Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0061-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-12004
Наименование: "Здраве и безопасност при работа"
Бенефициент: "ФОРИНВЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Основните задължения на екипа: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на доклади за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се установи актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да подготви анализа. Анализът ще съдържа най-малко следната информация по раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”., разписани съгласно посочените изисквания в Насоките за кандидатстване.
Дейност 3. Модернизиране на аспирационни системи и система за пожарогасене. Обосновка на дейността: Във фабриката има 2 производствени помещения като всяко е с площ 760 кв.м. В едното, в което се произвеждат коловете за лозя има централна аспирация на цялото помещение. Използваните в момента способи за намаляване на дървесните частици и на количеството прах във въздуха в помещението с линията за производство на детайли за палети не са достатъчно ефективни и се създават предпоставки за професионални заболявания поради неблагоприятния микроклимат. Предвидено е в помещението, в което се намира линията за производство на детайли за палети, да бъдат монтирани локални аспирации, разположени както следва: - 1 бр. локална аспирация с 3 ръкава над сдвоен вертикален банциг и вертикален банциг; - 2 бр. локална аспирация с 2 ръкава над Хоризонтален банциг за листене с 4 глави; - 1 бр. локална аспирация с 1 ръкав над пендула; - 1 бр. локална аспирация с 1 ръкав над двойнообрязващ циркуляр; Допълнително е предвидено и модернизиране на системата за пожарогасене чрез монтирането на пожарни кранове в помещенията (по 3 бр. във всяко), както и поставянето на 5 бр. прахови и 5 бр. водни пожарогасители във всяко помещение (по един прахов и по един воден на 150 кв. м.) Предвид материалите, с които се работи рискът от пожар е оценен високо и е необходимо да се увеличи ефективността на мерките, предприети за намаляване на рисковете, че модернизиране на системата за пожарогасене, която е налична в момента. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейностите по доставката и монтажа на локалните аспирации и системата за пожарогасене.
Дейност 4. Закупуване на ЛПС от по-висок клас Обосновка: В процеса на оценка на риска са идентифицирани работните места, за които се изискват лични предпазни средства и те са осигурени от работодателя, съгласно списъка с ЛПС. По проекта е предвидено закупуването на ЛПС, които са с по-добро качество в сравнение с осигурените от работодателя в момента и осигуряват по-висока степен на защита. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който достави необходимите ЛПС.
Дейност 5. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с OHSAS 18001 Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР във Форинвест ООД. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
Дейност 6. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с OHSAS 18001 Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001 и да издаде сертификат за съответствие.
Дейност 7. Осигуряване на публичност на резултатите от проекта Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационни табели – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики - 400 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана през месец 2 от изпълнението на проекта. Форинвест ООД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите, отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: • Клиенти – 100 бр. • ИА ГИТ –100 бр. • Общинска администрация – 100 бр. • Регионални синдикални и браншови организации – 100 бр. Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта. Информация за резултатите от проекта ще бъде публикувана и на интернет страницата на дружеството.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 346 BGN
Общ бюджет: 140 437 BGN
БФП: 140 437 BGN
Общо изплатени средства: 140 434 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 437 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 469 BGN
2014 111 965 BGN
2015 0 BGN
140 434 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 199 BGN
2014 95 170 BGN
2015 0 BGN
119 369 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 270 BGN
2014 16 795 BGN
2015 0 BGN
21 065 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз