0 BGN
137 781 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 412 BGN
2014 90 702 BGN
2015 0 BGN
117 114 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 661 BGN
2014 16 006 BGN
2015 0 BGN
20 667 BGN
Финансиране от бенефициента 38 841 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз