Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0512-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-14003
Наименование: "Създаване на подобрени условия на труд в предприятие "ЛЕС КОМЕРС 94" ЕООД "
Бенефициент: „ ЛЕС КОМЕРС 94” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 Стартиране на проекта Начало на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно ПМС 69/2013 год. За долуописаните дейности ще бъдат избрани външни изпълнители с цел постигане на максимален ефект и осигуряване на високо качество и експертиза при тяхната реализация. Съгласно изискванията на ПМС 69/2013 год. ще бъдат избрани изпълнители на следните дейности: 1. Провеждане на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; 2. Доставка на обезпрашително - аспирационна система; 3. Доставка на специфично работно облекло и лични предпазни средства. 4. Доставка на консумативи.
Дейност 3 Провеждане на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва следните етапи: I. Въведение – представяне на изходни данни, анализ на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, включващо: 1. Оценка на риска и всички свързани с нея документи; 2. Вид производство и използвани технологии и характерни производствени вредности; 3. Проблемите за здравето и безопасността, и предприетите мерки в тази връзка; 4. Характеристиките на работещите във фирмата – общ брой и разпределение по възраст, пол, трудов стаж, професия, етническа принадлежност, данни за здравни проблеми във връзка с работата; 5. Данните за професионалните заболявания, трудов травматизъм и отсъствията поради болест; 6. Запознаване с прилаганите работни методи и практики, с вещества с които се работи, измерване на експозицията и определяне броя на експонираните на конкретните опасности работещи; 7. Нивото на знанията на работещите за възможните проблеми за здравето и безопасността; 8. Планове за промени в производството, въвеждане на нови технологии, машини и съоръжения, промени в организацията на труда; 9. Организацията на работния процес. II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието, включващо: 1. изследване, анализиране и оценяване състоянието на организацията на труда и избиране на обектите и насоките на усъвършенстването й; 2. описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес; 3. разработване на план за усъвършенстване на основата на разкритите чрез анализа резерви, планиране на мероприятия с конкретни срокове за внедряване, отговорници за изпълнението им и определяне на икономическия ефект от всяко мероприятие. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – препоръки и необходима обосновка за прилагане и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Описание на методи и средства за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение – ще бъдат направени изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; ще бъдат определени приоритети и ще се дадат препоръки за извършване на действия и необходими ресурси.
Дейност 4 Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства. Доставка на консумативи. С цел подобряване на трудовите условия в предприятието и инвестирането в човешкия капитал ще се закупи работно облекло и специфични предпазни средства на всички работници. Анализ и обосновка за необходимостта от закупуване на бюджетираното работно облекло и специфични предпазни средства е подробно описано в т.4.4 от апликационната форма. Управлението на проекта ще бъде обезпечено с доставката на консумативи.
Дейност 5 Доставка и инсталиране на обезпрашително - аспирационна система С цел подобряване на трудовите условия в предприятието и инвестирането в човешкия капитал ще се достави и пусне в експлоатация обезпрашително - аспирационна система в производствените цехове на площ от 1000 кв. м. Анализ и обосновка за необходимостта от подновяване и разширяване на обхвата на обезпрашително - аспирационна та система е подробно описано в т.4.4 от апликационната форма.
Дейност 6 Дейности по популяризиране на проекта ЛЕС КОМЕРС 94 ЕООД ще прилага подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Ще бъдат извършени следните мерки за информиране и публичност: • една информационна табела, която ще бъде поставена на видно място в производствената база на ЛЕС КОМЕРС 94 ЕООД; • визуализация на всички документални резултати от проекта във връзка с изпълнение на дейности 2, 3, 5 и 6; • поставяне на стикери на доставената и монтиране обезпрашително - аспирационна система; • подготовка и осъществяване на две пресконференции с участието на местни медии във връзка със старта и финала на проекта.
Дейност 7 Финализиране на проекта Отчитането на дейностите по проекта ще се случи след неговото приключване и ще включва изготвянето на технически и финансов отчет за реализираните дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 931 BGN
Общ бюджет: 50 327 BGN
БФП: 50 327 BGN
Общо изплатени средства: 50 327 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 186 BGN
2014 0 BGN
2015 40 140 BGN
50 327 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 658 BGN
2014 0 BGN
2015 34 119 BGN
42 778 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 528 BGN
2014 0 BGN
2015 6 021 BGN
7 549 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз