Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0685-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07003
Наименование: "Повишаване на безопасните условия на труд в "СИМЕКС" ЕООД
Бенефициент: "СИМЕКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. „Сформиране на екип, отговорен за организацията и управлението на проекта. Цялостно администриране на проекта” Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности;  извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури по реда, определен в ПМС 69/2013 г. както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2. „Доставка и монтаж на климатична инсталация” Описание: Предвижда, се при спазването на разпоредбите на ПМС 69/2013 г. да се извърши доставка и монтаж на климатична инсталация в работните помещения на фирмата. Доставените ДМА ще бъдат обозначени със стикери, че са закупени с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда. Със закупуването на климатична техника ще се подобри работната среда за служителите на фирмата, като се гарантира поддържане на адекватна температурна среда през летните и зимните месеци, която да предпазва тялото от прегряване или преохлаждане и всички произтичащи от това рискове.
Дейност 3. „Закупуване на лични предпазни средства за заетите лица в дружеството” Описание: Дейността предвижда закупуването на лични предпазни средства и специално защитно облекло за всички заети лица в дружеството, за които при изпълнение на ежедневните дейности, произтичащи от спецификата на заеманата длъжност, би могъл да възникне риск за здравето и безопасността. Съгласно оценката на риска и утвърдения списък на личните предпазни средства и специалното работно облекло, изготвен в съответствие с чл. 17, ал. 1 от Наредба 3/19.04.2001 г. ще бъдат закупени: Вид на ЛПС/СРО Брой на закупените ЛПС/СРО Обувки зимни 24 Обувки половинки-летни 24 Ботуши гумени 12 Ръкавици диелектрични до 20 Kw 1 Боти диелектрични до 20 kW 1 Шуба /яке зимноІ термозащитна с качулка. 24 Елек студозащитен 24 Ръкавици-брезент срещу механични увреждания 15 Работен гащеризон 15 Костюм ватиран /от две части, яке и гащеризон/ - яке 17 Костюм ватиран /от две части, яке и гащеризон/ - гащеризон 17 Каска строителна 12 Строителен колан 11 Очила заваръчни 11 Маска за работа с оксижен 11 Маска противопрашна 12 Костюм вълнен (панталон и сако) 9 Шапка тип "ушанка" - студозащитна 4 Новозакупените предпазни средства ще бъдат съобразени с броя на хората, заемащи съответните длъжности, за които са констатирани рискове на работното място. Обосновка: Ежедневната трудова дейност на заетите лица в дружеството е свързана с определени рискове, които биха могли да се неутрализират или най-малкото драстично да се намалят при използването на модерни лични предпазни средства и специално работно облекло. В тази връзка надграждащия ефект, който търси дружеството е, да закупи нови, много по-модерни и комфортни средства за защита на работещите от тези, които със собствени средства и по време на икономическа и финансова криза съумява да осигури работодателят.
Дейност 4. „Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност във фирмата и проектиране на нова организационна форма на труда, с оглед по-рационалното използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване ефективността на прои Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - персонал; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“. Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата.
Дейност 5. „Информиране и публичност за популяризиране на целите и резултатите по проекта” Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Изготвяне на дизайна и отпечатване на брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; - Две публикации в печатни медии; - Поставяне на 1 брой информационна табела на видно място в сградата на фирмата. - Изработване на 10 броя стикери, които да бъдат поставени на новозакупеното оборудване, включително за нуждите на архива по проекта и отчитане на разходите към Договарящия орган. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Дейност 6. „Внедряване на международен стандарт BS OHSAS 18001:2007, който ще гарантира надежден механизъм за управление и мониторинг на равнището на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата” Описание: Поради спецификата на дейността, тя ще бъде обособена в отделни поддейности: 6.1. Разработване и внедряване на стандарта BS OHSAS 18001:2007 от компетентен външен изпълнител; 6.2. Издаването на сертификат за внедрен BS OHSAS 18001:2007 от сертифицираща фирма. Първата поддейност включва избраният изпълнител: - да извърши първичен преглед на състоянието и нивото на съответствие на действащата система във фирмата със стандарта BS OHSAS 18001:2007; - да разработи документи, присъщи на системата за управление – процедури, наръчник, оперативни документи и други; - да проведе обучение по внедряване и да извърши вътрешен одит, с цел констатиране на степента на готовност на дружеството за същинска сертификация; - при необходимост – извършване на промени в документацията при констатация от предварителните одити; - подготовка и обучение на отговорни служители от фирмата, които да изпълняват функция на вътрешни одитори. Втората поддейност включва избран изпълнител, различен от изпълнителя по поддейност 6.1, да извърши сертификация по BS OHSAS 18001:2007. Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 487 BGN
Общ бюджет: 142 920 BGN
БФП: 142 920 BGN
Общо изплатени средства: 142 920 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 697 BGN
2014 114 222 BGN
2015 0 BGN
142 920 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 393 BGN
2014 97 089 BGN
2015 0 BGN
121 482 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 305 BGN
2014 17 133 BGN
2015 0 BGN
21 438 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз