Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0856-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07007
Наименование: Осигуряване на безопасен труд - фактор за повишаване на производителността на труда във фирма Балканремонт Инженеринг ООД
Бенефициент: Балканремонт Инженеринг ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: 1.Подобряване условията на труд в „БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. 2.Адаптиране на управленските процеси в предприятието към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. 3.Повишаване на производителността на заетите в дружеството.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно: наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта, финансово изпълнение; процедури по избор на изпълнител за доставка; предоставяне на услуги – отчитане и изготвяне на доклади; управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане на проектните дейности; счетоводно отчитане на направените разходи. Дейностите по управление и организация са елемент от проекта осигуряващи успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” от ОП „Развитие на човешките ресурси”
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Структурата на анализа на състоянието да съдържа: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени във фирмата. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. IV. Заключение - внедрени в съответното предприятие.постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и да отчете индикатора за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им и анализ на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Обосновка на дейността С Анализа дружеството ще получи реална картина на съществуващата организация на труда, на силните и слаби страни страни, на изградената структура, установените връзки и взаимодействие между звената и вътре в тях, какви оценки на риска са направени и внедрени. На тази база кандидатът ще проектира оптимизиране на организацията на трудовата дейност, ще определи нови методи и средства за отчитане на дейността и повишаване на резултатите на работещите. Необходимостта от този вид дейност се налага от следните обстоятелства в дружество „БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД: - Завишаване на изискванията към подобряване на условията на работа на работното място наложени от непрекъснато променящата се нормативна уредба в областта на ЗБУТ и синхронизиране на стандартите и нормите на работа с националното и европейското законодателство. - Установяване на нова група професионални рискове, свързани с въздействието на факторите на работната сред - лъчения, работа със съоръжения под налягане, производствен микроклимат, физическо натоварване, нервно-психическо, стрес при работа, работна поза, обслужване на работното място, режим на труд и почивка, за които е необходимо да се установяваи специфичното въздействие върху работоспсобността и здравето на работещите. - Да се установят правила и норми по всички елементи на организацията на труда и се изтради модел за нейното непрекъснато усъвършенстване. - Привличане и задържане на работа във фирмата на висококвалифицирани специали сти, чрез предлагане на по-добри условия на труд и заплащане. - Фирмата да стане по-структурирана, различните части да работят по-ефективно заедно, да се вземат бързи решения за, непрекъснато подобряване на работните процеси. - В резултат здравословните и безопасни условия на труд също ще бъдат подобрени, повишена производителността на труда и постигане на високо ниво на удовлетвореност от работещите в предприятието.
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло. Сега в предприятието се използват лични предпазни средства и работно облекло, които не отговарят на новите технологии и материали на производство, например с антиалергични подплати, физиологично съобразени материали, влаго и студоустойчиви, почистващи се лесно. Работните процеси и дейностите, които извършва фирмата протичат в повечето случаи на обекти на клиенти, условията на работа са свързани с работа на открито, работа под земята, при различни атмосферни влияния – студ, топлина, вятър, влага. Така работниците са изложени на прегряване през лятото, а през зимата на измръзване. Затова е необходимо работното облекло в максимална степен да защитава човешкия организъм. Необходимо е във фирмата да бъдат внедрени облекла от материи с нови технологични подобрения, така че да се осигурят по голям комфорт при работа, а също така да позволят свободна работа. Да са леки, тънки, еластични и успоредни с това да са топли за зимния период и осигуряване през лятото. Освен това се работи с инструменти, масла и новите и по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло ще бъдат съобразени с вредното влияние на факторите на работната среда и сертифицирани. Сега използваните лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите са в противоречие със Директивите на Европейския съюз и Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. След направената оценка на риска се установи, че е необходимо подобряване на безопасността на работещите като се подменят сега използваните лични предпазни средства и работно облекло и се закупят такива, отговарящи на съвременните изисквания, с по-добро качество от минимално изискуемите в нормативната уредба, с което ще се осигурят безопасни и здравословни условия на труд. С новозакупените антифони с устройство за безжична комуникация, ще се осигури директен контакт на работниците в тунели, мина със служители отвън и при някаква опасност ще се осигури бързо и адекватно действие. Ще бъдат закупени още осветителни системи, осигуряващи по-добра осветеност в тунели, мини, а специалното работно блекло, в максимална степен ще защитава работниците, от вредното влияние на климатичните условия, а също и от процеса на работа и опасностите които възникват, още ще подлежат на рециклиране и след употребата им да не водят до замърсяване на околната среда. Утвърден е Списък от ръководителя на фирмата на работно облекло и лични предпазни средства, на длъжностите които имат право на безплатно работно облекло и ЛПС съгласно изискванията на чл.17 на Наредбата № 3 на МТСП и МЗ от 19.04.2001г.. Определени са работниците, по професии, по видове облекло, ЛПС, изисквания към облеклото, и са посочени опасностите, от които ги предпазва.
Дейност 4: Поставяне на 2 бр. секционни врати и 1 бр.механична завеса, за изолиране на зоните с неблагоприятен микроклимат. Подобряване условията на микроклимата чрез смяна врати в ремонтно-механичен център с.Елшица, ще осигури здравословни условия на труд за работниците, като ще се намали влиянието на атмосферните условия в помещението и ще намали въздушните течения, тъй като вратите са разположени една срещу друга. За постигане на изискванията за безопасност е наложително закупуването на 2 бр. секционни врати, способстващи за безопасното преминаване на транспортната техника. Дейността включва монтиране на 2 бр. секционни врати и 1 бр.механична завеса както следва: Изолирани секционни врати: Панели тип “сандвич” с дебелина 40мм, състоящ се от два външни слоя от стоманена, дълбокогалванизирана, профилирана ламарина с дебелина 0,5 мм и вътрешен слой от пенополиуретан с прекъснат термичен мост. Защита против притискане на пръсти между панелите. Вратата е четиристранно уплътнена и е напълно изолирана от навлизане на дъжд, прах, пясък, насекоми и др. Метални части изработени от висококачествена, дълбокогалванизирана стомана и гарантиращи дълъг срок на безпроблемна експлоатация. Технически характеристики: Стандарт на производство CE (EN 13241-1) Панел 40мм Релси и профили Поцинковани, Алуминиеви; Ветроустойчивост Клас 3 при макс. налягане 700 Pa; Въздухопропускливост Клас 3; Устойчивост на водопроникване Клас 3 при макс. налягане 70 Pa; Коефициент на топлопроводимост 1,3 W/m2.оK; Коефициент на шумоизолация 24 dB; Захранване 230/400V; Защитен клас на мотора IP 54; Цвят RAL 9002 или RAL 9006. Изолирана секционна врата с проходна врата: Размер на светлия отвор (ШхВ) 4000 х 4550мм; Отваряне по висок контур; Обезопасителни устройства при скъсване на въжета и пружини; Изолирана секционна врата с проходна врата: Размер на светлия отвор (ШхВ) 3950 х 3450мм; Отваряне по висок контур; Обезопасителни устройства при скъсване на въжета и пружини; Изработка на механична ветрозащитна завеса с ширина на вала 4200 мм. и височина 3750 мм, изпълнена с прозрачно фолио 0.8 мм. окантена с цвя по избор.
Дейност 5:Частична подмяна на дограма в ремонтно-механична база намираща се в с.Елщица Фирмата разполага със собствена ремонтно – механична база, намираща се в село Елшица. В нея се извършват производтвени и ремонтни дейности на наличната специалицирана и транспортна техника, минно и нестандартно оборудване. Базата е добре оборудвана с металорежещи и металообработващи машини, подемни съоръжения, складови и битови помещения, но има нужда от подобряване условията на труд чрез частична подмяна на дограма. Към този момент дограмата в ремонтно-механична база с.ЕЛШИЦА, не е в добро състояние и не отговаря напълно на условията за безопасност. В средносрочната си инвестиционна програма дружеството е заложил ремонт на ремонтно-механичната база като първия етап на изпълнение на процеса вече е приключил. БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ е извършил основен ремонт на покрива на базата, който е 4212 кв.м. със собствени средства. С това проектно предложение фирмата възнамерява да извърши подмяна на част дограмата, а другата част ще бъде извършена със собствени средства, тъй като помещението е изцяло със стъклена фасада с огромна площ. Чрез подмяната на старата дограма, предвидено за извършване в настоящия проект, ще осигури по-добри здравословни условия на труд за работниците, като ще се намали влиянието на атмосферните условия в помещението – студено и ветровито през зимата и изключително високи температури през лятото, както и ще понижи шума в помещенията. За постигане на изискването за подобряване климатичните условия на труд е наложително подмяната на старата дограма с нова дограма, която отговаря изцяло на изискванията за енергийна ефективност, по-добра осветеност на помещението, намаляване на запрашеността и подобряване на микроклимата на работното место. Смяната на дограма ще допринесе за намаляване на консумацията на ел. и топлоенергия, водещо до ефективното използване на ресурсите и опазване на околната среда. Според Националното изследване на условията на труд, направено по проект, финансиран по ОП РЧР с бенефициент ИА” Главна инспекция по труда” Физическите рискове, засягащи по-големи групи от наетите, са основно пет. Първо, през цялото време или почти през цялото време 9,7% от респондентите са изложени на силен шум; второ 8,5 % на „вибрации от ръчни инструменти, машини и други”; 7,8% на високи температури, a 6,3% на цигарен дим от други хора; 5% са изложени на въздействието на дим от отработени газове и от дейности като заваряване, както и на прах от дървесина и руда. От посочените резултати не правят изключение и работниците на БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, които са изложени на високи и респективно на ниски температури при изпълнение на трудовите си задължения вследствие на старата дограма и неподходящи в производствените халета, като и на шум, идващ отвън на помещенията. Дейността включва подмяна на дограма: ПВЦ дограма, стъклопакет, двукамерен – 180 кв.м.
Дейност 6: Информиране и публичност. Проектът предвижда дейности за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на ОП РЧР отговарящи на следните изисквания: -Поставяне на постоянна обяснителна табела в административната сграда и в ремонтно – механичната база. -Организиране на три информационни събития от местните медии за старта на проекта, на междинен етап и при приключване на проекта. -Изготвяне на прес съобщения от местен вестник -Изготвяне на емблеми, които да бъдат поставени на закупеното работно облекло. -Изготвяне на стикери които да бъдат поставени на ЛПС. -Изготвяне на листовки -Изготвяне на обозначителни табели
Дейност 7: Одит на проекта. Изготвянето на одиторски доклад за извършените разходи по проекта проекта, след изпълнение на всички дейности по проекта, Бенефициентът ще изготви окончателен технически доклад, придружен от финансов отчет изготвен съгласно образеца по приложение от договора за финансиране. Докладът ще съдържа пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към доклада се прилага опис на разходооправдателните документи, придружен с копия на всички разходи, направени през периода, за който се отнася докладът, с информация за наименованието, размера, съответното перо в бюджета на проекта и посочване на разходооправдателния документ. След подготовка на финалния технически доклад и финансов отчет, Ръководителят на проекта ще предостави на външен сертифициран одитор документацията за удостоверяване на направените разходи и тяхната целесъобразност спрямо договорения бюджет, както и за изрядността на разходооправдателните документи. Одиторът верифицира направените разходи, извършени от изпълнителите въз основа на фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, за доставка на оборудване, извършване на строителни работи и/или предоставяне на услуги по проекта. Докладът от одита по проекта, заедно с останалите отчетни документи ще бъде предоставен на управляващи орган на програмата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 361 BGN
Общ бюджет: 120 582 BGN
БФП: 120 582 BGN
Общо изплатени средства: 120 575 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 120 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 672 BGN
2014 0 BGN
2015 88 903 BGN
120 575 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 102 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 921 BGN
2014 0 BGN
2015 75 567 BGN
102 489 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 751 BGN
2014 0 BGN
2015 13 335 BGN
18 086 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз