Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0117-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-13008
Наименование: "МОНТЮПЕ" ЕООД - с отговорност за здравословни и безопасни условия на труд и качествена работна среда"
Бенефициент: "МОНТЮПЕ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: GAP Анализ на системата за здравословни и безопасни условия на труд в Монтюпе ЕООД В изпълнение на дейност 1 ще бъде избран изпълнител съгласно Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. и Оперативното ръководство за изпълнение на проектите по схемата. Екипът по организация и управление ще изготви необходимите тръжни документи. В изпълнение на дейност 1 се събират данни и се изследва съществуващата документация в Монтюпе ЕООД, свързана с условията на труд. Извършва се и анализ на отделните звена в организацията, които имат отношение към състоянието на работната среда и изискванията на стандарта. На тази база се оценява фактическото състояние на работната среда в организацията, като се имат предвид съответните критерии и индикатори. GAP анализът ще съдържа най-малко следните раздели: Въведение; Изложение и анализ; Обосновка за оптимизиране на работната среда и изградената система за здравословни и безопасни условия на труд в Монтюпе ЕООД в съответствие на изискванията на стандарта; Заключение/Препоръки. Изпълнението на дейността ще доведе до реално отчитане на настоящето състояние и ще даде възможност да се сравнят действителните с потенциалните достижения на организацията. Наред с това могат да се набележи предприемане на мерки и действия както в средносрочен така и в дългосрочен план.
Дейност 2: Разработване (внедряване ) на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 В изпълнение на дейност 2 ще бъде избран изпълнител съгласно Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. и Оперативното ръководство за изпълнение на проектите по схемата. Екипът по организация и управление ще изготви необходимите тръжни документи. При разработването и внедряване на Ситема за управлениена здравословни и безопасни условия на труд, на база стандарт на BS OHSAS 18001:2007 ще бъдат спазени всички правни и регулаторни изисквания. В изпълнение на дейност 2 се разработва обща структура на Ситема за управление безопасни условия на труд за Монтюпе ЕООД съгласно елементите на стандарта BS OHSAS 18001:2007. Изготвя се план – график за дейностите по разработване, внедряване на Система за управление. Определя се работен екип на Монтюпе ЕООД, който ще участва в дейностите по разработване и внедряване на системата за управление. Провежда се обучение на работния екип по стандарт BS OHSAS 18001:2007, в рамките на което работният екип се запознава с конкретните си задачи и средствата за изпълнението им в процеса на разработване и внедряване на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Формулира се концепция на фирмената политика на Монтюпе ЕООД по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Определят се звената в организацията, които следва да реализират фирмената политика, разпределят се техните отговорности в рамките на системата за управление. След пълна обработка на наличната документация се разработват процедурите на Ситема за управление на здравословни и безопасни условия на труд на Монтюпе ЕООД. Разработва се Наръчник на Ситема за управление на здравословни и безопасни условия на труд на Монтюпе ЕООД. Ситема за управление на здравословни и безопасни условия на труд на Монтюпе ЕООД се внедрява и разпространява. Провежда се обучение на работниците и служителите в Монтюпе ЕООД по отношение на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд, включително всеки от тях се запознава със своите права, задължения и отговорности по нея. Попълват се създадените форми за записи по Ситема за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Провежда се вътрешен одит на внедрената система. Анализират се резултатите от вътрешния одит и се предприемат коригиращи действия при необходимост. Направеният анализ се предоставя за преглед и контрол на ръководството на организацията. Изграждането и поддържането на безопасна и здравословна работна среда чрез предоставяне на инструмент за непрекъснато идентифициране на опасностите и управление на рисковете, ще доведе до намаляване на възможността за инциденти, помощ при спазване на законовите и други изисквания, както и подобряване на резултатността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чрез извършване на непрекъснат мониторинг, вътрешни одити и прегледи от ръководстото на фирмата. Изпълнението на дейността е предпоставка за изпълнението на дейност 3 по проекта.
Дейност 3: Сертифициране и придобиване на сертификат по BS OHSAS 18001:2007 В изпълнение на дейност 3 ще бъде избран изпълнител съгласно Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. и Оперативното ръководство за изпълнение на проектите по схемата. Екипът по организация и управление ще изготви необходимите тръжни документи. Изпълнението на дейността е резултат от изпълнението на дейност 2 по проекта. В изпълнение на дейност 3 се проучват потенциалните сертифициращи организации и оферти за сертифициране на Ситема за управление безопасни условия на труд по BS OHSAS 18001:2007 Избира се сертифицираща организация и се сключва договор с нея. Провежда се сертификационен одит на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд в Монтюпе ЕООД. При необходимост и в съответствие с резултатите от сертификационния одит се провеждат коригиращи действия за отстраняване на установени несъответствия между системата и стандарта. Чрез сертификацията по BS OHSAS 18001:2007 Монтюпе ЕООД ще демонстрира ангажираността си по отношение на здравето и безопасността, а също така да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността й.
Дейност 4: Обучение във връзка с нововъведения стандарт BS OHSAS 18001:2007 В изпълнение на дейност 4 ще бъде избран изпълнител съгласно Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. и Оперативното ръководство за изпълнение на проектите по схемата. Екипът по организация и управление ще изготви необходимите тръжни документи. Обученията ще дадат теоретична и практическа подготовка за успешно изпълнение на вътрешните одити, както и за управлението на програмите за вътрешен одит. Учебният процес ще бъде интензивен и ще комбинира най-важните практически умения с добрите практики и изискванията на стандарта. В изпълнение на дейност 4 се провежда въвеждащо обучение в Монтюпе ЕООД, което включва: - Запознаване на целия персонал с основните концепции в управлението на безопасни условия на труд по BS OHSAS 18001:2007; -Запознаване на управленския екип с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007, както и с добрите практики в системи за управление от този вид Провеждат се семинари и дискусии с цел да се установят допълнителните потребности от обучение и обогатяване на персонала по изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Подлагат се на обсъждане основните грешки, проблеми и ограничения в прилагане на Ситема за управление безопасни условия на труд; Провежда се обучение на вътрешни одитори на Монтюпе ЕООД. Обучението ще бъде с продължителност от 45 учебни часа.
Дейност 5: Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства Предложените за закупуване специално работно облекло и лични предпазни средства са включени в списъка на специалното работно облекло и личните предпазни средства на Монтюпе ЕООД и утвърдени от ген. директор – г-н М. Бризон. Списъкът е разработен и отговаря на предвидените в Наредба № 3 от 19 април 2001 г. минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използаване на лични предпазни средства на работното място, както и съдържа всички реквизити и информация посочени в чл. 17, ал. 3, т.1-4 съгласно нормативната уредба. Предвидените за закупуване ЛПС и специално работно облекло са нови, закупуват се първоначлно и не надграждат или заменят други. Те са включени в Списъка както следва: Каска за защита от пръски разтопен метал с щит - Раздел ІІ Топилен участък, т. 1 Топилни пещи, 1.1 Изливане на метал в разливна кофа, 1.2 Почистване на пещ. Обект на защита – глава. Опасностите за които се прилагат този вид ЛПС – контакт с открит пламък, топъл или горещ предмет. Начинът на използване е постоянен. Срокът на износване е до тяхното износване. Манто за защита от разтопен метал и топлинно лъчение - Раздел ІІ Топилен участък, т. 1 Топилни пещи, 1.1 Изливане на метал в разливна кофа. Обект на защита – торс. Опасностите, за които се прилагат този вид специално работно облекло – контакт с открит пламък, топъл или горещ предмет. Начинът на използване е постоянен. Срокът на износване е до тяхното износване. Маска с филтри за химическа защита на дихателните органи - Раздел ХVІІ За всички, т. 1 Индивидуални средства за защита. Обект на защита – дихателните органи. Опасностите за които се прилагат този вид ЛПС – контакт с опасни вещества чрез вдишване. Начинът на използване е периодично. Срокът на износване е до тяхното износване. Обхватът от работници и служители, които ще покрият новозакупените ЛПС и специално работно облекло са работниците от Топилен участък.
Дейност 6: Публичност и визуализация В изпълнение на дейност 6 ще бъде избран изпълнител съгласно Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. и Оперативното ръководство за изпълнение на проектите по схемата. Екипът по организация и управление ще изготви необходимите тръжни документи. Необходимата визуализация и публичност относно финансовия принос на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. ще се осигури при стриктно спазване на всички изисквания на ЕК за информация и публичност, респективно съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
Дейност 7: Управление на проекта За целите на управлението на проекта, Монтюпе ЕООД ще създаде екип, който ще следи дейностите да се изпълняват в съответствие с изискванията на Оперативната програма. Екипът ще бъде отговорен за разработването на документацията и провеждането на процедурите за избор на изпълнител в съответствие с изискванията на ПМС 69/2013. С изпълнението на проекта ще бъде пряко ангажиран персоналът на фирмата. Екипът ще работи на почасово работно време, като за целта ще бъдат дефинирани ясно отговорностите им, свързани с проекта във вътрешна фирмена заповед. Основният метод за тази дейност е работата в екип. Той се изразява в точно разпределение на ролите между членовете на екипа за управление на проекта, ясна схема на подчинение и отчетност, срокове, очаквани резултати, индикатори за постигнати резултати. Ръководителят на проекта ще носи цялостната отговорност за успешното реализиране на предвидените дейности и постигане на заложените резултати. В екипа ще бъде включен и експерт, който ще организира и координира ежедневните дейности, ще комуникира с основните подизпълнители и ще подпомага ръководителя при изготвянето на отчетната документация. Текущите разходи, фактури и доставките ще се следят от счетоводителя по проекта. С цел да се осигури оперативност и отчетност при администрирането на проектната документация, екипът за управление ще поддържа архив, който ще съдържа цялата информация по изпълнение и отчитане на проекта. Ще се осигурява и необходимата визуализация и публичност относно финансовия принос на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 816 BGN
Общ бюджет: 93 499 BGN
БФП: 74 800 BGN
Общо изплатени средства: 74 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 664 BGN
2015 11 136 BGN
74 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 114 BGN
2015 9 465 BGN
63 580 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 550 BGN
2015 1 670 BGN
11 220 BGN
Финансиране от бенефициента 21 954 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз