Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Защитено жилище "Адаптация"
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Обща цел Да се предостави възможност за интегриране в общността на лица над 18- годишна възраст с психични разтройства на територията на община Монтана. Специфична цел (цели) Специфична цел 1: Да се създаде и наложи нов вид социална услуга, включваща социална защита, интеграция, рехабилитация и консултация на лица с психични разстройства. Специфична цел 2: Да се създадат необходимите условия и предпоставки за разкриване на Защитено жилище за нуждите на 9 лица с психични разстройства. Специфична цел 3: Да се създадат предпоставки за разкриване на нови работни места в сектора на социалната икономика, осигуряване на мотивиран и квалифициран персонал за предоставяне на услугите и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността на територията на община Монтана.
Дейности: Дейност 1: Подбор на персонал, който ще бъде нает в разкритото Защитено жилище; Реализирането на тази дейност ще спомогне за стимулиране на социалното включване на безработни лица на територията на община Монтана и подобряване на коефициентите на безработица в социалната икономика. По време на изпълнението на настоящата дейност ще бъде сформирана комисия от 3 човека, които в рамките на 40 работни часа ще направят подбор на персонала. Въз основа на направения подбор, ще бъдат избрани 5 човека, които ще бъдат наети на пълен работен ден за целите на обслужване и предоставяне на необходимата помощ на хора над 18-годишна възраст с психични разстройства в новоразкритото Защитено жилище. Персоналът, който ще бъде нает включва следните длъжности: - Управител; - Социален работник; - Социален педагог; - Трудотерапевт - Медицинска сестра. Персоналът ще бъде нает при стриктното съблюдаване на изискванията, заложени в „Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността“, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. За целите на администриране на целия процес по подбор на персонала, ще бъдат закупени необходимите дребни канцеларски материали и консумативи, които да обезпечат процеса на работа на комисията, вкл.: моливи, химикалки, тиксо, телбоди, архивни кашони, ножици, текст маркери, тонери за принтери, хартия и др.
Дейност 2: Обучение на персонал, който ще бъде нает в разкритото Защитено жилище Във връзка с направения подбор на персонала, ясно се откроява необходимостта от провеждане на специализирано обучение за новоназначените работници за предоставяне на социални услуги на лица над 18- годишна възраст с психични разстройства. С оглед постигане на заложените проектни цели, общината планира провеждане на избор на външен изпълнител, който да организира и проведе обучение на служителите. Ще бъде проведено следното обучение: - Обучение за работа с хора с психични разстройства за 64 учебни часа– в рамките на това обучение, общината предвижда да бъдат обучени общо 5 на брой служители . След извършване на дейностите по обучение, избраният изпълнител следва да издаде документ, удостоверяващ успешното завършване и придобиване на умения и компетентности в сферата на предоставяне на социални услуги.
Дейност 3: Извършване на ремонтни дейности на сградата, пригодена за разкриване на Защитено жилище. Местоположение: Местоположението на предложената за разкриване на Защитено жилище за лица над 18-годишна възраст с психични разстройства сграда е в централната градска част на гр. Монтана и е в близост до здравни заведения. Сградата, където ще се помещава Защитеното жилище е изцяло общинска собственост и се състои от 3 етажа, като за целите на настоящия проект е предвиден третият етаж. Той е съставен от жилищни помещения-спални, в които ще бъдат настанени по двама души, като в едната стая ще бъдат настанени 3-ма души; дневна за общо пребиваване, кухня с място за хранене; една баня с тоалетна и 3 балкона. След направеният подробен анализ и становище от страна на главния архитект на община Монтана, е установена нуждата от извършване на следните ремонтни дейности: - Изграждане на лека преградна стена за обособяване на санитарен възел-баня и тоалетна; - Подмяна и обновяване на подови настилки; - Изолация на тавани и други ремонтни дейности от подобен тип; - Боядисване на стени; - Обзавеждане за баня; Въз основа на идентифицираните нужди, Община Монтана предвижда да наема външна организация, която в рамките на 3 месеца да извърши необходимите ремонтни дейности, както следва: 1. Изграждането на лека преградна стена за обособяване на санитарен възел- баня и тоалетна. Има за цел да се обособят две отделни помещения, което пряко кореспондира със заложените в „Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище“ изиксвания, където е заложена нуждата от едно обособено отделно помещение за жени и едно за мъже. По изграждането на тази лека преградна стена се предвижда извършването на следните ремонтни дейности: - Изграждане на 3,5 м2 щендерна стена от гипсокартон; 2. Подмяна и обновяване на подови настилки на спалните помещения и полуподземните стаи, предвидени за офис, склад и терапия. Ще бъдат ремонтирани подовите настилки в спалните помещения и полуподземните стаи, предвидени за офис, склад и терапия, поради силно остарялата подова настилка, както следва: - Измазване на 18 м2 стени /за поставяне на плочки фаянс/; - Блажно боядисване на 46,4 m² дюшеме; - 19 m² Под паркетна замазка; - Доставка и полагане на 26,56 м2 настилка от теракотни плочи; - Доставка и монтаж на 34 м2 ламиниран паркет; - Доставка и монтаж на 44 м. лайсни за ламиниран паркет; 3. Изолация на тавани и други ремонтни дейности от подобен тип. Нужда за извършване на ремонтни дейности на тавана е продиктувана от наличие на течове и пукнатини на места в спалните помещения, кухнята и общото помещение. Изолацията включва следните дейности: - Демонтаж и монтаж на врата- 1 бр.; - Разваляне на тухлена зидария и изграждане на нова тухлена зидария- 5,6 м2; - Изолация таван- 71,4 м2; - - 117,46 м2 шпакловка; - Демонтаж на 4 бр. дървени врати; - Демонтаж на портал- 1 бр.; - Доставка и монтаж на плочки-фаянс- 18 м2; - Доставка и монтаж на 3 бр. PVC врати. - 45 м. ел. инсталация - доставка и полагане на кабел 2.5 кв.мм; Монтажът на нова дограма ще допринесе за ограничаване на енерго-разхода за отопление и ток и пошиване на температурата в помещенията. - Доставка и полагане на бетон В15 с метална скара 1м3; - Доставка и монтаж на 6 м2 решетки прозорци; - Доставка и монтаж на възвратна клапа; - Доставка и монтаж на 2 м. тръби PVC 50 мм; - Доставка и монтаж на 2 м. тръби PVC ф110; - Доставка и монтаж на 6 м2 PVC дограма в полуподземните стаи и коридор; - Доставка и монтаж на система за повикване с бутон, която се изисква от „Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище“; - ел. инсталация - доставка и монтиране на 15 контакти и ключове; - Доставка и монтаж на 6 бр. луминисцентни осветителни тела, които ще бъдат разположени в спалното помещение, офиса, стаята за терапия, склада, коридора и полуподземния етаж. 4. Боядисване на стени, в т.ч.: - Боядисване на 15,89 m² стени и таван с дишащ латекс /двукратно/ - Боядисване на 312,66 m² с латекс /двукратно/; - 112,46 m² варова мазилка. 5. Обзавеждане за баня, вкл.: - Сваляне на 58,36 м2 стара мазилка; - Демонтаж, доставка и монтаж на 3м тръби PVC ф110; - Демонтаж, доставка и монтаж на 10 м тръби PVC 50 мм; - Доставка и монтаж на ВиК тръби полипропилен 1/2 цол- 9м; - Демонтаж на тоалетна седалка 1 бр.; - Доставка и монтаж на тоалетна седалка с PVC казанче- 3 броя, от които 2 тоалетни с бани на третия етаж и една тоалетна на полуподземния етаж; - Доставка и монтаж на мивка- ще бъдат закупени- 2 бр. мивки; - За нуждите на новоразкритото Защитено жилище ще бъдат доставени и монтирани 2 бр. бойлера, които ще бъдат монтирани съответно в двете бани; - Доставка и монтаж на душ- батерия- 1бр.; - Доставка и монтаж на батерия за мивка- 2 бр. за двете бани; - Доставка и монтаж на вентилатори за баня, които ще бъдат монтирани в двете бани на третия етаж- 2 бр.;
Дейност 4: Доставка на обзавеждане и оборудване Във връзка с настоящата проектна дейност, Община Монтана предвижда доставката на обзавеждане и оборудване, тясно свързано с разкриването и функционирането на Защитено жилище. След направения преглед на текущото състояние, общината идентифицира необходимостта от доставка на: Оборудване и обзавеждане - Анализ За нуждите на разритото Защитено жилище, Община Монтана предвижда закупуването на следното ободурване и обзавеждане, пряко свързано с функционирането на Защитеното жилище: - Климатик- 1 бр.; - Домакинско оборудване, вкл.: хладилник, готварска печка, микровълнова печка, кафе машина, прахосмукачка, телевизор; - Обзавеждане, вкл.: трапезарни маси, холна маса, пластмасова маса, столове, легло с ракла и матрак, нощни шкафчета, гардероби, секционни шкафове, диван, шкаф за баня, съответно за дамската и за мъжката, шкаф за обувки, дъска за гладене, закачалка кош за смет с капак и др.. 2. Изводи. Необходимо е закупуването на оборудване и обзавеждане за помещенията, обособени за разкриване на Защитеното жилище, с цел да се създадат условия за живот и по-голямо удобство и комфорт. С оглед направеният извод, ще бъде закупено следното оборудване и обзавеждане: - Климатик – 1 бр.; Хладилник – 1 бр.; Автоматична пералня – 1 бр.; Готварска печка – 1 бр.; Микровълнова фурна – 1 бр.; Прахосмукачка – 1 бр.; Кафе – машина – 1 бр.; Трапезарна маса – 1 бр.; Холна маса – 1 бр.; Бюро – 1 бр.; Трапезарни столове – 10 бр.; Пластмасови столове - 10 бр.; Офис столове- 1 бр.; Легло с ракла и матрак – 5 бр.; Нощно шкафче – 9 бр.; Двукрилен гардероб – 4 бр.; Секционен шкаф- 1 бр.; Диван -1 бр.; Шкаф за баня – 2 бр.; Шкаф за обувки -1 бр.; Дъска за гладене – 1 бр.; Огледало – 1 бр.; Закачалка– 1 бр.; Щори вътрешни- 18 м2.; Сервиз за кафе (комплект)- 2 бр.; Кош за смет с капак- 5 бр.; Спално бельо комплект- 18 бр.; Олекотена завивка- 9 бр.; Възглавница- 9 бр.; Покривка за легло- 9 бр.; Покривка за маса- 5 бр.; Килим- 5 бр.; Прибори за хранене (комплект)- 2 бр.; Сервиз за хранене (комплект)- 2 бр.; Сервиз чаши (комплект)- 3 бр.; Тенджери- 2 бр.; Тигани-2 бр.; Тави- 2 бр.; Набор за готвене (комплект)- 1 бр.; Хавлиена кърпа- 20 бр.; Кофа- 3 бр.; Леген- 3 бр.; Лопата- 1 бр.
Дейност 6: Дейност по информиране и публичност При изпълнението на проекта се предвижда да се изпълнят и дейности за визуализация на проекта. Община Монтана ще предприеме всички необходими действия за разгласяване на факта, че настоящото проектно предложение се финансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще бъдат в пълно съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на предвидените в рамките на визуализацията дейности е осигуряване информираността и публичността на предвидените за изпълнение дейности, резултати и дефинирани цели, както и промотиране на програмата, приоритетната ос и приноса на Европейския Съюз: Визуализацията и публичността на проекта, дейностите и заложените цели ще бъде осигурена посредством: - Организиране на 2 прес- конференции- предвижда се провеждането на 2 броя прес-конференции за стартирането и финализирането на проектните дейности. Целите, които ще бъдат постигнати посредством провеждането на 2 прес-конференции е: достигане до максимално голяма аудитория сред целевите групи и заинтересованите лица; максимална степен на прозрачност по отношение на разходване на средствата по проекта; оповестяване на широката аудитория за постигнатите резултати и цели, чрез изпълнението на настоящия проект. - Информационни брошури – предвижда се отпечатването на 1000 броя информационни брошури от рециклирана хартия при стриктно спазване изискванията за визуализация. Брошурите ще съдържат информация за проектните обща и специфични цели, за проектните дейности и очаквани резултати. Информационните брошури ще бъдат разпространени по време на първата прес-конференция, с оглед популяризиране на финансовия принос на Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ за реализацията на настоящия проект. - Информационни стикери – 50 Информационните стикери се предвиждат с цел поставяне на предвидените за закупуване по настоящия проект активи. Информационните стикери ще удостоверяват това, че закупените активи са придобити с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси“ и по този начин, при стриктно спазване на изискванията за визуализация, те ще водят до популяризиране приноса на ЕСФ сред обществеността и заинтересованите страни. - Информационни табели – 2. Общината предвижда поставяне на 2 броя информационни табели – на видно място. Информационните табели ще популяризират проекта и финансовия принос на Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ за реализацията му. - Информационни банери – 1 брой. Информационните банери се предвиждат с оглед осигуряване на визуализация по време на предвидените за провеждане обучение и пресконференции в рамките на изпълнението на проекта. - Публикации, съдържащи информация за проекта и напредъка по отношение на неговото изпълнение в местната преса – при старта на проекта, както и по време на неговото изпълнение и след успешната му реализация, общината ще публикува 4 публикации в местната преса, както и ще публикува информация за проекта на официалната си страница в Интернет. Информацията ще обхваща целите и очакваните проектни резултати, планираните дейности, в т.ч. и информация за напредъка на изпълнението и степента на постигане на заложените цели и резултати. Всички публикации в местната преса, ще бъдат изготвяни при стриктно придържане към изискванията за визуализация. - . - Папки - в дейността по информиране и публичност се предвижда и изработването на папки, изработени според поставените стандарти за изработка на материалите за информиране и публичност.
Дейност 7: Организация и управление на проекта Сформирането на квалифициран екип от експерти, изцяло отговарящ на спецификата на проектното предложение, е ключов момент за успешното управление на проекта. Работата в екип, която се изразява в много точно разпределение на задачите и отговорностите между всеки един от членовете на екипа, в пълно съответствие с изготвения план-график и определените сроковете за постигане на всяка една от дейностите, е важен фактор за успех. С оглед обезпечаване изпълнението на настоящия проект и с цел създаване на необходимите предпоставки за ефективно проектно управление, Община Монтана сформира екип за управление на проекта, съставен от специалисти с адекватно на предложените им по проекта длъжности образование и с дългогодишен специфичен професионален опит. Екипът за управление ще се състои от Ръководител на проекта, Координатор, Счетоводител, Технически сътрудник. Като неразделна част от системата за вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението на проекта, експертите от екипа ще се събират на работни срещи не по-малко от веднъж месечно. Работните срещи ще се организират с цел проследяване напредъка по отношение изпълнението на проектните дейности, постигането на дефинираните цели и заложени резултати, както и с оглед навременно идентифициране и успешно отстраняване на потенциални рискове и проблеми в процеса на реализация на проекта. В случай на необходимост, ръководителят на екипа или всеки друг негов член ще има възможността да свиква извънредни срещи. Основни функционални характеристики на екипа ще обхващат: да ръководи цялостното изпълнение на проекта; да координира изготвянето на отчети по проекта и да следи за изпълнението на дейностите съгласно план-графика; да координира отношенията с подизпълнителите и да осъществява официалната комуникация с представителите на Управляващия и Договарящия орган; да ръководи срещите на екипа за вътрешен контрол и мониторинг; да отговаря за наблюдението и вътрешната оценка при изпълнението на дейностите; да отговаря за изпълнение на задълженията на бенефициента по визуализацията и публичността на проекта; да отговаря за изработването на техническите отчети по проекта; да координира работата на екипа във връзка с вътрешното наблюдение на проекта и при необходимост предлага корективни действия на ръководителя; да отговаря за всички логистични, организационни дейности, свързани с подготовката за всяка една основна дейност по проекта; да организира и съхранява документацията по проекта; организирането на счетоводната отчетност по проекта; изготвянето своевременно финансовите отчети и отчетите за потвърждение на разходите и др., съгласно изискванията на Управляващия орган и Договарящия орган; целесъобразното използване на финансовите ресурси, извършването на плащания към изпълнители и изготвянето на съответните документи съобразно българското законодателство; координацията на финансовите дейности по реализацията на проекта и сроковете за плащанията на всеки етап; организиране на съхранението на финансовата документация по проекта. По време на изпълнението на проекта, в рамките 16 месеца се предвиждат 10 работни пътувания на екипа по организация и управление на проекта до София, с цел извършване на междинни отчети, сключване на договор с обучителна фирма, посещение на „Защитено жилище“ в гр. София с цел обмяна на опит.
Дейност 5: Разкриване и функциониране на Защитено жилище Сградата, където ще бъде разкрито Защитеното жилище, се намира в урегулиран поземлен имот (УПИ)Х, кв.153б по действащия подробен устройствен план (ПУП) на централна градска част на гр. Монтана. Съгласно предвиждането на ПУП имотът е предназначен за нискоетажно жилищно застрояване. Сградата е на 3 етажа, като за нуждите на Защитеното жилище е предназначен 3-ти етаж с обща квадратура от 115кв.м. Процесът на разкриване и функциониране на Защитеното жилище е напълно съобразен с изискванията на „Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга“ и с „Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти, квалифициран персонал“ и включва следните етапи: 1. Наемане на персонал Числеността на персонала, който ще бъде нает специално за нуждите на новоразкритото Защитено жилище включва: - Управител; - Социален работник; - Социален педагог; - Трудотерапевт; - Медицинска сестра. Управителят ще бъде специално обучен в мениджърска, педагогическа, счетоводна и домакинска дейности. Освен това, ще е завършил курс за грижи за хора над 18- годишна възраст с психични разстройства. Неговите отговорности са свързани с: изготвянето на график за работата на персонала и утвърждаване дневната програма за работа в “Защитеното жилище”. 2. Разработване на Правилник за вътрешния ред в “Защитено жилище” за хора с психични разстройства В Защитеното жилище за хора с психични разстройства ще бъде разработен „Правилник за вътрешния ред“ , съдържащ следните основни компоненти: - Вътрешни правила - Задължения на домуващите - Задължения на персонала/екипа 3. Създаване на междуинституционални връзки Важен елемент за нормалния процес на работа на служителите в Защитеното жилище е създаването на междуинституционална мрежа от връзки, които ще гарантират: доставката на храна, почистване, ремонтни дейности; спешна и неотложна медицинска помощ; противопожарна охрана и други. 4. Извършване на Контрол Управителят на Защитеното жилище ще извършва постоянен вътрешен контрол за спазване на нормите на законодателството от страна на служителите, както и за качеството на предоставяне на услугите и за задоволяване на индивидуалните потребности на хората с психични разстройства. Като допълнително средство, ще бъде извършван външен контрол на всеки три месеца от страна на Регионална дирекция за социално подпомагане, както и специализиран контрол от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. По отношение на организацията на обслужването се предвижда да бъдат извършени следните дейности: 1. Подписване на договор за предоставяне на социалната услуга “Защитено жилище”. 2. Изготвяне на Индивидуален план, след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. Тази дейност включва следните фази: А) Оценка на потребностите и здравословното състояние, в т.ч: - нужда от социална рехабилитация; - възможности за трудова дейност; - информираност; - възможности за обучение; - необходимост от здравни грижи. Б) Изготвяне на индивидуален план. Планът ще съдържа дейности за задоволяване на: - ежедневните потребности; - здравните потребности; - образователните потребности; - рехабилитационните потребности; - потребностите в свободното време; - потребностите от социални контакти със семейството, приятели, близки. 3. Изготвяне на регистър на настанените лица; 4. Изготвяне на информационна (рапортна) книга; 5. Водене на домакинска книга.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 675 BGN
Общ бюджет: 89 225 BGN
БФП: 89 225 BGN
Общо изплатени средства: 82 136 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 084 BGN
2014 36 257 BGN
2015 4 796 BGN
82 136 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 921 BGN
2014 30 818 BGN
2015 4 076 BGN
69 816 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 163 BGN
2014 5 439 BGN
2015 719 BGN
12 320 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз