Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0935-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01020
Наименование: Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване на условията за достоен труд в КОМЕ ООД
Бенефициент: "КОМЕ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 28.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Подготвителни дейности за стартиране изпълнението на проекта При стартиране изпълнението на проекта Екип за организация и управление на проекта ще разработи детайлизиран План-график за организация и изпълнение на планираните дейности и отговорните лица, както и система за контрол на изпълнението. Целта на тези подготвителни дейности е да се осигури: • Разпределение на конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа в зависимост от тяхната компетентност; • Разработване на система за вътрешен контрол, мониторинг и оценка; • Разработване на стратегия за популяризиране на проекта; • Спазване на изискванията на Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”, по приоритетна ос 2 от ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 • Изграждане и поддържане на одитна пътека за верифициране на изпълнението на дейностите по проекта; Съдействие на външните структури, овластени да извършват контрол и мониторинг по време на изпълнението на проекта и след неговата реализация.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик за доставка на ЛПС и специално работно облекло и сключване на договор с избрания доставчик За постигане на целта ще се извършат следните дейности: 1) Изготвяне необходимите тръжни документи и пубикуването им при спазване на изискванията на Договора за безвъзмездна помощ по настоящата процедура, Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”, по приоритетна ос 2 от ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 и ПМС 69/2013 г. 2) Провеждане на тръжната процедура 3) Избор на доставчик 4) Сключване на договор Тези дейности ще бъдат извършени от Екипа за организация и управление на проекта.
Дейност 3: Доставка на ЛПС и специално работно облекло Ще бъдат доставени ЛПС и специално работно облекло, отговарящо на Списъка на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства. Ще се отчетат и препоръките на СТМ, изложени в раздел «Анализи и препоръки» на Оценката на риска за всеки обект от структурата на КОМЕ ООД. Изискваните характеристики и показатели на ЛПС и специалното работно облекло са, както следва: Елек (513 броя): Изработен от ватиран плат, осигуряващ съответствие с изискванията на стандарт EN 342, определящ основните изисквания към студозащитни работни облекла. Предназначен е да предпазва от неблагоприятно въздействие на микроклимата и осигуряващ комфорт и свобода при извършване на резлични движения. Полугащеризон топло- и водозащитен (31 броя): Изработен от износоустойчив текстил със състав памук/полиестер, с подсилени шевове и регулиращи се презрамки и отговарящ на стандарт EN 342, определящ основните изисквания към студозащитни работни облекла. Предназначен е за предпазване на работещите при атмосферни условия от въздействието на неблагоприятната околна среда през есенно-зимния сезон. Полушуба (31 броя): Изработен от водозащитен текстил с топлозащитна подплата. Следва да отговаря на изискванията на стандарт EN 342, определящ основните изисквания към студозащитни работни облекла. Предназначен е за защита на работещите на открито от неблагоприятни атмосферни услови през есенно-зимния сезон. Ортопедични обувки (511 броя): Изработени от естествена кожа, с антибактериална подплата и анатомична стелка, противохлъзгащо ходило. Следва да отговарят на стандарт EN 347 - спецификация на обувки за професионална употреба, непритежаващи защитно бомбе. Предназначени са за предпазване от заболявания на опорно-двигателния апарат в следствие продължително пребиваване в неудобна поза. Обувки със защите елемент (бомбе) (39 броя): Тези обувки следва да отговарят на изискванията на EN 345 относно основните и допълнителни изисквания към обезопасяващи обувки за професионална употреба, включващи защитни елементи (бомбе), защитаващи при удар. Предназначени са за предпазване на долните крайници на работниците, работещи с товари – носачи, складови работници, шофьори. Ръкавици против механични увреждания (38 броя): Изработени от специален синтетичен устойчив материал на гърба и качествена цепена кожа на дланите, осигуряващи добро сцепление и отговарящи на изискванията на ЕN 420 - Изисквания за защитните ръкавици. Предназначени са за предпазване на ръцете на работниците, работещи с товари – носачи, складови работници, шофьори. . Ръкавици за транжьори и готвачи (22 броя, в т.ч. 22 броя за транжьорите от различните търговски обекти и 1 бр. за работещите в обект «Кухня-майка)): Изработени от метална неръждаема нишка. Материалът следва да е допустим за контакт с храни. Предназначени са да предпазват работниците от пробождане и срязване. Ръкавици за еднократна употреба (за 440 човека по 1 бр. за всеки работен ден за времето на продължителност на проекта или общо 114 400 броя): Изработени от латекс. Предназначени са за еднократна употреба за предпазване на работниците от химични и биологични замърсявания при тяхната работа с почистващи препарати и манипулирането на храни. Престилки за еднократна употреба (1820 броя): Изработени от полиетилен. Предназначени са за еднократна употреба за предпазване на работниците от химични и биологични замърсявания при тяхната работа с почистващи препарати и манипулирането на храни. Очила за работа с дисплей (53 броя) Предпазни очила с антирефлексно покритие. Предназначени са за предпазват очите на работещите с видеодисплей от въздействието на електро-магнитни лъчения и вредни трептения на луминисцентни осветления. Бюджетът за доставката на ЛПС и специално работно облекло е представен в Приложение А3.1 на бюджета на проекта. Доставените ЛПС и специално работно облекло ще минимизират рисковете за здравето на работниците, произтичащи от работната среда. Доставеното специално работно облекло ще бъде предназначено за пролетно-летния и есенно-зимния сезон.
Дейност 4: Подготовка за избор и избор на изпълнител за извършване на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо за КОМЕ ООД, и сключване на договор с изпълнител Извършването на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност е задължителна дейност по настоящата процедура. Изпълнителят на тази дейност ще бъде избран съгласно изискванията на Договора за безвъзмездна помощ по настоящата процедура, Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”, по приоритетна ос 2 от ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 и ПМС 69
Дейност 5: Извършване на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо за КОМЕ ООД Изпълнителят ще изготви Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност със следните раздели: „Въведение” – тук ще се опишат входните данни за извършване на анализа, а именно: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и предлагани услуги, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. „Изложение и анализ” Този раздел се разработва на база събраната при предходния етап информация. Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Извършва се SWOT анализ на характеристиките на трудовата дейност. „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В този раздел следва да се обоснове и опише надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. „Заключение” На база на обобщения анализ на резултатите ще се: - направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - определят приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси Съдържанието на Анализа е съобразено с изискванията на Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, т.3.1.4
Дейност 6: Избор на изпълнител за: - - Монтаж на нови по-ефективни и енергоспестяващи осветителни тела в Супермаркет (гр. София, ж.к. Слатина, ул. „Слатинска” до бл. 41А) и сключване на договор За постигане на целта ще се извършат следните дейности: 1) Определяне на изискванията към кандидата и качеството на СМР при спазване на изискванията на Договора за безвъзмездна помощ по настоящата процедура, Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”, по приоритетна ос 2 от ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 и на ПМС 69
Дейност 7: Изпълнение на дейностите по: - - Монтаж на нови по-ефективни и енергоспестяващи осветителни тела в Супермаркет (гр. София, ж.к. Слатина, ул. „Слатинска” до бл. 41А) Изисквания към осветителните тела: - луминисцентни лампи със светлинен добив над 75 lm/W; - рефлектор за отразяване и насочване на светлината; - пусково-регулиращо устройство с фактор на мощност над 0,6.
Дейност 8: Дейности за публичност и информираност Като ползватели на безвъзмездна помощ по ОП “Развитие на човешките ресурси” КОМЕ ООД ще предприеме необходимите дейности за публичност и информиране за дейностите, съфинансирани от ЕС. Конкретните мерки по настоящия проект включват: ­ Поставяне на информационни табла на мястото на изпълнение на дейностите – 15броя, ­ Упоменаване на финансовия принос на ЕСФ чрез ОП „РЧР” 2007-2013 г. във всички документи, отнасящи се до изпълнението на проекта. ­ Поставяне на постоянни разяснителни табели на видимо място и със значителен размер след приключване на дейностите по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 25 броя; - Излъчване на информационно съобщение по вътрешния рекламен радио канал във всички търговски обекти за приноса на ОП “РЧР” – 2 броя.
Дейност 9: Одит на изпълнението на проекта Дейността е задължителен елемент по тази процедура, тъй като общия бюджет на проекта е над 200 000 лева. Ще бъде извършена от сертифициран експерт-счетоводител
Дейност 10: Дейности по отчитане на проекта: месечни справки, междинни доклади Изготвяне на месечни отчети и междинни доклади съгласно Договора за безвъзмездна помощ и Ръководството за бенефициенти за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”, по приоритетна ос 2 от ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013. Тези документи ще се изготвят от Екипа за организация и управление на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Викинг - Т
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 835 BGN
Общ бюджет: 125 707 BGN
БФП: 100 566 BGN
Общо изплатени средства: 100 566 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 700 BGN
2014 62 368 BGN
2015 17 498 BGN
100 566 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 595 BGN
2014 53 013 BGN
2015 14 873 BGN
85 481 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 105 BGN
2014 9 355 BGN
2015 2 625 BGN
15 085 BGN
Финансиране от бенефициента 25 959 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз