Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0019-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Дом в общността – услуги за социално включване в община Садово
Бенефициент: ОБЩИНА САДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Садово
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели): Превенция на институционализацията на пълнолетни лица с умствена изостаналост Специфични цели: Социално включване и равен достъп до услуги на лицата с умствена изостаналост Подобряване качеството на живот и жизнената среда на пълнолетни лица с умствена изостаналост Повишаване уменията на персонала за предоставяне на социални услуги Създаване на ефективен механизъм за координация и сътрудничество на местно ниво в грижата за лица с умствена изостаналост Развитие на Областен подход при планирането и развитието на услуги за лицата с умствена изостаналост
Дейности: 2. Информиране и публичност Организиране и провеждане на пресконференции при стартиране и приключване на проекта; изготвяне и разпространение на брошури за отчитане резултатите по проекта; изготвяне и поставяне на информационна табела на сградата на ЦНСТ; изготвяне на банери и плакати; организиране и провеждане на телевизионни и радио интервюта в местните медии с участието на екипа по проекта с цел популяризиране на целите на проекта и провежданите дейности; изготвяне на стикери за оборудване и обзавеждане.
1. Организация, управление и мониторинг на проекта Дейността включва техническата подготовка за стартиране на дейностите по проекта, съгласно план-графика. Сформиране на екипа за управление на проекта, подготовка на график за провеждане на процедури за избор на изпълнители, провеждане на процедурите, изготвяне на информационен материал с описание на предвидените дейности по проекта. Мониторингът ще се извършва на две нива: вътрешен и външен. Екипът за организация и изпълнение на проекта ще участва и ще наблюдава изпълнението на всяка една дейност на проекта, ще провежда ежемесечни работни срещи, които се протоколират, ще изготви Система за мониторинг и контрол. Ще бъде извършен външен одит при приключване на проекта от лицензиран одитор.
3. Извършване на строително-ремонтни дейности За постигане на целите на проекта и функциониране на новата социална услуга, е необходимо да се обособят достатъчно на брой помещения, които да отговарят на изискванията на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане, ЗУТ, Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и други нормативни и поднормативни актове. Необходимите ремонтни дейности са съобразени с описаните нормативни актове и включват Архитектурно-строителна част, част ВиК. Извършването на предвидените ремонтни дейности ще бъде предшествано от провеждане на процедура по реда на чл.14 ал.5 от ЗОП.
7. Функциониране на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с УИ Центърът за настаняване от семеен тип ще функционира с капацитет 12 места. Потребители на услугата ще бъдат лица с умствена изостаналост, чакащи за настаняване в специализирани институции. Центърът за настаняване от семеен тип ще даде подслон в условия на сигурност и зачитане достойнството на потребителите. Организацията на работа в ЦНСТ ще осигури среда на живот, близка до семейната, която задоволява потребностите от уединение и дава възможност за създаване и поддържане на социални контакти. Всички потребители ще бъдат настанени в спални по един или двама, в зависимост от нуждите и желанията си. Дневната стая и трапезарията ще осигурят комфорт на лицата с увреждания при организиране на свободното им време. В обособената кухня потребителите ще имат възможност да се обучават в самостоятелно приготвяне на храната, според възможностите си, подпомогнати от екипа на центъра. Ще бъде осигурена възможност за всяко едно лице да разполага с лични вещи, облекло и обувки и личен шкаф, до който да има постоянен достъп. Потребителите ще могат да поддържат личната си хигиена сами или с помощта на екипа, тъй като ще са обособени достатъчно на брой санитарни възли, съобразени с уврежданията. Екипът на ЦНСТ ще съдейства за получаване на медицинска, стоматологична помощ и други здравни грижи, снабдяване с необходимите лекарствени средства, осигуряване на възможности за балнеолечение, отдих и спорт. Ползвателите на услугата ще имат възможност за достъп до други социални услуги в общността и допълнителна специализирана помощ от външни специалисти като логопед, специален педагог и други терапевти. За полвзане на услугата ЦНСТ, потребителите ще заплащат такси в размер, съгласно тарифата за такси за социалните услуги. Екипът на ЦНСТ ще получава ежемесечна групова супервизия и индивидуална супервизия при подадена заявка. Супервизиите ще се извършват от лица с необходимата квалификация и опит. Супервизиите целят оказване на професионална подкрепа при затруднения на екипа при работата с потребителите и/или с институциите; получаване на допълнителни умения за работа при различни проблеми, които са свързани с пряката дейност; свободно обсъждане на възникнали проблеми, обсъждане на идеи за тяхното разрешаване и получаване на професионални съвети, насоки и препоръки от супервайзорите; обсъждане на казуси, възникнали в практиката.
5. Подбор и обучение на персонал за Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост За функциониране на услугата ЦНСТ в съответствие с нормативната уредба, е необходимо да се извърши прецизен подбор на персонала, за което ще бъдат наети двама външни експерти/консултанти. След извършване на подбора на персонала, ще бъде проведено въвеждащо обучение на одобрените кандидати за работа с потребителите. Обучението ще се проведе от двама обучители с цел запознаване на обучаващите се с философията и целите на услугата, с организациите на работа и функциите на всеки служител, както и с обхвата на услугата и основната документация. Обучението ще цели и формиране на умения за разбиране на специфичните нужди при работата с лица с увреждания. Обучението ще включва и практическа част – посещения в сградата на ЦНСТ, с цел запознаване на обучаемите с материалната база и разположението на помещенията. На консултантите и обучителите ще бъдат предоставени необходимите им материали и консумативи за дейността.
4. Закупуване на оборудване и обзавеждане За постигане на целите на проекта и функциониране на новата социална услуга, е необходимо да се оборудват и обзаведат ремонтираните помещения на ЦНСТ. За целта, ще бъде извършена процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане. Ще бъде закупено оборудване и обзавеждане, което да осигури среда, близка до семейната за задоволяване на основните жизнени потребности на лицата с увреждания, които ще бъдат настанени в центъра. Предвиденото оборудване и обзавеждане включва: кухненско оборудване, което ще бъде използвано от всички потребители; индивидуални легла, гардероби и шкафчета за потребителите; обзавеждане за общите стаи – дивани, столове, телевизори. Предвижда се и закупуване на медицински шкаф за лекарства и консумативи от първа необходимост, компютърна конфигурация за персонала на центъра и оборудване на офис за персонала. Предвиденото оборудване и обзавеждане не надвишава минималните изисквания за качествено предоставяне на услугата.
6. Разкриване на услугата „Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост” Подборът на кандидат-потребителите ще бъде извършен, съобразно индивидуалните нужди на всеки. За целта ще бъдат наети консултанти с опит в организиране на услуги, които да изготвят критериите за подбор и начините за провеждането му. Консултантите ще имат задължение да запознаят кандидат-потребителите със спецификата на социалната услуга, да окажат подкрепа и подготовка на лицата с умствена изостаналост преди настаняването им в новата услуга. За преодоляване на социалното изключване на лицата с увреждания от живота на общността, се предвижда провеждане на семинари с участието на представители на областна и общинска администрация, Регионална дирекция за социално подпомагане – Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане” – Първомай, обучения персонал на центъра, кандидат-потребители. По време на семинарите ще бъде представена ролята на услугите в община Садово в процеса на деинституционализация и превенция на настаняването. Ще се промотира услугата ЦНСТ за лица с увреждания, предимствата на предоставянето й, организацията на работа. Ще бъде изготвен Сборник с материали за развитие на услугата ЦНСТ на общинско и областно ниво. Организирането и провеждането на семинарите ще бъде възложено на Изпълнител след провеждане на процедура по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 168 124 BGN
Общ бюджет: 130 022 BGN
БФП: 130 022 BGN
Общо изплатени средства: 124 126 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 625 BGN
2014 74 283 BGN
2015 16 218 BGN
124 126 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 581 BGN
2014 63 141 BGN
2015 13 785 BGN
105 507 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 044 BGN
2014 11 143 BGN
2015 2 433 BGN
18 619 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз