Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0171-C0001
Номер на проект: ESF-2303-09-12004
Наименование: "Повишаване на производителността, подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "Завод за пружини" АД"
Бенефициент: "Завод за пружини" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 24.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Избор на изпълнители на дейностите по проекта В рамките на проекта са предвидени дейности, които ще бъдат възложени за изпълнение на компетентни външни изпълнители. Възлагането, доставката на продукти и извършването на услуги на външни изпълнители ще осигури извършването на дейностите по проекта от специалисти, притежаващи специфични компетентност и умения в сферата на: - разработване и внедряване на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие със стандарта BS OHSAS 18001:2007, - обучение на ръководния персонал и ключови специалисти от Дружеството за запознаване с изискванията на стандарта, наблюдение и измерване на процесите, свързани с управление на здраве и безопасност при работа; - доставка, монтаж, програмиране и въвеждане в експлоатация на предвидено оборудване, осигуряващо защита и безопасност при работа с металообработващи машини; - подготовка и изработване на информационни материали и материали за визуализация, необходими за оповестяване и разпространяване на информация на обществеността и заинтересованите страни за проекта. Към момента в Дружеството не е наличен персонал, притежаващ съответните специфични компетентности и умения.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Дружеството Чрез изпълнението на дейността ще бъде направена оценка на съществуващото състояние на бизнес-процесите; организацията на трудовата дейност; управлението на ресурсите, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и подходяща работна среда в Дружеството, съпоставено с добри практики и приложими нормативни изисквания. Изпълнението на дейността ще даде възможност за оценка на силните и слабите страни на вътрешната среда съпоставени с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. С прилагането на метода за анализиране на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT - анализ) ще се определят ключовите процеси и дейности, за които е необходимо да бъдат предприети мерки за подобряване и/или усъвършенстване. Анализът ще допринесе за определянето на изводите, мерките, необходимите ресурси, сроковете и отговорностите за прилагането им, както и до оценка на ефективността от изпълнението.
Дейност 3: Модернизация и обезопасяване на съществуващи машини Използваните към момента преси са обезопасени в съответствие с определените технически и нормативни изисквания. Осигурени са необходимите ресурси, отговорности и дейности за периодичен преглед и поддържане на машините. Оценката на риска за настройчиците и операторите на пресови металообработващи машини е актуализирана през м. февруари 2012 г. в съответствие с нормативните изисквания. Идентифицирана е и е оценена механична опасност от премазване на горни крайници с тежки последици. Като съществуващи мерки при оценката на риска са взети предвид съществуващите технически предпазни средства и изготвените инструкции за безопасност при работа. Направени са препоръки за повишено внимание при работа от страна на настройчиците и операторите. Предвид гореизложеното съществуващо състояние, определянето на необходимостта от повишено внимание (фактор, който се влияе от редица външни и вътрешни физически, психически и др. фактори) и регистрираната на 09.01.2012 г. трудова злополука е необходимо изграждането на допълнителни технически средства за обезопасяване. При проучване на съвременните иновативни методи за защити бяха избрани оптични устройства от типа светлинна завеса, при които информация за движение в работната зона се приема от оптичен сензор и се предава на контролер-програматор. След обработване на информацията контролерът автоматично задейства блокиране на движението на буталото на пресата и използвания инструмент. Защитните светлинни завеси имат следните предимства пред широко използваните ръчни механични блокировки/защити: отсъствие на нулева зона, т.е.не съществува участък от оптичния път, който да е нечувствителен; елиминират се изцяло предпоставките за злополуки, в следствие на човешка грешка; премахва се възможността за умишлено изключване на съществуващата механична блокировка с цел скъсяване на времето и по-висока производителност; имат високо ниво на безопасност, дефинирано от международните стандарти за машинна безопасност.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло С актуализирането на оценката на риска през месец февруари 2012 г. са определени работните места, на които съществуват рискове за безопасността и здравето на работещите, които не могат да бъдат избегнати чрез колективни средства за защита или други мерки. Изготвен е и е утвърден изчерпателен „Списък на личните предпазни средства и работно облекло“. При замерване на параметър шум в по-голямата част от производствените помещения са замерени завишени стойности. Извършват се технологични операции за нанасяне на химични покрития, термообработка; почистване на изделията с метален прах и нанасяне на лаково-бояджийски покрития, при които са оценени опасности от химични вредности и прах. Идентифицирана е и е оценена механична опасност от премазване на горни крайници с тежки последици за длъжност „Машинен оператор преси“. За 2012 г. са осигурени и раздадени работно облекло и лични предпазни средства, които отговарят на минималните изисквания на Наредба № 3 от 19.04.2001 г.. Поради наличие на множество рискови фактори с комбинирано въздействие е необходимо осигуряване на оптимален баланс между защита и комфорт при работа, водещ до повишена продуктивност и безопасност, което се осигурява чрез личните предпазни средства и специално работно облекло, предвидени за закупуване по проекта.
Дейност 5: Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд - BS OHSAS 18001:2007 Разработването на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 ще даде възможност за определяне на отговорностите и изискванията за непрекъснато идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете на работните места, изпълнение на приложимите нормативни изисквания и непрекъснатото подобрение на условията на труд в Дружеството. При разработване на Системата за управление ще се определят: политика и ангажираността на Ръководството и персонала; изисквания за: идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; приложимите за дейността на Дружеството законови изисквания; цели и програми, свързани със здравословни и безопасни условия на труд, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, провеждане на вътрешен одит и преглед от ръководството. До момента в Дружеството се изпълняват нормативните документи, свързани със здраве и безопасност при работа, които осигуряват изпълнението на минималните изисквания в тази област. Внедряването на Система за управление е необходимо условие за постигане на непрекъснато подобрение на факторите на здравословни и безопасни условия на труд, превенция на риска, професионалните заболявания и намаляване на трудовите злополуки. Сертифицирането на системата за управление ще донесе ползи, чрез повишаване на доверието и имиджа на Дружеството сред клиентите и заинтересованите страни.
Дейност 6: Обучение за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и във връзка с внедряването и сертифицирането стандарт за здравословни и безопасни условия на труд - BS OHSAS 18001:2007 През 2011 г. е регистрирана една трудова злополука (на 08.08.2012 г.) с травма на зрителен орган при работа с Автомат за студено навиване на машини. Причините са: неидентифицирана опасност и неоценен риск. През 2012 г. са регистрирани две трудови злополуки: на 09.01.2012 г. трудова злополука с временна неработоспособност на един работник на длъжност „Машинен оператор преси“ – травма на горен крайник с причина невнимание от страна на работника и на 09.11.2012 – нараняване на горен крайник на Оператор на машина за почистване на метални изделия – причината е нарушена инструкция за работа нараняване на горен крайник. При анализа на причините за възникналите злополуки е установена необходимостта от обезопасяване на използваните машини и оборудване, както и провеждане на обучение на персонала за спазване на инструкциите за безопасност при работа. В рамките на изпълнение на проекта е предвидено да се проведе обучение за запознаване на персонала с особеностите при работа с предвиденото по проекта оборудване - защитни светлинна завеса, както и запознаване на персонала с със специфичните изисквания на стандарта BS OHSAS 18001:2007.
Дейност 7: Информираност и публичност Информирането на широката общественост и заинтересованите страни за финансовото подпомагане, което е отпуснато на Дружеството за изпълнението на предвидените дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъде осъществено при стриктно спазване на правилата и изискванията, посочени в: Регламент (ЕК) № 1828/2006 и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Структурата и съдържанието на информационните материали и документи ще бъдат обсъдени в екипа по управление на проекта с оглед спазването на определените изисквания за визуализация.
Дейност 8:Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените в договора дейности. Това предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани с работата и спецификата на управлението на дейности в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, членовете на екипа ще създадат и поддържат ефективна система за вътрешна комуникация, редовни срещи с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия. Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол ще продължат през целия период на изпълнение на проекта и ще се изпълняват съобразно изискванията, заложени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 332 BGN
Общ бюджет: 110 659 BGN
БФП: 110 659 BGN
Общо изплатени средства: 110 659 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 110 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 110 659 BGN
2015 0 BGN
110 659 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 94 060 BGN
2015 0 BGN
94 060 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 599 BGN
2015 0 BGN
16 599 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз