Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0160-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01018
Наименование: "Повишаване ефективността на трудовата дейност на "Политрансфер Електрик" ЕООД"
Бенефициент: "Политрансфер електрик" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Проектен старт Дейността ще продължи 2 месеца и ще обхване дейности по сформиране на проектния екип, първоначални срещи за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта. Ще бъдат проведени толкова срещи, колкото са необходими за разработването на подробен линеен план график включващ конкретните задачи за изпълнението на всяка една от дейностите по проекта, както и ще бъдат определени отговорните за изпълнението на задачите лица. Дейността е основополагаща за изпълнение на останалите проектни дейности и постигане на заложените цели на проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на избор на изпълнители по проекта Дейността допринася непряко за постигане на заложените резултати като ще доведе до избор на изпълнители по проекта, които да осигурят качествени услуги и доставки по проекта при спазване на принципите на добро финансово управление.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва следните етапи: I. Въведение – описание на характеристиките и състоянието на предприятието, както и организацията на трудовата дейност. Преглед и анализ на историята на организацията. Описание на актуалната ситуация на организацията. a) основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност; b) управление на основните и спомагателни дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрение), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; c) показатели за ефективност на трудовата дейност; d) управление на персонала, в. т.ч.: състав, общ брой и разпределение по възраст, пол, трудов стаж, професия, етническа принадлежност, квалификация, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация, данни за здравни проблеми във връзка с работата; e) условия на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. факторите на работната среда, изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, данните за професионалните заболявания, трудов травматизъм и отсъствията поради болест. II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието. a) определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда; b) оценява се нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и документирането им; c) анализ на вътрешната среда на организацията; анализират се силните и слабите страни ( SWOT – анализ ) на елементите на трудовия процес и работната среда; d) определя се кои елементи следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрение; e) анализ на външната среда на организацията; разглеждат се възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда влияещи на организацията; f) съставяне на SWOT – матрици, - таблици и – диаграми, илюстриращи силните и слабите страни на трудовата дейност на предприятието. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: a) описание на елементите на организацията на основните и спомагателни дейности при които има необходимост от усъвършенстване и подобрение; b) какви подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; c) описание на методи и средства за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. IV. Заключение a) изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; b) план за действие: определяне на целите, задачите за изпълнение на целите, действия за решаване на задачите, срокове, отговорници и ресурсите за бъдещо развитие и подобряване на организацията на работа и за подобряване условията на труд и работната среда, намаляване на травматизма и заболеваемостта в предприятието
Дейност 4: Доставка и изграждане на осветителната инсталация и вентилационна и отоплителна инсталация Според множество изследвания свързани с условията на труд и ергономията, е установена пряка зависимост между осветеността на работната повърхност и производителността. Оптималната осветеност се приема за необходимо условие за устойчива работоспособност. В тази връзка, има нормативно определени изисквания, по отношение на минималната осветеност на работната повърхност за различните видове зрителна работа – БДС 1786-84 Осветление, естествено и изкуствено, НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г., за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Спазването на нормативните изисквания е критерии за безопасни условия на труд, като определя минимално допустимите стойности на параметрите на работната среда, които гарантират недопускане на професионални заболявания и/или увреждане на работещите лица. Необходимостта от подмяна на осветителната инсталация произтича от два основни фактора – нормативно обусловено задължение на работодателя, за осигуряване на минималните изисквания за безопасна и здравословна работна среда и повишаването на ефективността на труда в следствие на по-добрата осветеност като част от общото оптимизиране на условията на труд. Повишаването на осветеността ще доведе до повишаване на производителността на труда, особено на по-възрастните работници, при които недостатъчното осветление се отразява значително по-неблагоприятно. Най-общо подобрената осветеност ще облекчи общото натоварване на работещите, като съхрани работоспособността им за по-дълъг период от време, ще допринесе до намаляване на риска от злополуки и увреждания свързани с неточности и грешки в процеса на работа, особено с машини, при което е особено важно, осветлението да е в норма. Добрата осветеност допринася и за по-лесно и бързо възприемане на информацията, като чрез увеличаване на осветеността два пъти, от 180 на 360 лукса, при машинните оператори, ще се повиши и производителността на труда с 20%, изразено в намаляване на общото време за извършване на една и съща технологична операция. С изграждането и пускането в експлоатация на вентилационна и отоплителна система, ще се установи съответствие с изискванията на нормативната уредба и санитарно-хигиенните норми. Ще се постигнат минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и ще се допринесе за привеждане на работната среда в зоната на оптималните нива и стойности, които създават предпоставка за максимална продуктивност и работоспособност. В допълнение, ще намалее и общата заболеваемост, свързана с остри вирусни инфекции, грип, простудни и респираторни заболявания, различни форми на алергии и автоимунни заболявания. Работата в добри микроклиматични условия е предпоставка за укрепване на здравето на работещите и гарантира тяхната безопасност, работоспособност и удовлетвореност.
Дейност 5: Доставка на ЛПС и работно облекло Предвижда се да бъдат закупени ЛПС и СРО за всички работни места. Поради характера на извършваната работа се налага честа подмяна на ЛПС, значително на по-къси интервали от предвидената им годност. Предвидено е закупуване на ЛПС и РО за всички длъжности. Според характера на работата в утвърдения списък са предвидени и съответните защитни средства и облекло. Основните рискове, които ще бъдат предотвратени са – механични травми на ръцете, лицето, очите, долните крайници и торса. Всички заети в производството работещи са пряко ангажирани в експлоатация на различни машини и съоръжения генериращи множество рискове и неблагоприятни въздействия – шум, вибрации, топлина, както и опасности от конструктивни елементи – въртящи се елементи, режещи работни органи, ускорени частици, електричество. Същевременно се извършват и множество разнообразни операции, свързани с ползването и обработката на различни материали и суровини с агресивно действие към ЛПС и РО. Често работещите са едновременно изложени на няколко въздействия – неблагоприятен микроклимат, шум, изпарения и интензивни движения, а изработваните детайли, както и заготовките са метални и с високо собствено тегло, което е предпоставка за риск от травми на долните крайници при изпускане или неволно падане. Поради това се налага ползването на обувки със защитни бомбета, които препоръчително да са от композитен материал. В обобщение, може да се заключи, че дейността е пряко свързана с постигане на целите на настоящия проект, тъй като е способ за постигане на високи нива на безопасност на труда в предприятието.
Дейност 6: Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 OHSAS 18001 представлява международно признат стандарт, който съдържа изисквания към Системи за безопасни условия на труд. Въвеждането на Системи за безопасни условия на труд в организацията цели свеждането до минимум на трудовите злополуки и инциденти. Стандартът за безопасни условия на труд дава насока на организацията как да интегрира управлението на Системата за безопасни условия на труд с другите функциониращи управленски практики. Целта е да се намали риска за служителите и за евентуални други засегнати лица, да се подобрят финансовите резултати, да се подобри имиджа на организацията на пазара, на който тя оперира. Стремежът към постоянно подобрение на условията за труд и концентрацията на усилията по посока превенция на инцидентите на работното място са основен приоритет на „Политрансфер Електрик” ЕООД, като организация стремяща се към повишаване на производителността на труда, чрез грижа за работоспособността и здравето на работниците; Освен това, „Политрансфер Електрик” ЕООД желае да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за здравето на своите служители, и тези, към които е насочена дейността й. Основните предимства и ползи, до които ще доведе внедряването на Система за управление на здравето и безопасността при работа в организацията са:  Подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа;  Здравословните и безопасни условия на труд се управляват като процес, така че ефективността на СУЗБР да може да бъде измервана и подобрявана;  Позволява на ръководството да насочи ресурси и усилия към дейности с висок риск;  създава механизъм за контрол над подизпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд;  осигурява механизъм за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;  Повишава доверието в организацията както от страна на служителите, така и от гледна точка на нейните бизнес партньори, клиенти, акционери и др. Дейността ще включва:  Дефиниране на политика и цели по здраве и безопасност  Разработване на Документацията на СУЗБР, съгласно изискванията на стандарта  Внедряване на СУЗБР  Провеждане на Вътрешен одит на СУЗБР  Подготовка за сертификация
Дейност 7: Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 Сертификацията на разработената и внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа ще позволи получаването на независима оценка на функционирането на системата и получаването на международно валиден сертификат за съответствие със стандарт OHSAS 18001. Сертификацията на системата ще позволи на организацията да демонстрира пред служителите, партньорите и клиентите, както и пред други заинтересовани страни в лицето на държавни и общински структури и обществото като цяло своята ангажираност за ефикасно управление и непрекъснато подобрение на процесите по осигуряване на ЗБУТ. Дейността се състои от следните етапи: 1) Заявление за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна организация, акредитирана от орган, който е член на Международния акредитационен форум (International Accreditation Forum - Multilateral Recognition Agreement (IAF MLA) съгласно ISO/IEC 17021:2006 (EN 45012/ISO/IEC Guide 62). Сертификационната организация избира подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит. Сертификационният одит се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: 2) Одит Етап 1 - ще се проведе на място в „Политрансфер Електрик” ЕООД, като одитът включва следните дейности: - Обиколка на офисите, за да се запознае одиторския екип с дейностите и процесите в „Политрансфер Електрик” ЕООД; - Обсъждане и потвърждаване на предложения от „Политрансфер Електрик” ЕООД, обхват на сертификация и предмет на дейност; - Преглед на документираната СУЗБР, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията, е разработена, внедрена и контролирано документирана; Потвърждение, че СУЗБР е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на „Политрансфер Електрик” ЕООД, на дата за одит Етап 2. Доклад от одитора за етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към Етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. 3) Одит Етап 2 - ще се проведе на място в „Политрансфер Електрик” ЕООД, и включва следните дейности: - Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива); - Оценка на степента на ефективно внедряване на СУЗБР и потвърждение, че тя съответства на изискванията на стандарт OHSAS 18001 и предмета на дейност; - Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва оглед на технологични, производствени, управленски и спомагателни процеси и дейности, интервюта с ключови служители и работници и преглед на документи и записи. Оценява се тяхното съответствие спрямо стандарта, СУЗБР и нормативните изисквания; - Преглед на Програми, Доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената СУЗБР. Доклад от Етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, събрани по време на одит Етап 1 и Етап 2. След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18000 и да издаде сертификат на „Политрансфер Електрик” ЕООД.
Дейност 8: Обучение В обучението ще се включат всички служителя на фирмата. Обучението ще се проведе на групи, като продължителността на всяко обучение ще бъде минимум 45 учебни часа. Обучението ще включва следните основни модули:  Модул 1: Стандарт OHSAS 18001 – принципи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания на стандарта;  Модул 2: Система за управление на здравето и безопасността при работа – Политика и цели, управление на риска, оперативен контрол, мониторинг;  Модул 3: Приложими процедури за работа. Механизми за оперативен контрол на риска;  Модул 4: Управление на извънредни ситуации. Докладване и реакция. Коригиращи и превантивни действия.
Дейност 9: Финализиране на проекта Отчитането на дейностите по проекта ще се случи след неговото приключване и ще включва изготвянето на технически и финансов отчет за реализираните дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 122 544 BGN
Общ бюджет: 122 032 BGN
БФП: 122 032 BGN
Общо изплатени средства: 122 032 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 122 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 509 BGN
2014 0 BGN
2015 97 523 BGN
122 032 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 833 BGN
2014 0 BGN
2015 82 894 BGN
103 727 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 676 BGN
2014 0 BGN
2015 14 628 BGN
18 305 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз