Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Превенция на институционализацията чрез разкриване на нова социална услуга- Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства в община Долни чифлик.
Бенефициент: Община Долни чифлик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 18.06.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Долни чифлик
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в Община Долни Чифлик, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни социални услуги. Създаване на предпоставки за повишаване на ефективността на мерките за превенция на институционализацията на лица от уязвимите групи. Специфична цел Създаване на функциониращ модел за социална реинтеграция на лица от целевата група посредством предлагане на алтернативна социална услуга – „Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства”, спомагащ за интегрирането им в обществения и културен живот на общността.
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление на дейностите по проекта Създаване на организация за протичане на дейностите по проекта, назначаване на заложените кадри от административния екип за управление – ръководител, координатор, счетоводител. Изработване на „Методика за подбор на експертния екип от специалисти за извършване на обучителна, експертна и друг вид подкрепяща дейност”, които ще работят преди стартиране на социалната услуга, съставяне на комисия за подбор, назначаване на подбраните лица. Ще бъде изготвен График за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, и съобразно заложените в него срокове ще бъдат разработени тръжни документации и проведени тръжни процедури за избор на изпълнители на извършване на ремонтни дейности, доставка на оборудване и обзавеждане, доставка на материали и консумативи, изработване на информационни материали, организиране на информационни събития, организиране на обучения, психолог, обучител. Ще бъде назначена тръжна комисия, която да определи най-подходящите изпълнители от гледна точка на качество на извършваните дейности и икономическа ефективност на разходите, като това ще бъде осигурено чрез изискванията и критериите, заложени в тръжните документации. Ще се провеждат редовни месечни заседания, в които ще участват административния и експертния екипи. На тези заседания ще бъдат разпределяни задачите за следващия месец – за целта ще бъдат изготвяни „Месечни планове за действия” и „Протоколи от заседания”. При необходимост ще се провеждат и извънредни заседания.
Дейност 2 – Информиране и публичност Ще бъде разработен “План за информация и публичност”, който има следните задачи: - Определяне на реда и средствата за информиране на заинтересованите лица и институции - Разработване на необходимите информационни материали и организиране на информационните събития - Осигуряване на публичност на дейностите по проект чрез разпространение на информационните материали и провеждане на информационните събития - Осигуряване на активно съдействие от страна на заинтересованите страни за постигане целите на проекта Информирането на обществото за целите на проекта, настоящата схема за безвъзмездно финансиране и ОП „Развитие на човешките ресурси”, както и за процесите на реализация на проектните дейности и постигнатите резултати ще се осъществява чрез използване на различни инструменти като: - провеждане на 3 пресконференции в град Долни чифлик - 1 в началото на проекта за запознаване на обществеността с целите на проекта, 1 в процеса на изпълнение за информиране относно хода на проектните дейности и 1 в края му за представяне на постигнатите резултати, с включени оповестяване чрез 30 покани, наем на зала в гр. Долни чифлик от 40 до 50 души, наем на презентационна техника /мултимедия и екран/, озвучаване /тонколони и микрофон/. - изготвяне и разпространяване на 500 дипляни в населените места в община Долни чифлик, формат А4, 4 страници, цветни, 170 гр. хартия, и 34 плаката – по 2 във всяко населено място, размери 60х90 см, цветни, 170 гр. хартия, за информиране на потенциалните потребители и кандидати за работа в Наблюдаваното жилище за същността на проекта и условията за кандидатстване - изработване и поставяне на 1 информационна табела-билборд на сградата, където се помещава Наблюдаваното жилище, размери 1.30/1.00 метра, цветна, PVC, влагоустойчива, термоустойчива. - изработване и поставяне на стикери на закупеното по проекта оборудване и обзавеждане - изготвяне и разпространяване на 1000 брошури за оповестяване на постигнатите резултати по проекта в община Долни чифлик и съседните общини - Бяла, Аксаково, Вълчи дол, Аврен и др., формат А4, 8 страници, цветни, 170 гр. хартия. Комбинирането на различните инструменти има за цел да осигури желаното информационно покритие на целевата аудитория, като едновременно се осигурява нужната информация чрез подходящ брой единични актове на въздействие върху публиката при паралелен стремеж за точна ориентация на посланията към заинтересованите страни. Дейностите по информиране и публичност ще допринесат за поддържане на перманентна обратна връзка с общинската администрация, гражданското общество и бизнеса, като се разчита на инициатива и активно участие от страна на всички заинтересовани страни в проекта. Всички информационни материали и събития ще бъдат съобразени с „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност” и „Комуникационната стратегия и план” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 3 – Техническо обезпечаване на проекта Изхождайки от специфичната цел на проекта за създаване на функциониращ модел за социална реинтеграция на лица от целевата група посредством предлагане на алтернативна социална услуга – „Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства”, в тази дейност се предвижда текущ ремонт, оборудване и обзавеждане на предоставените помещения с обща застроена площ 253 кв. м. Помещенията се състоят от 4 спални, фоайе, хол, кухня, трапезария, баня, 2 тоалетни и коридор, като ремонтните дейности включват демонтажни работи, направа замазки, външно и вътрешно боядисване, полагане на фаянс и теракот, подмяна на ВиК и ел. инсталации, подменяне на покривни материали, вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградата. След приключване на ремонтните дейости ще бъде доставено следното оборудване: 5 печки на твърдо гориво, 1 бойлер, 1 готварска печка, 1 хладилник с фризер, 1 пералня. Обзавеждането включва: тразпезария – 1 маса за хранене, 8 кухненски стола, 1 секционен шкаф, 1 кухненски шкаф, 8 легла с матраци, 8 скрина. В сградата ще се помещава и офисът на дейностите по администриране на проекта, като това ще осигури максимална ефективност на работата на екипа за управление, експертния екип и персонала на Наблюдаваното жилище. Заложеното оборудване и обзавеждане ще бъде доставено и въведено в експлоатация съгласно заложените технически спецификации. Изброените дейности ще завършват с подписване на приемо-предавателни протоколи между изпълнителите и кандидата. След извършването на ремонтните дейности, доставката на оборудването и обзавеждането Наблюдаваното жилище ще разполага с всички необходими условия за работа на персонала и административния екип.
Дейност 4 – Подбор и наемане на персонал в Наблюдаваното жилище Като персонал на наблюдаваното жилище са предвидени 1 управител/социален работник, 1 психолог и 1 помощник-кухня/санитар (на 4 часов работен ден). Екипът за управление ще разработи длъжностни характеристики, на които трябва да отговарят заетите в персонала на Наблюдаваното жилище, като съблюдава принципа за Добро управление на програми и проекти. В тях подробно ще са описани изискванията, на които трябва да отговарят лицата, заемащи съответната длъжност, задълженията, отговорностите им, както и нивата на подчиненост в йерархичната структура. Ще бъде изготвена „Методика за подбор на персонал на Наблюдаваното жилище”, съобразена с равнопоставеността, антидискриминационното и трудово законодателство и осигуряване защитата на потребителите. Желаещите да бъдат назначени като персонал на Наблюдаваното жилище ще бъдат набрани чрез информационната кампания по проекта, чрез Бюрото по труда. Кандидатите попълват заявление за работа; представят нужните документи- копие от диплом, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, като за постъпилите заявления се води регистър. Подборът ще се извърши от комисия, съставена от екипа за управление на проекта и експертния екип, като се спазват принципите за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация, Добро управление на програми и проекти, Партньорство и поемане на отговорност. Подбраните лица подписват трудови договори и длъжностни характеристики, изготвени по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията. Подбор на персонал на социалната услуга и сключване на договори с тях ще бъдат извършвани и текущо - при прекратяване на трудовия договор на дадено лице.
Дейност 5 – Обучение на персонала в Наблюдаваното жилище Дейността включва организиране и провеждане на 1 въвеждащо и 1 поддържащо обучения за персонала на Наблюдаваното жилище, при спазване на принципа за Добро управление на програми и проекти. Обученията ще се проведат съгласно формата и изискванията на методиката за работа по предоставяне на услугата „Наблюдавано жилище”. Община Долни чифлик разполага с данни за всички лица, които са преминали сходни обучения по предходните проекти, изпълнявани от нея, което в комбинация с предвидените декларации, които потенциалните кандидатите за работа като персонал в звеното за услуги в домашна среда ще попълват ще способства за недопускане на двойно финасиране на дейности. Въвеждащото и поддържащото обучение ще се извършат в рамките на по 3 дни всяко, по 9 часа на ден- общо 27. Въвеждащото обучение ще се проведе в края на първия месец от старта на проекта- непосредствено след подбора на персонала на Наблюдаваното жилище, а поддържащото в края на втория месец- преди започване предоставянето на услугите. В края им ще бъде проведен тест, като успешно издържалите го лица ще получат удостоверения за преминато обучение. Лицата, преминали обученията, ще попълват формуляри за обратна връзка. Резултатите от обученията и формулярите за обратна връзка ще бъдат обобщени в доклад. За провеждане на обученията ще бъде наето подходящо помещение и озвучаване.
Дейност 6 – Мониторинг и оценка на дейностите по проекта Ще бъде разработена система за вътрешен мониторинг, чрез която се оценява напредъка на дейностите по проекта и се сигурява качеството на предлаганата социална услуга на потребителите. Чрез системата за вътрешен мониторинг ще се отчитат и предложенията на потребителите, техните законни представители или роднини за подобряване на социалната услуга и за създаване на инициативи в общността. В месечен „План за мониторинг” ще се извършват периодични оценки от екипа за управление на степента на изпълнение на дейностите съобразно графика, като при евентуални несъответствия ще се назначават коригиращи действия и ще се следи за резултата от тях. Ще се следи за съответствие на извършваните ремонтни дейности, доставяните оборудване, обзавеждане, материали и консумативи със заложените КСС, технически спецификации, за отговорното в качествено и количествено отношение извършване на услугите от изпълнители. С цел контрол качеството на предоставяните услуги ръководителят на проекта назначава в График за мониторингови посещения дати за извършване на мониторингови посещения: ежемесечно и при възникнали потребности и рискове, и назначава отговорни за това лица. Самите мониторингови посещения се осъществяват от ръководителя и координатора на проекта, които изготвят Формуляри за посещение на място. Резултатите от проведените мониторингови посещения се обобщават в месечни доклади, съдържащи оценка и предложения. Ще бъде оказвано съдействие на представителите на Договарящия и Управляващия органи при документални и проверки на място.
Дейност 7 – Техническо отчитане на проекта Ще бъде създадено Проектно досие, включващо всички договори, анекси, тръжна документация, доклади, разходооправдателни документи, приемо-предавателни протоколи за извършени дейности от изпълнителите, искания за плащане и приложения, доклади от проверките на място, данни за предприетите мерки за публичност, одитни доклади, кореспонденция с Управляващия орган. Ще се изготвят месечни отчети от отделните членове на екипа за управление и експертния екип за проследяване спазването на разработените планове за действие. При възникване на евентуални конфликти ще се търси успешен начин за тяхното преодоляване. Ще бъдат изготвяни прецизни и редовни междинни отчети по образец с необходимите приложения към Регионалния координатор към МТСП в град Варна. Ще бъде изготвен окончателен отчет по образец относно изпълнението на целите на проекта, постигнатите резултати и реални стойности на заложените индикатори, срещнатите трудности и тяхното преодоляване.
Дейност 8 – Счетоводно отчитане на проекта Ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, счетоводно отразяване в регистри чрез подходяща и адекватна електронна система, ще бъдат начислявани и изплащани възнагражденията на персонала на Наблюдаваното жилище, административния и експертен екипи по проекта, ще се превеждат дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета, дължимите данъци. Предвижда се осъществяване на насрещни проверки при изразходване на средствата.
Дейност 9 - Предоставяне на социалната услуга Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства Цялата документация относно работата на Наблюдаваното жилище ще бъде в съответствие с „Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга в общността Наблюдавано жилище”, № 9100-183 от 30.07.2008 г., както и „Методика на социалните услуги за хора с психични разстройства” № 9109-2 от 11.05.2004 г. Ще бъдат включени 8 лица от целевата група, за които е необходимо да ползват социалната услуга. Подборът на потребителите ще се осъществи от екипна комисия, която включва представители на: общината, Дирекция “Социално подпомагане”, специализирани институции и социални услуги в общността, екипа на наблюдаваното жилище, близки на потребителя (при желание), след провеждане на срещи между потенциалния потребител и комисията. Въз основа на оценка за възможностите на потребителя да ползва услугата се изготвя доклад-предложение от Дирекция “Социално подпомагане” и се издава заповед. Подписва се договор за ползване на социалната услуга между потребителя и община Долни чифлик, На приетите в жилището се прави оценка на потребностите и се изготвя индивидуален план за самостоятелен живот. Животът в Наблюдаваното жилище протича съобразно „Правилник за вътрешния ред”, включващ: • Вътрешни правила; • Задължения на потребителите; • Задължения на персонала; Документацията в Наблюдаваното жилище включва: - Регистър на приетите лица; - Молба за ползване на услугата; - Договор за предоставяне на социалната услуга ; - Досие на потребители на услугата, включващо: име, настоящ адрес и единен граждански номер; информация за семейството (име, настоящ адрес и телефон); - Индивидуален план, изготвен след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати; - Дневник за регистрация на извършените психо-социални консултации – име, адрес, защо е поискана консултацията, резултати; - Подробно описание на вида социална услуга; - Дневник за регистрация на участниците в програмите за обучения; - Дневник за регистрация на жалби от потребителите, техните настойници/попечители или от персонала. - Разработен план относно обучението на персонала. - Правила за съхранение, предаване и споделяне на информация. - Междуинституционални договори за работа на местно ниво. Ще се разработи план за използване на технически и общи служби за услуги търсени от трети лица – ремонтни дейности; спешна и неотложна медицинска помощ; противопожарна охрана и други. Потребителите ще бъдат включени в разнообразни дейности съобразно индивидуалните им планове: • Трудотерапия: цветарство и градинарство; готварство; шивачество • Планиране и извършване на дейностите по социалната интеграция • Гледане на телевизия и прочит на вестници и списания • Арттерапия • Музикална терапия • Леки физически занимания • Поддържане на хигиената и добър външен вид • Честване на лични и национални празници • Логически игри • Психологична рехабилитация • Социална рехабилитация • Работа със семейства и близки на целевата група • Срещи с доброволци и деца и младежи от местните училища. • Провеждане на съвместни празници, разходки, спортни игри, кратки екскурзии и излети до близки населени места и исторически забележителности. Съгласно «Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от министъра на труда и социалната политика» Приложение №8, ще бъдат назначени 3 души персонал на Наблюдаваното жилище: • Управител/социален работник • Психолог • Помощник-кухня/санитар- на 4 часов работен ден Управителят изготвя график за работата на персонала в “Наблюдаваното жилище”. Контролът в Наблюдаваното жилище се осъществява от: вътрешен - от управителя; външен - на всеки три месеца от Регионална дирекция за социално подпомагане; специализиран – от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 268 BGN
Общ бюджет: 79 910 BGN
БФП: 79 910 BGN
Общо изплатени средства: 79 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 254 BGN
2014 48 761 BGN
2015 14 895 BGN
79 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 816 BGN
2014 41 447 BGN
2015 12 661 BGN
67 923 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 438 BGN
2014 7 314 BGN
2015 2 234 BGN
11 986 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз