Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1058-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-01005
Наименование: Подобряване на условията на труд в Свилоза Ярн ЕООД
Бенефициент: Свилоза Ярн ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Управление, мониторинг и отчитане на проекта Непосредствено след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта ще бъде сформиран екип за организация и управление, който ще бъде отговорен за постигане добра координация и оперативност на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна помощ. Екипът по проекта ще осъществява оперативен контрол над работата на външните изпълнители и ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проектните дейности, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане. Дейността по управление, мониторинг и отчитане на проекта ще се изпълнява през целия период на изпълнение на проекта, като ще цели координация и организация на всички участващи страни и изпълнители, реализация на дейностите съобразно планирания план – график, както и стриктно придържане към приетата вътрешна система за оценка и мониторинг на изпълнението. В случай на възникване на отклонения от приетия план – график за изпълнение на дейностите, отговорност на екипа по организация и управление е да предприеме своевременно корективни действия, информирайки за това Договарящия орган на програмата. Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнявани съобразно принципите за прозрачност, ефективност, икономическа целесъобразност и добро финансово управление. Екипът по организация и управление ще следи за коректното, навременно и качествено изпълнение на дейностите, възложени на външни изпълнители и доставчици по проекта. В изпълнение на своите задължения, екипът по организация и управление ще докладва и отчита изпълнението на проекта в съответствие с предоставените от Договарящия орган отчетни форми и документи и съгласно клаузите на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По време на изпълнението на проекта, както и след неговото приключване, екипът по организация и управление ще осигурява директен достъп на представителите на Междинното звено и Управляващия орган или други одитиращи институции да извършат проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта. Екипът ще отговаря също така за осигуряването на информираност и публичност, съгласно правилата на чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, както и на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Експертите ще направят всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се финансира от Европейския социален фонд.
Дейност 2: Провеждане на избор на изпълнител за разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва подготовка, планиране и формулиране на критерии за избор на изпълнител. Изпълнението на дейността включва избор на изпълнител за разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност съгласно изискванията на ПМС 55 от 12 март 2007 г. и правилата на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Съгласно чл. 12, ал. 1 на ПМС №55 от 12 март 2007, бенефициентите на БФП могат да не провеждат процедура за определяне на изпълнител, но са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които да съдържат техническо и финансово предложение, когато предвидената стойност за доставки и услуги, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е от 15 000 до 60 000 лева, включително. Прогнозната стойност за разработване на Общия анализ в настоящето проектно предложение е 59 000 лева, без ДДС. Определянето на изпълнител ще се извърши чрез „Избор между три оферти”, като документите ще отговарят на изискванията на ПМС 55 от 12 март 2007 г. След като бенефициентът оцени офертите според поставените от него изисквания, той ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен писмен договор за услуга.
Дейност 3: Разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - Съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др.; - Управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - Показатели за ефективност на трудовата дейност; - Управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - Условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. - Силните и слабите страни (SWOT анализ) на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие, включващи: задълбочен анализ и оценка на нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. - Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност - Изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - Дефиниране на приоритетите и препоръка на необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 4: Провеждане на тръжна процедура за доставка на ЛПС, СРО, КПС и ДМА Дейността включва подготвителен етап на планиране и формулиране на критерии за избор на изпълнители, както и подготовка на тръжна документация. Същинската част от дейността включва провеждане на тръжна процедура за избор на външни изпълнители по проекта, съгласно изискванията на ПМС 55 от 12 март 2007 г. По проекта ще бъде изготвена една тръжна процедура за доставка, която ще бъде разделена на две обособени позиции - за избор на изпълнител за доставка на: - лични и колективни предпазни средства и специално работно облекло; - климатични системи; Тръжната процедура включва: изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедура „Открит избор”, заедно със заповед за назначаване на оценителна комисия, като документите ще отговарят на изискванията на ПМС 55 от 12 март 2007 г. и на принципите за добро финансово управление и прозрачност на публичните средства. След като бенефициентът оцени получените оферти, според поставените от него изисквания, той ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания/те на първо място кандидат/и ще се сключи писмен договор за доставка.
Дейност 5: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Всички планирани за закупуване лични предпазни средства съответстват на оценката на риска, разработена за дружеството и са вписани в утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства и специално работно облекло. В настоящата дейност е планирано е закупуването на: - Летен костюм – яке с панталон – 273 бр. - Зимен костюм – яке с панталон – 273 бр. - Манта-специализирана – 86 бр. - Зимна блуза с дълъг ръкав (ватенка) – 339 бр. - Полушуба – 5 бр. - Предпазни обувки половинки (зимни) – 219 бр. - Предпазни обувки половинки (летни) – 219 бр. - Защитни обувки за правостоящи – 101 бр. - Предпазни обувки цели – зимни – 5 бр. - Предпазни обувки цели – летни – 5 бр. - Ботуши PVC – 226 бр. - Ръкавици PVC – 343 бр. - Ръкавици с 5 пръста – 63 бр. - Очила предпазни – 346 бр. - Полумаска с химичен филтър за серовъглерод – 346 бр. - Антифон вътрешен – 150 бр. - Шапка за глава – 206 бр. - Комбинирана каска с възможност за прикачване на антифон – 52 бр. - Антифон за комбинирана каска – 52 бр. - Антифон до 118 dB – 6 бр. - Комплект за заварчик (гащеризон, яке) – 3 бр. - Гамаши – 3 бр. - Щит лицев – 3 бр. - Шлем с фотосоларна защита и с подвижен хелиоматичен визьор – 3 бр. - Костюм PVC киселино- и алкално-устойчив – 12 бр. - Пояс за инструменти – 52 бр. - Диелектрични боти – 20 бр. - Диелектрично килимче – 20 бр. Предвидените за закупуване средства са избрани на база препоръчаните мерки за намаляване на риска в предприятието. Основните идентифицирани рискове, съответно проблеми на целевата група, които ще бъдат елиминирани посредством изпълнението на проектното предложение са: - неблагоприятен микроклимат; - наднормен производствен шум; - въздействие на токсични химични агенти;
Дейност 6: Закупуване на колективни предпазни средства и дълготрайни материални активи; В рамките на дейността ще бъдат подобрен микроклимата в предприятието посредством закупуването на 15 бр. климатични системи. Дейността е избрана в съответствие с идентифицираната нужда от подобряване на условията на труд, описана в Оценката на риска за здравето и безопасността на работещите от въздействието на вредните производствени фактори на работната среда и на опасностите в „Свилоза Ярн“ ЕООД. При изпълнение на дейността ще бъдат закупени и доставени 20 бр. диелектрични килимчета, които ще повишат сигурността и безопасността на работа на заварчиците в дружеството.
Дейност 7: Извършване на СМР Дейността ще стартира с избор на изпълнител за доставка и монтаж на дограма. Съгласно чл. 12, ал. 2 на ПМС №55 от 12 март 2007, бенефициентите могат да не събират 3 оферти, когато предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е до 45 000 лв. за СМР. Прогнозната стойност на дейността е 20 615,00 лева, без ДДС. Съгласно Ръководството за управление на проекти, бенефициентът ще представи една оферта, отговаряща на техническите изисквания заложени в ДБФП, както и договор, сключен с избрания външен изпълнител. Съгласно договора изпълнителят ще извърши доставка и монтаж на дограма.
Дейност 8: Информиране и публичност В настоящата дейност са включени различни методи за разпространение на информация с цел запознаване на целевата група, националните медии и широката общественост с проектното предложение. Прилаганите мерки ще са в съответствие с правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В рамките на тази дейност са предвидени следните мерки за осигуряване на информираност и публичност: - организация на две конференции – откриваща и закриваща за национални медии, представители на ДО и УО, представители на целевата група и широката общественост. - подготовка и отпечатване на банер – 1 бр. за двете конференции. - информационна брошура за проекта пълноцветен печат, тираж от 400 копия. - Визуализация на ОП РЧР, приложима към ЛПС и СРО; - Стикери на закупеното оборудване, и съоръжения – 30 бр.; - Анкетни карти за контрол, мониториране и отчитане на нагласата и удовлетвореността на целевата група от закупуването на ЛПС/СРО - 346 бр.; Друг метод за разпространение на информация относно изпълнението на проекта е и публикуването в национален ежедневник на обява във връзка с провеждането на тръжната процедура за избор на доставчици. В периода на изпълнение на проекта ще бъде поставено информационно табло, а след завършване на дейностите и постоянна обяснителна табела. Те ще способстват за разпространение на постигнатите резултати и ефекти от проекта и допълнително ще съдействат за популяризирането му сред обществеността. Всеки един от изброените методи изрично ще оповестява, че проектът се изпълнява по програма ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 572 BGN
Общ бюджет: 161 290 BGN
БФП: 129 032 BGN
Общо изплатени средства: 129 020 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 114 BGN
2014 0 BGN
2015 98 906 BGN
129 020 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 597 BGN
2014 0 BGN
2015 84 070 BGN
109 667 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 517 BGN
2014 0 BGN
2015 14 836 BGN
19 353 BGN
Финансиране от бенефициента 37 643 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз