Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване и функциониране на социалната услуга ЦНСТ
Бенефициент: Община Пирдоп
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Пирдоп
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели): 1. Създаване и функциониране на социалната услуга ЦНСТ за хора с физически увреждания чрез прилагане на устойчиви и комплексни подходи за повишаване качеството на живот и социално включване. 2. Създаване на развита мрежа от социални услуги, предоставяни в общността, с цел превенция на институционализацията на лицата от целевата група. 3. Подобряване качеството на живот на възрастните хора с физически увреждания и осигуряване на равен достъп до ресурсите на обществото чрез осигуряване на пълноценен, достоен и относително независим живот в среда, близка до домашната. 4. Повишаване мотивацията и квалификацията на наетия персонал в ЦНСТ за работа с хора с физически увреждания; Специфична цел: Разкриване на нова форма на социална услуга и гарантиране правото на живот в общността за представителите на целевата група, чрез социална работа, включваща социална защита, реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, обучение и пълноценно включване в
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността се изпълнява преди реалното разкриване на социалната услуга, изпълнява се и по време на функциониране на услугата. През цялото времетраене на проекта екипът по проекта ще подготвя доклади по проекта /съгласно изискванията на Договарящия орган/, като следи за постигане на заложените индикатори. Екипът ще изготвя междинни технически и финансови отчети, а в края на проекта ще бъдат изготвени окончателен технически и финансов отчет. Екипът следи за прецизното оформяне на всички приложими документи, съгласно указанията в Ръководството за бенефициенти по Схемата.
Дейност 2: Информиране и публичност Дейността се изпълнява преди реалното разкриване на социалната услуга, изпълнява се и по време на функциониране на услугата. С цел финансова ефективност екипа по проекта ще състави текста на всички печатни информационни материали. 1. В началото на изпълнение на проекта ще се изработи информационна брошура за проекта в 500 броя екземпляра с цел предоставяне на информация за проекта, за финансирането, за създадено партньорство. В брошурата ще се представят екипа, планираните дейности, заложените индикатори и очакваните резултати от изпълнение на проекта. 2. Непосредствено преди разкриване на социалната услуга ще се изработи информационна брошура за социалната услуга ЦНСТ за лица с физически увреждания в 500 броя екземпляра с цел предоставяне на информация за създаването, функционирането, достъпа до ЦНСТ и описание на менюто от социални услуги. 3. Предвижда се по проекта да се проведат две информационни срещи – встъпителна в началото и заключителна в края на проекта, на които местната общност ще се информира за целите и дейностите по проекта, постигнатите резултати, начините и предимствата от ползване на услугата ЦНСТ. Очаква се на всяка среща да присъстват поне по 50 лица. 4. По време на изпълнение на проекта ще се проведе информационно събитие „Ден на отворени врати” за информиране на обществеността. Целта е да се популяризират алтернативните социални услуги, както и да се популяризира подкрепата от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На събитието ще се представят изработени от потребителите материали по време на провежданата трудотерапия. Очаква се на информационното събитие да присъстват поне 60 лица. 5. В съответствие с изискванията за визуализация, информация, за подкрепата от ЕСФ и финансирането по линия на оперативната програма, ще се съдържа във всеки публичен документ, както и ще се изработят и поставят две информационни табели на видно място – една на сградата на Община Пирдоп, където ще се управлява дейността и една табела на сградата на новоразкритата услуга ЦНСТ в с.Душанци, община Пирдоп. Табелите ще отговарят на всички изисквания за публичност по ОП РЧР. 6. На оборудването и обзавеждането за ЦНСТ, което ще се закупи със средства по настоящия проект, ще се поставят визуализиращи стикери и надписи със съответния текст, представящ подкрепата от ЕСФ и ЕФРР.
Дейност 3: Ремонт, обзавеждане и оборудване на помещенията, в които ще бъде разкрита социалната услуга Дейността се изпълнява преди реалното разкриване на социалната услуга. В съответствие с изискванията на действащата нормативна база е наложително предвидените помещения за разкриване на социалната услуга да бъдат ремонтирани, обзаведени и оборудвани. Бенефициентът ще изготви тръжна документация и ще проведе съответните процедури по ЗОП за определяне на изпълнители за дейностите. 1. Ремонт на помещенията, в които ще бъде разкрита социалната услуга Заложените за изпълнение по проекта ремонтни дейности на помещенията са необходими за да бъдат приведени в съответствие с изискванията за достъпна среда за хора с увреждания. След обновяването и ремонта ще бъдат обособени 4 самостоятелни спални, с кът за социални контакти, санитарни помещения. Ремонтните дейности ще обхванат само вътрешната част на сградата. С доброволен труд ще се засадят цветя , ще се трасират алеи, места за почивка и отдих на открито. 2. Обзавеждане и оборудване на помещенията, в които ще бъде разкрита социалната услуга Със средства по настоящия проект ще се изпълнят изискванията за мебелиране: всяко лице разполага със самостоятелно легло, стол, гардероб, шкафче за лични вещи. Пространството осигурява уютна и интимна атмосфера на лицата и не затруднява свободното им придвижване. Доставчикът ще даде възможност на потребителите при настаняването им да обзаведат стаите си по свое желание, като донесат и лични вещи. Осигурени са санитарни помещения с бани и тоалетни. Ще се обособи кухня и кът за хранене. Кухнята ще е обзаведена с необходимото за съхранение и приготвяне на храна и хранене оборудване, домакински електроуреди, съдове и прибори. Ще се обособи и Дневна стая – място, където през деня могат да се събират потребителите. В дневната са разположени подходящи маси и столове - удобна мебел за разговори и почивка. Освен това ще се обособи и складово помещение – за санитарно-хигиенни, перилни и миещи препарати, за пакетирани хранителни продукти. За персонала на ЦНСТ ще се отдели офис - за провеждане на екипни срещи, на супервизия, както и ще се съхранява надлежно документацията, свързана с предоставяне на социалната услуга. За офиса са предвидени столове, шкафове, бюро.
Дейност 4: Подбор и обучение на персонала, който ще бъде нает в новоразкритата социална услуга Дейността се изпълнява преди реалното разкриване на социалната услуга. Дейността включва следните етапи: 1. Подбор на персонала, който ще бъде нает в новоразкритата социална услуга Сформирането на екипа за обслужване на настанените лица се осъществява съгласно приложимите наредби и методики. Персоналът включва управител – 1 лице, социален работник-4 лица, трудотерапевт-1 лице, медицинска сестра-2 лица, санитар – 6 лица. Критерии в избора ще бъдат професионалният опит, лични качества, наличие на необходимата емпатия и отношение към целевата група. Подбора на екипа на ЦНСТ включва няколко етапа: -Сформиране на комисия за подбор на персонала, която включва представител на Бенефициента, на партньора, на дирекция „Социално подпомагане”; -Обявяване процеса на набиране на специалисти за работа в ЦНСТ /длъжности, изисквания, документи/; -Приемане на документите; -Селекция на кандидатите – подбор на 14 човека: Първи етап – подбор по документи за определяне на съответствието с формалните критерии; Втори етап – провеждане на интервю с кандидатите за мотивацията и професионалния им опит; Документите, които се подават при кандидатстване за работа в ЦНСТ са следните: Заявление до работодателя – община Пирдоп; биографична справка; копие от документ за самоличност; копие от документите за завършено образование и придобити квалификации. С подбраните лица ще се сключат договори за изпълнение на дейността. -Управител на ЦНСТ: организира цялостната дейност в ЦНСТ, като основната цел е комплексно въздействие, водещо до повишаване качеството на живот на потребителите. -Социален работник: изготвя индивидуални досиета с индивидуален план за работа на всеки потребител, организира дейности и мероприятия за свободното им време, води регистъра на приетите лица и информационната /рапортна/ книга. -Медицинска сестра: Отговаря за изпълнението на индивидуалните здравни планове на потребителите; изготвя графиците за посещение на заведенията за медицински услуги от всеки потребител и следи за изпълнението им, поддържа минимално необходимите медицински и лекарствени средства в ЦНСТ; провежда лечебна физкултура, следи за приема на лекарства. -Трудотерапевт: отговаря за организирането и провеждането на трудотерапията с потребителите, /функционална, битова, занимателна, развлекателна, индустриална/, обучение в самообслужване. -Санитар: поддържа хигиената в ЦНСТ и околното му прилежащо пространство, подпомага работата на останалия персонал и ежедневния бит на потребителите. Обслужват изцяло потребителите, които не могат сами да се обслужват. 2. Провеждане на обучение за персонала, който ще бъде нает в новоразкритата социална услуга За провеждането на обучението ще се включат 4 служители на кандидата, които имат опит и практика в областта. Ще се използва подходяща учебна база на общината. Обученията ще обхванат 10 модула, като всеки учебен модул ще трае 12 учебни часа. Т.е. всеки учебен модул ще се провежда два дни по 6 учебни часа. Обучението включва следните модули: - Конкретни изисквания по отношение организиране работата по настаняването и обгрижването на потребителите на услугата - Документиране на социалната услуга - Разработването на седмична и месечна програма, индивидуален план, хранителен режим, здравни грижи - Изготвяне и актуализиране на индивидуални планове за грижа - Индивидуална работа по случай - Дейности с корекционно-компенсаторен ефект - Трудотерапевтични, образователни и информационни дейности - Работа в екип, умения за комуникация с външни заинтересовани лица - Конфликтен мениджмънт, с начините за контролиране и управляване на времето и стреса - Овладяване напрежението сред професионалистите („срив” заради натоварването) След завършване на всеки модул от учебния план ще се извършва проверка на придобитите знания и компетенции чрез тестове, писмени разработки, решаване на казуси и др.
Дейност 5: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания Капацитетът на социалната услуга е 15 лица с физически увреждания. Средствата, необходими за издръжка на дейността са разчетени на база на одобрената финансова рамка за единните стандарти през 2013г. След като бъдат настанени 15 потребителя на социалната услуга с тях се сключват потребителски договори за предоставянето на услуга ЦНСТ. В договора се включват следните клаузи: 1. правата и задълженията на страните по договора; 2. описание на дейностите, които се предоставят; 3. срок на договора; 4. условия и начин на прекратяване на договора. Следва съставяне на индивидуален план - Това е планът от грижи, който се съставя за съответния потребител. Изготвя се след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. Съставянето му се предхожда от обсъждане в екип и след дискусия с лицето, за което се съставя. Формират се основните насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и желанията на потребителя. Основната цел на работата с потребителите, отразена в индивидуалния план, е да подготвя оставането на хората в общността. Разработените индивидуални планове съдържат подробни лични данни за лицето, данни за една или повече фигури от непосредственото обкръжение на потребителя, характеристика на отношенията (близки, роднини и др.), допълнителна информация; данни за личния лекар и за други лица от формалното обкръжение (служители от различни служби, ангажирани в обгрижването на лицето). В него са включени дейности за задоволяване на ежедневни, здравни, образователни и рехабилитационни потребности, осмисляне на свободното време, социални контакти със семейството, приятели, близки. За потребителите ще се разработят и Индивидуални програми – С цел стимулиране и поддържане на пълноценен и самостоятелен начин на живот на потребителите, екипът от специалисти изготвя индивидуални програми за социална интеграция, които включват дневна програма, план-програма за здравни грижи, програма за хранителния режим. В разработването на програмите ще участва екипа на ЦНСТ. Конкретни дейности, които ще се осъществяват в ЦНСТ: - Медицински и парамедицински грижи - Организиране и провеждане на комплексна рехабилитационна програма подходяща за всеки според здравословното състояние и извършване на индивидуални рехабилитационни процедури. - Организиране и провеждане на трудотерапия. - Организиране храненето на лицата с физически увреждания, настанени в ЦНСТ. - Предоставяне на информация, организиране на свободното време и личните контакти, и съвместни мероприятия.
Дейност 6: Одит на проекта Дейността не е свързана с функционирането на социалната услуга, предвидена за разкриване по проекта. Одитът ще се извърши след окончателно приключване на заложените дейности по проекта. Докладът за одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта. Изпълнението на независимия финансов одит ще се възложи на лицензиран одитор, който ще се определи след провеждане на процедура по реда на приложимото законодателство. В договора за услуга ще има задача да се изготви одиторски доклад, съобразен с действащото национално законодателство, Закона за счетоводството, счетоводните стандарти и др. В счетоводната документация на общината ще се обособи ясно проследима одитна пътека, която ще е гаранция за постоянен текущ и последващ мониторинг на изразходваните средства.
Партньори
Партньори:
Фондация "Социални норми" - гр. Правец
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 207 272 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз