Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0961-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-11003
Наименование: "Подобряване на условията на труд на работното място на заетите в "Рувекс" АД"
Бенефициент: "Рувекс" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екипа за организация и управление на проекта Екипът по проекта ще отговаря за следните функции и респективно за реализацията на проектното предложение като цяло: • Да провери документите, да гарантира спазване на процедурите, както и ефективността при изпълнение на дейностите съгласно сключените с бенефициентите договори; • Да удостовери (верифицира), че съфинансираните продукти и услуги са доставени и декларираните от бенефициентите разходи са извършени в действителност и в съответствие с европейските и национални правила; • Да провери техническото (оперативно) изпълнение; МЗ е отговорно и за осъществяването на „двойна проверка”, че финансираните продукти и услуги са доставени; • Да проследи степента на напредък на проекта и съответствието със заявеното в проектното предложение; • Да установи нивото на комуникация/взаимодействие с целевите групи по проекта; • Да предоставя редовна и точна информация относно състоянието и постигнатите резултати на финансираните проекти; • Да проверява използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта; • Да обезпечава своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на проекта; • Да гарантира активното участие на заинтересованите страни в проекта и предоставянето на информация за финансираните дейности, и управленски договорености; • Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта и идентифициране на най-добрите практики с оглед тяхното разпространение и гарантиране на по-широкообхватно въздействие на проекта; • Да проверява съблюдаването на изискванията за публичност и визуализация при изпълнението на проекта.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на избор на изпълнител за разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Рувекс” АД. Дейността включва подготвителен етап на планиране и формулиране на критерии за избор на изпълнители, както и подготовка на изисквания към офертите на кандидатите. Тъй като разходите за разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност са под минималния праг за избор на изпълнител, съгласно чл. 12, ал. 1 на ПМС 55, бенефициентът няма да подготвя тръжна процедура, а ще събере 3 съпоставими оферти, съдържащи техническо и финансово предложение. След като бенефициентът оцени офертите според поставените от него изисквания, той ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания на първо място кандидат се сключва писмен договор за предоставяне на услуга.
Дейност 3: Разработване на Общ анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Рувекс” АД Избраният, в рамките на проектна дейност 2, изпълнител ще разработи анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Рувекс” АД. Съгласно изискванията на настоящата Схема, анализът ще съдържа следните раздели: 1. Въведение. Въз основа на изходните данни, в този раздел ще бъдат описани характеристиките и състоянието на фирмата, както и актуалната организация на трудовата дейност в нея. Основните подточки на този раздел ще включват:  Съдържание и характеристики на основните и на спомагателните трудови дейности; използвани технологии, суровини и материали; произвеждани продукти; налични работни помещения, работни места и работно оборудване; съоръжения с повишена опасност и др.;  Управление на основните и на спомагателните дейности в „Рувекс” АД (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението; анализ и предложения за подобрения); актуални процедури; вътрешни трудови стандарти и документи; показатели за ефективност на трудовата дейност;  Управление на персонала – състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация;  Условия на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, в това число: физични условия; социални и организационни фактори – източници на рискове за безопасността и здравето; основни рискови фактори; оценки на риска, средства за колективна защита; лични предпазни средства; санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.;  Управление на дейността по осигуряване на безопасност и здраве – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране; процедури и практики. 2. Изложение и анализ. Описание на силните и на слабите страни в организацията на трудовата дейност и работната среда в „Рувекс” АД с включени:  SWOT анализ на елементите на организацията на трудовия процес и работната среда с ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда – ниво на организация и ефективност на трудовите процеси; на иновациите; на управлението на човешките ресурси; на условията на труд на организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др.  Препоръки за поддържащи и допълнителни мерки за подобрения на анализираните елементи, в контекста на възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Приложение на различни информационни данни, илюстриращи съотношението на силните и слабите страни на трудовата дейност в предприятието. 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Обосновката ще описва подробно: кои елементи на организацията на основните и на спомагателните дейности в „Рувекс” АД изискват усъвършенстване и подобрения; какви са конкретните очаквани резултати от подобряване условията на труд във фирмата; други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; какви са препоръчителните методи и средства за тяхното постигане. 4. Заключението на Общия анализ ще съдържа изводи, разработени приоритети и препоръки относно действията и ресурсите, които „Рувекс” АД ще трябва да отдели с цел подобряване организацията на трудовия процес.
Дейност 4: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на ЛПС, СРО, КПС и ДМА Дейността включва подготвителен етап на планиране и формулиране на критерии за избор на изпълнители, както и подготовка на тръжна документация. Същинската част от дейността включва провеждане на тръжна процедура за избор на външни изпълнители по проекта, съгласно изискванията на ПМС 55 от 12 март 2007 г. По проекта ще бъде изготвена една тръжна процедура, а именно: - Тръжна процедура за доставка - процедурата ще бъде разделена на две обособени позиции - за избор на изпълнител за доставка на ЛПС и СРО и за избор на изпълнител за доставка на ДМА (3 бр. промишлени врати с автоматично задвижване); В подготовката на тръжния пакет с документи за избор на доставчик/ци за проектните ЛПС, СРО и ДМА екипът ще използва компетентностите на експерта тръжни процедури по проекта, който към момента на кандидатстване има опит в подготовката на тръжна документация по ОП Конкурентоспособност и ОП РЧР. Експертизата на екипа по проекта в алгоритъма за провеждане на тръжни процедури, както и в подробното разписване на процедурата по ПМС № 55 в Ръководството за бенефициенти по схемата, ще бъдат гарант за бързото одобрение на тръжната процедура и своевременното ѝ провеждане, съгласно заложеното време за това в план-графика на проекта. В този процес ще разчитаме и на методическата подкрепа на ДРСЗ – София в съгласувателната процедура. При провеждането на процедурата по ПМС №55 ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на тръжната документация, сроковете за провеждане на открита процедура, съгласуването й с ДРСЗ - София, публикуването на обявата в национален ежедневник и на сайта на предприятието, подписването на договор/и с избрания/ите изпълнител/и.
Дейност 5: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Всички планирани за закупуване лични предпазни средства - техният вид и брой, съответстват на оценката на риска и са вписани в утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства и специално работно облекло. Планирано е закупуването на: зимен и летен костюм, костюм за заварчик(зимен и летен), гумени ботуши, предпазна каска с възможност за поставяне на антифон, лицев щит и подбрадник за каска, подкастник за каска, предпазна каска, противоударна шапка, обувки ударозащитни(с метални пластини) – зимни и летни, защитни ръкавици – зимни и летни, ръкавици, твърд маншет, светлоотразителни жилетки, дъждобрани, блузи(летни тениски), ватирани блузи дълъг ръкав, полушуби със светлоотразителна лента, ватирана шапка, предпазен колан(сбруи), полумаска за лична употреба с клапан и активен въглен, заваръчен шлем, костюм за електроженист, термоустойчиви ръкавици дълги, диелектрични боти, ръкави за електроженист, гамаши за електроженист, предпазни обувки за електроженист, антифони за каска, вътрешни антифони за многократна употреба с гъвкава лента, пояс за инструменти, наколенки и защитни очила. Средствата са избрани на база препоръчани мерки за намаляване на риска. Основните идентифицирани рискове, съответно проблеми на целевата група са: прегряващ и охлаждащ микроклимат, опасности от простудни заболявания при работа на открито в лоши метеорологични, условия, наднормено физическо натоварване, притискане и намокряне, удар от падащи предмети,охлузвания, прорязвания, лоша видимост, наднормен шум, принудителна работна поза, риск от поражение от електрически ток, поражение от волтова дъга, увреда на слуховия и зрителен анализатор, изгаряния и механични увреди на крайниците, уреда на опорно-двигателния апарат и др. Закупуването на ново защитно облекло и ЛПС, се налага, както поради необходимостта от средства, които осигуряват по-добра и пълна защита от идентифицираните рискове, така и поради бързото им износване и повреда.
Дейност 6: Закупуване на колективни предпазни средства и ДМА В рамките на дейността ще бъдат закупени ергономични офис столове и мишки за служителите на „Рувекс” АД, което значително ще подобри условията на труд и безопасността на тяхното здраве при работа с компютър и подобряване на ергономията. Също така ще се закупят колективни предпазни средства за оператор режещи инструменти, който работи със заваряваща техника - възглавници за заварчици, заваръчни одеяла, които ще обезопасят трудовата му дейност, отговаряйки на най-новите европейски стандарти. За предпазване на работниците в близост до работа със заваряваща техника на обектите ще се закупят протектори за заваръчни кабели заваръчни завеси, рамки за заваръчни завеси, които да осигуряват защита от високоволтова дъга и попадане на искри разтопен метал. По дейността се предвижда и закупуването на устройства за достъп до определени помещения и работни обекти, а именно стълби с различна височина, осигуряващи повишена здравина и стабилност, а оттам и по-добра стойка на тялото и намален риск от настъпване на трудови злополуки.
Дейност 7: Информиране и публичност Проектът предвижда набор от мерки за информиране на целевата група, националните медии и широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Безопасен труд”. Прилаганите мерки ще са в съответствие с правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Дейността ще стартира с избор на изпълнител за разработване на предвидените по проекта визуализационни материали. Съгласно чл. 12, ал. 2 на ПМС №55 от 12 март 2007, бенефициентите могат да не събират 3 оферти, когато предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е до 15 000 лв. за доставки и услуги. Прогнозната стойност на дейностите за Информиране и публичност е 1542,00 лева, без ДДС. Съгласно Ръководството за управление на проекти, бенефициентът ще представи една оферта, отговаряща на техническите изисквания заложени в договора за безвъзмездна финансова помощ. В рамките на тази дейност са предвидени следните мерки за осигуряване на информираност и публичност: - организация на две конференции – откриваща и заключителна за национални медии, целящи запознаването на целевата група и широката общественост с целите, дейностите, продължителността, резултатите и ефектите от проекта. Конференциите изрично ще оповестяват, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР; - подготовка, отпечатване и поставяне на банер – 1 бр., който ще се ползва за двете конференции. - изготвяне на презентационни материали за конференцията под формата на слайдове. На всеки слайд ще се отбелязва финансовия принос на Общността и ще бъде поставено логото на ЕС и на ОП РЧР. В допълнение, за осигуряването на информираност и публичност „Рувекс” АД ще използва следните печатни информационни материали, всеки един от които ще съдържа логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, които се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“: - информационна брошура за проекта в формат А5, пълноцветен печат, тираж от 230 копия. Брошурата ще информира целевата група и заинтересованите страни за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати; - Стикери на закупените промишлени врати – 92 бр.; - Визуализация на ОП РЧР, приложима към ЛПС и СРО – 1297 бр.; Кандидатът ще публикува информация за всеки етап от развитието на проекта на интернет страницата на фирмата. Публикациите ще бъдат изготвяни в съответствие със заложените изисквания в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност на ОП РЧР. За гарантирането на прозрачност и справедливост при избора на доставчици и външни изпълнители, кандидатът ще публикува обява в национален ежедневник за провеждането на процедура открит избор за доставка на ЛПС, СРО и ДМА по проекта. В обявата ще се цитират името на ОП РЧР и на ЕСФ, както и наименованието на проекта. „Рувекс“ АД в периода на изпълнение на проекта ще постави и информационно табло, а след завършване на дейностите и постоянна обяснителна табела. Те ще способстват за по-добрата визуализация, публичност и разпространение на резултатите и ефектите от проекта и допълнително ще съдействат за популяризирането му сред обществеността.
Дейност 8: Управление, мониторинг и отчитане на проекта Дейността по управление, мониторинг и отчитане на проекта ще се изпълнява през целия период на изпълнение на проекта, като ще цели координация и организация на всички участващи страни и изпълнители, реализация на дейностите съобразно планирания план – график, както и стриктно придържане към приетата вътрешна система за оценка и мониторинг на изпълнението. В случай на възникване на отклонения от приетия график за изпълнение на дейностите, отговорност на екипа по управление и организация е да предприеме своевременно корективни действия, информирайки за това Договарящия орган на програмата. Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнявани съобразно принципите за прозрачност, ефективност, икономическа целесъобразност и добро финансово управление. Екипът по организация и управление ще следи за коректното, навременно и качествено изпълнение на дейностите, възложени на външни изпълнители и доставчици по проекта. В изпълнение на своите задължения, екипът по организация и управление ще докладва и отчита изпълнението на проекта в съответствие с предоставените от Договарящия орган отчетни форми и документи и съгласно клаузите на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По време на изпълнението на проекта, както и след неговото приключване, екипът по управление ще осигурява директен достъп на представителите на Междинното звено и Управляващия орган или други одитиращи институции да извършат проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта. Екипът на проекта има ангажимент да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проектните дейности, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
ДИВА МЕД ЕООД
Студио Ново ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 189 BGN
Общ бюджет: 114 385 BGN
БФП: 114 385 BGN
Общо изплатени средства: 114 384 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 238 BGN
2014 0 BGN
2015 91 147 BGN
114 384 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 227 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 752 BGN
2014 0 BGN
2015 77 475 BGN
97 227 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 486 BGN
2014 0 BGN
2015 13 672 BGN
17 158 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз