Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0279-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-07002
Наименование: "Инвестиции за безопасен труд в Енергоремонт-Бобов дол АД"
Бенефициент: ''Енергоремонт - Бобов Дол'' АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Проектен старт Дейността ще продължи 2 месеца и ще обхване дейности по сформиране на проектния екип, първоначални срещи за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта. Ще бъдат проведени толкова срещи, колкото са необходими за разработването на подробен линеен план график включващ конкретните задачи за изпълнението на всяка една от дейностите по проекта, както и ще бъдат определени отговорните за изпълнението на задачите лица. Дейността е основополагаща за изпълнение на останалите проектни дейности и постигане на заложените цели на проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на избор на изпълнители по проекта Дейността допринася непряко за постигане на заложените резултати като ще доведе до избор на изпълнители по проекта, които да осигурят качествени услуги и доставки по проекта при спазване на принципите на добро финансово управление.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва следните етапи: I. Въведение – описание на характеристиките и състоянието на предприятието, както и организацията на трудовата дейност. Преглед и анализ на историята на организацията. Описание на актуалната ситуация на организацията. a) основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност; b) управление на основните и спомагателни дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрение), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; c) показатели за ефективност на трудовата дейност; d) управление на персонала, в. т.ч.: състав, общ брой и разпределение по възраст, пол, трудов стаж, професия, етническа принадлежност, квалификация, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация, данни за здравни проблеми във връзка с работата; e) условия на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. факторите на работната среда, изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, данните за професионалните заболявания, трудов травматизъм и отсъствията поради болест. II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието. a) определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда; b) оценява се нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и документирането им; c) анализ на вътрешната среда на организацията; анализират се силните и слабите страни ( SWOT – анализ ) на елементите на трудовия процес и работната среда; d) определя се кои елементи следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрение; e) анализ на външната среда на организацията; разглеждат се възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда влияещи на организацията; f) съставяне на SWOT – матрици, - таблици и – диаграми, илюстриращи силните и слабите страни на трудовата дейност на предприятието. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: a) описание на елементите на организацията на основните и спомагателни дейности при които има необходимост от усъвършенстване и подобрение; b) какви подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; c) описание на методи и средства за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. IV. Заключение a) изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; b) план за действие: определяне на целите, задачите за изпълнение на целите, действия за решаване на задачите, срокове, отговорници и ресурсите за бъдещо развитие и подобряване на организацията на работа и за подобряване условията на труд и работната среда, намаляване на травматизма и заболеваемостта в предприятието
Дейност 4: Доставка на оборудване В рамките на дейността ще бъде доставено и монтирано оборудване подобряващо вентилационната система в цех Подготовка, цех Котелен 2 и цех ЕРЦ, което оборудване включва: 1. Вентилатор (осеви)– 28 бр. 2. Вентилатор (покривен) – 14 бр. Дейността е пряко свързана с постигане на целите на настоящия проект като е условие за постигане на високи нива на безопасност на микроклимата в предприятието. Дейността допринася пряко за намаляване на риска от професионални заболявания Енергоремонт Бобов дол АД и оттам води до повишаване и на удовлетвореността на заетия персонал и повишаване на ефективността и производителността на труда. Подобряването на микроклимата в предприятието е изведено като основна нужда за подобряване на условията за работа на целевата група, съгласно идентифицираните и описани в т. 4.4. ограничения и проблеми.
Дейност 5: Доставка на специално работно облекло и ЛПС В рамките на дейността се предвижда закупуване на ново работно облекло и лични предпазни средства, на база утвърдения за Енергоремонт Бобов дол АД списък на длъжностите и работните места, при които се изисква от работещите да ползват ЛПС и СРО (съгласно изискванията на Наредба №3/2001г.): 1. Защитни очила, затворен тип (срещу летящи частици, прах, пръски на течности, панорамни, устойчиви на удар, с незамъгляващи се лещи) – 125 бр. Обосновка: По-добри характеристики на очилата, осигуряващи ефективна защита в съответствие с рисковите фактори при: - механично рязане и обработване на метали; - работа с течни продукти (трансф. масла, ел. изол. лакове и др.); - полагане на топлоизолации; - ремонтни дейности на външни обекти при висока степен на запрашаване на работната среда. 2. Прахозащитни полумаски с дихателен клапан (отговарящи на EN 149) клас FFP 1 – 100 бр. клас FFP 2 – 300 бр. клас FFP 3 – 100 бр. Бърза амортизация на леките и удобни за носене полумаски, с ниско съпротивление на дишане, добро прилягане към лицето, осигуряващи ефективна защита при прахогенериращи дейности и работа на площадки с вторично запрашаване на външни обекти или във фирмата с различни концентрации на прах в работната среда. 3. Респираторна цяла маска, със сменяем филтър за газове/пари (клас А2-за орг. пари), с незамъгляващ се визьор, издържащ на пръски от орг. разтворители. – 2 бр. Обосновка: Осигуряване на по-ефективна, комбинирана защита при експозиция над гранична стойност на хим. агенти при боядисване на металоконструкции. 4. Защитни неопренови ръкавици, с релефна длан и вътрешен памучен флок (дебелина 0,75 мм) – 14 бр. Обосновка: По добри характеристики на ръкавиците, осигуряващи ефективна защита и дълготрайност при контакт с хим. агенти (бои, ел. изол., лакове и др.) 5. Защитни работни обувки цели (кожени, с метално бомбе издържащо на удар с енергия 200 J, с противохлъзгащи и маслоустойчиви ходила, с водоотблъскваща сая, студоизолиращи, с омекотен маншет) – 174 бр. Обосновка: Необходимост от защитни работни обувки с по-добри характеристики, съответстващи на раб. условия (с механични опасности/ работа на открито/ преохлаждаш микроклимат/ на външни обекти с промишлени замърсявания) 6. Защитно зимно работно облекло – комплект яке и панталон (студо- и влагозащитно, устойчиво на механични въздействия и често пране) – 174 бр. 7. Костюм за заварчик (предна част – кожа, гръб – плат с ограничена горимост Обосновка: Необходимост по-добри х-и на СРО и повишена устойчивост на агресивни условия – 21 бр. 8. Ръкавици за МИГ/МАГ заваряване (прошити с кевларени конци, подплата с ограничена горимост, дължина 35 см) – 21 бр. Обосновка: Осигуряване на ръкавици с по-добри характеристики (повишена устойчивост на шевовете, по-добра защита от пръски и топлина), осигуряващи ефективна защита при най-често използваният метод за заваряване в предприятието.
Дейност 6: Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 OHSAS 18001 представлява международно признат стандарт, който съдържа изисквания към Системи за безопасни условия на труд. Въвеждането на Системи за безопасни условия на труд в организацията цели свеждането до минимум на трудовите злополуки и инциденти. Стандартът за безопасни условия на труд дава насока на организацията как да интегрира управлението на Системата за безопасни условия на труд с другите функциониращи управленски практики. Целта е да се намали риска за служителите и за евентуални други засегнати лица, да се подобрят финансовите резултати, да се подобри имиджа на организацията на пазара, на който тя оперира. Стремежът към постоянно подобрение на условията за труд и концентрацията на усилията по посока превенция на инцидентите на работното място са основен приоритет на Енергоремонт Бобов дол АД, като организация стремяща се към повишаване на производителността на труда, чрез грижа за работоспособността и здравето на работниците; Освен това, Енергоремонт Бобов дол АД желае да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за здравето на своите служители, и тези, към които е насочена дейността й. Основните предимства и ползи, до които ще доведе внедряването на Система за управление на здравето и безопасността при работа в организацията са:  Подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа;  Здравословните и безопасни условия на труд се управляват като процес, така че ефективността на СУЗБР да може да бъде измервана и подобрявана;  Позволява на ръководството да насочи ресурси и усилия към дейности с висок риск;  създава механизъм за контрол над подизпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд;  осигурява механизъм за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;  Повишава доверието в организацията както от страна на служителите, така и от гледна точка на нейните бизнес партньори, клиенти, акционери и др. Дейността ще включва:  Дефиниране на политика и цели по здраве и безопасност  Разработване на Документацията на СУЗБР, съгласно изискванията на стандарта  Внедряване на СУЗБР  Провеждане на Вътрешен одит на СУЗБР  Подготовка за сертификация
Дейност 7: Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 Сертификацията на разработената и внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа ще позволи получаването на независима оценка на функционирането на системата и получаването на международно валиден сертификат за съответствие със стандарт OHSAS 18001. Сертификацията на системата ще позволи на организацията да демонстрира пред служителите, партньорите и клиентите, както и пред други заинтересовани страни в лицето на държавни и общински структури и обществото като цяло своята ангажираност за ефикасно управление и непрекъснато подобрение на процесите по осигуряване на ЗБУТ. Дейността се състои от следните етапи: 1) Заявление за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна организация, акредитирана от орган, който е член на Международния акредитационен форум (International Accreditation Forum - Multilateral Recognition Agreement (IAF MLA) съгласно ISO/IEC 17021:2006 (EN 45012/ISO/IEC Guide 62). Сертификационната организация избира подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит. Сертификационният одит се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: 2) Одит Етап 1 - ще се проведе на място в Енергоремонт Бобов дол АД, като одитът включва следните дейности: - Обиколка на офисите, за да се запознае одиторския екип с дейностите и процесите в Енергоремонт Бобов дол АД, - Обсъждане и потвърждаване на предложения от Енергоремонт Бобов дол АД, обхват на сертификация и предмет на дейност; - Преглед на документираната СУЗБР, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията, е разработена, внедрена и контролирано документирана; Потвърждение, че СУЗБР е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на Енергоремонт Бобов дол АД, на дата за одит Етап 2. Доклад от одитора за етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към Етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. 3) Одит Етап 2 - ще се проведе на място в Енергоремонт Бобов дол АД, и включва следните дейности: - Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива); - Оценка на степента на ефективно внедряване на СУЗБР и потвърждение, че тя съответства на изискванията на стандарт OHSAS 18001 и предмета на дейност; - Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва оглед на технологични, производствени, управленски и спомагателни процеси и дейности, интервюта с ключови служители и работници и преглед на документи и записи. Оценява се тяхното съответствие спрямо стандарта, СУЗБР и нормативните изисквания; - Преглед на Програми, Доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената СУЗБР. Доклад от Етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, събрани по време на одит Етап 1 и Етап 2. След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18000 и да издаде сертификат на Енергоремонт Бобов дол АД.
Дейност 8: Финализиране на проекта Отчитането на дейностите по проекта ще се случи след неговото приключване и ще включва изготвянето на технически и финансов отчет за реализираните дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 577 BGN
Общ бюджет: 169 143 BGN
БФП: 135 315 BGN
Общо изплатени средства: 135 289 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 135 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 315 BGN
2014 100 974 BGN
2015 0 BGN
135 289 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 168 BGN
2014 85 828 BGN
2015 0 BGN
114 996 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 147 BGN
2014 15 146 BGN
2015 0 BGN
20 293 BGN
Финансиране от бенефициента 42 894 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз