Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0293-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05011
Наименование: Подобряване условията на труд в предприятие за производство на стоманени въжета и телове
Бенефициент: "МЕТИЗИ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд
Дейности: Дейност №5: Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло за 134 лица,както следва: за три лица на длъжност водач мотокар - монтьор МПС – 3 бр. якета, гащеризони и обувки; за едно лице на длъжност главен счетоводител- 1 бр. очила; за едно лице заето на длъжност директор производство - 1 бр. обувки и 1 бр очила; за едно лице заето на длъжност директор връзки с инвеститорите- 1 бр очила; за пет лица на длъжност дърводелец- 5 бр. якета, гащеризони, обувки, антифони, ръкавици, предпазни очила; за спедитор стоки и товари МОЛ едно лице са необходими обувки и очила; за две лица на длъжност експерт продажби - 2 бр.очила; за едно лице, съчетаващо длъжностите електромонтъор-краново стопанство-огняр са необходими яке, гащеризон, обувки и ръкавици; за 3 лица, заети на длъжност електошлосер - 3 бр. якета, гащеризони, обувки и ръкавици; за две лица заварчик-механошлосер са необходими 2 бр. предпазни кожени костюми от телешка кожа якета, гащеризони, обувки, заваръчни очила, заваръчни ръкавици; за 21 лица заети на длъжност изтегляч метал са необходими 21 броя: якета, гащеризони, обувки, антифони, ръкавици, предпазни очила; Заети са 3 лица на длъжност инспектор качество на производствените ресурси, за които е необходимо закупуване на 3 бр. якета и обувки; На длъжност кантарджия - отчетник работят 3 лица са необходими 3 бр. якета, обувки и ръкавици; за шест лаборанта – необходимо е закупуване на 6 чифта гумени ръкавици и 6 броя предпазни очила; На длъжност машинен оператор шлифоване на метал са заети 4 лица, за които е необходимо закупуване на 4-ри броя якета и обувки, антифони и ръкавици; Три лица работят като машинен оператор металорежещи машини –запресовчик. -3 бр. якета, гащеризони, обувки, ръкавици и предпазни очила; Има 4-ма механошлосера, за които е необходимо закупуване на 4 броя якета, гащеризони, обувки, ръкавици, предпазни очила; За 23 лица МОПТКИ въжеусуквач – намотчик са необходими 23 броя якета, гащеризони, обувки, антифони, предпазни очила и 23 чифта ръкавици; На началник отдел технически и качествен контрол са му необходими обувки и очила; За обслужващ работник промишлено производство – 1 лице са необходими 1 бр. яке, обувки, ботуши, гумени ръкавици; За 3 лица на длъжност обслужващ бензиностанция-газостанция са необходими 3 бр. якета, гащеризони, обувки, ръкавици; За 5 лица оператор на водно пречиствателна станция-апаратчик са необходими 5 бр. киселинно устойчиви якета ,обувки, гумени ръкавици и предпазни очила, маски; За отчетник начисляване на трудови възнаграждения са необходими едно яке, очила и 1 чифт обувки; За 2 лица пакетировачи-разфасовчици-обслужващи работници са необходими 2 якета и 2 чифта обувки и ръкавици; За ръководител ИО са необходими очила; За ръководител лаборатория в предприятие 1 бр. очила и 1 чифт гумени ръкавици; На длъжност ръководител обособено производство са наети 3 лица, за които са необходими 3 бр. якета, обувки и ръкавици; За ръководител транспорт-техник-механик-автомонтьор е необходимо яке, обувки, предпазни очила и ръкавици; За сапанджия –МОПТКИ-въжеусуквач- намотчик е необходимо яке, гащеризон,обувки, антифони, ръкавици, предпазни очила; За едно лице на длъжност секретар са необходими очила; За склададжия МОЛ - очила и обувки; За служител човешки ресурси началник цех са необходими яке, обувки и очила; За 3 лица наети на длъжност счетоводител са необходими 3 бр. очила; За термист-байцьор-МОПТКИ- въжеусуквач- намотчик са наети 7 лица, за които е необходимо закупуване на 7 бр. якета, 7 чифта обувки и гумени ръкавици, предпазни очила; За техник-механик са необходими яке, гащеризон, обувки, ръкавици и предпазни очила; За технически секретар-инспектор ЗБР–ВНТ са необходими очила; За технолога е необходимо яке и обувки; За управителя на газостанция са необходими яке, гащеризон, обувки и очила; За 1 лице наето като чистач са необходими яке, обувки, ботуши, гумени ръкавици; За 2 лица шлосер- запресочвчик – 2 бр. якета, обувки, антифони, ръкавици и предпазни очила; За 2 лица шофьори ТА /товарен автомобил/- водач мотокар- монтьор МПС- необходимо е закупуване на 2 якета, гащеризони, обувки и ръкавици; За 2 лица шофьори тежкотоварен автомобил- необходими за закупуване са 2 якета, гащеризони, обувки и ръкавици. Закупуването на предвидените лични предпазни средства и специализирано работно облекло се налага тъй като дейността е много специфична, работи се с химически агенти, облеклата се износват много бързо от механични и други въздействия и трябва да се сменят. Предвиденото в настоящето проектно предложение специализирано работно облекло е по-качествено от наличното към момента и предлага по-добро ниво на сигурност – якета, полугащеризони са водоустойчиви и топлозащитни и ватирани. Работните обувки са непромокаеми, от телешка кожа, маслено-киселинно устойчиви, със стоманена пластина. Работните ботуши са са със стоманено бомбе и противоплъзгащо ходило. Работните ръкавици са нитрилни, подплатени и маслоустойчиви. За заварчиците специално се предвиждат ръкавици от телешка кожа, плетена кожена престилка, гамаши за заварчик, яке и панталон за заварчиците. Предвижда се също слухова защита, дихателна защита /маски, филтри/, киселинно-устойчиво работно облекло при работа със сярна киселина. За администрацията са предвидени очила с антирефлексорно стъкло за работа с компютър. Към проектното предложение е приложен списък на разпределението на личните предпазни средства и работно облекло по длъжности /освен утвърдения съгласно Наредба №3 от 19.04.2001г./.
Дейност № 7: Обучение на служителите за безопасна работа във връзка с нововъведеният стандарт Ще бъде извършено обучение на всички служители от всички цехове и отдели за стандарта за безопасни условия на труд с продължителност от 45 учебни часа. След приключване на обучителната дейност ще бъде издаден сертификат, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения. Обучението ще се извърши от външна организация, която притежава необходимия опит, квалификация и лиценз да извърши обучението.
Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло за 134 лица,както следва: за три лица на длъжност водач мотокар - монтьор МПС – 3 бр. якета, гащеризони и обувки; за едно лице на длъжност главен счетоводител- 1 бр. очила; за едно лице заето н Внедряването и сертифицирането на стандарт за система за управление и безопасността при работа- BS OHSAS 18001: 2007 ще осигури изграждането и поддържането на безопасна и здравословна работна среда. Чрез сертифициране на стандарта BS OHSAS 18001:2007 в „Метизи” АД ще се подобри управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа, ще се подпомогне спазването на законовите задължения за безопасност на труда, както и ще се намалят разходите по злополуки в дружеството, в резултат на което ще се намалят производствените загуби и ще се увеличи производителността на труда. Внедряването и сертифицирането на стандарта за безопасно условия на труд ще се извърши от външни изпълнители. Елементите на стандарта включват политика на ангажираност на дружеството, идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието, законови съответствия. Изготвят се цели и програми, наблюдения и измервания, внедряване и интегриране на стандарта. Чрез сертификат OHSAS 18001:2007 ще се въведат система за управление и процедури за идентифициране, намаляване, предотвратяване и контрол на ситуации, свързани със здравето и безопасността на труда. Самият стандарт е насочен към усъвършенстване на системата на управление чрез ориентирането й към превенция, а не само идентифициране и реакция на възникнали ситуации.
Дейност № 4: Модернизиране на вентилационната система Модернизирането на вентилационната система ще доведе до подобряване здравословните условия на труд. Към момента в цех „Стоманени телове” няма добре работеща вентилационна система, а в травилното отделение, /където се извършва байцване за премахване на ръжда и други органични остатъци от метала/ има отделяне на вредни пари. Металът се обработва със сярна киселина, която отделя пари със съдържание на вредни вещества. Парите трябва да се отведат навън, а в помещението трябва да циркулира чист въздух. По проекта се предвижда доставка и монтаж на два киселинно устойчиво вентилатора с дебит 29 000м3/час и напора на 1 000Pa /паскал/, което ще се монтират „травилно отделение” /където се извършва „байцването”/.помещението, където ще се монтира вентилационната система е с квадратура от 2952кв.м. и обем на помещението от 44 280м3.
Дейност № 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализира се състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност; Анализира се състоянието на организационната дейност на трудовият процес, постигнатият резултат от разработените и внедрени в предприятието оценки на риска; Описване на постигнатите резултати чрез използваните средства за повишаване на производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионални заболявания на персонала. Дейността ще се извърши от външна фирма, която разполага с ресурси и опит в областта, като се оказва съдействие от всички звена на „Метизи” АД. Съставеният анализ е цялостен, включващ всички отдели и звена на производствения процес. Анализът ще послужи за оптимизиране и елиминиране на неефективните процеси. Чрез него ще се усъвършенства системата за управление на фирмата, ще се подобри конкуренто- способността и, ще се намаляват разходите и повиши удовлетвореността на клиентите и служителите.
Дейност № 8: Информиране и публичност Приложените от кандидата мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г . включват провеждането на две информационни събития /пресконференции/ за местни или регионални медии – в началото на стартиране дейностите по проекта и при тяхното завършване. Спазвайки ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност е предвидено: брошури, дипляни, банери, информационна табела с логото на Европейския съюз и логото на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” позовавайки се на Европейския социален фонд, публикации в местната преса и електронни медии, химикалки.
Дейност № 2: Провеждане на процедура за избор на доставчици Съгласно изискванията за кандидатстване при изпълнението на проекта ще се проведат процедури за избор на изпълнител в съответствие с българското законодателство съгласно Постановление №69 на Министерския съвет от 2013 г. По проекта се предвижда избор на външни фирми-изпълнители на шест основни дейности: -Дейност №3 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; -Дейност №4 Модернизиране на вентилационна система; -Дейност №5 Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло; -Дейност №6 Внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд – тук са две отделни процедури тъй като фирмите, които внедряват и сертифицират са различни; -Дейност №7 Обучение на служителите във връзка с нововъведения стандарт; - Дейност №8 Информиране и публичност. Приемане на работата на всеки от избраните изпълнители ще става чрез подписване на приемо-предавателен протокол.
Дейност № 1: Организация и управление Изготвяне на план за ефективна организация и изпълнение на заложените дейности от ръководителя на проекта, съвместно с останалите членове от екипа. Запознаване с основните задачи и цели по проекта с ръководителя на дружеството, като за тази цел е предвидено работна среща. Разглежда се плана за изпълнение на дейностите и се обръща внимание на сроковете за изпълнението им. Предвижда се в хода на изпълнение на проекта да се организират ежемесечни заседания на екипа за управление, на които да се следи за ефективното изпълнение на дейностите заложени по проекта, спазването на поставените срокове и отчитане на получените междинни резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТЮФ – Рейнланд България
„ТКМ 2000”
СЕМА-М
Кабел Трейд ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 207 BGN
Общ бюджет: 196 499 BGN
БФП: 196 499 BGN
Общо изплатени средства: 196 044 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 196 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 641 BGN
2014 102 467 BGN
2015 53 936 BGN
196 044 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 167 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 695 BGN
2014 87 097 BGN
2015 45 845 BGN
166 638 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 946 BGN
2014 15 370 BGN
2015 8 090 BGN
29 407 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз