Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0906-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11019
Наименование: "Организационни и технически мерки за постигане на по-висока безопасност при работа"
Бенефициент: "Холсим кариерни материали Пловдив" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Хоризонтална дейност, която ще се извършва през целия период на реализация на проекта от сформираният екип за управление. По всяка дейност е предвиден подготвителен период, който предвижда подготовка и запознаване със същността на дейността и очакваните резултати, както и изготвяне на тръжна документация, там където е приложимо. Дейността ключва следните основни елементи, необходими за изпълнението на проекта: • Мобилизиране на екипа по проекта, определяне на задълженията и отговорностите и провеждане на регулярни срещи – вътрешни и с подизпълнителите; • Провеждане на процедури за избор на подизпълнител на отделните дейности по проекта; • Мониторинг и контрол върху реализацията на отделните дейности по проекта; • Спомагане изпълнението на дейностите за осигуряване на информация и публичност; • Подготовка на отделните доклади за изпълнението на проекта; • Финансово отчитане;
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Във фирмата има извършван анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, но се наблюдава необходимост за извършване на нов, поради възникнали в последно време слабости и нужда от оптимизиране. За изготвянето на анализа ще се изиска анкетиране на работещи от фирмата относно тяхното възприятие за състоянието на условията на труд. Проектът предвижда екип от трима експерти да извърши подробен оглед на работните места и да се запознае с вътрешно-фирмената документация по здраве и безопасност при работа и съществуващите към момента условия за безопасност и на тази основа да изготви съвременен такъв на основата както на задълбочен анализ, така и на предвидените за провеждане анкети на работещите. Анализът ще съдържа: Въведение, което описва сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; Изложение и анализ, описващо силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес и какви оценки на риска са разработени и внедрени; Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, описваща как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието и какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; Заключение.
Дейност 3: Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло. Във фирмата е извършена оценка на риска и въз основа на нея е изготвен списък на видовете дейности, за които се предоставят лични предпазни средства и специално работно облекло. Те осигуряват необходимата защита срещу съществуващите основни рискове, но все още има възможност за подобрения в следните области: - При студозащитното облекло – подходящо е да се повиши водонепропускливостта чрез използване на хидрофобиран плат, а не само на самфооризиран - При лятното облекло – използваният за производство на облеклата плат е хидрофобран, но здравината му би могла да се повиши чрез самфооризиране; - Използваните полугащиризони и панталони могат да осигурят допълнителна защита при падане, удар, триене и други механични въздействия в областта на коляното, чрез вграждане на допълнителни джобове за поставяне на наколенки; - При работните обувки има възможности за подобряване на комфорта на работещите като се намалят предпоставките за изпотяване на краката, олекотяване на обувката, като вместо метално се използва композитно противоударно бомбе, намаляване на риска от подхлъзване, чрез използване на самопочистващ се грайфер, повишаване на издържливостта на обувката чрез промяна на типа на използваната лицева кожа, повишаване на защитата от вода, осигуряване на допълнителна защита от навяхване чрез използване на подходяща анатомична стелка,осигуряване на по-висока степен на антистатичност на ходилото, постигане на по-висок енергоабсорбиращ и ергономичен ефект; - Да се повиши комфортът за работещия при използване на предпазна каска чрез използване на абсорбиращ потта начелник. Да се постигне по-добра защита за главата чрез шест позиционно захващане на вътрешната към външната частта на каската. Освен ударозащитна каската да бъде и електрозащитна. Каската трябва да бъде с улеи за поставяне на антифони, шлем и други допълнителни предпазни средства; - Досега използваните антифони да бъдат заменени с такива с мека подложка за максимално удобство. Освен това предвидените за закупуване антифони трябва да могат да се носят с каска зад главата, като се използва мека лента; - По мнение на работещите досега използваните предпазни очила се запотяват относително бързо. Други техни недостатъци са надраскването на повърхността и ограничението на зрителното поле. Поради това ще се търсят очила, които са противонадраскващи и незапотяващи, гъвкави, с увеличено зрително поле, анатомична форма за отлично прилягане към лицето; - Предвижда се закупуването на предпазни ръкавици с по-голяма здравина от тази на досега използваните текстилни ръкавици; - Използваните към момента раменно-бедрени колани (сбруи) за работа на височина не осигуряват достатъчен комфорт и причиняват пристягане в областта на бедрата. Освен това те не позволяват позициониране на човека в работната зона, а за целта е необходим допълнителен позициониращ колан. - Предвижда се и закупуване на костюми за заварчиците с по-добри качества и защита на работещите
Дейност 4: Изграждане на Площадка за извършване ремонтна дейност на напорен тръбопровод на плаващо техническо средство (земснаряд)– метална стабилна преносима конструкция с парапети за извършване на ремонтно-възстановителни работи по напорния тръбоп Преносимата метална площадка ще позволи премахване на риска от падане във водата при извършване на ремнотно-възстановителни дейности по напорния тръбопровод независимо в коя част на общата дължина и ще намали усилието при подмяна или ремнот на тръбопровод и изтегляне на захранващия кабел.
Дейност 5: Изграждане на прахоподтискаща инсталация - Високо ефективна турбина 6,5 kW, 24A, 400V, 50Hz - Основна дюза за 30 добре разпръскващи керамични дюзи с дълъг живот (размери според необходимите) - Ръчна настройка на консумацията на вода в Прахоподтискащата система ще притисне образувания при дейността прах към земаната повърхност,където може лесно да бъде почистен и ще намали колиството на вдишвания прах от работещите.
Дейност 6: Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии. Предвижда се да се извършат обучения за работещи при „Холсим кариерни материали Пловдив” АД относно безопасност при работа с миячно-сортировъчна инсталация. Обученията да покрият следните теми: - Обезопасяване на машини - 10 учебни часа на човек - Процедура изолиране и блокиране на енергийни източници – 10 учебни часа на човек - Работа в ограничени пространства – 10 учебни часа на човек - Безопасност при работа на височина – 10 учебни часа на човек, от които 5 часа практически занятия - Безопасност при извършване на огневи работи – 10 учебни часа на човек - Обучение за оказване на първа долекарска помощ -10 учебни часа, от които 5 практически занятия Обученията по всяка тема да завършат с изпит под формата на тест. Подробното съдържание на обучението и начина на представяне на учебния материал да се съгласуват между специалисти от „Холсим кариерни материали” и външна обучаваща организация. Обученията да се проведат в зала, собственост на „Холсим кариерни материали Пловдив”, разположена в централния офис на фирмата. Обосновката относно провеждането на описаното по-горе обучение е следната : Миячно-сортировъчната инсталация бе монтирана през 2009 г. и е пусната в експлоатация на 23.12.2009 г. Работниците принципно познаваха машините, използвани в новата миячно-сортировъчна инсталация и преди започване на нейната експлоатацията, бе проведен извънреден инструктаж съгласно изискванията на тогава действащата Наредба № 3 от 1996 г. относно видовете инструктажи. В процеса на експлоатация на инсталацията, обаче се установи, че е необходимо придобиването на нови умения от страна на персонала, обслужващ съоръжението. Основните причини за това са следните : - Новата инсталация е построена изцяло на открито, за разлика от предишната, която бе разположена в сграда на няколко етажа. Поради това се оказва, че някои дейности по ремонт или поддръжка изискват да се работи на опасна височина, понякога и над 10 м, като не винаги е възможно използването на обезопасени площадки на инсталацията. - Тъй като съоръжението е ново, все още се налагат по- чести настройки от обичайното, преди да се постигне оптимален производствен резултат. Това изисква работа в тесни места (сита и др.), които поради ограничените си размери, създават повишен риск от травми. - За осигуряване на безопасност при възникване на аварийни ситуации са използвани аварийни въжета, снабдени с нов тип крайни изключватели, различни от използваните при старата инсталация. - Използваните предпазители за обезопасяване на движещи се машинни елементи осигуряват много по-добра защита от предишните, но изискват по –задълбочени познания и умения в случаите на демонтаж и последващ монтаж. - Двигателите и някои други съоръжения са снабдени с прекъсвачи, позволяващи при изключено положение работещите и техния ръководител да предотвратят неразрешено включване, чрез прилагане на катинари. Това обаче изисква познаването на специална процедура, която във фирмите от групата на „Холсим” е наречена процедура по „Изолиране и блокиране на енергийните източници” - При извършване на заваръчни или други огневи работи, поради открития вид на инсталацията е възможно да пострадат хора или оборудване, разположени на по-долно ниво от нивото на провеждане на огневите работи. Това е основанието да се пристъпи към обучени, тематично насочено към основните рискови дейности при експлоатация на новата миячно-сортировъчна инсталация, в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД – 07-2 от 16.12.2009 г.
Дейност 7: Осигуряване на информация и публичност Дейността ще бъде подготвена от екипа по проекта, като за по-голямата част от дейността ще бъдат избрани външни изпълнители. Предвижда се да се направят 2 пресконференции относно проекта, целите, дейностите, очакваните резултати и финансовия принос на ЕС за реализирането му (1 пресконференция в началото на проекта и 1 в края на проекта). В допълнение, ще бъде изработена информационна табела, която ще бъде разположена на мястото на изпълнението на проекта. За постигане на по-широка публичност се предвижда и публикация с информация за проекта на уеб-страницата на фирмата. Също така ще бъдат поставяни стикери върху предвиденото за обезопасяване оборудване, щампи/стикери върху новозакупените предпазни средства и работно облекло, ще бъдат изработени брошури с информация за проекта, а в залата за провеждане на обученията ще бъдат поставен плакат. Всички мерки за информация и публичност, както и всички документи във връзка с изпълнението на проекта ще бъдат разработени и изпълнени съгласно Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП „РЧР”. Тези мерки ще бъдат изисквани и от външните изпълнители на дейности по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 499 BGN
Общ бюджет: 60 859 BGN
БФП: 48 687 BGN
Общо изплатени средства: 48 680 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 100 BGN
2014 0 BGN
2015 36 580 BGN
48 680 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 285 BGN
2014 0 BGN
2015 31 093 BGN
41 378 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 815 BGN
2014 0 BGN
2015 5 487 BGN
7 302 BGN
Финансиране от бенефициента 15 125 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз