Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0611-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-11006
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Кадифе 1" ЕООД"
Бенефициент: "Кадифе 1" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност1: Анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност Изпълнението на дейността ще се базира на измерването на факторите на работната среда. Въз основа на получените данни, както и документалните сведения от цялата документация на фирмата, свързана с прилагане на изискванията на ЗЗБУТ, ще се пристъпи към разработване на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност. Документът ще бъде структуриран в следните обособени части: I. Въведение – описание на сегашното състояние относно съдържание и управление на основните и спомагателни дейности, използвани технологии и материали,работни помещения и оборудване, показатели за ефективност на трудовата дейност, документи и процедури за управление на персонала, условията на труд и управление на дейността по осигуряване на безопасност и здраве. II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, разработени и внедрени оценки на риска; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на прилагането и усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в Кадифе1 ЕООД. Ще бъдат описани методите и средствата, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите ; IV. Заключение – ще се направи извод за състоянието на организацията на трудовия процес , ще се определят приоритетите, ще се препоръчат необходимите действия и определят необходимите ресурси за тях.
Дейност 2: Модернизция/реконструкция/обезопасяване на съществуващи обекти обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита Дейността включва закупуване на два климатика за Шивашка зала и Кроялна зала,всяка от които е с площ около 100 кв. метра с цел защита от неблагоприятен микроклимат ; закупуване на ергономични работни столове за Шивачи и ергономични офис столове за административните работници , закупуване на професионални лампи за шевни машини и едно диелектрично килимче. Въпреки, че производствената сграда на Кадифе 1 е сравнително нова – построена е през 2004 година, микроклимата в Кроялна зала и едната Шивашка зала са с влошени температурни показатели, които оказва своето въздействие върху работещите особено през летните и зимните месеци, тъй като не съществуват съоръжения или системи, които да го подобрят и се разчита на факта, че сградата е санирана. Предвижда се да бъдат закупени два климатика, които да подобрят микроклимата, подобрят условията на работа, да се намали заболевоваемостта и така да се повиши производителността на труда през месеците месеците с най – екстремни температури. Закупуването на ергономичните работни столове за Шивачите цели да се подобри работната поза на лицата, която е принудителна седяща поза и създава риск от пренапрежение на организма , от бързо настъпваща умора и намаляване на работоспособността. Поради същата причина се налага и закупуването на ергономични офис – столове за административните работници. При измерване на показателите в едната Шивашка зала, въпреки че има инсталирано общо луминисцентно осветление, на работните места е недостатъчна. Това уврежда зрението на работещите и води до бърза умора, грешки и неефективност. Затова се налага да бъдат използвани професионални лампи за шивашки машини, създадени за разрешаване конкретно на този специфичен проблем на работното място на шивача. Те се монтират върху самата машина, създават зрителен комфорт на служителя, предотвратяват зрителните увреждания и повишават ефективността на работа. Към настоящия момент във фирмата има оборудвани 37 машини с такива лампи
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло В изпълнение на дейността се предвижда да бъдат закупени ортопедични чехли заетите лица като гладач, крояч, опаковчик и сортировач, както и защитни ръкавици за кроячите. Всяка от работните позиции гладач, крояч, опаковчик и сортировач налага на работещите принудителна правостояща поза при изпълнение на задълженията им. Това води до бързо настъпваща обща умора, изтощаване на организма и висока заболеваемост на долните крайници. При кроячите съществува голям риск от пробождане и срязване при работа със съответните машини и за тях се предвижда закупуване на защитни ръкавици с метална нишка, отговарящи на стандарт EN 388: 2003 за защита от механични рискове и имат CE маркировка. Необходимостта от така описаната дейност е продиктувана и от разпоредбите на Наредба №3 на МТСП и МЗ от 11.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място и препоръките отправени в Оценката на риска от Службата по трудова медицина обслужваща фирмата. Към настоящия момент не са предоставяни на работещите такива лични предпазни средства, а използването им би намалило професионалните заболявания и ще повиши ефективността на труда.
Дейност 4: Публичност и визуализация Провеждане на семинар за споделяне на добрите практики със заинтересовани партньорски организации при успешното завършване на изпълнението на проекта. Избор на подходящ изпълнител и възлагане на поръчка за изработка на информационни материали.
Дейност 5: Организация и управление Създаване на екип за управление и реализация на проекта, който да координира и наблюдава изпълнението и завършването на задачите. Ръководителят на проекта, както и целият екип ще отговарят за всички основни дейности по време на изпълнение на проекта. Координаторът на проекта ще следи дейностите да се извършват в точния срок за постигане на резултатите. Подготовка и организация на дейностите според актуализирания времеви график. Подготовка на междинните и крайния отчети. Планираните дейности са изпълнени качествено и в срок и проектът е отчетен според правилата на програмата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 556 BGN
Общ бюджет: 65 877 BGN
БФП: 65 877 BGN
Общо изплатени средства: 65 331 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 711 BGN
2014 16 156 BGN
2015 34 464 BGN
65 331 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 505 BGN
2014 13 733 BGN
2015 29 294 BGN
55 532 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 207 BGN
2014 2 423 BGN
2015 5 170 BGN
9 800 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз