Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0173-C0001
Номер на проект: ESF-2303-09-15001
Наименование: "Безопасни и здравословни условия на труд в МБАЛ "Света Екатерина - Димитровград" ЕООД"
Бенефициент: "Многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина - Димитровград" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Сформирането на квалифициран екип от експерти, едновременно познаващ изключително добре спецификата на дейността на болничното заведение, както и изцяло отговарящ на спецификата на проектното предложение, е ключов момент за осигуряване успешното управление на настоящия комплексен проект. Работата в екип, изразяваща се в много точно разпределение на задачите и отговорностите между всеки един от членовете на екипа, в пълно съответствие с изготвения план-график и определените сроковете за постигане на всяка една от дейностите, се разглежда като ключов фактор за успех. Поради това, с цел обезпечаване ефективното и навременно изпълнение на проектните дейности, ще бъде сформиран екип за изпълнение на проекта, който ще поеме ангажимент за неговата цялостна реализация. Чрез създаване на екип по управлението на проекта, “Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”- Димитровград” ЕООД, се ангажира да осигури постоянен контрол и координация в хода на неговата реализация. Основни функционални характеристики и отговорности на членовете на екипа ще обхващат: - Да ръководи цялостното изпълнение на проекта, като организира и контролира работата на екипа на проекта; - Да ръководи и контролира изготвянето на документация за избор на външни изпълнители на проектните дейности от страна на “Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”- Димитровград” ЕООД, и провеждането на тръжните процедури; - Да координира изготвянето на отчети по проекта и да следи за изпълнението на дейностите съгласно план-графика; - Да координира отношенията с избраните по реда на Закона за обществените поръчки външни изпълнители и да осъществява официалната комуникация с представителите на Управляващия и Договарящия орган. - Да ръководи срещите на екипа за вътрешен контрол и мониторинг; - Да отговаря за наблюдението и вътрешната оценка при изпълнението на дейностите. - Да осъществява оперативната комуникация с Управляващия и Договарящия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; - Да отговаря за изпълнение на задълженията на “Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”- Димитровград” ЕООД, по визуализацията и публичността на проекта; - Да отговаря за изработването на техническите отчети по проекта; - Да координира работата на екипа във връзка с вътрешното наблюдение на проекта и при необходимост предлага корективни действия на ръководителя. - Да отговаря за всички логистични, организационни дейности, свързани с подготовката за всяка една основна дейност по проекта; - Да организира и съхранява цялата документацията по проекта. - Да организиране счетоводната отчетност по проекта; - Изготвянето своевременно финансовите отчети и отчетите за потвърждение на разходите и др., съгласно изискванията на Управляващия орган и Договарящия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; - Целесъобразното използване на финансовите ресурси, извършването на плащания към изпълнители и изготвянето на съответните документи съобразно българското законодателство; - Координацията на финансовите дейности по реализацията на проекта и сроковете за плащанията на всеки етап; - Организиране на съхранението на финансовата документация по проекта. Като неразделна част от системата за вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението на проекта, експертите от екипа ще се събират на работни срещи не по-малко от веднъж месечно за периода на изпълнение на проекта. Работните срещи ще се организират с цел проследяване напредъка по отношение изпълнението на проектните дейности, постигането на дефинираните цели и заложени резултати, както и с оглед навременно идентифициране и успешно отстраняване на потенциални рискове и проблеми в процеса на реализация на проекта. В случай на необходимост, ръководителят на екипа или всеки друг негов член ще има възможността да свиква извънредни срещи.
Дейност 2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност С оглед постигане на проектните цели и оптимизиране безопасността на условията на труд на служителите на болничното заведение е необходимо да бъде извършена оценка на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието. Анализът ще допринесе за създаването на необходимите предпоставки за по-ефективно и ефикасно разходване на ресурсите на “Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”- Димитровград” ЕООД, което от своя страна ще резултира в повишаване производителността на труда. От ключово значение е набелязването на необходимите мерки за подобряване на условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител, избран по реда на Закона за обществени поръчки. Избраният изпълнител следва да изготви анализа, обект на настоящата проектна дейност, в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - по отношение на наличие на минимум следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. Раздел „Въведение” – в този раздел ще бъдат включени използваните изходни данни при изготвяне на анализа, ще описва характеристиките и състоянието на “Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”- Димитровград” ЕООД и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, - санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” – разделът ще включва информация за силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в “Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”- Димитровград” ЕООД В рамките на раздела ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Ще бъде представен подробен анализ и оценка на нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще бъде определено кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Анализът ще бъде онагледен от SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” – тази част на анализа има за цел да представи надлежно обосновка и описание относно това, при кои елементи на “Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”- Димитровград” ЕООД на основните и спомагателни дейности е налице необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” – разделът ще обхваща изводи за състоянието на “Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”- Димитровград” ЕООД и организацията на трудовия процес. В заключението на анализа ще бъдат определени приоритетите и необходимите действия и съответно необходимите за изпълнението на всяко от тях ресурси.
Дейност 3 Модернизация и обезопасяване на технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. С оглед изпълнение на предписанията в следствие на изготвената оценка на риска на работното място, болничното заведение планира реализацията на настоящата дейност, свързана с модернизация и обезопасяване на технологични процеси, машини и съоръжения, пряко свързани с подобряване условията на труд на заетите. Поради необходимостта от предпазване от увреждане на опорно-двигателния апарат на персонала на болничното заведение, породен от спецификата на дейността, свързана с продължително седене в статична поза и изпълнение на предписанията на службата по трудова медицина, в настоящия проект се предвижда закупуване на ергономични столове, предназначени за следните отдели и служители: Административен персонал (Главна сестра, ОАСД, ТРЗ, Специалист БТ, Административен секретар, ОрганизаторМТС), ДО (медицински сестри); КЛ (лаборанти); РО (лаборанти); ПАО (лекари и лаборанти); регистрация (медицинска сестра); Стерилизация (медицинска сестра); Инфекциозно звено (кодировчик); Счетоводство (РСО, Счетоводител, отччетник счетоводител, касиер); Кухня (инструктор лечебно хранене; началник склад); Аптека (Началник отделение, помощник фармацевти); ТЕЛК (председател ТЕЛК; лекари, технически секретар). Най-честата работна поза на тези служители е седящата, тъй като работата им е свързана с дейности с видеодисплей, за които е характерно статичното натоварване на мускулноскелетната система от статичната работна поза.Към настоящия момент служителите в болничното заведение, чиято работа е свързана с продължително седене в статична поза, работят на неергономични, остарели столове, което води до проблеми и увреждания на опорно-двигателния апарат. С цел създаване на здравословни условия на труд и изпълнение на предписанията на база оценката на риска, се предвижда закупуването на 53 броя ергономични офис столове, осигуряващи комфорт и ефективност при работа, с високо ниво на ергономичност, със средно висока облегалка с възможност за регулиране с цел осигуряване на добра опора на долната част на гърба и кръста, статична връзка между седалката и облегалката, възложност за нагласяне на височината на стола. С оглед необходимостта от предпазване на заетите лица в болничното заведение, изложени на продължителна работа с видеодисплеи, свръзана с дразнене на зрителния анализатор, в проектното предложение се предвижда закупуване на монитори, предпазващи от увреждания и създаващи по-здравословни и безопасни условия на труд на служителите. Предвидените за закупуване монитори са предназначени за следните отдели и служители: Административен персонал (Главна сестра, ОАСД, ТРЗ, Специалист БТ, Административен секретар, ОрганизаторМТС), ДО (медицински сестри); КЛ (лаборанти); РО (лаборанти); ПАО (лаборанти); регистрация (медицинска сестра); Инфекциозно звено (кодировчик); Счетоводство (РСО, отчетник счетоводител, касиер); Кухня (инструктор лечебно хранене; началник склад); Аптека (Началник отделение, помощник фармацевти); ТЕЛК ( технически секретар). Към настоящия момент болничното заведение разполага с морално остарели и амортизирани монитори, които не осигуряват необходимото ниво на защита при работа и крият висок риск от увреждане на зрението. Най-често срещаните проблеми и оплаквания при продължителна работа с видеодисплей сред служителите са зрителното напрежение,главоболието и замъгляването на зрението. Предвижда се закупуването на 36 броя монитори, отговарящи на съвременните стандарти и изисквания за осигуряване на защита при работа. Предвидената проектна дейност е планирана съобразно идентифицираните потребности на целевата група и заетите в болничното заведение и произлиза пряко от предписаните мерки за намаляване на идентифицираните рискове на работната среда. Предвидените за изпълнение мерки ще резултират в подобряване здравословните и безопасни условия на труд на служителите, в което число: подобряване чувството за комфорт на работещите с видеодисплей и намаляване честотата и тежестта на оплакванията от зрителната и мускулно-скелетната система.
Дейност 4 Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло За целите на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е необходимо закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства за болничните служители, включени в приложения към настоящия проект утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Основна цел е да се подобри защитата от рисковете на работното място с помощта на нови лични предпазни средства. Специалното работно облекло ще осигури по-голяма защита при работа и съответно ще допринесе за здравословни условия на труд. Планира се закупуването на следното специално работно облекло и ЛПС: Опасност: Работа с биологичен материал, риск при контакт с пациенти , опасност от зараза с биологични агенти  латексови ръкавици, хирургични –22680 чифта – латексовите ръкавици, които се използват в операционна зала и в АГ отделение на болничното заведение, са средно по 90 чифта на ден. На ден в болницата се извършват средно 3 операции, при среден брой на персонала, участващ в операция - 6 души. В допълнение, на ден в болничното заведение се извършват не по-малко от 20 гинекологични прегледа на родилки и други гинекологични пациенти, вкл. на новородени. Такива прегледи се извършват два пъти дневно на всеки пациент в АГ отделение. С оглед на това и на база на изчисления за 252 работни дни през 2013 година, болничното заведение има необходимост от закупуване на 22680 чифта латексови ръкавици, стерилизирани, за рамките на 12 месеца, каквато е продължителността на изпълнението на настоящия проект.  латексови ръкавици, нестерилни, с талк – 628236 чифта – латексовите ръкавици са абсолютно необходимо лично предпазно средство за по-голямата част от служителите на болничното заведени – за медицинския персонал (Изключение правят служителите в администрацията, счетоводния отдел, кухнята, транспортното звено и аптеката). Латексовите ръкавици се използват еднократно от медицинския персонал, с оглед спазване на всички предписания и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в т.ч. с оглед предоставяне на качествено здравно обслужване на пациентите. На ден в болничното заведение са необходими 2493 чифта латексови ръкавици, като с оглед на изчисления на база 252 работни дни през 2013 година, болничното заведение има необходимост от закупуване на 628 236 чифта латексови ръкавици за периода на изпълнение на проекта.  предпазна медицинска маска - 55440 броя - конкретните опасности, за които се прилага предпазна медицинска маска като ЛПС, са при работа с биологичен материал, риск при контакт с пациенти, опасност от зараза с биологични агенти. Всички служители на болницата от вътрешно, хирургично, операционно отделение, ОАИЛ, ОТО, АГО, Очно отделение, НО, ДО, КЛ, РО и ПАО, е необходимо да използват ежедневно предпазни медицински маски по време на своята работа. На ден в болничното заведение са необходими по 220 броя предпазни маски. Общият брой предпазни маски за периода на изпълнение на настоящия проект е предвиден на база на броя маски, използвани на ден в болницата и с оглед на 252 работни дни през следващата 2013 г.  медицински калцуни – 7560 чифта– медицинските калцуни се използват от операционната сестра и операционния санитар на болницата, които са изложени на следните опасности - работа с биологичен материал, риск при контакт с пациенти, опасност от пренасяне на зарази с биологични агенти. На ден са необходими поне 30 броя медицински калцуни за медицинския персонал, като с оглед осигуряване на надеждна защита от посочените рискове, те следва да се използват еднократно. Общият брой на необходимите медицински калцуни за периода на изпълнение на настоящия проект е предвиден на база на броя калцуни, необходими за обезпечаване на дневното потребление на калцуни от операционните сестри и санитарижв болницата и с оглед наличието на 252 работни дни през следващата 2013 г.  медицинска шапка тип боне – 7560 броя – медицинската шапка тип боне е необходима за операционните сестри и санитари за работа в операционна зала. Дневно болничното заведение се нуждае от 30 броя медицински шапки тип боне, като те се използват еднократно. Общият брой на необходимите медицински шапки за периода на изпълнение на настоящия проект е предвиден на база на броя медицински шапки тип боне, използвани на ден в болницата и с оглед наличието на 252 работни дни през следващата 2013 г.  предпазни очила за работа в операционна зала – 22 броя – предпазните очила имат едногодишен срок за износване и се използват от служителите в ПАО (по 1 брой за лекар и 1 брой за лаборант), лаборантите в КЛ (2 броя), лекарите в ХО (4 броя), ОТО (3 броя), очно и акушеро-гинекологично отделения (2 броя за лекари в очно отделение и 3 за лекарите от АГО), лекари и анестезиологични сестри от ОАИЛ (съответно 1 брой за лекар и 1 брой за анестезиологична сестра), както и в операционно отделение (3 броя за операционни сестри и 1 брой за операционен санитар). Предпазните очила се използват с оглед на минимизиране опасностите за служителите при работа с биологичен материал, риск при контакт с пациенти, опасност от зараза с биологични агенти. Към настоящия момент, болничното заведение не разполага с достатъчно на брой предпазни очила, а наличните следва да бъдат подновени, тъй като са силно амортизирани. С оглед на това, в проекта се предвижда закупуването на 1 брой предпазни очила за всеки служител, който, съгласно приложения списък на ЛПС следва да разполага с такива за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.  операционна манта – 88 броя – операционната манта има едногодишен срок на износване, като в проектното предложение се предвижда закупуване на 88 броя операционни манти – по една за всеки служител на болничното заведение, който е необходимо да бъде осигурен с операционна манта с оглед на минимизиране опасностите за служителите при работа с биологичен материал, риск при контакт с пациенти, опасност от зараза с биологични агенти – 18 броя за лекарите от ХО, 18 броя за операционните сестри и 1 брой за операционен санитар; 1 брой за лекар от ОАИЛ и 1 брой за анестезиологична сестра от ОАИЛ; 18 броя за лекари от ОТО; 18 броя за лекари от АГО и 6 за акушерки; 6 броя за лекари от очното отделение и 1 брой за лаборант от ПАО. Наличните към момента операционни манти не са достатъчно на брой и са силно износени, което налага закупуването на нови операционни манти и осигуряване на всички лица, които следва да разполагат с такова специално работно облекло, с тях.  гумена престилка - 32 броя – гумените престилки имат едногодишен срок на износване. С оглед на това, болничното заведение планира закупуването на 32 броя гумени престилки – по една за всеки служител, който следва да разполага с такава, за периода на изпълнение на проекта: за лекари от ХО 3 броя; за операционните сестри от операционно отделение – 3 броя; 1 бр. За операционния санитар; по 1 брой за лекар и анестезиологична сестра от ОАИЛ; 3 броя за лекарите от ОТО; 3 бр. За лекарите от АГО и 1 за акушерка; 2 броя за лекарите от очно отделение; 1 бр. за началник отделение РО, 3 за лекарите и 3 бр. за лаборантите от РО; 1 бр за лекар от ПАО и 1 брой за лаборант от ПАО; 1 брой за главен готвач, 2 за готвачи, 1 брой за помощник готват и 1 брой за работник в кухнята. Към настоящия момент болничното заведение не разполага с достатъчно на брой гумени престилки, което прави невъзможно тяхната индивидуална употреба, като същевременно наличните престилки са износени и е необходима тяхната подмяна. С оглед изпълнение на предписанията по отношение на безопасните и здравословни условия на труд на служителите, в проекта се предвижда инвестиция в закупуване на гумени престилки. Опасност: Работа в йонизираща среда:  лъчезащитна престилка - 16 броя – лъчезащитната престилка се използва от медицинския персонал при работа в йонизираща среда - от травматолози по време на операции, в т.ч. при работа с рентгенови апарати, напр. при наместване на счупвания и при необходимост от наблюдение; необходимо е в операционна зала да има не по-малко от 3 престилки за операционните сестри, 1 за операционния санитар, 1 за лекар от ОАИЛ, 1 за анестезиологичната сестра от ОАИЛ, 3 броя за лекари от ОТО, 1 брой за началник отделение РО, 3 броя за лекари от РО и 3 броя за лаборанти от РО. Лъчезащитни престилки трябва да бъдат осигурени и за всички лекари и лаборатни в рентгеново отделение. Срокът им на износване е двугодишен. Болничното заведение към настоящия момент разполага с недостатъчно на брой престилки, като наличните са износени и съгласно предписанията следва да бъдат подновени.  лъчезащитна яка - 14 броя – болничното заведение предвижда закупуване по 1 брой лъчезащитна яка на всяко заето лице, което, съгласно приложения Списък на ЛПС следва да бъде осигурено с такова ЛПС – 3 броя за операционни сестри и 1 брой за операционен санитар, 1 брой за анестезиологична сестра от ОАИЛ и 1 брой за лекар от ОАИЛ, 3 броя за лекари от ОТО, 1 брой за началник отделение РО, 3 броя за лекари и 1 брой за лаборант от РО. Срокът им на износване е двугодишен. Болничното заведение към настоящия момент разполага с недостатъчно на брой лъчезащитни яки, като наличните са износени и съгласно предписанията следва да бъдат подновени, с оглед осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд на персонала.  лъчезащитна пола - 6 броя - болничното заведение предвижда закупуване по 1 брой лъчезащитна пола за всяко заето лице, което, съгласно приложения Списък на ЛПС следва да бъде осигурено с това ЛПС – 1 брой за операционна сестра, 1 брой за начаалник отделение РО, 3 броя за лекари и 1 брой за лаборант от РО. Срокът им на износване е двугодишен. Болничното заведение към момента на подаване на настоящото проектно предложение разполага с недостатъчно на брой лъчезащитни поли, като наличните са вече износени и съгласно предписанията следва да бъдат подновени, с оглед осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд на персонала.  лъчезащитни очила – 16 броя - болничното заведение предвижда закупуване по 1 брой лъчезащитни очила на всяко заето лице, което, съгласно приложения Списък на ЛПС следва да бъде осигурено с такова ЛПС – 3 броя за операционни сестри и 1 брой за операционен санитар; по 1 брой за лекари и анестезиологична сестра от ОАИЛ, 3 броя за лекари от ОТО, 1 брой за началник отделение РО и по 3 броя за лекари и лаборанти от РО. Срокът им на износване е двугодишен. Болничното заведение към настоящия момент разполага с недостатъчно на брой лъчезащитни очила, като същевременно наличните са износени, амортизирани и не осигуряват необходимото ниво на защита на служителите. Поради това те следва да бъдат подновени, с оглед осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд на персонала. Опасност: Работа със замърсени повърхности  киселинно устойчиви ръкавици – 1224 чифта – на месец в болничното заведение са необходими средно по 102 чифта киселинно устойчиви ръкавици – средно по 2 чифта ръкавици за всеки служител, чиято работа е свързана с работа със замърсени повърхности (санитари от ХО, ВО,Операционно отделение, ОАИЛ, ОТО, АГО, Очно отделение; НО, ДО, КЛ, РО, санитар, дезинфекционист и чистач от администрацията, главен готвач, готвач, помощник готвач, работник кухня, както и хигиенист в болничната аптека). С оглед на това и с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд на медицинския персонал на болницата, в настоящия проект се предвижда закупуването на 1224 чифта киселинно устойчиви ръкавици – обезпечаващи необходимостта от тях за период от 12 месеца – какъвто е периода на изпълнение на проекта. Специално работно облекло: От 2002 година болничното заведение не е правило инвестиции в подновяване на специалното работно облекло на служителите. Закупува се такова спорадично - в случай на новопостъпили служители, като често се налага самите служители да инвестират от собствени средства в закупуване на работно облекло. Към настоящия момент наличното специално работно облекло е напълно износено, като за много от длъжностите такова не е налично. С оглед на това, болничното заведение предвижда следните инвестиции в специално работно облекло в рамките на настоящия проект, които ще имат като пряк резултат оптимизиране на здравословните и безопасни условия на труд, мотивацията и удовлетвореността на служителите:  работен екип /туника и панталон/- бели, дълъг ръкав -171 броя – необходим при работа с биологичен материал, риск при контакт с пациенти , опасност от зараза с биологични агенти. Работните екипи са предназначени за следните служители на болничното заведение – 1 брой за началник отделение ВО; 7 броя за лекари от ВО; 14 броя за медицински сестри от ВО; 1 брой за началник отделение ХО; 5 броя за лекари и 12 броя за медицински сестри от ХО; 1 брой за началник отделение ОАИЛ, 5 броя за лекари и 10 за анестезиологичните сестри от ОАИЛ; 1 брой за началник отделение ОТО, 3 броя за лекари и 6 броя за медицински сестри от ОТО; 1 брой за началник отделение АГО, 3 броя за лекари и 11 броя за акушерки от АГО; 1 броя за началник очно отделение, 2 броя за лекари и 5 броя за медицински сестри от очно отделение; 1 брой за началник отделение НО, 5 броя за лекари и 10 броя за медицински сестри от НО; 1 брой за началник отделение ДО, 5броя за лекари и 19 броя за медицински сестри от ДО; 1 брой за началник отделение КЛ, 1 брой за лекари и 7 броя за лаборанти от КЛ, 1 брой за началник отделение РО, 3 броя за лекари и 7 броя за лаборанти от РО; по 1 брой работно облекло за лекар и лаборант от ПАО, за главна сестра, ОАСД, ТРЗ, Специалист БТ, Административен секретар и организатор МТС, 1 брой за медицинска сестра на регистратура,2 броя за медицински сестри в стерилизационно, 2 броя за кодировчици в Инфекциозно звено, по 1 брой за служителите в счетоводен отдел (счетоводител, РСО, отчетник счетоводител, касиер); 1 брой за инст. Лечебно хранене, 1 брой за началник склад, 1 брой за главен готвач, 2 броя за готвачи и ч за помощник готвач; 1 брой за началник отделение Аптека и 2 броя за помощник фармацевти; 1 брой за председател ТЕЛК, 2 броя за лекар ТЕЛК и 1 за технически секретар ТЕЛК. Срокът на износване на работния екип е едногодишен, с оглед на което, болничното заведение предвижда закупуване на 171 броя работни екипи – съответно по 1 брой за всеки служител, който съгласно Списъка на работните места и съответното специално работно облекло предназначено за опазване здравето и безопасността на работещите, следва да бъде обезпечен с такъв работен екип.  работен екип /туника и панталон/- бели, къс ръкав -171 броя - необходим при работа с биологичен материал, риск при контакт с пациенти , опасност от зараза с биологични агенти. Специалното работно облекло – работен екип (туника и панталон), бели с къс ръкав са предназначени за следните служители на болничното заведение: 1 брой за началник отделение ВО; 7 броя за лекари от ВО; 14 броя за медицински сестри от ВО; 1 брой за началник отделение ХО; 5 броя за лекари и 12 броя за медицински сестри от ХО; 1 брой за началник отделение ОАИЛ, 5 броя за лекари и 10 за анестезиологичните сестри от ОАИЛ; 1 брой за началник отделение ОТО, 3 броя за лекари и 6 броя за медицински сестри от ОТО; 1 брой за началник отделение АГО, 3 броя за лекари и 11 броя за акушерки от АГО; 1 броя за началник очно отделение, 2 броя за лекари и 5 броя за медицински сестри от очно отделение; 1 брой за началник отделение НО, 5 броя за лекари и 10 броя за медицински сестри от НО; 1 брой за началник отделение ДО, 5броя за лекари и 19 броя за медицински сестри от ДО; 1 брой за началник отделение КЛ, 1 брой за лекари и 7 броя за лаборанти от КЛ, 1 брой за началник отделение РО, 3 броя за лекари и 7 броя за лаборанти от РО; по 1 брой работно облекло за лекар и лаборант от ПАО, за главна сестра, ОАСД, ТРЗ, Специалист БТ, Административен секретар и организатор МТС, 1 брой за медицинска сестра на регистратура,2 броя за медицински сестри в стерилизационно, 2 броя за кодировчици в Инфекциозно звено, по 1 брой за служителите в счетоводен отдел (счетоводител, РСО, отчетник счетоводител, касиер); 1 брой за инст. Лечебно хранене, 1 брой за началник склад, 1 брой за главен готвач, 2 броя за готвачи и ч за помощник готвач; 1 брой за началник отделение Аптека и 2 броя за помощник фармацевти; 1 брой за председател ТЕЛК, 2 броя за лекар ТЕЛК и 1 за технически секретар ТЕЛК. Срокът на износване на работния екип е едногодишен, с оглед на което, болничното заведение предвижда закупуване на 171 броя работни екипи – съответно по 1 брой за всеки служител, който съгласно Списъка на работните места и съответното специално работно облекло предназначено за опазване здравето и безопасността на работещите, следва да бъде обезпечен с такъв работен екип.  работни обувки /кожени, ортопедични/ - 235 чифта- необходими за всички служители на болничното заведение, при работа с биологичен материал, риск при контакт с пациенти , опасност от зараза с биологични агенти. Работни обувки следва да бъдат осигурени за следните служители на болничното заведение: 1 чифт за началник отделение ВО; 7 чифта за лекари от ВО; 14 чифта за медицински сестри от ВО и 6 чифта за санитари от ВО;1 чифт за началник отделение ХО; 5 чифта за лекари и 12 чифта за медицински сестри от ХО; 6 чифта за санитари от ХО; 5 за операционни сестри и 5 за операционни санитари;1 чифт за началник отделение ОАИЛ, 5 чифта за лекари и 10 за анестезиологичните сестри от ОАИЛ; 4 чифта за санитари от ОАИЛ; 1 чифт за началник отделение ОТО, 3 чифта за лекари и 6 чифта за медицински сестри от ОТО; 3 чифта за санитари;1 чифт за началник отделение АГО, 3 чифта за лекари и 11 чифта за акушерки от АГО; 5 чифта за санитари от АГО; 1 чифт за началник очно отделение, 2 чифта за лекари и 5 чифта за медицински сестри от очно отделение; 2 чифта за санитари от очно отделение;1 чифт за началник отделение НО, 5 чифта за лекари и 10 чифта за медицински сестри от НО; 5 чифта за санитари от НО; 1 чифт за началник отделение ДО, 5 чифта за лекари и 19 чифта за медицински сестри от ДО; 5 чифта за санитари от ДО; 1 чифт за началник отделение КЛ, 1 чифт за лекари и 7 чифта за лаборанти от КЛ, 2чифта за санитари от КЛ;1 чифт за началник отделение РО, 3 чифта за лекари и 7 чифта за лаборанти от РО, 1 за санитар; по 1 чифт за лекар и лаборант от ПАО, за главна сестра, ОАСД, ТРЗ, Специалист БТ, Административен секретар и организатор МТС, санитар, дезинфекционист и чистач, 1 чифт за медицинска сестра на регистратура,2 чифта за медицински сестри в стерилизационно, 2 чифта за кодировчици в Инфекциозно звено, по 1 чифт за служителите в счетоводен отдел (счетоводител, РСО, отчетник счетоводител, касиер); 1 чифт за инст. Лечебно хранене, 1 чифт за началник склад, 1 чифт за главен готвач, 2 чифта за готвачи и ч за помощник готвач; 1 брой за началник отделение Аптека и 2 чифта за помощник фармацевти; 1 чифт за председател ТЕЛК, 2 чифта за лекар ТЕЛК и 1 за технически секретар ТЕЛК; 3 чифта за огняри и 2 за електро-монтьори; 1 чифт за работник кухня, 5 за шофьори и 1 за хигиенист в Аптеката. Срокът на износване на работните обувки е едногодишен, с оглед на което, болничното заведение предвижда закупуване на 235 чифта – съответно по 1 чифт за всеки служител.  работен екип /туника и панталон/- цветни, дълъг ръкав – 54 броя работните екипи, цветни с дълъг ръкав, са с едногодишен срок на износване, като в настоящия проект се предвижда закупуването на 54 броя такива работни екипи – по един за всеки служител, заемащ длъжност, при която е необходимо наличието на такова специално работно облекло – 6 броя за санитари ВО, 6 броя за санитари ХО, 5 за операционни сестри и 5 за операционни санирати; 4 за санитари ОАИЛ, 3 за санитари в ОТО, 5 за санитари в АГО, 2 за санитари в очно отделение, 5 за санитари в НО; 5 за санитари в ДО; 2 за санитари в КЛ; 1 за санитар в РО, по 1 за санитар, дезинфекционист и чистач в администрацията; 1 за работник кухня, 1 брой за хигиенист в Аптеката, видно и от приложения Списък на работните места и съответното специално работно облекло предназначено за опазване здравето и безопасността на работещите и списъка на лицата по длъжности.  работен екип /туника и панталон/- цветни, къс ръкав - 54 броя – работните екипи, цветни с къс ръкав, са с едногодишен срок на износване, като в настоящия проект се предвижда закупуването на 54 броя такива работни екипи – по един за всеки служител, заемащ длъжност, при която е необходимо наличието на такова специално работно облекло, 6 броя за санитари ВО, 6 броя за санитари ХО, 5 за операционни сестри и 5 за операционни санирати; 4 за санитари ОАИЛ, 3 за санитари в ОТО, 5 за санитари в АГО, 2 за санитари в очно отделение, 5 за санитари в НО; 5 за санитари в ДО; 2 за санитари в КЛ; 1 за санитар в РО, по 1 за санитар, дезинфекционист и чистач в администрацията; 1 за работник кухня, 1 брой за хигиенист в Аптеката - видно и от приложения Списък на работните места и съответното специално работно облекло предназначено за опазване здравето и безопасността на работещите и списъка на лицата по длъжности.  работен екип /панталон и куртка/- цветни, дълъг ръкав - 10 броя работните екипи са необходими за служителите на длъжности шофьор (5 бр.), електро монтьор (2 броя) и огняр (3 броя). Работните екипи имат едногодишен срок на износване, с оглед на което, в настоящия проект се предвижда закупуването на 10 бр. работни екипи – по един за всеки служител, който следва да бъде обезпечен с такова специално работно облекло, за периода на изпълнение на проекта.  работен гащеризон - 10 броя – работните гащеризони са необходими за служителите на длъжности шофьор (5 броя), електро монтрьор (2 броя) и огняр (3 броя). Работните гащеризони имат едногодишен срок на износване, с оглед на което, в настоящия проект се предвижда закупуването на 10 бр. работни гащеризони – по един за всеки служител, който следва да бъде обезпечен с такова специално работно облекло, за периода на изпълнение на проекта.
Дейност 5 Одит на проекта След реализацията на всички заложени за изпълнение проектни дейности, ще бъде извършен задължителен финален одит на проекта от независим сертифициран одитор, в съответствие с изискванията на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и Насоките за кандидатстване, като изготвеният от него Доклад ще бъде приложен към финалния отчет на проекта. Основната цел на одита е да провери, дали декларираните по проекта разходи са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие със сключения договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Чрез осъществения одит ще се удостовери непрекъснатостта на финансовия и счетоводен контрол, извършван в хода на проекта, както и достоверността на всички разходно-оправдателни документи, изготвени в съответствие с българското и международно счетоводно законодателство, свързани с извършваните плащания. “Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”- Димитровград” ЕООД ще осигури и достъп на всички органи на УО да извършват одит въз основа на разходно-оправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта.
Дейност 6 Информираност и публичност При изпълнението на проекта се предвижда да се изпълнят и дейности за визуализация на проекта. “Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”- Димитровград” ЕООД ще предприеме всички необходими действия за разгласяване на факта, че настоящото проектно предложение се финансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще бъдат в пълно съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на предвидените в рамките на визуализацията дейности е осигуряване информираността и публичността на предвидените за изпълнение дейности, резултати и дефинирани цели, както и промотиране на програмата, приоритетната ос и приноса на Европейския Съюз: Визуализацията и публичността на проекта, дейностите и заложените цели ще бъде осигурена посредством: - Информационни брошури – предвижда се отпечатването на 2500 броя информационни брошури при стриктно спазване изискванията за визуализация. Брошурите ще съдържат информация за проектните обща и специфични цели, за проектните дейности и очаквани резултати. Информационните брошури ще бъдат разпространявани болничното заведение с цел повишаване информираността и мотивираността на служителите, както и сред пациенти на “Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”- Димитровград” ЕООД и други заинтересовани страни с оглед популяризиране на финансовия принос на Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ за реализацията на настоящия проект. С оглед оказване на положителен ефект върху опазването на околната среда, информационните брошури по проекта ще бъдат изработени от рециклирана хартия. - Информационна табела – болничното заведение предвижда поставяне на 1 брой информационна табела – на видно място в сградата на болницата. Информационната табела ще популяризират проекта и финансовия принос на Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ за реализацията му. - Информационни стикери – 89 броя – информационните стикери се предвиждат с оглед спазване изискванията за визуализация и публичност по отношение на предвидените за закупуване в рамките на проекта ергономични столове и монитори. На всеки един от тях болничното заведение ще постави информационен стикер, изготвен при спазване условията за визуализация, който ще популяризира финансовия принос на ЕСФ чрез ОПРЧР. - Публикации, съдържащи информация за проекта и напредъка по отношение на неговото изпълнение на официалната страница на “Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”- Димитровград” ЕООД в Интернет – при старта на проекта, както и по време на неговото изпълнение и след успешната му реализация, “Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина”- Димитровград” ЕООД ще публикува информация на официалната си страница в Интернет. Информацията ще обхваща целите и очакваните проектни резултати, планираните дейности, в т.ч. и информация за напредъка на изпълнението и степента на постигане на заложените цели и резултати. Всички публикации на страницата на болничното заведение, ще бъдат изготвяни при стриктно придържане към изискванията за визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 503 BGN
Общ бюджет: 130 649 BGN
БФП: 104 519 BGN
Общо изплатени средства: 104 518 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 101 BGN
2014 0 BGN
2015 80 417 BGN
104 518 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 485 BGN
2014 0 BGN
2015 68 355 BGN
88 840 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 615 BGN
2014 0 BGN
2015 12 063 BGN
15 678 BGN
Финансиране от бенефициента 30 126 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз