Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0078-C0001
Номер на проект: ESF-2303-07-13006
Наименование: "Осигуряване на безопасни условия на труд в "Строител" ООД"
Бенефициент: "Строител" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност № 1: Организация и управление на проекта Дейността се изпълнява през целия период на проекта и включва следните поддейности: - осъществяване на цялостна координация и организация за изпълнение на предвидените дейности по проекта; - подготовка, организиране и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители; - изготвяне на текуща документация по проекта; - осъществяване на непрекъснат контрол върху дейността и постигнатите резултати, както на екипа по проекта, така и на избраните външни изпълнители. Експертите, пряко ангажирани с дейността притежават дългогодишен ръководен опит и опит при изпълнение на проекти от различно естество.
Дейност № 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът се състои от следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. Раздел „Въведение”. В тази част ще бъдат представени използваните изходни данни, характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” Тази част ще съдържа описание на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието. Ще се определят елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще се анализира и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разгледат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще се съставят SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част ще обоснове и ще се опише при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите: - ще се направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще се определят приоритетите и ще се дадат препоръки за необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност се обуславят от необходимостта за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, както и набелязване на необходимите мерки за подобряване на условията на труд, намаляване на травматизма и заболеваемостта, както и предотвратяване на трудови злополуки.
Дейност № 3: Доставка на работно облекло и лични предпазни средства В разработена оценка на риска за Строител ООД (приложение към настоящото проектно предложение) е представена за всяка длъжност идентификация на опасностите и възможната тяхна вреда върху здравето и безопасността на работещите. В тази връзка е необходимо да се създадат предпоставки за предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания с цел осигуряване на безопасни и здравословни условията на труд в Строител ООД при спазване на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа. Един от начините за изпълнение на тази цел е доставка на работно облекло и лични предпазни средства с висока степен на защита и високо качество, предназначени за работниците с основно място на работа – предимно строителни обекти. Предвидено е новозакупеното работно облекло и лични предпазни средства да са с високи показатели съгласно нормативните изисквания, както и в съответствие с описаните в утвърден списък на работните места и видовете работа за всяка длъжност, за предотвратяване на трудови злополуки и/или професионални заболявания. В строителството, трудовата дейност в повечето случаи е на открити строителни обекти. Строителните работници – кофражисти, арматуристи, общи работници, зидари, заварчици, строителни техници, са изложени на различни атмосферни влияния- през лятото на прегрявания, а през зимата на измръзване. В тази връзка е необходимо работното облекло в максимална степен да защитава човешкия организъм. Необходимо е да се доставят работни облекла от материи с нови технологични подобрения, така че да осигурят по-голям комфорт при работа, а също така да позволят свободна работа. При работа на открито е необходимо строителните работници да притежават лятно и зимно работно облекло, тъй като не е възможна употребата на един и същ набор облекла. Летните работни облекла да са леки, тънки, еластични и да предотвратяват прегрявания през лятото. Зимните работни облекла да са плътни, едновременно и леки и да предотвратяват измръзвания през зимата. Специфичен технологичен процес в строителството е заваряването на открито, често на голяма височина. Тази дейност е с висока степен на риск, въпреки, че са взети редица мерки за овладяването му. Евентуална трудова злополука при заваряване най-често причинява сериозни увреждания и значителни икономически загуби. Естеството на работа е свързано с отделяне на газове, излъчване на радиация и опасност от токов удар, като се създават рискове от изгаряне, интоксикация, пожар или експлозия. В тази връзка са предвидени лични предпазни средства – фотосоларни шлемове с промяна на нивото на осветеност, престилки, ръкавели, както и работно облекло от кожа и негорящ текстил, специални ръкавици и др., с висока степен на защита съгласно европейските стандарти, които да осигуряват максимална безопасност при работа. Основните дейности в строителството са свързани с работа на големи височини по скелета, платформи, люлки, стълби. Идентифицираните опасности за работещите са от падащи тела, падане от височина, в резултат от нарушаване целостта на конструкцията и др. В тази връзка, за осигуряване безопасността на работа са предвидени за доставка предпазни колани с карабини за захващане, каски от полипропилен с висока степен на устойчивост, гумени наколенки, които освен защита, осигуряват и комфорт при работа. Зидарските и кофражни дейности са свързани с използване на разтвори и смеси, при работа с които съществува риск от изпарения на химични съединения и отделяне на прах. За осигуряване на безопасни условия на труд на строителните работници са предвидени очила закрит тип (с голям вътрешен обем, неалергични, предпазват очите от прах, изпарения и отхвърлящи частици), маски със сменяеми филтри за предпазване от вдишване на химически аерозоли и прах. При работа на строителни обекти съществува риск от нараняване, срязване и пробождане на долните крайници в областта на ходилата. За предотвратяване на посочените рикове са предвидени боти с метално бомбе и метална пластина в подметката. За осигуряване на комфорт при работа, едновременно с което и здравословни условия при лоши климатични условия, ще се доставят и работни обувки от естествена кожа и гумени подметки. За защита на горните крайници при различните видове строителни дейности и работа на открито са предвидени съответно термоустойчиви и студоустойчиви ръкавици.
Дейност № 4: Доставка на предпазни средства за осигуряване на безопасни условия на строителни обекти По време на строителните дейности, по отделни височинни елементи на строителните обекти се изграждат временни предпазни парапети. Те се монтират на балкони, стълбища, стълбищни площадки, по периферията на декофрирани стоманобетонни плочи преди изпълнението на ограждащата зидария, по периферията на кофража за плочи с цел предпазване от падане на хора от голяма височина. Първият етап от изграждането на предпазните парапети е монтирането на стойки. Те трябва позволяват бърз и безопасен монтаж и да са със сравнително универсално предназначение. В тази връзка се предвижда доставка на телескопични стойки за предпазни парапети със затягащ винт с две дължини на захвата, съответно 45 и 65 см. Затягащият винт на стойките позволява бързото им монтиране на дървени греди, I - жълти греди, директно на бетонови плочи и балкони, стълбищни рамена и други с дебелина от 5-45 cm (безстепенно регулиране) за стойка за предпазен парапет - 45 (Н=100 см) или до 65 см за стойка за предпазен парапет - 65 (Н=114 см). Стойките, предвидени за доставка, ще са с антикорозионно покритие (поцинковани), което ще позволи дълготрайната им употреба на открити строителни обекти при лоши атмосферни условия. Количествата предпазни стойки, предвидени за доставка, са достатъчни за обезопасяване на един ниско до средноетажен строителен обект.
Дейност № 5: Осигуряване на информация и публичност Методите за информиране и публичност на проекта за популяризиране на финансовия принос от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” включват изработване на временни табла, постоянни информационни табели, публикуване на статии в национални, регионални ежедневници и информационни сайтове в Интернет. Предвижда се по технически предпазни средства, работно облекло, лични предпазни средства, доставени по проекта, както и всички изготвени документи, на видимо място да се поставят цветни отличителни знаци, информиращи обществеността за финансовата подкрепа от Европейския социален фонд. Тя ще бъде популяризирана и във вътрешни и годишни доклади и при контакти със средствата за масово осведомяване. При изпълнение на операциите, финансирани от ОП РЧР, както и на мерките по информация и публичност задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 598 BGN
Общ бюджет: 129 658 BGN
БФП: 129 658 BGN
Общо изплатени средства: 129 651 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 920 BGN
2014 0 BGN
2015 102 731 BGN
129 651 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 882 BGN
2014 0 BGN
2015 87 321 BGN
110 203 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 038 BGN
2014 0 BGN
2015 15 410 BGN
19 448 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз