Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1014-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-11001
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Ел Бат" АД"
Бенефициент: "Ел Бат" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 2: Информиране и публичност на дейностите в проекта. Проектът предвижда информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана /съфинансирана от ЕСФ и ЕФРР, посредством следните инструменти: 1. Поставяне на информационно табло на местата, където се извършват дейности по проекта. 2. Отпечатване на информационни дипляни за проектните дейности. 3. Организирани информационни пресконференции при стартиране и финализиране на проекта. 4. Изработване на банери – подвижни информационни пана (със стойки), които се поставят в залите, в които се провеждат конференции, работни срещи, семинари и др. 5. Изработване на информационни стикери за новозакупеното съоражение.
Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Анализът ще съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. І. В раздел „Въведение” ще бъдат представени използваните изходни данни, описание на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. ІІ. В раздел „Изложение и анализ” ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще бъде анализирано и оценено нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките на трудовата дейност. ІІІ. В раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” ще бъдат обосновани и описани при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. ІV. В раздел „Заключение” въз основа на обобщения анализ на резултатите ще бъдат направени изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес, ще бъдат определени приоритетите и ще бъдат препоръчани необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 3: Реконструкция на аспирационната система в производствено хале „Металургия”. В производственото помещение на металургичното производство на Ел Бат АД са разположени една късобарабанна пещ за преработка на вторични оловосъдържащи суровини, рафинационeн котел и лентова разливочна машина. Всeки агрегат e снабден с локална вентилация с общ обем 45 000 нм3/час. Газовете се филтрират в ръкавен филтър с импулсна регенерация на тъканта с площ 1000 м2. Въпреки внедрените модерни средства за вентилиране на работната среда, поради стационарното разположение на вентилиращите смукатели, се констатира наличието на вредности от прах, водна пара и локално повишаване на температурата на работната среда. За проблемите на съществуващата вентилация е сигнализирано неколкократно от работещите в цеха. Сигналите са разгледани на извънредно заседание на КУТ и е взето решение за изграждане на единна вентилационна система, вентилираща производственото помещение. За подобряване на съществуващата локална вентилация е необходимо свързването й в единна аспирационна система на работното помещение с двукратен обмен на въздуха за час с ново пречиствателно съоръжение, вентилатор и система за снабдяване на помещението със свеж въздух. Модернизирането на вентилационната система ще подобри качеството на работната среда чрез пълното отстраняване на праха и водните пари и ще създаде по-комфортни условия на труд на работните места с повишена температура – рафинационни котли и зоната на източване на течните продукти от късобарабанната пещ.
Дейност 5: Организация и управление на проекта. Управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно: - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта; - процедури при избор на изпълнител за доставка/предоставяне на услуги; - изготвяне и предоставяне на доклади; - управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности (анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, закупуване на предпазни средства и специално работно облекло); - финансово изпълнение на проекта и счетоводно отчитане на съответните дейности.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства с по-добри защитни и ергономични свойства. При нормална експлоатация на съоръженията, за работещите в сектор „Металургия” е определен умерен риск, с вероятност умерена до голяма, от експозиция на токсични вещества (оловен прах, оловни аерозоли). За да бъде предотвратено попадането на вредни вещества в организма на работещите в сектора леяри, е задължително носенето на лични предпазни средства – маски, шапки и очила. Със заповед да изпълнителния директор е забранено влизането в производственото хале на сектор Металургия без лични предпазни средства. Характерът на работа е периодичен и зависи от това какъв производствен процес се извършва в конкретния момент. Работниците за разделени на две звена – леяри обслужващи модул Топене в късобарабанна пещ и леяри обслужващи модул Рафинация. Двата модула могат да работят независимо един от друг, което означава, че риска от експозиция зависи от два фактора, т.е. леярите от модул „Топене” за изложени на същите опасности като фактори на работната среда, както тези от модул „Рафинация” и обратното. За целта е необходимо при всеки престой в производственото хале всеки работник да бъде оборудван с лични предпазни средства. Във връзка с изпълнение на служебните си задължения на леярите понякога се налага по-дълъг престой в производственото хале. Често пъти служителите след дълга употреба на задължителните лични предпазни средства в неблагоприятни условия на работната среда избягват използването им поради причинен дискомфорт по време на работа. Това е повод за прекъсване на работа и предпоставка за излагане на вредното влияние на оловен прах и химични агенти, които е възможно да присъстват във въздуха в работното помещение. Ето защо е важно за защитата на работниците да бъдат осигурявани подходящи лични предпазни средства, така че дори след по-дълго носене, комфортът и степента на защита на работника да остава на високо ниво. Носенето на специално защитно работно облекло по време на ра-бота е задължително в съответствие с правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. Удобството и защитата, което осигурява работното облекло, е определящо за комфорта по време на работа на работещите в „ЕЛ БАТ” АД, като съответно влияе върху производителността и качеството на положения труд. При условие, че служителите са задължени да носят работно облекло минимум 7 часа, облеклото трябва да осигурява комфорт и защита, и да не причинява допълнително натоварване за тези които го носят.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Викинг - Т
СЕМА-М
"ИРБИС СЕЙФТИ"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 156 838 BGN
Общ бюджет: 151 974 BGN
БФП: 151 974 BGN
Общо изплатени средства: 151 965 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 368 BGN
2014 37 701 BGN
2015 82 896 BGN
151 965 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 663 BGN
2014 32 046 BGN
2015 70 461 BGN
129 170 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 705 BGN
2014 5 655 BGN
2015 12 434 BGN
22 795 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз