Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0371-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11008
Наименование: "Устойчиво развитие чрез осигуряване на здравословен и безопасен труд в "Консорциум Екологичен Завод" ДЗЗД"
Бенефициент: "Консорциум Екологичен Завод" ДЗЗД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Раковски
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в "Консорциум Екологичен Завод" ДЗЗД В съответствие с идентифицираните нужди и проблеми на целевата група е планирано и извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната бизнес политика на предприятието, представлява основен подход за успешно прилагане на новите стандарти, за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност. Съвременният подход на политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд е широкообхватен и е насочен към осигуряване на благосъстояние при работа, отчитайки промените в труда и появата на нови рискове. Създаването на гъвкава и активно прилагана организация за управление на труда в предприятието не следва да се приема като задължение, а като необходимост. Структурата на анализа на състоянието ще съдържа следните реквизити: I. Въведение – в тази, ще се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – в тази част ще се анализират и опишат силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част ще се обоснове и опише надлежно как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение С Анализа "Консорциум Екологичен Завод" ДЗЗД ще получи реална картина на съществуващата организация на труда, на силните и слаби страни страни, на изградената структура, установените връзки и взаимодействие между звената. На тази база Консорциумът ще проектира оптимизиране на организацията на трудовата дейност, ще определи нови методи и средства за отчитане на дейността и повишаване на резултатите на работещите. Необходимостта от този вид дейност се налага от следните обстоятелства: - Завишаване на изискванията към подобряване на условията на работа на работното място наложени от непрекъснато променящата се нормативна уредба в областта на ЗБУТ и синхронизиране на стандартите и нормите на работа с националното и европейското законодателство; - Установяване на нова група професионални рискове, свързани с въздействието на факторите на работната среда - токсични вещества, химически агенти, биологични агенти, неблагоприятен микроклимат, допир и удар от елекрически ток, потенциално експлозивна атмосфера, експозиция на прах, топлинно облъчване, физическо натоварване при работа, за които е необходимо да се установяваи специфичното въздействие върху работоспсобността и здравето на работещите; - Да се установят правила и норми по всички елементи на организацията на труда и се изтради модел за нейното непрекъснато усъвършенстване; - Фирмата да стане по-структурирана, различните части да работят по-ефективно заедно, да се вземат бързи решения за, непрекъснато подобряване на работните процеси. В резултат здравословните и безопасни условия на труд ще бъдат подобрени, ще бъде повишена ефективността на труда и ще се постигане по-високо ниво на удовлетвореност на работещите в "Консорциум Екологичен Завод" ДЗЗД.
Дейност 2: Модернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; В изпълнението на тази дейност се предвижда: 1. Закупуването и монтажа на 7бр. климатични системи от колонен тип, имащи функции, свързани както с охлаждане, така и с отопление. В производствените помещения ще се осигури подходящ за извършване на работните процеси микроклимат, което ще създаде явни предпоставки за минимализиране на риска от професионални заболявания. Предлаганата за инсталиране климатична система ще допринесе за подобряване на работния климат във фирмата. Ще подобри терморегулацията и ще се осигури нормален въздухообмен в отделните помещения, което ще се отрази положително върху физиологичните приспособителни възможности на заетите лица. Изпълнението на поддейността е в пълно съответствие с предписанията в Оценката на риска и приложимите изисквания на БДС 14776-87-"Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно излъчване". 2. Закупуването и монтажа на 3бр. LCD монитора, които ще заменят въведените към момента монитори с катодно-лъчева тръба. Поддейността е в пълно съответствие с предписанията, залегнали в Оценката на риска. Според направените измервания мониторите с катодно-лъчева тръба са източник изключително вредни въздействия върху здравето и трудоспособността на работещите. Това се дължи на излъчваните рентгенови лъчи, високо и нискочестотните магнитни полета, трептенията на образа. Всичко това води до зачервяване и пресушаване на очите, непълноценна ефективност на зрението , напрежение, главоболие, мигрена, отпадналост и намалена трудоспособност. Типични за мониторите с катодно-лъчева тръба са мигащите екрани, отблясъците, неравномерната осветеност, нечетливостта на съдържанието. Дългосрочната и системната им употреба крие риск от сериозни зрителни увреди. Ръководството на "Консорциум Екологичен Завод " ДЗЗД счита, че закупуването на посочените активи ще доведе до значителен мултипликационен ефект по отношение на: - осигуряване на по-добри, по-безопасни и по-здравословни условия на труд; - подобряване на организацията на трудовия процес; - подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила; - подобряване на производителността на труда на работещите в Консорциума;
Дейност 3: Закупуване на нови, по-модерни, по-качествени и по-ефикасни лични предпазни средства и специално работно облекло; Планираните за закупуване ЛПС и специално работно облекло са определени на база извършената оценка на риска. В "Консорциум Екологичен Завод"ДЗЗД са установени следните опасности, изискващи използването на ЛПС: 1. Експозиция на токсични вещества, химични, биологични агенти - рискове, свързани с поява на респираторни заболявания, алергични реакции, реакции на свръхчувствителност, увреждания на очната лигавица, увреждания на кожата; 2. Eкспозиция на шум - умора, отслабване на вниманието, злополуки, грешки ; 3. Eкспозиция на прах - увреждания, заболявания, повреди; 4.Работа в затворени пространства - неблагоприятиен микроклимат, рискове за дихателната система; 5. Работа в потенциално експлозивна атмосфера - опасност от възпламеняване на взивоопасни вещества и материали; 6. Механични опасности - рискове от подхлъзвания, падания, движеще части, неочаквано стартиране на машини; 7.Физически натоварвания - неблагоприятни работни пози, работа с тежести; В завода е съставен и утвърден списък на работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства. „Консорциум Екологичен Завод“ДЗЗД цели надграждане на съществуващите ЛПС с по-модерни и с по-добри технически характеристики. Наличните в завода ЛПС покриват само законовите минимални изисквания за безопасност, видно от Оценката на риска, но не ги надграждат. Въведеното към момента работно облекло не осигурявя необходимия комфорт и сигурност сред работещите, поради не достатъчно качествени материали, кройки и ергономичност. Към това се добавя и високият праг вредно въздействие - прах, токсични вещества, химични и биологични агенти, което оказва особено агресивно въздействие върху тъканите на облеклото. Планираното за закупуване специално работно облекло ще бъде по-модерно, по-качествено, по-удобно, с повишена защита, ще осигурява профилактика при преохлаждащ микроклимат. Ще бъде закупено работно облекло от естествени материали и материи, топло- и студоустойчиво, прахо-водо-киселиннозащитно. Предвидените за закупуване якета, панталони и полугащеризони са със свободна кройка, осигуряват защита от химични, биологични агенти, механични въздействия, експозиция на прах. Те ще осигурят необходимата сигурност и комфорт сред работещите. С цел постигане на по-голяма безопасност на работещите и въз основа на предписанията, дадени в оценка на риска, относно ЛПС, фирмата цели да закупи нови, по-съвременни и по-ефикасни предпазни средства. Те ще бъдат комфортни, ергономични, с подобрен анатомичен дизайн, с повишена степен на защита, ще съдействат за намаляване натрупването на умора. Планираните закупуване работни обувки са с противохлъзгащо, антистатично ходило, с гумени подметки, маслокиселинноустойчиви. Ръкавиците са от най-модерен към момента клас – предпазват от експозиции на токсични вещества, ниски температури, механични въздействия. Каските са със стъклени фибри, термоустойчиви, с дълъг срок на годност, ергономични, с модерен дизайн. Слуховите предпазители са от последен клас, с анатомичен дизайн. Маските са антиалергични, хигиенични, Очилата са от поликарбонат, недраскаеми са, с анатомичен дизайн, осигуряват пълна защита от прахови частици и фибри. Предвидено е и закупуването на устройство за безжична комуникация от последено клас, осигуряващо значително по-високо качество на защита на слуха.
Дейност 4: Осигуряване на публичност за проекта; Тази дейност ще се осъществява през цялото време на изпълнение на проекта. При разпространението на информацията ще се спазват всички изисквания и регламенти на схема „Безопасен Труд“ и ОП Развитие на човешките ресурси. Бенефициентът ще направи всичко необходимо за да разгласи факта, че проектът е финансиран от Европейския социален фонд. Мерките, предприети за тази цел ще бъдат в пълно съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите по информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. За онагледяване на дейностите по проекта ще бъде изработена и поставена 1 брой информационна табела пред порталния вход на завода, указваща вида и името на финансирането и съдържащи всички изискуеми за целта реквизити – логото на ЕС, логото на ОП „РЧР”, пълното изписване на оперативната програма, послание, символизиращо помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. На електронната страница на Консорциума ще бъде изградена допълнителна страница, разясняваща дейността по проекта. По време на изпълнението на проекта, ще бъдат осигурени 2 броя публикации в национален седмичник и местен ежедневник. Всяка публкация ще съдържа информация, относно проектните цели, финансираните дейности и очакваните резултати. Освен посочените задължителни елементи, всяка публикация ще съдържа и изявление за отговорността: "Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "Консорциум Екологичен Завод" ДЗЗД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта";
Дейност 5: Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението; Дейността се основава на хоризонталните принципи за прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане, партньорство, ефективно управление и стратегическо планиране за постигане на специфичните цели. Управленският екип изработва детайлната разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по Проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава график за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно и отчитане. Екипът по организация и управление предвижда изготвянето на тримесечен доклад за изпълнението на проекта. В него се регистрира степента на изпълнение на дейностите и разходването на средствата. Чрез това се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от контролните органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ качественото изпълнение. С оглед гарантиране постигането на заложените планови индикатори, екипът ще провежда регулярни ежемесечни срещи. На тях ще се наблюдават и докладват евентуални предпоставки за промяна на дейностите по проекта, под давление на вътрешни или външни фактори. Дейността включва: 1. Подготовка: Изготвяне на методика за наблюдение и вътрешна оценка от екипа по проекта с посочени конкретни дейности. 2. Изпълнение: Дейностите, които ще се реализират в рамките на методиката са: - Текущо отчитане на мнението на целевата група, което ще се основава на входяща анкета за определяне на очакванията, анкети за обратна връзка след обучението и за определяне на степента на удовлетвореност. Анализите на анкетите ще се представят от координатора и ще се обсъждат на месечните срещи от екипа по проекта; - Механизъм за информиране на целевата група и представителите й относно проекта: Организиране на информационна среща със служителите на фирмата за създаване на съпричастност към проекта и за мотивиране – втори месец. Срещата ще се протоколира от екипа по проекта; - Месечни срещи на екипа за анализ на напредъка на проекта: отчитане на изпълнените дейности, постигнатите резултати, анализ на заложените индикатори за успех, обсъждане на предстоящи дейности и прогноза за евентуални трудности за изпълнението им. Срещите ще дадат възможности за навременни корекции на дейностите в зависимост от въздействието на вътрешни външни фактори. Срещите и взетите решения ще се протоколират. - Дейността включва избор на външни изпълнители по реда на ПМС 69/11.03.2013 г. с цел ефикасност и прозрачност при определянето им, с цел ефективно изпълнение на проекта. - Изготвяне и представяне в ДО на: месечни справки, междинни доклади, заключителен доклад и други форми на необходима информация;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 941 BGN
Общ бюджет: 180 892 BGN
БФП: 180 892 BGN
Общо изплатени средства: 180 868 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 988 BGN
2014 142 880 BGN
2015 0 BGN
180 868 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 290 BGN
2014 121 448 BGN
2015 0 BGN
153 738 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 698 BGN
2014 21 432 BGN
2015 0 BGN
27 130 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз