Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0049-C0001
Номер на проект: A12-22-39
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите на общината за пo- ефективно изпълнение на преките им задължения и функции и предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Сапарева баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Сапарева баня
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на служителите на общината за по - ефективно изпълнение на преките им задължения и функции и предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител и счетоводител. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Г-жа Даниела Кьосева ще отговаря за цялостното организиране, реализиране и отчитане на проекта; управлението и мониторинга на осъществяваните дейности, както и всички организационни въпроси, касаещи реализацията на предвидените обучения. Ще отговаря за кореспонденцията с изпълнителите и държавните ведомства и ще докладва за напредъка на проекта и за идентифицираните проблеми, с цел те да бъдат решени в най-кратки срокове. Предвид отличните му организационни и управленски умения, ще изпълнява длъжността „Ръководител на проекта“. Г-жа Виолета Палева - счетоводител на проекта, който ще отговаря за реализирането на предвидените разходи и счетоводното отчитане на проекта. Счетоводителят ще осъществява финансовия мениджмънт на проекта - ще следи за правилното изразходване на средствата, плащането на избраните изпълнители, както и ще е изцяло отговорен за изготвянето на искания за плащане и финансовата част на междинни/финален отчети. *Към проектното предложение са приложени копия на автобиографиите на членовете на екипа.
Дейност 2: Езикови обучения Обучението ще обхване 35 служители от общинска администрация и подчинените й структурни звена. Предвидената форма на обучение е модулна (150/200 учебни часа), със занятия по два пъти седмично, с продължителност 5 учебни часа. Обучението ще бъде проведено по отделни групи, разделени в 3 нива А1, А2, В2 и C1 и. Ще включват теоретична и практическа част. Целта на обучението е да се повиши езиковата грамотност на служителите чрез придобиване на основни и надграждащи знания по английски език. Броят на хората по групи е определен след направен анализ на базовото ниво на владеене на езика от всеки един служител, както и на изявено желание за преминаване през повече от едно ниво, с цел надграждане и затвърждаване на получените знания. Разпределението по ниво/брой е както следва: Ниво А1 – 11 служителя – 150 учебни часа; Ниво А2 – 14 служителя – 150 учебни часа; Ниво В2 и С1 – 10 служителя – 200 учебни часа; Процедурата за избор на изпълнител ще бъде организирана и проведена съгласно изискванията на ЗОП (публична покана). Езиковите курсове завършват със сертификат за преминатото ниво на обучение.
Дейност 3: Обучения в ИПА Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2013 г.: 1. Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация (ЧР-3)- 4 служителя, двудневно обучение 2. Публичен имидж – елемент на доброто управление (УА -6) – 5 служителя за 3 дневно обучение 3. Делова Етика (УА – 7) – един служител, 2-дневно обучение 4. Изграждане на публичен имидж (ЕФ – 4) 2 служители, 2-дневно обучение 5. Държавен протокол и церемониал (ЕФ – 7) – 2 служителя на 2-дневно обучение 6. Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми (ЧР – 4) – 2 служителя на 2-дневно обучение 7. Е-правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие (ИТО – 1) – 2 служителя на 2-дневно обучение 8. Административно обслужване (ИТО – 4) – 5 служителя на 2-дневно обучение 9. Работа с електронно подписани документи (ИТО – 5) – еднодневно обучение на 5 служителя 10. Прилагане на гражданския процесуален кодекс (за не юристи) (ПР-8) – 1 човек на 1,5-дневно обучение 11. Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР–9) – един служител, 1,5 дни 12. Презентационни умения. MS Power point (ИТО–23) – 3 служителя, за 3 дни 13. Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2) – един служител за 2 дни.
Дейност 4: Провеждане на външни специализирани обучения за повишаване квалификацията на служителите 1. Компютърни знания и умения: • Office 2007/2010 – ниво начинаещи 3 служителя; • Office 2007/2010 – ниво напреднали 13 човека; • Photoshop CS5 – 6 човека. 2. Ключови компетенции: • Лидерски умения и екипна ефективност – 8 човека; • Умения за управление на стреса и управление на времето – 9 човека; • Европейско гражданство и работа в интелектуална среда – 12 човека; • Комуникативни и презентационни умения – 15 човека; • Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти – 15 човека; Процедурата за избор на изпълнител ще бъде организирана и проведена съгласно изискванията на ЗОП (публична покана).
Дейност 5: Информация и публичност За достигане на максимална публичност и прозрачност ще бъдат предприети следните конкретни мерки: • Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. • Изработване на 4 банера и 1000 брошури с информация за проекта. • Закриване на проекта с пресконференция за постигнатото по проекта. • Организация на публикации в печатните медии и излъчвания в електронните медии. Процедурата за избор на изпълнител ще бъде организирана и проведена съгласно изискванията на ЗОП (публична покана).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Дупница Медиа Нет ЕООД
ИНФРАКОНСТРУКТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 935 BGN
Общ бюджет: 15 539 BGN
БФП: 15 539 BGN
Общо изплатени средства: 15 017 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 987 BGN
2014 - 2 970 BGN
2015 0 BGN
15 017 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 289 BGN
2014 - 2 525 BGN
2015 0 BGN
12 764 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 698 BGN
2014 - 446 BGN
2015 0 BGN
2 253 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1 : Проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1 : Обучени служители на община Сапарева баня
Индикатор 10 Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 11 Дейност 2: Обучени служители-от тях % жени
Индикатор 12 Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 15 Дейност 3: Обучени служители-от тях % жени
Индикатор 16 Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 3 : Получени сертификати
Индикатор 18 Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 19 Дейност 4: Обучени служители-от тях % жени
Индикатор 20 Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 21 Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 22 Дейност 5: Организирани и проведени пресконференции радио-реклами
Индикатор 23 Дейност 5: Отпечатани брошури
Индикатор 24 Дейност 5: Публикувани материали и представяне на проекта на Интернет страницата на община Сапарева баня


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз