Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0405-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02011
Наименование: Подобряване на работните условия в "Топ Принт" ООД
Бенефициент: "ТОП ПРИНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност: Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност Постигането на ефективност при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд изисква изграждане на собствена фирмена политика, съобразена и изградена с изискванията на законодателството, но и с ясна управленска структура с определени правомощия и отговорности, ясни цели за подобряване, с измерими резултати и по-структуриран подход за оценка на риска. Предвидената в проектното предложение дейност “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” ще включва комплекс от дейности, насочени към оценка на настоящото състояние на условията на труд, определяне на мерки, свързани с подобряването им, свеждане до минимум риска от увреждания на работното място и изграждане на цялостна Система за управление на здравето и безопасността при труд. Във връзка с изпълнението на проектните дейности по „Анализ на дейността и проектиране организацията на трудовата дейност” ще бъдат посетени всички работни площадки, предвидени като местоизпълнение на проекта, с цел проследяване реализацията на основните дейности и свързаното с тях осигуряване на ЗБУТ. Изготвения Анализ ще съдържа като минимум следните раздели: 1. Раздел „Въведение“: В тази част ще са представени използваните изходни данни, ще са описани характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. 2. Раздел „Изложение и анализ”: В тази част ще са описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието. Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще се съставят SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. 3. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”: В тази част се обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. 4. Раздел „Заключение”: Въз основа на обобщен анализ на резултатите: - ще се направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще се определят приоритетите и ще се препоръчат необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 2: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Въз основа определяне на рисковете при различните извършвани работи, допълнителните рискове и политиката насочена към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в предприятието, „Топ Принт” ООД предвижда: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, които освен че ще удовлетворят изисквания на законодателството, ще осигуряват допълнителна защита от различните външни влияния в процеса на изпълнения на трудовите задължения. Предвидените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло ще заменят наличните такива, които с оглед периода на износване и качествата, са крайно недостатъчни за осигуряване здравето и безопасността на работещите. Към предвидения период на изпълнение на проекта голяма част от наличните работни облекла и средства за лична защита ще бъдат извън допустимия срок на износване, което намалява тяхната ефективност и не позволява осигуряването на адекватна защита за здравето на работниците. В това число са всичките летни работни костюми, както и всички летни и зимни чифтове работни обувки. Предвидените за закупуване нови лични предпазни средства и специално работно облекло не само ще отговарят на минималните изисквания на нормативните документи, но и ще осигурят по-висока степен на комплексна защита – както от влиянието на работните процеси, така и от влиянието на средата, в която те се извършват. Предвид развитието на пазара и материалите, от които ще бъдат направени ще бъдат по-качествени и устойчиви на въздействие. След провеждане процедурата и избор на изпълнител във връзка с дейността, ще бъдат закупени: 1. Работно облекло за монтажници, работници крайно оформление и машинни оператори: • костюм работен зимен / ватиран гащиризон /, отговарящи на европейския стандарт EN 340 – 2бр.; • работно облекло - Топло / Зимно ватирано яке /, отговарящи на европейския стандарт EN 340 – 2 бр.; • шапка зимна – 2бр.; • зимни работни обувки – 2 чифта. 2. Работно облекло за шивачи подвързвачи: • панталон / зимен ватиран /, отговарящ на европейския стандарт EN 340 – 1 бр.; 3. Лични предпазни средства за монтажници, работници крайно оформление, машинни оператори и подвъзвач шивач: • каска – 2 бр. ( за монтажници и работници крайно оформление); • антифони – 10 чифта; • маска противопрахова – 10 бр.; • работни ръкавици – 10 чифта; • предпазен колан за работа на високо – 2бр.; • предпазни очила – 10 бр. 4. Лични предпазни средства за административния персонал: • антирефлекторни очила за защита на очите при работа с компютър – 11 бр.
Дейност 3: Доставка и монтаж на технически средства и доставка на ергономични столове Във връзка с определеното като допустимо „кръстосано финансирано” по правилата на ЕФРР, Ръководството на „Топ Принт” ООД предвижда извършването на следните дейности: 1. Изграждане на вентилационна система в помещение 4 за малки машини и довършителни операции Във връзка с разширяването на дейността на фирмата и закупеното от нея ново производствено оборудване, „Топ Принт” ООД разширява производствените си площи като усвоява ново работно помещение. То следва да бъде приведено в необходимото състояние, за да може да осигури безопасни и здравословни работно условия за служителите при работа с новите машини. За целта се предвижда изграждането на нова вентилационна система в помещението, която да осигури подходяща микросреда. Дейността на фирмата налага използването на вредни и/или отровни бои, лепила и други химични субстанции, чиито изпарения са вредни за човешкото здраве и се налага да бъдат отстранени от помещението. Предвидената за изграждане вентилационна система ще бъде комбинация от нагнетателна и смукателна вентилация, което ще осигури в максимална степен циркулацията на въздуха в помещението и неговото постоянно опресняване и отвеждане на вредните вещества извън работната зона. Вентилационната система е предвидена да бъде с дебит от 2000м3/h и с наличие на калорифер на нагнетателната вентилация с мощност от 6kW. 2. Монтиране на три броя климатични сплит системи Ръководството на „Топ Принт” ООД осъзнава, че здравето и комфорта на служителите на фирмата е от първостепенна важност. За това се стреми да удовлетвори в максимална степен техните нужди. За целта се предвижда закупуването и монтирането на три броя климатични сплит системи, които да осигурят нужните работни условия и здравословна среда през всички сезони от годината. Към настоящия момент част от работните помещения не разполагат с климатична техника, което прави трудно поддържането на предписаните в нормативните документи оптимални условия на труд. Това води до повишена заболеваемост сред работниците и вреди както на тяхното здраве, така и на резултатите и престижа на фирмата като цяло. Съвременните климатични системи също така разполагат с филтри и режими за прочистване на помещенията от вируси и бактерии, което допълнително ще допринесе за подобряване на здравето на служителите и ще затрудни разпространението на заразни болести вътре във фирмата. Предвидените за монтиране климатични сплит системи са подбрани според размера на помещенията, за които са предвидени. Минималните характеристики са подробно описани в Приложение Б 4 - Технически спецификации за оборудване по проетка. 3. Закупуване на 9 броя ергономични офис столове Голяма част от служителите на „Топ Принт” ООД работят продължително време в седнало положение на тялото на бюро или пред компютър. Това предразполага към развитие на хронични заболявания на опорната и двигателната система на служителите. Сред най-добрите начини за превенция на такъв тип заболявания е наличието на специални ергономични столове, които чрез формата си спомагат за поддържане на правилната стойка на тялото и намаляват напреженията в гръбначния стълб и мускулите на работещите. Ръководството на „Топ Принт” ООД ясно осъзнава, че наличните офис мебели не са достатъчно безопасни и предразполагат към развитие на хронични заболявания, поради несъвършената си форма и натрупана амортизация. За да се справи с този проблем ръководството на „Топ Принт” ООД предвижда закупуването на девет броя нови ергономични офис столове, съобразно списъка на работните длъжности във фирмата, които трайно да редуцират риска от придобиване на такъв тип увреждания.
Дейност 4: Разработване и внедряване на Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд съгласно стандарт OHSAS 18001 Консултантските услуги по разработване, внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS 18001 , ще бъдат извършени след провеждане на процедура за избор на изпълнители по правилата на ПМС 55/12.03.2007 г. при стриктно съблюдаване на принципа за прозрачно, икономично и ефикасно разходване на средствата. Видът на процедурите ще бъде определен след потвърждаване на предложения в проектното предложение бюджет за разработване на стандарти за безопасни условия на труд в зависимост от финансовите параметри на дейността и нейната логическата свързаност и последователност спрямо останалите одобрени за изпълнение дейности. След провеждане на процедура по ПМС 69/2013г. и сключване на договор с избрания изпълнител на дейността, консултантските услуги за разработване и внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно международен стандарт OHSAS, ще включват следните основни дейности: Етап 1: Входящ одит и запознаване с процесите в Организацията Консултантът извършва първоначален одит за установяване на съответствието на действащата система с изискванията на стандарта. Целта на този анализ е консултантската организация да се запознае с дейността на „Топ Принт” ООД, да направи съпоставка с основните изисквания на стандарта, и в съответствие с направените констатации – да отправи съответни препоръки към организацията. Извършват се: анализ на законови, нормативни и регулаторни изисквания към Организацията по отношение на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; цялостен преглед на документацията от Служба по трудова медицина; преглед на свързана вътрешна и външна документация; анализ на мониторинга и измерванията. Етап 2: Входящо обучение Консултантският екип провежда обучение на висшия ръководен състав, мениджъри от средно управленско ниво, ангажиран персонал; обучение на определените от Ръководството на „Топ Принт” ООД представители по здраве и безопасност при работа. Целта е да се постигне опознаване на изискванията на стандарта по отношение на здравословни и безопасни условия на труд, осъзнаване на отговорности и ангажираност. При консултиране по стандарта, изискващо обучение на по-широк кръг от персонала, Консултантът планира и извършва съответното обучение, според нуждите на съответните групи. Етап 3: Анализ на рисковете и предприемане на мерки за контрол Консултантският екип, заедно с Комитета по условия на труд и определените от Ръководството представители по здраве и безопасност при работа, анализира оценката на риска, изготвена от Службата по трудова медицина, произтичащи от дейността на организацията, както и определените мерки за ограничаване на риска. Етап 4: Разработване и коригиране на документация на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд Консултантският екип и определените от Ръководството представители по здраве и безопасност при работа, създава начална версия на документите на Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд (наръчник, процедури, цели и програми по осигуряване на здравословни условия на труд, включително план за реагиране при извънредни ситуации, превантивни действия за предотвратяване допускането на трудови злополуки, първоначален и периодичен мониторинг и технологични измерения, контрол на операциите, програми и свързаните с тях процедури за непрекъснато подобряване на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, планове за годишни обучения). Висшето ръководство дефинира политика по здраве и безопасност. Разработените документи на Системата за здравословни и безопасни условия на труд се обсъждат и коригират от ръководството на организацията, Комитета по условия на труд и представителите по здраве и безопасност при работа, съвместно с консултантския екип. Етап 5: Поетапно внедряване на разработената Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд Консултантският екип оказва съдействие за практическото внедряване на документацията на Системата за здравословни и безопасни условия на труд на всички структурни нива и звена в производствените дейности на „Топ Принт” ООД. През периода на внедряване и наблюдение, Консултантският екип допълва и коригира Системата за здравословни и безопасни условия на труд, обсъжда/координира предложенията за промени, направени от служителите във фирмата. Тази дейност завършва с внедряване и утвърждаване на окончателната версия на Системата за здравословни и безопасни условия на труд на „Топ Принт” ООД. Етап 6: Обучение на персонала на „Топ Принт” ООД за работа с внедрената Системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд В периода на внедряване на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, Консултантският екип и представителите на „Топ Принт” ООД по безопасност и здраве обучават персонала по работа със системата и документацията, обсъждат и допълват предложенията за промени, направени от пряко ангажирания персонал в организацията. Етап 7: Вътрешен одит. Коригиращи и превантивни действия (ако е приложимо) Провеждане на вътрешен одит на внедрената система от екип с представители на Консултантската организация и представителите на ръководството по здраве и безопасност при работа на „Топ Принт” ООД. По време на одита се идентифицират необходими коригиращи и превантивни действия за отстраняване на несъответствията спрямо изискванията на стандарта и прилагане на области за подобрение, констатирани по време на одита. Етап 8: Преглед на ръководството Консултантският екип оказва съдействие на Ръководството на фирмата при провеждането на преглед на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001. Разработването и внедряването на Система за управление на здравето и безопасността на труда съгласно стандарт OHSAS 18001 ще осигури надграждане на създадената организация на трудовата дейност. Наличието на внедрена и работеща СУЗБ е ефективен и надежден инструмент за управление на ресурсите и има следните предимства: • Повишаване производителността и ефективността на труда чрез осигуряване на оптимална работна среда за персонала; • Подобрено управление на риска – чрез ясна идентификация на потенциалните опасности, минимизиране на възможностите за възникване на инциденти и осъществяване на контрол на рисковете за безопасността и здравето и предприемане на адекватни за оценените опасности контролни мерки; • Доказани бизнес пълномощията – чрез независима проверка спрямо признати стандарти; • Намаляване на трудовите инциденти и здравните проблеми на работниците и служителите и съответно техните отсъствия по здравословни причини; • Намаляват се разходите за ремонт на повредено оборудване, в резултат на аварийни ситуации, като се предприемат превантивни мерки за тяхното предотвратяване; • Повишаване мотивацията на работниците и служителите и ангажираността им към организацията; • Подобрява се репутацията на организацията за безопасен труд и се печели доверието на всички трети заинтересувани страни.
Дейност 5: Сертифициране на въведената Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд съгласно стандарт OHSAS 18001 След достигане на готовност за сертификационен одит на Системата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001 в „Топ Принт” ООД и след провеждане на процедура по ПМС 69/2013г. и сключване на договор с избрания изпълнител, дейността по сертификация, ще включва следните основни етапи: 1. Заявление за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна организация - орган по сертификация, акредитирана съгласно ISO/IEC 17021 от българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление. Сертификационната организация определя подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит. 2. Сертификационен одит Дейността се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: Одит Етап 1 - ще се проведе на място в Организацията, като включва следните дейности: • Обиколка на инфраструктурата на фирмата, работните площадки, за да се запознае одиторският екип с дейностите и процесите в „Топ Принт” ООД; • Обсъждане и потвърждаване на предложения от „Топ Принт” ООД обхват на сертификация и предмет на дейност. • Преглед на документираната Системата за здравословни и безопасни условия на труд, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията, е разработена, внедрена и контролирано документирана. • Потвърждение, че Системата за здравословни и безопасни условия на труд е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на дружеството на дата за одит - етап 2. • Доклад от одитора за етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. Одит Етап 2 - ще се проведе на място в „Топ Принт” ООД и включва следните дейности: • Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива). • Оценка на степента на ефективно внедряване на Системата за здравословни и безопасни условия на труд и потвърждение, че тя съответства на изискванията на OHSAS 18001 и предмета на дейност. • Преглед на изготвената документация от Службата по трудова медицина – одиторският екип оценява дали са обхванати всички рискове по дейности и въздействия и дали са адекватно оценени. Оценява се и съответствието спрямо нормативните изисквания. Извършва се и преглед на програмите за здравословни и безопасни условия на труд. • Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва преглед на степента на мониторинг и контрол на процесите спрямо осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. • Преглед на Програми, доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената Системата за здравословни и безопасни условия на труд. • Доклад от етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване. • Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, събрани по време на Одит Етап 1 и Етап 2. • След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18001 и да издаде сертификат на „Топ Принт” ООД.
Дейност 6: Изготвяне на материали за информиране и публичност на проектното предложение След провеждане на процедура по ПМС 69/2013г. и сключване на договор с избрания изпълнител ще бъде извършена дейността. За закупуване са предвидени 11бр. стикери за ергономичните столове, 3 бр. стикери за климатиците и 1 бр. стикер за вентилационната система. Ръководството на дружеството ще съблюдава изискванията за публичност и ще посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” по време на изпълнението и след приключване изпълнението на проекта – в документи, публикации, изявления. След приключване изпълнението на договора ще се постави постоянна разяснителна табела, която ще включва информация за вида и името на дейността, името на проекта, емблемата на Европейския съюз (в съответствие с графичните стандарти), логото на финансиращия фонд – ЕФРР и ЕСФ, названието/абревиатурата - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, логото на оперативната програма заедно с изявлението „Инвестираме във вашето бъдеще”.
Дейност 7: Изготвяне на одит на проекта След провеждане на процедура по ПМС 69/2013г. и сключване на договор с избрания изпълнител ще бъде извършена дейността. Одитът ще бъде реализиран от лицензиран експерт-счетоводител, притежаващ необходимата квалификация, както и опит в одитирането на проекти, съфинансирани по Европейските структурни фондове. Одиторският доклад ще бъде съставен в съответствие с всички изисквания на Закона за независимия финансов одит и всички останали приложими разпоредби на българското и европейското право.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ате Консулт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 589 BGN
Общ бюджет: 48 986 BGN
БФП: 48 986 BGN
Общо изплатени средства: 48 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 117 BGN
2014 35 869 BGN
2015 0 BGN
48 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 149 BGN
2014 30 488 BGN
2015 0 BGN
41 638 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 968 BGN
2014 5 380 BGN
2015 0 BGN
7 348 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз