Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0054-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-10
Наименование: Професионално развитие за оказване на по-качествени осигурителни услуги
Бенефициент: Национален осигурителен институт
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетенциите на служителите в НОИ за оказване на по-качествени и ефективни осигурителни услуги
Дейности: 1. Обучения по комуникативни умения за работа с клиенти Дейността се състои от две поддейности: Подготовка на техническо задание и процедура за избор на външен изпълнител Провеждане на обученията Обученията ще бъдат проведени от външен изпълнител и ще обхванат 280 служители в приемните на всички териториални поделения на НОИ в страната. Изпълнителят ще осъществи следните компоненти на дейността: Разработване на учебна програма и график за провеждане на обученията в териториалните поделения Подготовка на учебни материали Провеждане на двудневни курсове с 28 групи (средно по 10 души) в 28-те териториални поделения на НОИ Оценка и сертифициране на участниците НОИ ще осигури подходящи оборудвани помещения за провеждането на обученията във всяко населено място на съответното териториално поделение.
2. Обучения за професионално развитие свързано с предоставянето на електронни услуги Обученията ще се проведат от Института по публична администрация. Каталогът на програмите за 2013 година в раздел “Електронно правителство” предлага курсове, които съответстват напълно на потребностите дефинирани в т. 2.2. от проектното предложение: “Системи за управление на информационната сигурност” (ИТО –3) и “Configuring, managing and maintaining Windows Server 2008 (advanced course) (ИТО-30). В курса ИТО –3 ще бъдат включени общо 40 програмисти и експерти от информационните звена на специализираната администрация (по eдин участник от всяко териториално поделение и 12 участника от ЦУ на НОИ). В курса ИТО –30 ще бъдат включени общо 68 програмисти и експерти (по двама участника от всяко териториално поделение и 12 участника от ЦУ на НОИ).
3. Дейности за информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел популяризиране и представяне на проекта. С нейното реализиране ще се постигне запознаване на широк кръг от лица и медии с целите и ефекта от проекта. В рамките на тази дейност ще се реализират публични прояви, разпространяване на информация чрез интернет и медийни публикации. Основните компоненти на дейността са следните: • Стартовата информация за проекта ще бъде представена на социалните партньори на първото заседание на Надзорния съвет на НОИ след началото на проекта. Ще бъде извършено и оповестяване в медиите • На интернет сайта на НОИ ще бъде създаден раздел за публикуване на актуална информация по проекта • Периодично ще се оповестяват в медиите резултатите от провежданите обучения • В печатната база на НОИ ще бъдат изработени и размножени бланки и документи с логото на проекта • Ще бъде проведена заключителна конференция (логистично организирана от външен изпълнител) с участието на социалните партньори и неправителствени организации на клиентите на НОИ, на която ще бъдат представени основните резултати и ангажиментите на НОИ за постигане на устойчивост.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МОБИ-2"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 920 BGN
Общ бюджет: 59 082 BGN
БФП: 59 082 BGN
Общо изплатени средства: 59 082 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 984 BGN
2014 41 098 BGN
2015 0 BGN
59 082 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 286 BGN
2014 34 934 BGN
2015 0 BGN
50 220 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 698 BGN
2014 6 165 BGN
2015 0 BGN
8 862 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени
Индикатор 5 Проведени обучения
Индикатор 6 Служители със сертификат
Индикатор 7 Дейност 1: Обучени лица
Индикатор 8 Дейност 1: Обучени жени
Индикатор 9 Дейност 1: Относителен дял жени
Индикатор 10 Дейност 1: Служители със сертификат
Индикатор 11 Дейност 1: Относителен дял със сертификат
Индикатор 12 Дейност 1: Печатни копия
Индикатор 13 Дейност 2: Обучени лица
Индикатор 14 Дейност 2: Обучени жени
Индикатор 15 Дейност 2: Относителен дял жени
Индикатор 16 Дейност 2: Служители със сертификат
Индикатор 17 Дейност 2: Относителен дял със сертификат
Индикатор 18 Дейност 2: Брой конфигурирани нови електронни услуги в информационната система на НОИ
Индикатор 19 Дейност 3: Създадена рубрика за проекта на сайта на НОИ
Индикатор 20 Дейност 3: Разпространени прессъобщения
Индикатор 21 Дейност 3: Медии, които са публикували материали
Индикатор 22 Дейност 3: Публикации
Индикатор 23 Дейност 3: Проведена конференция
Индикатор 24 Дейност 3: Разработени и разпространени информационни материали за конференцията ( доклади и презентации )


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз