Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0292-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05009
Наименование: Подобряване условията на труд в ЕТ "ПИРИНА СТОЙЧЕВА" чрез повишаване на качеството на работната среда
Бенефициент: ЕТ "ПИРИНА СТОЙЧЕВА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта За да бъде осъществен проекта ще се сформира екип за управление - задачите и отговорностите ще бъдат разпределени между членовете на екипа и ще бъдат ясно дефинирани. Членовете на екипа ще осъществяват ежемесечни срещи за всяка проведена среща ще се изготвят протоколи. Ще бъдат сключени граждански договори с членовете на екипа. Всички членове на екипа експерти доказали се в своята област, напълно безпристрастни и отговарящи на изискванията на закона за конфликт на интереси. Членовете на екипа ще изготвят необходимите финансови и технически отчети, документите за искания за плащания ще подготвят и осъществяват избора на изпълнители на предвидените доставки и услуги. Екипа ще се състои от трима експерти 1. Ръководител проект, който ще има следните задачи и отговорности: • Цялостна организация по реализиране на проекта • Мониторинг върху изпълнение на общите и конкретните цели на проекта • Разпределение на задачите по осъществяване контрол по изпълнението на проекта • Предоставяне на текуща информация за хода на проекта на партньорите и Договарящия орган • Участва в комисиите по избор на изпълнители • Участва в подготовка и изработка на тръжни документи 2. Координатор проект, който ще има следните задачи и отговорности: • Отчита се пред ръкoводителя на проекта • Докладва на ръководителя на проекта за изпълнението на дейностите по проекта • Подпомага ръководителя на проекта при изготвяне на всички видове технически и финансови отчети • Координира дейностите по избиране на изпълнители на услуги и доставки • Координира изпълнението на дейностите и изпълнението на задачите по проекта • Участва в подготовката и реализацията на дейностите по проекта. • Участва в подготовка и изработка на тръжни документи • Участва в комисиите по избор на изпълнители 3. Счетоводител на проекта, който ще има следните задачи и отговорности: • Подготвя текущата счетоводна отчетност на направените разходи по проекта • Изготвя, съвместно с ръководителя на проекта, междинните и окончателния финансов отчет • Осъществява текущ контрол върху извършените разходи и съблюдава тяхното спазване, съобразно договорирания бюджет • Прави необходимите разплащания по проекта • Съблюдава за правилното оформяне и съхранение на финансовите документи • Участва в комисиите по избор на изпълнители
Дейност 2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на доставки и услуги Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящият проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 69/2013г. и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. Комисиите по избор на изпълнители ще бъдат тримата специалиста от екипа по проекта( Ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя) . Предвижда се да се проведат седем процедури, както следва: 1- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69/2013г) информираност и публичност на проекта. 2- Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка (съгласно ПМС 69 /2013 г) на работно облекло и лични предпазни средства 3- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69 /2013 г) доставка на оборудване – климатични системи 4- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69 /2013 г) реконструкция и модернизация – окачени тавани, дограма за прозорци и врати и ролетна входна врата 5- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69/2013 г) изготвяне на Анализ на текущото състояние на трудовия процес и проектиране на нова организацията на работа 6- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) разработка и внедряване на европейски стандарт BS OHSAS 18001:2007 7- Процедура за избор на фирма за извършване услуга (съгласно ПМС 69/2013 г) сертифициране на фирма ЕТ „Пирина Стойчева” по европейски стандарт BS OHSAS 18001:2007
Дейност 3. Публичност и визуализация За реализиране на дейностите по информиране и публичност ще бъдат предприети действия съгласно чл. 69 от Регламент 1083/2006 г. т. 1, според която всяка помощ, която се предоставя от европейските оперативни програми е необходимо да е публична. Ще бъдат предприети мерки по информиране и публичност на всеки етап от реализацията на проектните дейности, за да може всички заинтересовани страни ще бъдат информирани. Дейностите по публичност и визуализация са съобразени изцяло с изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и изискванията посочени в чл. 2-10 и Приложение 1 на регламент на ЕС 1828/2006. Ще бъдат изработени: - 2000 рекламни брошури; - 3 временни информационни табели; - 3 постоянни информационни табели - ще бъдат поставени на местата на временните табели. Също така всичките генерирани документи, свързани с подготовката и управлението на проекта, ще бъдат визуализирани с реквизита на ОП РЧР. Изпълнението на проекта ще бъде обявено в интернет страниците на фирмата в социалните мрежи. Всички предвидени рекламни материали ще бъдат изготвени в съответствие с техническите параметри посочени в Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и регламент на ЕС 1828/2006
Дейност 4. Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства Ръководството на дружеството редовно закупува ново работно облекло и прилежащите лични предпазни средства на служителите си. Схема „Безопасен труд”, обаче, финансирайки дейности като тази, дава възможност на ЕТ „Пирина Стойчева” да снабди персонала си с много по-надеждни и функционални дрехи и материали. Ръководството на фирмата е длъжно да подсигури на персонала си предпазни средства и работно облекло, които да облекчават натоварването на хората и да осигуряват комфорта им при работа. Дружеството е утвърдило списък на видовете работа и ЛПС и РО, които се полагат на всеки от работниците. Той съдържа облекло, което да бъде достатъчно удобно за служителите и да ги предпазва от заболявания и травматизиране Според утвърдения от управителя списък, фирмата възнамерява да се снабди със следния набор работно облекло и лични предпазни средства по длъжности: Дърводелец/мебелист – 11 човека - Ръкавици защитни зимни – 11 чифта - Ръкавици защитни летни – 11чифта - Противопрахови маски – 11броя - Обувки защитни летни – 11 чифта - Обувки защитни зимни – 11 чифта - Антифони – 11броя - Предпазни очила – 11броя Продавач-консултант – 2 човека - Ергономични обувки летни – 2 чифта - Ергономични обувки зимни – 2 чифта - Предпазни ръкавици – 2 чифта Счетоводител – 1 човек - Ергономични обувки летни – 1 чифт - Ергономични обувки зимни – 1 чифт - Очила за работа на видео дисплей – 1 брой Функциите и рисковете, срещу които се прилгат, на тези облекла и предпазни средства са подобрно описани в Утвърдения списък на професиите, имащи право на работно, униформено, специално облекло и лични предпазни средства, съгласно чл. 296 от КТ; чл. 8 от Наредбата за безплатно работно и униформено облекло (ДВ бр. 9/2011 г.); чл. 247, ал. 1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за ЗБУТ, приложен към проектното предложение. Очаква се материалите да повишат не само степента на безопасност при работа, но и да повишат морала и самочувствието на служителите.
Дейност 5. Доставка и монтаж на оборудване – климатични системи Производственият цех на ЕТ „Пирина Стойчева” се намира в гр. Враца. В работните помещения са осигурени минималните условия за безопасност на труда, но като цяло базата има нужда от сериозно обновяване, което е заложено и в програмата за минимизиране на риска за следващата година. Дружеството е предвидило в бюджета си редица ремонтни дейности, които да спомогнат привеждането на работилницата до европейско ниво на качеството на работната среда. В ремонтните дейности са включени ремонт на покрива, инсталиране на вентилация за свеж въздух и монтиране на аспирационна система за всмукване на вредности. Предмет на това проектно предложение, обаче, представляват модернизации, свързани с подобряване на микроклимата в помещенията. ЕТ „Пирина Стойчева” възнамерява да закупи и монтира: - хиперинверторни климатици клас А, сор. 4.5, с капацитет на работа от -20 до +40 градуса – 4 броя Те ще бъдат монтирани в трите работни монтажни помещения – по един в монтажни помещения 1 и 2, които са съответно с размери: 7.30 м / 10.60 м / 3.20м височина и 5.60м / 7.30м / 2.90м височина; и два – в монтажно помещение 3, което е с размери 7.30 м / 12.60м / 2.90м височина. Схема на работилницата е приложена към проектното предложение.
Дейност 6. Модернизация и реконструкция на базата - Доставка и монтаж на дограма за прозорци и врати - Доставка и монтаж на входна ролетна врата - Доставка и монтаж на окачен таван При изпълнението на тази дейност се предвиждат няколко ремонтни процеса, които да доведат до постигането на целта й. 1. Поставяне на нова дограма на съществуващите врати и прозорци с целизолация на помещенията. Текущото състояние на дограмата е в много лошо състояние и е основна причина за ниските температури през зимата – няма никаква излозация. Предвижда се подмяна на дограма на прозорците и вратите в трите помещения, както следва: Работно помещение 1/монтажно/, 4-ма работника: а) прозорец с размери 3.20 м / 2.13м вис и засечка 0.44 м/2.13 м вис. - 1бр. б) врата с размери 1.64 м / 1.85м вис. – 1бр. в) врата с размери 1.08 м / 2.70м вис. -1бр. Работно помещение 2/машинно/, 3-ма работника: а)врата с размери 1.70 м/2.78м вис. – 1 бр Работно помещение 3/машинно/, 4-ма работника: а) прозорец с размери 5.10 м/ 1.88м височина – 1 бр. б) прозорец с размери 11.90м/1.88 м височина – 1 бр в) врата с размери 1.70/ 2.78м височина -1бр. 2. Поставяне на нова входна врата от ролетен тип. Настоящата входна врата на работилницата е в в много лошо материално и техническо състояние. Тежка е и е трудна за отваряне и затваряне. При влизане и излизане се губи голямо количество топлина. Смяната и с по-модерна и лесна за експолатация ще способства не само по-ефективното затопляне на помещенията, но и ще улесни работниците при влизане и излизане. Предвижда се да се закупи и монтира - нова ролетна врата с размери 2.93 м / 2.81 м височина – 1 бр. 3. Поставяне на окачен таван в работно помещение 3 /монтажно/: Третото и най-голямо работно помещение е с по-висок таван от другите две. По-голямият му обем също прави отоплението неефективно. За да бъде завършен и цялостен ефектът от смяната на дограмите и входната врата, се предвижда височината на тавана в това помещение да бъде редуцирана до тази на съседните два цеха – до 2.90м. За целта е предвидено закупуване и монтаж на: - Окачен растерен таван с размери 10.60/7.30м – общо 77.40кв.м. Този вид растерни тавани са приложими в обекти, подложени на екстремални условия – повишена влажност, шум и замърсеност. Със своята минерална структура, растерният таван е чудесен звуко и топло изолатор. Издържат на постоянен огън до 180 мин. Плочите могат безпроблемно да се демонтират или заменят, което улеснява достъпа до вградените в кухото пространство инсталации.
Дейност 7. Анализ на текущото състояние на трудовия процес и проектиране на нова организация на работа Във връзка с оптимизирането на организацията на трудовата дейност се предвижда ЕТ „Пирина Стойчева” да възложи изготвянето на анализ на текущото състояние на трудовата дейност и проектиране на организация за оптимизацията й. Структурата на анализа на състоянието трябва включва: • Въведение – в тази част се описва сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, в т.ч.: - Съдържание и характеристика на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, суровини, материали и произвеждани продукти, работни места и помещения, оборудване, както и съоръжения с повишена опасност; - Управление на основните и спомагателни дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - Показатели за ефективност на трудовата дейност; - Управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, колективно трудово договаряне и социални придобивки и социално партньорство; - Условията на труд при изпълнение на основните и спомагателни трудови дейности, включващи както факторите на работната среда, така и социалните и организационните фактори- източници на опасности за безопасността на здравето, рискови фактори и оценка на риска, средства за колективна и лична защита; - Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето - законови и други изисквания, документиране, докладване, информиране и консултиране; • Изложение и анализ – в тази част, се описват силните и слабите страни на организационната дейност на трудовия процес и работната среда в съответното предприятие (прави SWOT - анализ). Определят се елементите на трудовия процес и работната среда, които са с ключово значение за ефикасността на производството и производителността на труда. Въз основа на SWOT - анализа се определя кои от елементите на организацията и работната среда следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрения; • Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, се прави ободноввка и се описва надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; • Заключение - въз основа на обобщен анализ на резултатите, кандидатът: - Прави изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - Определя приоритетите, като препоръчва необходимите действия и съответните за всяко от тях ресурси.
Дейност 8. Разработка и внедряване на система за управление на работния процес и рисковете при работа – европейски стандарт BS OHSAS 18001:2007 Разработването и внедряването на Система за управление на здравето и безопасност при работа, съгласно международно признатия стандарт BS OHSAS 8001:2001 (Ocupational Health and Safety System), дава възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните условия на труд. Правните и регулаторни изисквания и непрекъснатото подобрение са два от важните аспекти на Стандарта. Елементите на стандарта включват политика и ангажираност, идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответсвтието, законови изисквания, програми и цели, персонал и организация, обучение, оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение, измерване и оценка, разследване на инциденти, коригиращи и превантивни действия, одит и преглед на ръководството. За да бъде осъществено придобиването на сертификат по стандарт BS OHSAS 18001:2007 е необходимо той първо да бъде разработен и внедрен от избрана фирма изпълнител, а след това след одитиране на системата да бъде сертифициран от друга избрана фирма изпълнител. По време на изпълнението на предвидената дейност стандартът ще бъде разработен и внедрен.
Дейност 9. Сертифициране на фирма ЕТ „Пирина Стойчева” по европейски стандарт BS OHSAS 18001:2007 Сертифицирането на стандарт BS OHSAS 18001:2007 ще гарантира устойчиво развитие и високи резултати на фирмата, съобразени с изискванията на заинтересованите страни. Сертифицирането на стандарта ще осигури спазването на високите европейски изисквания за безопасност на работното място. Ще бъде намален риска от трудови злополуки и професионални заболявания.
Дейност 10. Сформиране на екипна комисия за вътрешни оценка и мониторинг За целта на осъществяването на тази дейност ще бъде сформирана екипна комисия, която ще включва членове на екипа за управление на проекта- ръководител и счетоводител. Мониторинг и оценка на напредъка ще се извършва на всеки етап от реализацията на проекта, като основен орган за тази цел е Екипната комисия. Тя ще следи и контролира осъществяването на дейностите според заложения план с цел покриване и вместване в разходите на заложения бюджет. Освен това ще наблюдава работата на останалите членове от екипа и ще следи за отговорното изпълнение на всяка една дейност. Другите членове на екипа по проекта ще изготвят навременни отчети, които ще бъдат предавани на Екипната комисия за обобщение и оценка. Чрез мониторинга и контрола ще се определи дали е нужно да се прави ревизия на първоначалния график на дейностите. След завършването на всички заложени дейности ще бъде изготвен доклад за тяхното изпълнение. В самия край на проекта Екипната комисия ще изработи финален доклад и ще подготви персонална оценка за всеки участник в реализацията на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 824 BGN
Общ бюджет: 129 199 BGN
БФП: 129 199 BGN
Общо изплатени средства: 129 198 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 165 BGN
2014 103 034 BGN
2015 0 BGN
129 198 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 240 BGN
2014 87 579 BGN
2015 0 BGN
109 819 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 925 BGN
2014 15 455 BGN
2015 0 BGN
19 380 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз