Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1151-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-10006
Наименование: ''Подобряване на условията на труд в ''АС Инженеринг''ЕООД''
Бенефициент: "АС - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 31.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Основните задължения на екипа: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на доклади за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
ДЕЙНОСТ 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се установи актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да подготви анализа. Анализът ще съдържа най-малко следната информация по раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”., разписани съгласно посочените изисквания в Насоките за кандидатстване
ДЕЙНОСТ 3. Модернизация на на система за отопление и вентилация в цех Механична обработка Модернизиране на съществуваща система за отопление и вентилация, чрез изграждане на вентилационна нагнетателна инсталация, осигуряваща свеж въздух и отоплителна секция която да осигури параметрите на микроклимата в допустимите норми през студения период на годината. Към момента съществуващото отопление и вентилация в цех Механична обработка не са достатъчно ефективни и не осигуряват необходимите параметри на микроклимата през студения период на годината. С модернизирането на съществуваща система за отопление и вентилация, чрез изграждане на вентилационна нагнетателна инсталация, осигуряваща свеж въздух и отоплителна секция ще се подобри микроклимата в цеха през студения период на годината и ще се намали риска от професионални заболявания в следствие на охлаждащия микроклимат, както и ще бъде подобрен комфорта на работа в цеха. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по модернизацията на инсталациите съгласно описаните дейности в Приложение Б3.
ДЕЙНОСТ 4. Закупуване на лични предпазни средства от по-висок клас Обосновка: Всички предвидени за закупуване лични предпазни средства целят да заменят осигурени от работодателя ЛПС, които са включени в Списъка на ЛПС, но са от по-висок клас, с по-добро качество и осигуряват по-висока степен на защита. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави личните предпазни средства в съответствие с посочените в Бюджета спецификации.
ДЕЙНОСТ 5. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в „АС Инженеринг” ЕООД. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
ДЕЙНОСТ 6. Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Обосновка: Обучението на служителите при внедряването и сертифицирането на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007, цели да гарантира, че работниците и служителите са запознати с новите правила и изисквания, разбират ги и ги спазват по всяко време при извършването на трудовите дейности. По този начин се гарантира устойчивост на дейностите в проекта и разбирането и приемането на резултатите от тях от техните преки ползватели. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да проведе обучения в следните направления: - Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 – 18 участника по 45 часа.
ДЕЙНОСТ 7. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007и да издаде сертификат за съответствие.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„БАЛТОВ КОНСУЛТ” ЕООД
НОРА ГАЗ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 946 BGN
Общ бюджет: 169 340 BGN
БФП: 169 340 BGN
Общо изплатени средства: 169 339 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 000 BGN
2014 59 462 BGN
2015 74 877 BGN
169 339 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 750 BGN
2014 50 543 BGN
2015 63 645 BGN
143 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 250 BGN
2014 8 919 BGN
2015 11 231 BGN
25 401 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз