Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0381-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02025
Наименование: "Подкрепа за стартирането на самостоятелна стопанска дейност на фирма Уейк Къмпани ЕООД"
Бенефициент: "УЕЙК КЪМПАНИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 04.06.2013
Дата на приключване: 04.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насърчаване на стартирането и/или развитието на самостоятелна стопанска дейност на целевата група чрез предоставяне на услуги по кандидатстване, разработване и управление на проекти по линия на Оперативните програми на ЕС
Дейности: Дейност 1 – Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта. За успешното изпълнение на дейностите по проекта е необходимо сформиране на експертен екип. Общата задача на екипа е да направлява, координира и контролира цялостното изпълнение на проекта, така че да бъдат изпълнени заложените цели. Екипът по организация и управление на проекта ще се състои от 3 (трима) души, всеки от които ще носи отговорност за извършването на определен набор дейности. Екипът по управление ще осъществява непрекъснат мониторинг и контрол върху напредъка на проекта. Ще се следи за законосъобразността, целесъобразността, изпълнение в срок на дейностите и в съответствие с постигане на целите на проекта (мониторинг и оценка на протоколи, финансови и технически отчети, работа на подизпълнителите и др). Подборът на екипа ще бъде напълно прозрачен и няма да се налагат ограничения по отношение на пол, образователен ценз, икономическо състояние, социална, етническа и религиозна принадлежност или какъвто и да е друг ограничаващ кандидатите признак. Сформираният екип ще провежда редовно всеки месец заседания, на които ще бъдат разпределяни задачите на екипа за следващия месец и ще бъдат представяни месечните доклади на членовете на екипа. След всяко заседание, ще бъде изготвен протокол, от който ясно ще се вижда напредъка по проекта. При необходимост ще се провеждат и извънредни заседания. На първоначалната среща на екипа ще бъдат изпълнени следните дейности: •Запознаване на екипа с целите, дейностите и времевия график на проекта; •Ясно формулиране и разпределяне на задачите и отговорностите на всеки член на екипа; •Ще бъде разяснен план-графикът на проекта и ще бъде разработен детайлен такъв. В случай на възникнали непредвидени обстоятелства, план-графикът ще бъде актуализиран. •Актуализация на план-графика на тръжните процедури и план-графика на плащанията. •Определяне на вътрешни правила за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване; Вътрешният мониторинг ще се осъществява на база на изготвения през първия месец план за вътрешен мониторинг на проекта. Планът ще включва заложените индикатори, времеви графици за проверка и отговорни лица за всяка фаза на оценка.
Дейност 2: Стартиране на стопанската дейност на фирмата и наем на офис помещение Чрез реализацията на настоящата дейност ще бъде създаден съвременен Европейски център подпомагащ фирмите и/или безработните лица в подготовката, разработването и управлението на проекти по Европейските програми. Целта на фирмата е насърчаване на безработните лица, представителите на микро, малките и средни предприятия да се възползват от предлаганите безвъзмездни финансови помощи по програмите на ЕС. Клиенти на фирмата могат да бъдат както физически, така и юридически лица, кандидатстващи като производствени предприятия или в сферата на услугите, селски туризъм, земеделски производители, иновативни стартиращи предприятия и др. Основни дейности, които ще извършва фирмата са: -Предпроектно консултиране – насочване на клиента към интересуващи го програми, възможностите за кандидатстване, предоставяне на актуална информация касаеща проекта, срокове за кандидатстване и др. Предоставяне на подробна консултация и анализ на индивидуалния проект, чрез разглеждане на потенциала на проекта, евентуалната възможност за финансиране, съобразено с всички критерии и изисквания към съответната програма. -Цялостна подготовка на проект за кандидатстване по избрана програма – разработка на цялостен индивидуален проект от първоначалната идея до краен завършен вариант, с който може директно да се кандидатства по програма за финансова подкрепа. -Изготвяне на SWОT анализ на инвестиционния проект; -Защита на проекта пред финансиращите институции ; -Управление на проекти до етап на окончателно финансиране - подкрепа при изпълнение, мониторинг и отчитане на проекти; -Подготовка на тръжни документи в съответствие с изискванията на ПМС 55/12.03.2007; ЗОП или НВМОП; Потенциалът за развитие на фирмата е много голям, тъй като на база направена справка в ИСУН и НСИ , в регион Североизточен има регистрирани 50 454 предприятия и одобрени бенефициенти по различните програми – 362бр. Със самонаетото лице ще бъде сключен трудов договор за дейностите по разработване и управление на Европейски проекти. Самонаетото лице е дипломиран бакалавър по Международни икономически отношения и е преминало обучение за Разработване и управление на Европейски проекти. Самонаетото лице ще може да използва знанията от това обучение за дейностите по консултиране, разработване и управление на проекти на клиенти на фирмата. То ще осъщестява непрекъснат контакт с всички клиенти, ДО, УО и/или други Национални и Европейски институции. След приключване на изпълнението на проекта фирма „Уейк Къмпани“ си поставя като цели : В краткосрочен план(до 1година) - фирмата ще бъде пазарен лидер, тъй като ще предлага услугите по предварително консултиране, разработване и управление на проекти на гъвкави цени и условия отговарящи на очакванията на клиентите; Фирмата предвижда да има поне 2 нови възложени за разработване и управление проекти; В средносрочен план (3-5 години)– фирма „Уейк Къмпани“ ЕООД ще притежава пазарен дял от 80 % на пазара на този вид услуги. Освен това фирмата ще има поне 5 сключени нови договори за разработване и управление проекти; В дългосрочен план (над 5 години)– фирмата ще запази висок пазарен дял и ще има поне 7 сключени нови договори за разработване и управление проекти; Популяризиране на предлаганите услуги: 1. Самонаетото лице ще е натоварено и с дейностите по намиране на нови клиенти, като за тази цел ще се направи проучване в региона. Ще се организират множество срещи между фирмата и клиентите, за да може те да бъдат запознати с възможностите за финансиране по ОП; 2. На създадената корпоративна интернет страница на фирмата ще бъде направена оптимизация за интернет търсачките за бързо, лесно и ефективно откриване на фирмата от клиенти ; Фирмата предвижда да наеме офис, където ще се извършват дейностите по разработване и управление на проекти, ще се провеждат срещи с клиенти и ще се извършват всички дейности свързани с функционирането на предприятието;
Дейност 2.1 : Разработване на бизнес стратегия за развитие на фирмата; Настоящата дейност предвижда разработване на цялостна стратегия, която трябва да съдържа: Анализи: 1. Анализ на пазара на този вид услуги; 2. Анализ на дейността на фирмата; 3. Анализ на конкурентите; 4. Анализ и предложения за ценообразуване на предлаганите услуги; Предложения: 5. Дефиниране на концепция за развитие на фирмата през следващите години – като гаранция за устойчивост на проекта; 6. Предложения за взаимстване на добри практики в сферата на консултирането и разработването на Европейски проекти; 7. Дефиниране на начините за популяризиране на фирмата пред клиенти; Разработването на стратегия за развитие на фирмата е от изключително значение, тъй като чрез нея ще могат да бъдат постигнати конкурентни предимства за в бъдеще. Тя ще отговори на въпросите за ценообразуването, пазарно позициониране, дефиниране на подробни и ясно измерими цели и др. Стратегията е гарант за устойчивостта на проекта;
Дейност 3: Оборудване на предприятието с необходимите активи-материали, консумативи, ДМА и ДНА; За успешното изпълняване на предвидените дейности и ефективното функциониране на предприятието е необходимо да бъдат закупени следните ДМА и ДНА: 1. Компютърна конфигурация-1бр., която ще се използва от самонаетото лице и ще служи за разписването на проекти на клиентите на фирмата, както и за извършването на административните дейности по проекта. 2. Сървър 1бр;- Закупуването на сървър е изключително важно, тъй като чрез него ще бъдат съхранявани всички документи и материали на клиентите като същевременно ще бъде предоставена възможност за непрекъснат защитен отдалечен достъп на самонаетото лице и на клиентите до цялата документация по техните проекти. това, сървъра ще бъде използван за хостване на корпоративната интернет страница на фирмата. 3. 1 бр. Проектор, който ще бъде използван по време на срещи в офиса на фирмата за презентации и съгласуване на разработваните проекти между страните; 4. 1бр. мултифункционално устройство – включващо в себе си скенер, принтер, копир. Закупуването на този вид устройство е необходимо за разпечатването на различни документи и материали, както и за извършването на различни административни дейности във фирмата. 5. Факс – 1бр; - необходим за комуникацията с ДО и други органи на националните и Европейски институции; 6. Гигабитов Маршрутизатор -1бр- необходим за качествената и сигурна интернет връзка на офис помещението. Гигабитовият маршрутизатор ще филтрира нежелания външен достъп до сървъра, като по този начин проектите на клиентите ще бъдат ефективно защитени; 7.Закупуване на корпоративна интернет страница – чрез нея ще се осъщестяват дейностите по Информиране и публичност(Дейност 4), както и ще послужи за комуникация с настоящи и бъдещи клиенти на фирмата. Интернет страницата ще се състои от отделни модули, които ще позволяват изпращане на директни запитвания от клиенти към фирмата. На корпоративната интернет страница ще бъде направена SEO оптимизация, чрез която фирмата ще бъде лесно откривана при търсене от потребителите в интернет. Освен това, за да се извършват ефективно всички административни и консултантски дейности в предприятието е изключително важно да бъдат закупени следните материали и консумативи: Те ще бъдат изключително използвани за основната дейност на предприятието – разработването, управлението на Европейски проекти. Материали: -Папки-класьори – 20бр; USB флаш памети 4ГБ – 2бр; Перфоратор – 2бр;Телбод устройство – 2бр; Диспенсър за тиксо – 2бр; Макетен нож – 2бр; Ножици – 2бр; Органайзър за бюро – 2бр; Поставки за визитки – 2бр; Слушалки с микрофон за компютър – 1бр; Кошче за отпадъци – 1бр; Поставки за документи за бюро – 5бр; Консумативи: -принтерна хартия А4 -10бр; Факс хартия – 5бр; Пощенски пликове C4 – 100бр; CD-ROM дискове – 50 бр; Тонер за принтер – 2бр; Самозалепващи се листчета – 5бр; Тиксо – 4бр; Цветни маркери – 8бр; Химикалки – 25 бр; Папки- 50бр;Джобове – 300бр; Сухо лепило – 2бр; Гума – 2бр; Кламери – 4бр; Телчета за телбод – 5бр;
Дейност 4: Визуализация, информиране и публичност на проекта; Екипът по проекта предвижда набор от мерки, чрез които ще бъде информирана обществеността, ще се придаде публичност на проекта и ще се популяризира приноса на ЕСФ и ОП „РЧР” за реализацията на настоящият проект. Дейностите, които ще бъдат изпълнявани включват: 1. Публикуване на актуална информация за напредъка на проекта на интернет страницата на фирмата и в различни социални мрежи, така че да бъде достъпна от всички заинтересовани страни; 2. Изготвяне на информационна табела в съответствие с изискванията посочени в Насоките за кандидатстване и Ръководството, с информация за проекта и приноса на ЕСФ и ОП „РЧР”. Табелата ще бъде поставена на видно място в/пред офиса на фирмата. – 1 бр. 3. Изработка и отпечатване на визуализационни стикери на закупеното оборудване. – 6 бр. 4. Изработка и отпечатване на визитки, които ще отговарят на изискванията в Ръководството за Информираност и публичност на ОП“РЧР“ – 1000бр; 5. Организиране и провеждане на информационна среща – 2бр. В рамките на тази дейност се предвижда провеждане на две информационни срещи: първата среща ще бъде във връзка със стартиране на проекта, с оглед популяризиране целите, дейностите и очакваните резултати; Втората среща ще се проведе след приключване на дейностите в края на проекта с цел отчитане на постигнатите резултати и планиране на бъдещи дейности; Срещите ще бъдат проведени в рамките на 1/2 ден в наетия офис на компанията и на тях ще бъдат поканени всички заинтересовани страни.
Дейност 5: Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта. Мониторингът върху проекта ще се изпълнява непрекъснато и е важна част за доброто управление на проекта като цяло. Дейността е хоризонтална и ще се осъществява съгласно изискванията на приложените към пакета документи за кандидатстване Общи и Специални условия на договора за безвъзмездна финансова помощ и приложения. Върху проекта ще бъде осъществявано вътрешно и външно наблюдение. Екипът по управление на проекта ще следи за доброто управление на проекта като предвижда извършването на серия от дейности с цел пълна прозрачност на изразходваните средства: -Ръководителят на проекта ще докладва за напредъка по проекта, за опасност от възникване на рискове от нередности, както и при възникнали неблагоприятни външни фактори. -Планът за вътрешен мониторинг включва извършване на 100% документална проверка и проверки на място, които ще се осъществява от екипа по проекта. - Организиране на система за архивиране на информацията по проекта, която ще бъде достъпна при осъществяване на проверки от страна на Управляващия орган на ОП”РЧР” или други органи. - Изготвяне на междинните и окончателния технически доклад в съответствие с образеца представен в Приложенията от Насоките за кандидатстване. -Съставяне на междинен доклад към ДО и Сертифициращия орган след приключване на Дейност 3 придружен с финансов отчет и с искане за междинно плащане . -За гарантиране на финансовата отчетност по проекта се предвижда използването на вътрешна система за одобряване на разходите, както и оторизация от ръководителя на проекта за разходи над определен размер. Създадената система за одобряване на разходите на изпълнителите ще е обвързана с доказване на извършената работа съобразно техническите спецификации. - В края на периода на изпълнение на проекта ще бъде направена проверка на междинните и окончателните финансови отчети и всички разходооправдателни документи по проекта за съответствие с изискванията на договарящия орган и законодателството на страната. -След приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен окончателен технически доклад до Договарящия орган, придружен от финансов отчет и опис на разходните документи. -Ще бъде открита и поддържана специална банкова сметка само и единствено за нуждите на проекта. Освен това, ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, счетоводно отразяване в регистри чрез подходяща и адекватна електронна система, ще бъдат начислявани и изплащани възнагражденията на административния експертен екип по проекта, ще се превеждат дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета, внасяни дължимите данъци. Предвижда се осъществяване на насрещни проверки при изразходване на средствата.Тази дейност продължава по време на целия период на изпълнение на проекта. Очаквани резултати от дейността: • Отлично управление на проекта; • Сведена до минимум възможност за поява на рискове от некачествено изпълнение на дейности по проекта; • Отчети от вътрешния мониторинг; • 6 бр. протоколи от междинни срещи по проекта; • Междинни технически доклади и финансови отчети; • Навременно изготвен и подаден междинен доклад; • Създадена ефективна система за отчетност на разходите по проекта; • Качествено реализиран проект; • Извършени 100% документална проверка и проверки на място; • 1 бр. протокол от финална среща по проекта; • Окончателен технически доклад и финансов отчет по проекта; • Навременно изготвен и подаден окончателен доклад. • 1 бр. искане за окончателно плащане по проекта;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БАЛИСТИК СЕЛ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 445 BGN
Общ бюджет: 14 239 BGN
БФП: 14 239 BGN
Общо изплатени средства: 12 117 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 117 BGN
2015 0 BGN
12 117 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 299 BGN
2015 0 BGN
10 299 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 818 BGN
2015 0 BGN
1 818 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз